Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 60 pytania i odpowiedzi z wszystkich 60 dla zadanych warunków:

Treść odpowiedzi na pytanie etc.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.europ.pl/czytaj/nowe_pytanie_testowe

  Pytanie 1. Czy można sfinansować uczestnikowi projektu przejazdy komunikacją prywatną, gdy brak jest połączenia publiczną komunikacją?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Zwrot kosztów dojazdu winien być dokonywany tylko w oparciu o wydatki niezbędne do realizacji projektu, podlegające ocenie celowości i racjonalności ich poniesienia. Beneficjent powinien zgromadzić wiarygodną dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

  Co do zasady koszty dojazdu należy rozliczać do wysokości stawek za przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej, chyba że z uwagi na okoliczności organizacyjne lub stan zdrowia uczestnika projektu nie byłoby możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej. Kwestia szczegółowych zapisów leży po stronie beneficjenta, kluczowe jest aby udokumentować faktyczną obecność w danym dniu uczestnika projektu na formie wsparcia oraz efektywne i racjonalne koszty dojazdu.

  W uzasadnionych przypadkach uczestnik projektu może skorzystać z komunikacji prywatnej. Zastosowanie takiego rozwiązania powinno jednak zostać dokładnie przeanalizowane, a zwrot kosztów dojazdu poniesiony przez uczestników nie powinien przekraczać kosztów transportu publicznego. Weryfikacja może następować w oparciu o dokumenty uprawdopodabniające wysokość kosztów np. zaświadczenie przewoźnika.

  Pytanie 2. Czy w przypadku gdy uczestnik projektu udokumentuje poniesienie wyższych kosztów podróży można zwiększyć kwotę wypłaty do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków (np. zapis w budżecie 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc), pod warunkiem posiadania na ten cel wystarczającej puli środków finansowych w budżecie danego zadania oraz w zależności od łącznej kwoty złożonych wniosków o zwrot kosztów?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Uczestnicy projektu mogą otrzymywać zwrot kwoty wydatków faktycznie poniesionych nawet jeżeli będą one większe od założonej w budżecie średniej kwoty 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc jeśli beneficjent posiada w budżecie danego zadania na ten cel wystarczającą pulę środków finansowych.

  Pytanie 3. Czy można rozliczyć koszty dojazdu na zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań odbywających się jednego dnia?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dotyczące różnych zadań proporcjonalnie w tym samym dniu, w oparciu o faktyczne wydatki o ile są one celowe i racjonalne. Sytuacje takie powinny być jednak incydentalne, gdyż harmonogram projektu, w tym poszczególnych zadań powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający osobom biorącym udział w projekcie efektywne uczestnictwo w zajęciach.

  Pytanie 4. Czy przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych, za które przysługuje stypendium szkoleniowe uczestnik projektu musi się wyrejestrować z Urzędu Pracy niezależnie czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 41 pkt. 11:
  Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie (…) organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

  W oparciu o tą informacje Powiatowy Urząd Pracy będzie podejmował decyzje o ewentualnej utracie statusu osoby bezrobotnej uczestnika szkolenia.

  Pytanie 5.

  Jak prawidłowo obliczyć kwotę stypendium stażowego za niepełny miesiąc?

  Czy wyliczona kwota miesięcznego stypendium/30 dni szkolenia/stażu?

  Czy też bierzemy pod uwagę ilość dni roboczych?

  Odpowiedź. 27.07.2016
  Stypendium stażowe za niepełny miesiąc winno zostać obliczone poprzez podzielenie kwoty miesięcznego stypendium przez 30, a następnie pomnożone przez ilość dni obecnych na stażu.
  Natomiast w przypadku wypłaty stypendium szkoleniowego kwota wyliczona będzie w oparciu o faktyczną liczbę godzin obecności na szkoleniu. Dodatkowo należy mieć na względzie, że jeżeli liczba godzin szkolenia jest równa lub większa niż 150 godzin szkolenia w miesiącu, stypendium szkoleniowe wynosi 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast w sytuacji szkoleń o wymiarze godzin poniżej 150 w miesiącu stypendium szkoleniowe obliczyć należy proporcjonalnie do liczby godzin obecności na szkoleniu, biorąc za podstawę kwotę 120% zasiłku, przykładowo jeżeli oferują Państwo 75 godzin szkoleń, wysokość stypendium wyniesie 60% kwoty zasiłku, ponieważ – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (pismo z dnia 21 czerwca 2016, znak: DZF.VI.8610.104.2016.SK.1) – „(…) nie może być sytuacji, że osoba obejmowana wsparciem w ramach działań konkursowych otrzymuje gorsze warunki aktywizacji zawodowej niż klient publicznych służb zatrudnienia”.

  Pytanie 6. W budżecie projektu przewidziano kwotę 500 zł na wynagrodzenie opiekuna przypadającego na 3 stażystów. Faktem jest, że trudno znaleźć jedno miejsce stażowe dla trzech osób, gdyż stażyści mają różne preferencje, zainteresowania, miejsca zamieszkania. Czy w związku z powyższym można kwotę 500 zł podzielić na 3 i taką przekazać opiekunowi stażu za opiekę nad jednym stażystą? Czy istnieje możliwość wypłacania dwu- lub trzy-krotnej kwoty wyliczonego dodatku dla opiekuna stażu jeżeli opiekuje się grupą odpowiednio dwóch lub trzech stażystów?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Z zapytania wynika, że przyjęto opcję:

  „refundacji podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 6, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów. „

  Należy mieć na względzie, iż w tej opcji łącznie winny zostać spełnione 2 warunki dotyczące ustalenia maksymalnej kwoty możliwej do refundacji: nieprzekroczenie 10 % wynagrodzenia zasadniczego oraz nie więcej niż 500 zł brutto. Zatem, nie w każdym przypadku refundacja dla opiekuna stażysty będzie w kwocie 500 zł.
  Jednocześnie należy pamiętać, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący opiekunowi stażysty jest wypłacany z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy, co potwierdzają również „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy”.

  Zatem, w sytuacji braku realizacji programu stażu, spowodowanym usprawiedliwioną nieobecnością w pracy stażystów, za ten okres wynagrodzenie opiekunowi stażu nie przysługuje. Natomiast obecność chociażby jednego ze stażystów nie będzie miała wpływu na wysokość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu.

  Pytanie 7. W jakiej formie i z kim powinna być zawarta umowa regulująca warunki zatrudnienia opiekuna stażu ? Na podstawie jakich dokumentów Beneficjent, kierujący uczestników projektu na staż powinien dokonać refundacji wynagrodzenia stażu? Czy pracodawca może być opiekunem stażu?
  Odpowiedź. 27.07.2016
  Jednym z obowiązków podmiotu przyjmującego na staż jest wyznaczenie opiekuna stażu, a jego wynagrodzenie przyjmuje formę refundacji wynagrodzenia.
  Zatem, w umowie stażowej regulującej wzajemne obowiązki stron tj. pracodawcy, beneficjenta oraz uczestnika stażu winien zostać wskazany opiekun stażu.
  Natomiast w ramach umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem – sprawującym obowiązki opiekuna stażu winny zostać zawarte stosowne zapisy.

  Co do zasady refundacja dodatku do wynagrodzenia winna zostać dokonana w oparciu wspomniane wcześniej umowy oraz dokumenty potwierdzające zarówno fakt realizacji stażu przez stażystę, sprawowanie w tym czasie opieki przez jego opiekuna, a także dokumenty dotyczące otrzymanego wynagrodzenia. Z przepisów prawa oraz dokumentów programowych nie wynika aby pracodawca nie mógł być opiekunem stażu. Tym niemniej muszą być zachowane warunki określone w standardzie wsparcia związanym z organizacją staży, w zależności od formy organizacyjno-prawnej pracodawcy.

   

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.europ.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania__os_vii_regionalny_rynek_pracy_2016_08_04

   Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 (25 lipca 2016 r.)

   Pytanie 1. Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.

   1) liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

   2) liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

   nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?
   Wymienione wskaźniki należy wybrać z listy i przypisać im wartość „0”. Natomiast w opisie powinna znaleźć się informacja, iż będzie on podlegał monitorowaniu, a w sytuacji pojawienia się przesłanek do określenia na poziomie wyższym zostanie przypisana wskaźnikom odpowiednia wartość.

   Pytanie 2. Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?
   Jeśli wymieniona we wniosku, w ramach potencjału kadrowego, osoba nie podejmie współpracy przy realizacji projektu Wnioskodawca powinien zapewnić realizację działań przez inną osobę o kwalifikacjach nie niższych niż ta wcześniej wskazana we wniosku.

   Pytanie 3. Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (zgodnie z Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału)? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?
   W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości określania wskaźników rezultatu specyficznych. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pkt 3.3. (STR 38) : „Wskaźniki obligatoryjne w ramach naboru: Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnik produktu oraz wskaźnik rezultatu wskazane w tabeli nr 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu”.

   Pytanie 4. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

   a.       Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji;

   b.     Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną);

   c.       Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych.

   Czy też koszty te należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
   Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji oraz zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych należy przewidzieć w kosztach pośrednich.

   Pytanie 5. Dla jakiego odsetka uczestników projektu uczestniczących we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed przyznaniem dotacji należy założyć we wniosku o dofinansowanie dotacje? Czy IOK rekomenduje, aby we wniosku założyć, iż co do zasady dotacje może uzyskać 100% uczestników? Czy jednak należy założyć mniejszy odsetek - jeśli tak to jaki?
   Zgodnie z zapisami regulaminu (str 19.)- „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu.Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji / wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej ilu mamy założonych uczestników projektu.”

   Pytanie 6. Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?
   W przypadku wsparcia pomostowego realizowanego w formie usługi szkoleniowo- doradczej na etapie wnioskowania nie ma konieczności dokładnego określania liczby godzin z podziałem na szkolenia oraz doradztwo. Można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika.

   Pytanie 7. Które z poniższych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe wg IOK?:

   a.       Wsparcie powinno być organizowane przez Realizatorów projektu (Wnioskodawcę / Partnera - zależnie od podziału obowiązków w projekcie);

   b.     Uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych;

   c.       Dopuszczalne są obydwie formy realizacji wsparcia.
   Wsparcie pomostowe w postaci szkoleń i doradztwa może być organizowane przez Realizatorów projektu - Wnioskodawcę / Partnera lub zlecane jako usługa podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonym przez IOK.

   Pytanie 8. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

   1.       Wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych pod kątem planowanej działalności gospodarczej

   2.       Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie analiza predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tj. przed przyjęciem do projektu - na etapie rekrutacji)

   3.       Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego (czyli bezpośrednio po podpisaniu z uczestnikiem umowy)

   Czy też część lub wszystkie ww. koszty należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
   Definicja kosztów zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
   Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
   - koordynowanie projektu,
   - rozliczanie, w tym monitorowanie,
   -
   organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
   - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji np. psychologa czy doradcy zawodowego).

   Zatem, wynagrodzenie komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości oceniających merytorycznie Formularze Rekrutacyjne pod kątem planowanej działalności gospodarczej czy doradcy zawodowego analizującego predyspozycje kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej czy opracowującego plan wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego jako, koszty personelu udzielającego wsparcia należy przewidzieć w kosztach bezpośrednich.
   Jednocześnie pragnę podkreślić, że wsparcie szkoleniowo doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej kierowane jest do wszystkich osób, z zastrzeżeniem, że będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby, profesjonalnie zdiagnozowanych na etapie obligatoryjnej, rekrutacyjnej rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 10 do regulaminu konkursu).

   Pytanie 9. Czy wsparcie pomostowe dla beneficjentów stanowić będzie pomoc de minimis?
   Wsparcie EFS po założeniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla uczestnika/przedsiębiorcy.
   Pomocą de minimis objęte jest wsparcie na: założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, zarówno szkoleniowo - doradcze, jak i finansowe.

   Pytanie 10. Czy przy realizacji projektów partnerskich wymagane jest przydzielenie wszystkich wskaźników zarówno wnioskodawcy jak i partnerowi?
   W kwestii projektów partnerskich konieczne jest przydzielenie wskaźnika partnerowi projektu zgodnie z następującym zapisem instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie: Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.
   Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, wydatki i wskaźniki adekwatne do wartości merytorycznej projektu.
   Powyższe będzie weryfikowane na ocenie merytorycznej na podstawie kryterium zasadności nawiązania partnerstwa w projekcie.

   Pytanie 11. Czy podczas przeprowadzania analizy oczekiwań/potrzeb/barier można posiłkować się danymi z terenu woj. śląskiego uzyskanymi podczas realizacji projektów w poprzedniej perspektywie finansowej –PO KL?
   Oczekiwania/potrzeby/bariery powinny zostać skonkretyzowane. Źródłem informacji dla Wnioskodawcy powinno być badanie własne, przeprowadzone w odniesieniu do terenu na jakim realizowany ma być projekt - najlepiej w odniesieniu do konkretnych powiatów.

   Województwo śląskie ma swoją specyfikę – tzn. inne problemy występują na lokalnych rynkach pracy w powiatach północnych województwa, a inne w powiatach południowych).

   Takie badanie może zostać również przeprowadzone z Instytucjami funkcjonującymi na rzecz szeroko pojętej aktywizacji lokalnego rynku pracy (np. przedstawiciele PUP – doradcy zawodowi).

   Niewłaściwym jest bazowanie na informacjach, które wypływają z realizacji projektów realizowanych przez Wnioskodawców w poprzedniej perspektywie finansowej. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna i niezasadnym jest bazowanie na informacjach pozyskanych z projektów miękkich realizowanych w PO KL.

   Pytanie 12. Czy wkład własny w projekcie może być zapewniony na poziomie finansowego wsparcia pomostowego, np. kwota o wartości łącznej sumy obowiązkowej składki ZUS od działalności gospodarczej i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców - jako wkład własny prywatny, wniesiony przez Uczestnika projektu?

   Wielkości składek na dzień dzisiejszy:

   176,33 zł - ZUS

   288,95 zł - zdrowotne

   ________________

   SUMA: 465,28 zł

   Zgodnie z punktem 6.21 regulaminu konkursu, wkład własny może być wniesiony przez osoby biorące udział w projekcie w pozycji dotyczącej finansowego wsparcia pomostowego pod warunkiem, że:1) jego wniesienie nie ogranicza udziału w projekcie;2) jego wysokość jest symboliczna i nie stanowi istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;3) informacja o wniesieniu wkładu przez osoby biorące udział w projekcie znajduje się we wniosku o dofinansowanie.

   Zgodnie z punktem 2.2 regulaminu, „w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IP RPO może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS”. Należy pamiętać, że głównym celem odnośnego zobowiązania powinno być zwiększenie prawdopodobieństwa prowadzenia działalności gospodarczej powyżej obowiązkowego roku, a nie zastąpienie wkładu własnego beneficjenta wkładem prywatnym osób uczestniczących w projekcie.

   Ponadto, zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. h wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków, każdy wydatek musi być należycie udokumentowany. W umowie o dofinansowanie pomostowe powinien znaleźć się zapis, zgodnie z którym dofinansowanie to nie może być przeznaczone na wskazane w pytaniu składki. Ponadto, umowa powinna zawierać zapis zobowiązujący osobę biorącą udział w projekcie do opłacenia ww. składek z własnych środków i przedłożenia beneficjentowi dokumentów, które to poświadczają.

   W kontekście wskazanej w pytaniu wysokości wkładu, stanowiącej ponad 25% maksymalnej dopuszczalnej w konkursie miesięcznej kwoty wsparcia pomostowego, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy spełniony jest ww. warunek symboliczności i braku istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

    

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.europ.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_07_03_03_ip_02_24_01516

    W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Zachęcamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji oraz zweryfikowania, w oparciu o podaną listę sprawdzającą czy realizowane w ramach projektu kursy i szkolenia kończą się nabyciem kwalifikacji. Dokumenty znajdują się w załączniku.

    Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji

    Pytanie 1. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenie „Opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3”. Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być m.in. osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz przed zatrudnieniem jako opiekun odbyła stosowne 280-godzinne szkolenie (z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych).
    Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje, kto może być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym; w art. 16 ust. 2 wskazane zostało, że odbycie 280 godzinnego szkolenia, w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych uprawnia osobę do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zatem osoby chcące pracować jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a które nie posiadają kwalifikacji określonych w art. 16 ust. 1, muszą w tym celu odbyć szkolenie zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym inne szkolenia nie dają uprawnień do wykonywania zawodu. W ustawie nie został jednak zawarty wymóg dotyczący walidacji, a jest to proces niezbędny do nabycia kwalifikacji. Zatem wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji. Natomiast jeśli po odbyciu szkolenia i zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona walidacja efektów uczenia się (pomimo braku tego wymogu w ustawie) oraz na jej podstawie zostanie wydane zaświadczenie/certyfikat na którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się, potwierdzający możliwość pracy danej osoby jako opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, można uznać, że osoby te uzyskały kwalifikację.
    Pytanie 2. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenia: "Szkolenie stanowiskowe: Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy", "Szkolenie stanowiskowe: pracownik sprzątający samoloty" oraz "Szkolenie stanowiskowe: Agent Obsługi Pasażerskiej". Uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Warunkiem ich otrzymania było uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez instytucję szkolącą. Uczestnicy projektu nie mogliby podjąć pracy na lotnisku bez ukończenia wspomnianego kursu. Natomiast lotnisko nie uzyska certyfikacji, jeżeli osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy nie uzyskają kwalifikacji na wskazanych kursach.
    Zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone wymagania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
    W opisanym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania zawodu Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy, pracownika sprzątającego samoloty oraz Agenta Obsługi Pasażerskiej jest ukończenie jednego z ww. szkoleń zorganizowanych przez uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty uczenia się, jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja zdobytych efektów uczenia się oraz wydany zostanie certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu, można uznać, że osoby te, uzyskały kwalifikację.

    Pytanie 3. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenia typu Nowoczesny Sprzedawca i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia o ukończeniu kursu wydane zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
    Uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli efekty uczenia się zdobyte w ramach szkolenia zostały poddane walidacji a jej wynik był pozytywny. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przykład szkolenia nr 1 –Nowoczesny sprzedawca) nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca może natomiast prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów realizowanych ze środków EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych |na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – definicja wskaźników dot. kompetencji). Sprawdzenie czy nastąpiło nabycie kompetencji może nastąpić np. poprzez egzamin wewnętrzny pisemny lub ustny w postaci rozmowy oceniającej. We wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu należy zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem oraz standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. test, rozmowa oceniająca, itd.) i porównać wyniki ze standardem wymagań. Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników (zgodnie z definicją wskaźnika na nabycie kompetencji zawartej na Wspólnej Lista Wskaźników Kluczowych) oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Uczestnicy tego szkolenia nie będą mogli jednak zostać wliczeni do wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji.
    Pytanie 4. Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?
    Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.
    Pytanie 5. Czy potwierdzenie uzyskania kwalifikacji powinno być zgodne z ramą kwalifikacji?
    Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem, że uzyskane przez niego efekty uczenia się zostały poddane weryfikacji w ramach walidacji (np. z wykorzystaniem metody egzaminu). Należy przy tym podkreślić, że walidacja oraz certyfikowanie muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.
    Polska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów kwalifikacji, które odpowiadają Europejskim Ramom Kwalifikacji i każda kwalifikacja, która zostanie wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będzie miała przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

    Pytanie 6. Czy do wskaźnika rezultatu: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, można wliczać osoby, które otrzymały zaświadczenie/certyfikat wydany przez jednostkę szkoleniową?
    Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać poddane weryfikacji w ramach walidacji, np. z wykorzystaniem metody egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji nastąpuje wydanie certyfikatu w ramach procedury certyfikowania. W przypadku kwalifikacji rynkowych (nie uregulowanych przepisami prawa) powinna zostać spełniona przesłanka rozpoznawalności w danej branży. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku określającym liczbę osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
    Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego, uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego uznanego egzaminu np. FCE – samo uczestnictwo w kursie i „zdanie” testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

    Pytanie 7. Wnioskodawca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego będzie przeprowadzać szkolenia językowe. Czy może również przeprowadzać egzaminy zewnętrzne jako licencjonowany ośrodek przeprowadzający egzaminy językowe? Czy jednak musi to być jednostka zewnętrzna?
    Jeżeli projektodawca jest licencjonowanym ośrodkiem przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy językowe może osobiście przeprowadzić walidację efektów uczenia się, czyli sprawdzić czy efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte, zgodnie z międzynarodowymi standardami egzaminacyjnymi.
    Należy jednak pamiętać, że konieczne jest zapewnienie uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TELC, TOEFL itp.

    Pytanie 8. Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w ewidencji placówek oświatowych. Od kilku lat prowadzimy system certyfikacji dla kwalifikacji w danym zawodzie np. florysty. Posiadamy wewnętrzne dokumenty określające zasady certyfikacji dla danych kwalifikacji, przez certyfikację rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji nabytych w zakresie danego zawodu/specjalizacji. Certyfikacja obejmuje kilka poziomów kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji. Rozróżnia się certyfikacje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Czy wskazana wyżej walidacja i certyfikacja prowadzona przez firmę może zostać uznana za spełnienie wymagań walidacji i certyfikacji określonych w dokumencie "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego"?
    Nakreślając sytuację, wnioskodawca jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzoną zgodnie z ustawą o oświacie. Po przeprowadzeniu szkolenia i po zdaniu egzaminu, placówka może wydać kursantowi zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, którego wzór jest załączony do w/w Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, niepubliczne centra kształcenia ustawicznego i praktycznego. Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca spełni warunek uzyskania przez uczestnika kwalifikacji, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami?
    W pierwszej części pytania wnioskodawca zapewnia, że posiada wewnętrzny system walidacji i certyfikowania, jednak brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Z drugiej części informacji wynika, iż wnioskodawca po przeprowadzonym egzaminie wydaje uczestnikowi projektu zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN. Wydanie takiego zaświadczenia nie jest wystarczającą podstawą do uznania nabycia kwalifikacji.
    Pytanie 9. Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego (obligatoryjnym) jest liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
    Uczestnikami projektu będzie 20 osób upośledzeniem umysłowym. Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych (formalnie) jest zdanie egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję OKE. W przypadku potencjalnych uczestników projektu, można pisać o zdobyciu kwalifikacji w takich zawodach jak np.: pokojówka, pracownik gospodarczy, czy pomoc kuchenna. Jednakże nawet w takich zawodach, osoby te nie zdadzą egzaminu zewnętrznego, ponieważ mimo, iż z częścią praktyczną są one w stanie sobie poradzić, tak z częścią teoretyczną nie (osoby nie potrafią złożyć nawet podpisu – problemy z pisaniem). Czy w przypadku potencjalnych uczestników projektów jest wymagany egzamin zewnętrzny przeprowadzony np. przez OKE jako formalne potwierdzenie kwalifikacji? Czy te osoby mogą być w jakiś sposób potraktowane uprzywilejowanie? tzn. np. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych nie będzie musiało wiązać z egzaminem zewnętrznym?
    W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z walidacją i certyfikowaniem, potwierdzających ewentualne uzyskanie kwalifikacji. Niemniej jednak wsparcie udzielone w projekcie może prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów z EFS (zgodnie z definicją kompetencji na potrzeby wskaźników określonych na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020). Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.
    Pytanie 10. Co w przypadku, gdyby podmiot kształcenia ustawicznego stworzył i przeprowadził walidację i po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy przystąpiliby do egzaminu. Czy w tej sytuacji zaliczylibyśmy uczestników do wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
    Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Natomiast jeśli po ukończeniu kursu osoby przystąpią do egzaminu i go zdadzą, to wtedy można je wliczyć do wskaźnika.
    Pytanie 11. Czy uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego związanego z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych oraz obsługą koparek i koparko-ładowarek może być wykazany we wskaźniku liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
    Wymienione kursy, tj. z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z obsługi koparek i koparko-ładowarek nie mogą być realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa w jakim zakresie mogą być organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe.
    Wymienione w pytaniu kursy mogłyby zostać przeprowadzone zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. jako kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem zorganizowania ich przez podmioty, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu. Wówczas, w przypadku zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną uczestnik może zostać objęty wskaźnikiem (ukończenie procesu certyfikowaniem ). Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.
    W przypadku kursu operatora koparki i koparko-ładowarki nie pozostawia wątpliwości, iż osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin potwierdzony dokumentem wydanym przez instytucję certyfikującą (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) będą objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

    Pytanie 12. Czy w przypadku organizacji egzaminu dla uczestników projektu jako wskaźnik, który musimy spełnić, będzie się liczyło podejście do egzaminu czy jego zdanie?
    Liczy się jedynie zdany egzamin. Definicja wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu zamieszczona na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 wymaga uzyskania kwalifikacji a nie tylko podejścia do egzaminu.
    Pytanie 13. Proszę o wyjaśnienie kwestii szczegółowości opisu zgodności wydawanego certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, które określa standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu (określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020).
    W przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego, natomiast w zakresie TIK certyfikat powinien potwierdzić uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020. Istotne jest, aby certyfikat potwierdził zdobycie kwalifikacji w zakresie obszarów i efektów uczenia się określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze standardem DIGCOMP. Nie jest konieczne zawieranie szczegółowego opisu samych efektów uczenia się, wystarczającym będzie przypisanie im jedynie odpowiedniego poziomu (A, B lub C) uzyskanego przez uczestnika.
    Pytanie 14. Co to znaczy certyfikat rozpoznawalny w branży? Np. w przypadku fryzjera czy kelnera jakie to są certyfikaty?
    Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej.
    Pytanie 15. Co w przypadku, gdyby podmiot kształcenia ustawicznego stworzył i przeprowadził walidację i po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy przystąpiliby do egzaminu. Czy w tej sytuacji zaliczylibyśmy uczestników do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
    Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i przeszły proces walidacji przeprowadzony przez podmiot kształcenia ustawicznego (uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu) nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Jednakże w/w wskaźnik obejmie osoby, które po ukończonym kursie zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. ukończą proces certyfikowania. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.europ.pl/czytaj/informacje_dotyczace_uzyskiwania_kwalifikacji_2016_07_25

     Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (z dnia 18.07.2016 r.)


     a) Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO


     b) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO


     c) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO


     d) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

     Pytanie 1. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kwestia "czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR". Na dzień dzisiejszy wiemy, że planowany do złożenia przez PUP projekt wynika z Programów Rewitalizacji - jednak te programy nie są jeszcze uchwalone. Zatem aby spełnić kryterium dostępu, skupimy się na komplementarności.
     1) Jeżeli w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFRR została dofinansowana (np. modernizowana lub utworzona) infrastruktura w postaci
     budynku. Budynek znajduje się np. na ulicy X Czy do spełnienia kryterium dostępu wystarczy, że w ramach naszego projektu zaktywizujemy (np. poślemy na staż) osoby jedynie zamieszkujące ulicę X? Czy powinniśmy do działań projektowych wykorzystać ten budynek (np. zrobić w nim szkolenie albo spotkanie)?
     2) Czy żeby spełnić warunek komplementarności - czy zmodernizowany w ramach EFRR budynek mógł zostać sfinansowany z EFRR w poprzednim okresie programowania?
     3) Czy po wykazaniu komplementarności (budynek leżący na ulicy X w Wodzisławiu Śl.) możemy w projekcie objąć również wsparciem osoby z ulicy X w Wodzisławiu Śl. ale również osoby z innych ulic w Wodzisławiu Śl. i innych miastach?
     W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o wyjaśnienie jak szczegółowa powinna być komplementarność pomiędzy naszym projektem oraz projektami współfinansowanymi w ramach EFRR.
     W odniesieniu do poruszanej kwestii wyjaśniam, że spełnienie kryterium dostępu w brzmieniu: Czy Projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? będzie można uznać za spełnione w sytuacji założenia realizacji działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR, również współfinansowanej w poprzednim okresie programowania. W takim przypadku wsparciem będzie można objąć nie tylko mieszkańców danej ulicy lecz całego miasta.
     Jednocześnie wyjaśniam, że nie wystąpi komplementarność w przedstawionej sytuacji , kiedy na staż zostaną skierowane osoby z ulicy X, przy której znajduje się infrastruktura współfinansowana z EFRR, lecz nie będzie ona wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu.

     Pytanie 2. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.1? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40zł)?
     Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:1. agencje zatrudnienia;2. instytucje szkoleniowe;3. instytucje dialogu społecznego;4. instytucje partnerstwa lokalnego;5. Lokalne Grupy Działania.”
     Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy. Dlatego też, we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.
     O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

     Pytanie 3. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia?
     Średni koszt uczestnika projektu jaki został określony dla poszczególnych konkursów w wysokości:
     a) 15 244,68 zł
     b) 15 298,76 zł
     c) 15 153,03 zł
     d) 15 412,12 zł

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.europ.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_1__oraz_7_1_2__zit_rit_2016_07_25

      Pytania i odpowiedzi dotyczące Działania 5.2 „Gospodarka odpadami”, typ projektu: Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 oraz RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16)

      Pytanie 1. Czy azbest można zutylizować w ramach projektu i czy będzie to koszt kwalifikowalny?
      Utylizacja azbestu w ramach projektu jest dopuszczalna. Najczęściej stosowaną metodą jest utylizacja za pomocą obróbki termicznej. Należy jednakże pamiętać, iż przedsiębiorca, któremu odpady azbestowe zostaną przekazane, powinien posiadać  stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 232, pkt 1). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zezwolenie powinno dotyczyć przetwarzania, gdyż zgodnie z zapisem wskazanym w art. 3, pkt 1, ppkt 21 wyżej wymienionej ustawy, przetwarzanie jest procesem odzysku lub unieszkodliwiania.

      Pytanie 2. W jaki sposób oceniony zostanie projekt zakładający utylizację termiczną azbestu?
      Dla oceny projektu zakładającego unieszkodliwienia azbestu za pomocą obróbki termicznej zastosowanie znajdzie kryterium nr 5 „Sposób unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest”. Produktem finalnym procesu obróbki termicznej będzie tzw. materiał spopielony, a liczba punktów, które może uzyskać projekt za spełnienie tego kryterium będzie uzależniona od sposobu „zagospodarowania” materiału spopielonego. Przykładowo, jeżeli ów materiał będzie składowany na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, w wydzielonej jego części – projekt otrzyma 1 punkt. Jeśli natomiast będzie możliwe ponowne wykorzystanie tego materiału (np. w budownictwie) - wówczas projekt może uzyskać 4 punkty. Reasumując – w tym kryterium projekt uzyska ilość punktów zależną od sposobu postępowania ze spopielonym materiałem.

      Pytanie 3. Czy przetworzony i ponownie wykorzystany styropian, który przez lata był poddany działaniu azbestu będzie objęty kryteriami specyficznymi dla azbestu?
      Przetworzenie i ponowne wykorzystanie styropianu, na który oddziaływał azbest nie będzie podlegał ocenie, gdyż kryteria dotyczą wyłącznie azbestu i sposobów jego unieszkodliwiania. Niemniej jednak należy pamiętać, iż ponowne wykorzystanie styropianu po jego przetworzeniu, powinno się odbywać w sposób bezpieczny dla środowiska

      Pytanie 4. Czy koszt usunięcia drzew przylegających do elewacji budynku będzie kwalifikowany?
      Koszt usunięcia drzew może być kosztem kwalifikowalnym, jeżeli będzie to koszt uznany za niezbędny do realizacji projektu. Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z zapisem wskazanym w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, „jeśli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia” (art. 83d, pkt 5), a także, iż wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien też zawierać projekt „nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy (…)” (art. 83b, pkt 1, ppkt 9a ww. ustawy).

      Pytanie 5. Wnioskodawca planuje, aby projektem były objęte zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych należy liczyć się z obniżonym poziomem dofinansowania?
      W związku z tym, że zasadniczą działalnością spółdzielni mieszkaniowych jest budowa, wynajem i sprzedaż mieszkań oraz zarządzanie nieruchomościami, która prowadzona jest na rynku otwartym na konkurencję, wsparcie udzielone spółdzielni ze środków wspólnotowych będzie pomocą publiczną. Tak więc dla części projektu, polegającej na unieszkodliwianiu azbestu z budynków spółdzielni mieszkaniowych należy przyjąć założenie, iż poziom dofinansowania może zostać obniżony. Warto także pamiętać, iż w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie ograniczeniu ulec może także katalog kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych, wskazujące możliwy poziom dofinansowania oraz zakres kosztów kwalifikowanych opublikowane zostały w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli wnioskodawca planuje kompleksowe unieszkodliwianie azbestu zarówno z budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz do spółdzielni, jak i z obiektów indywidualnych gospodarstw, zalecaną formą złożenia wniosku o dofinansowanie będzie jego podział na zadania (system LSI daje taką możliwość), tak by wyodrębnić zadanie z różnym (np. niższym) poziomem dofinansowania.

      Pytanie 6. Z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków wynika, że dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych. Tym koszty związane z odtworzeniem elewacji wraz z warstwą docieplającą będą podlegały refundacji. Czy możliwe będzie zwiększenie grubości materiałów izolacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami przy zachowaniu dofinansowania z RPO WSL?
      Zastąpienie azbestowych elementów materiałem nieszkodliwym będzie traktowane jako wydatek kwalifikowalny, nawet jeżeli zwiększona zostanie grubość warstwy termoizolacyjnej. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w ramach oceny merytorycznej projektu eksperci, w oparciu o kryterium merytoryczne ogólne "Efektywność projektu" zweryfikują, czy planowane efekty realizacji projektu są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych etc.

      Pytanie 7. W ramach projektu wnioskodawca zamierza wykonać następujące prace: demontaż więźby wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby oraz wykonanie systemowego wyłazu. Czy przedstawiony zakres prac mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych?
      Zapis wskazany w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, dotyczący „niezbędnych prac związanych z konstrukcją dachu, wynikających z dokumentacji technicznej” odnosi się wyłącznie do prac związanych usunięciem elementów azbestowych i zastąpienia ich nieszkodliwymi. Zatem wydatków takich jak: demontaż więźby, wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby czy wykonanie systemowego wyłazu dachowego nie można uznać za wydatki kwalifikowalne w rozumieniu przytoczonego powyżej zapisu wytycznych. Ponadto należy pamiętać, iż jako niekwalifikowany uznaje się wydatek polegający jedynie na remoncie dachu (nawet jeżeli elementy azbestowe są ściągane z elewacji budynku).

      Pytanie 8. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych?
      Zgodnie z pkt. 1. 1 Regulaminu konkursu, 1.1. (Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu) IOK założyła, że w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej przekazywanej bezpośrednio podmiotowi otrzymującemu dofinansowanie (tj. w przypadku, gdy ten podmiot jest jednocześnie beneficjentem pomocy), pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
      [dalej: Rozporządzenie de minimis – przyp.];

      Natomiast w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie innych podstaw udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.1.3 Wnioskodawcy zostaną o takim fakcie poinformowani na stronie www.rpo.slaskie.pl/faq w sekcji „Często zadawane pytania”.

      W ślad za ww. fragmentem Regulaminu w sekcji „Często zadawane pytania” zostały opublikowane dodatkowe informacje, których treść przedstawia się następująco:

      Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).

      Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.

      Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].

      W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o pomoc inwestycyjną na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.

      Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu. Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty.

      Dodatkowo wskazać należy, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (wyceny wartości gruntu dokonuje niezależny ekspert). Tym samym, biorąc pod uwagę charakter inwestycji przewidzianych do wsparcia (typ projektu: kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest), zasadniczo brak jest innych podstaw prawnych do udzielania wsparcia w tym względzie niż wymienione powyżej, tj. pomoc de minimis i/lub pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów.

      Dotychczasowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, właściwe dla perspektywy finansowej 2007-2013, nie jest już obowiązującym aktem prawa, natomiast zastosowanie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 jako podstawy prawnej udzielenia pomocy nie jest możliwe z uwagi na wewnętrzną demarkację RPO WSL na lata 2014-2020 (tj. możliwości wsparcia tożsamego zakresu inwestycji oraz tego samego typu beneficjenta w ramach innego – dedykowanego – działania, tu: DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

      Reasumując: koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest może zostać uznany za kwalifikowany i sfinansowany w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu), zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać  wsparciem udzielanym na podstawie Rozporządzenia de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych)*.

      * sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH EFRR (Katowice, maj 2016).

      [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

      [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

      [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014. 

      [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

      Pytanie 9. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla podmiotów jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)?
      W odniesieniu do działalności TBS należy zwrócić uwagę, iż pomimo faktu, że podmioty te są gminnymi spółkami non-profit, prowadzą one działalność gospodarczą i działają w warunkach konkurencji (np. ze strony deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych), funkcjonując na otwartym i konkurencyjnym rynku budowy, sprzedaży i wynajmu mieszkań – co pozwala na uznanie tych podmiotów za przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych. Zasadne wydaje się więc przyjęcie, iż wsparcie dla TBS, prowadzących działalność gospodarczą i działających w warunkach konkurencji, spowoduje przewagę ekonomiczną tych podmiotów w stosunku do innych uczestników rynku. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż udzielenie dotacji dla TBS może spowodować zakłócenie konkurencji lub wpłynąć na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.
      Tym samym projekty składane przez TBS objęte zostaną pomocą publiczną, która w przedmiotowym działaniu udzielana będzie na zasadach:
      - pomocy de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
      i/lub
      -
      pomocy inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów – art.. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014]
      W świetle ww. aktów prawnych za kwalifikowany oraz możliwy do  sfinansowania w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu) może zostać uznany koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać wsparciem udzielanym na podstawie pomocy de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych). W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (tu: obiektu), którego wyceny dokonuje niezależny ekspert.
      Dla projektów objętych pomocą publiczną, które jednocześnie są projektami generującymi dochód (np. projekty składane przez TBS) sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR (Katowice, maj 2016).

       

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.europ.pl/czytaj/dzial_5_2_gospodarka_odpadami_kompleksowe_unieszkodliwianie_odpadow__azbest_06716_06816_2016_07_12

       Upublicznienie zapytania ofertowego

       Pytanie 1. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
       Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.europ.pl/czytaj/upublicznienie_zapytania_ofertowego

        Ogólne zasady

        Pytanie 1. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
        Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

        Pytanie 2. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
        Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

        Pytanie 3. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
        Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

        Pytanie 4. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
        W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

        Pytanie 5. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.
        a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)? Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
        b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności? Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
        c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014? KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

        Pytanie 6. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
        a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji. Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

        b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)? Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

        c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi. Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

        Pytanie 7. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
        Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej. Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji. Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu. Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych. O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

        Pytanie 8. Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
        Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

        Pytanie 9. Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
        Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

        Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”. Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
        W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

        Pytanie 10. Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?
        Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2: „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. 7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac."
        W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
        a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
        b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

        Pytanie 11. Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
        Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
        Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
        Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
        W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

        Pytanie 12. Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?
        Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
        Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

        Pytanie 13. Czy można sprzedać prototyp?
        W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
        Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

        Pytanie 14. Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
        W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania. Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

        Pytanie 15. W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?
        Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

        Pytanie 16. Wybór rodzaju inwestycji początkowej.
        Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.
        Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:
        a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);
        b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
        c) utworzenie nowego zakładu;
        d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.
        Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.
        W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

        Kwalifikowalność wydatków

        Pytanie 1. W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.
        Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

        Pytanie 2. Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?
        Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

        Pytanie 3. Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
        Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
        „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
        - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
        - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
        W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
        Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

         

        Pytanie 4. Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?
        Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:
        poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:
        a) nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
        b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
        c) składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
        d) dopłata do świadczeń medycznych,
        e) ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
        f) używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
        g) dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
        h) dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
        i) zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
        j) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
        k) koszty badań okresowych i wstępnych,
        l) dopłata do okularów,
        m) dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
        n) bony żywieniowe dla pracowników,
        o) składki na PFRON, p) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
        p) wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.
        Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.


        Kryteria oceny

        Pytanie 1. Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
        Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?
        Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:
        - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,
        - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt,- lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
        W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

        Pytanie 2. Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu
        Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?
        Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.europ.pl/czytaj/ogolne_zasady___dzialanie_1_2_2016

         Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbyło się 22 czerwca 2016 r.

         Pytanie 1.
         Zlecanie usług merytorycznych
         Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, angażowanie personelu projektu.

         Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
         Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

         Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
         Należy zwrócić uwagę, iż nie można zlecić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą usługi merytorycznej, gdyż osoba ta będzie stanowić personel projektu.

         Pytanie 2. Program Aktywizacja i Integracja
         Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których ustalony jest profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. PAI jest realizowany przez PUP działający we współpracy z OPS lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja PAI przez OPS odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z PUP. W przypadku niezawarcia z OPS porozumienia o realizacji programu, PUP w ramach Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy. Realizacja PAI odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania społeczne, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane są przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Kierunkowe wytyczne dotyczące realizacji PAI znajdują się pod adresem http://mcpefs.nazwa.pl/upload/File/ops_pup/pai_wytyczne.pdf.
         Dodatkowo należy jasno wskazać we wniosku o dofinansowanie (C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY i C.2. ZAKRES FINANSOWY), iż osoby z III profilem będą korzystały ze wsparcia w ramach PAI. Należy wskazać liczbę osób dla których przewidywana jest taka forma wsparcia. Ze względu na specyfikę PAI należy przeanalizować dobór partnerów w projekcie oraz możliwość zawarcia porozumień z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu.
         Dodatkowo należy pamiętać, iż osobom bezrobotnym z III profilem można zaproponować zamiast wsparcia w postaci PAI usługi proponowane przez CIS/KIS. Usługi realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą integrację społeczną i zawodową.

         W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty znajdujdują się TUTAJ

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.europ.pl/czytaj/poddzialanie_9_1_5_29_06_2016

          Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, które odbyło się 8 czerwca 2016 r.

          Pytanie 1. Czy można w jednym wniosku jednocześnie wystąpić o Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki (typ 1 operacji) oraz Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki
          nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy (typ 4 operacji)? Jeżeli tak to czy w takiej sytuacji będzie możliwe finansowanie kosztów związanych  z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych itp.
          Tak, istnieje możliwość połącznia w ramach jednego projektu różnych typów wsparcia. W tym wypadku Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania kosztów związanych z nowo utworzonym miejscem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym adaptacja, zakup środków trwałych) a nie tylko sfinansowania kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem.

          Pytanie 2. Jaka jest różnica pomiędzy poniższymi punktami:
          2.2.4 Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
          2.2.5 Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
          W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie działań:
          a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
          b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
          c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy,sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
          d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
          e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
          f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
          g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

          Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:
          a) pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);
          b) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
          c) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

          Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem, że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

          Pytanie 3. Zgodnie z pkt. 2.2.6 Regulaminu konkursu, Beneficjent będzie zobowiązany  do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Czyli od kiedy jest czas liczony po 12 miesiącach czy 24 miesiącach?
          Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

          Pytanie 4. Dlaczego wskaźnik rezultatu i produktu jest opisany w czasie przeszłym. Czy te wskaźniki opisuje się już po otrzymaniu dofinansowania (przy rozliczeniu projektu)?
          Wskaźniki produktu i rezultatu Wnioskodawca określa na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w przypadku wskaźników produktu mierzą one liczbę utworzonych miejsc oraz liczbę rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach EFS. Natomiast wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS, określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi. Definicja wskaźników została wskazana w Załączniku pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

          Pytanie 5. Jak rozumieć poniższe informacje z regulaminu?
          W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Co w sytuacji gdy działalność zostanie założona np. 2 dni przed złożeniem wniosku?
          Wnioskodawca powinien wykazać obrót, który pozwoli na zweryfikowanie pozytywnie kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Zgodnie z definicją brany jest pod uwagę zamknięty rok obrotowy. W tym wypadku Beneficjent nie ma zamkniętego roku obrotowego. W sytuacji gdy działalność zostanie założona na dwa dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, kryterium dotyczące potencjału finansowego nie zostanie spełnione.
          Pytanie 6. Jeżeli będziemy mieć partnerów biznesowych z dwóch sektorów (publiczny i prywatny) jak w tym przypadku będzie liczony potencjał finansowy?
          Kryterium potencjału finansowego weryfikowane jest na podstawie porównania informacji podanych we wniosku o dofinansowanie, w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1. Obroty projektodawcy, z wydatkami na poszczególne lata wskazanymi w tabeli D.3. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

          Pytanie 7. Jeżeli partner wiodący (lider/wnioskodawca) dopiero otwiera działalność (nie ma zeszłorocznego obrotu) czy wystarczającym jest alby partnerem została instytucja państwowa (żłobek) - jak będzie liczony potencjał finansowy.
          Zgodnie z informacjami, które Wnioskodawca zamieszcza we wniosku, kryterium potencjału weryfikowane jest na podstawie informacji w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1 Obroty Wnioskodawcy. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

          Pytanie 8. Czy wszyscy partnerzy muszą mieć podpisy elektroniczne?
          Nie, podpis elektroniczny jest wymagany w stosunku do podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie: Wnioskodawca, jeżeli to Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie lub inna osoba jeśli posiada stosowne upoważnienie do dokonywania takiej czynności  w imieniu Wnioskodawcy.

          Pytanie 9. Czy jest jakiś wzór umowy partnerskiej?
          Nie, nie ma wzoru umowy partnerskiej. Jednakże realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia warunków wskazanych w części 8 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16. Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy pomiędzy partnerami, określającej w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia. Zakres informacji jakie powinny znaleźć się w porozumieniu oraz umowie o partnerstwie znajduje się w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami powinno być również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla lidera/partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu.

          Pytanie 10. Jakie są koszty bezpośrednie w działalności żłobka oprócz wynagrodzenia personelu i kosztów wyżywienia dziecka?
          W ramach pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, znajdują się koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów, wyżywienia dziecka, inne koszty pobytu (np. zajęcia rozwijające rozwój: logopedia, rytmika, zajęcia z psychologiem, materiały plastyczne dla dzieci, materiały higieniczne dla dzieci itp.)
          Pytanie 11. Czy malowanie, sanitariaty, meble, zabawki, artykuły dydaktyczne są środkami trwałymi czy cross financingiem i w jakiej wysokości są refundowane?
          Powołując się na precyzyjne zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/w pkt. 6.12.1 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) oraz środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu np. rzutnik na szkolenia). Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, w pkt. 6.11 wydatki w ramach Projektu na zakup środków o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto stanowią wydatki w ramach środków trwałych. Natomiast szczegółowe zasady dotyczące cross-financingu w ramach EFS reguluje pkt 8.7 „Wytycznych (…). Pojawia się tam zapis, że w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: a) zakupu nieruchomości,b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.Należy mieć na uwadze, że zakup środków trwałych które są przeznaczone np. na dostosowanie/adaptację może stanowić równocześnie wydatek w ramach cross-financingu.

          Pytanie 12. Czy jest możliwość dofinansowania studiów lub szkoleń dla personelu żłobka?
          Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 możliwe jest wyłącznie sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. Wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Pozostałe formy szkoleń np. sfinansowanie studiów personelu żłobka jest wydatkiem niekwalifikowanym.

          Pytanie 13. Lokal w którym ma być prowadzony żłobek nadaje się do generalnego remontu. Remont zostanie przeprowadzony przez właściciela (instytucję państwową) z wykorzystaniem funduszów UE. Czy w ramach projektu 8.1.3 także można wykorzystać fundusze UE na remont tego lokalu- czy jest jakaś możliwość połączenia obu projektów unijnych.
          Istnieje możliwość przeprowadzenie remontu w ramach innych funduszy/programów UE. W takim przypadku w ramach Poddziałania 8.1.3 Wnioskodawca może np. sfinansować zakup dodatkowych środków trwałych, wyposażenia (np. krzesełka, łóżeczka itp.) oraz sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun, wyżywienie). Nie ma możliwości połącznia dwóch projektów finansowanych z EFRR i EFS w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
          Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.01.-IZ.01-24-063 określa możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu w pkt. 2.2.1. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross-financingu podlegają określonym limitom. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.

          Pytanie 14. Czy jest możliwy wariant, że jeśli utworzymy 10 nowych miejsc, to w I roku obejmiemy wsparciem 10 dzieci, a w drugim tylko 5 dzieci (ponieważ 5 dzieci odejdzie z żłobka np. do przedszkola)?
          Wnioskodawca może przyjąć takie założenia, należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w drugim roku powinny zostać ponoszone wyłącznie w stosunku do 5 nowo zrekrutowanych dzieci, nie ma możliwości sfinansowania kosztów w stosunku do dzieci, które np. kontynuują pobyt w danej instytucji.
          Pytanie 15. Ile dzieci z niepełnosprawnością musi być w projekcie aby otrzymać premię punktową?
          IOK nie wskazuje minimalnego udziału nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
          Pytanie 16. Jak potwierdzać status niepełnosprawności dziecka?
          Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
          - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
          - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

          Pytanie 17. Dlaczego nie można finansować udziału dzieci przez dwa lata?
          Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” z dnia 22.07.2015 r. opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

          Pytanie 18. Do istniejącego budynku będziemy dobudowywać skrzydło na żłobek. Czy wydatek przeznaczony na budowę jest wydatkiem kwalifikowalnym?
          Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w projektach współfinansowanych z EFS dobudowa skrzydła na żłobek nie mieści się w zakresie cross-financingu, a więc nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możliwe jest wyłącznie dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

          Pytanie 19. Czy w ramach kosztów pośrednich można wyposażyć stanowisko pracy np. koordynatora projektu?
          Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach kosztów pośrednich jest możliwe wyposażenie stanowiska pracy, w tym zakup środków trwałych dla koordynatora projektu.

          Pytanie 20. Prace budowlane wymagają opinii architekta lub rzeczoznawcy. Czy taki koszt jest kwalifikowany?
          W przypadku gdy opinia i obowiązek jej posiadania wynika z przepisów prawa w zakresie prac remontowo-wykończeniowych podczas dostosowywania lub adaptacji budynku lub pomieszczeń, to taki wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie. Niemniej prace budowlane związane z budową są niekwalifikowalne w projektach współfinansowanych z EFS.

          Pytanie 21. Czy prace związane z placem zabaw są cross-financingiem?
          Zakup elementów nieprzenośnych i ich stałe przytwierdzenie do nieruchomości będzie stanowić wydatek w ramach cross-financingu. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach 4 typu operacji mogą być sfinansowane jedynie koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 i nie jest możliwe przeprowadzenie prac dostosowawczych/adaptacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia w tym placu zabaw.

          Pytanie 22. Czy istnieje możliwość zaadaptowania terenu zielonego w parku?
          Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie wykluczają możliwości ponoszenia wydatków w celu zaadoptowania terenu zielonego. Kluczowe jest, czy wydatki te są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz czy istnieje możliwość, zgodnie z innymi przepisami nie wynikającymi z programu, przeprowadzenia takiej adaptacji. Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wątpliwości budzą kwestie prawne dotyczące własności oraz wykorzystanie terenów zielonych wyłącznie do celów projektu.

          Pytanie 23. W projekcie jedną z osób wskazanych jako personel projektu stanowi specjalista ds. zamówień publicznych, który ma zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta będzie rozliczana w projekcie w ramach kosztów pośrednich.

          Czy w celu zatrudnienia ww. osoby należy przeprowadzić rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności czy też wystarczające będzie przeprowadzenie naboru na ww. stanowisko, zgodnie z zasadami naboru obowiązującymi u beneficjenta?
          W celu zatrudnienia personelu projektu uwzględnionego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, tym samym nie ma konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku.

          Pytanie 24. Czy jeżeli w projekcie założymy sobie realizację dwóch zadań: refundacja niań + otwarcie żłobka na 25 dzieci. Projekt twardy na żłobek będzie złożony dopiero w listopadzie więc nie będzie znajdował się na liście proj. zatwierdzonych do dofinansowania (uruchomienie żłobka planujemy we wrześniu 2017). Projekt LPR mamy już na ukończeniu jednak przypuszczamy że w czerwcu jeszcze nie zostanie zatwierdzony.

          Czy wobec powyższego jeżeli założymy realizacji projektu od 01.12.2016r. tj. samą refundację niań i nabór uczestników to wystarczy, że otworzymy Biuro projektu (na potrzeby rekrutacji i prowadzenia spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR w poprzednim okresie programowania- czy wówczas spełnimy Kryterium formalne „czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, ze projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”
          IZ RPO WSL wyjaśnia, że jedynym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”. Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowana w ramach EFRR.

          W przypadku komplementarności z interwencją podejmowana w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.

          Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna), w tym samym samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

          Pytanie 25. Czy jest możliwe złożenie wniosku aplikacyjnego w obecnym naborze – i przy założeniu otrzymania dofinansowania-rozpoczęcie realizacji projektu z początkiem września 2017. Czas realizacji projektu nie będzie oczywiście przekraczał minimalnego i maksymalnego określonego w regulaminie konkursu tj. min 12 m-cy i max 24 m-ce. Rozpoczęcie i realizacja projektu będzie oczywiście odpowiednio uzasadnione.
          Tak, IOK dopuszcza możliwość rozpoczęcia projektu we wrześniu 2017r. (tj. wraz z rozpoczęciem nowego roku w podmiotach opieki nad dziećmi do lat 3). Należy zaznaczyć, ze zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w pkt. 2.1.1, Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnione zapotrzebowania na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, biorąc pod uwagę okres realizacji projektu.

          Pytania dotyczące następujących Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3.


          Pytanie 26.
          Mam pytanie, czy czynsz, media ( woda, CO, prąd) powinny być ujęte jako koszt bezpośredni czy pośredni? Czy zabawki, leżaczki, pościel, mebelki itp.... to są koszty bezpośrednie czy pośrednie?
          Koszty związane z opłatami za media, pomieszczenia mogą stanowić koszt bezpośredni jedynie w sytuacji, gdy dotyczą kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w projekcie (w sytuacji zwiększenia liczby miejsc w podmiocie już funkcjonującym, są one kwalifikowane przez Wnioskodawcę w odpowiedniej proporcji). W ramach kosztów bezpośrednich, Wnioskodawca nie może uwzględnić w/w opłat dotyczących biura projektu, które powinny być ujęte w kosztach pośrednich.W pkt 2.2.1 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wskazano możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca ma możliwość zakupu i montażu m.in. wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). Koszty te dotyczą utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatem Wnioskodawca winien uwzględnić je w kosztach bezpośrednich.
          Pytanie 27.
          Kiedy podpisywana jest przez rodzica deklaracja udziału w projekcie (czy może to nastąpić np. 3 miesiące przed rozpoczęciem funkcjonowania żłobka – rekrutacja w czerwcu, rozpoczęcie funkcjonowania żłobka we wrześniu)?
          Projektodawca we wniosku o dofinansowanie określa termin realizacji projektu. Wszystkie działania, w tym w szczególności rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych, musi być prowadzone w okresie realizacji projektu. W przywołanej sytuacji, jest możliwe podpisanie deklaracji uczestnictwa (po zakończonym etapie rekrutacji) przez rozpoczęciem faktycznej opieki, bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w podmiocie tj. przed rozpoczęciem realizacji tzw. „roku szkolnego”.
          Pytanie 28. Czy w odniesieniu do grupy docelowej osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3, osoby w momencie podpisywania deklaracji udziału w projekcie muszą przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, czy mogą to być osoby, które wychowują dziecko do lat 3, ale w momencie podpisywania deklaracji uczestnictwa już wróciły do pracy?

          Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, grupę docelową stanowią m. in.:
          - Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
          - Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
          - Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

          Osoby, które podpisują deklarację uczestnictwa i są osobami pracującymi należą do grupy docelowej definiowanej jako „Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3”,  natomiast osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim mogą zostać ujęte w kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka” (oraz wykazane we wskaźniku: Liczna osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu). Wnioskodawca ma możliwość skierować wsparcie zarówno do osób zatrudnionych jak i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.

           
          Pytanie 29. Czy wskaźniki horyzontalne (pkt 3.14 Regulaminu) należy wpisać do wniosku o dofinansowanie i w przypadku nieadekwatności do projektu wartości bazową i docelową określić na poziomie “0”.
          Tak, Wnioskodawca powinien zamieścić wskaźniki horyzontalne we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą wynosić „0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy rozwijanej wskaźników produktu.
          Pytanie 30. Do której kategorii z poniższych

          a)      Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;

          b)     Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;

          c)      Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

          należy zaliczyć osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyński/ rodzicielskim?

          Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim należy zaliczyć do kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3”

          Pytanie 31. Jak należy rozumieć zapis “bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”  w zakresie wskaźnika “Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie “ – czy zapewnienie miejsca w żłobku, przy zachowaniu opłat wnoszonych przez rodziców (wkład własny) obliguje do ujęcia ich w wymienionym wskaźniku?
          Tak, rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3, którzy otrzymują wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem (dzięki nowoutworzonym miejscom opieki w danym podmiocie) i podejmują/utrzymują zatrudnienie, otrzymują tym samym bezpośrednie wsparcie z EFS a więc wliczają się w ww. wskaźnika. Wkład własny może pochodzić od wpłat rodziców.
          Pytanie 32. Co należy rozumieć przez punkt 2.4 podpunkt b) Regulaminu konkursu, tj. osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3?

           Chciałabym napisać projekt w ramach 1 typu projektu – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków... Warunki lokalowe będą zapewnione dzięki żłobkowi, którego budowa się niebawem zakończy. Rekrutacja do żłobka jest już zakończona i jednym z głównych kryteriów wyboru był warunek posiadania przez oboje rodziców pracy, co musieli potwierdzić stosownym zaświadczeniem. We wskaźnikach rezultatu bezpośredniego należy po zakończeniu projektu podać:

          a) liczbę osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu

          b) liczbę osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu,dlatego proszę o wyjaśnienie czy osoby, które są zatrudnione i nie pozostają poza rynkiem pracy, nie miały przerwy w zatrudnieniu, nie przebywają na urlopach wychowawczych czy rodzicielskich, mogą stanowić grupę docelową w projekcie?

          Wskaźniki produktu zostaną zrealizowane, natomiast czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być na poziomie 0 po zakończeniu projektu?

          Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16, grupę docelową stanowią m. in.:
          a) Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
          b) Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
          c) Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

          Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16 w pkt 3.9 i 3.10, w których wskazano wskaźniki obligatoryjne i nieobligatoryjne, Wnioskodawca powinien uwzględnić w ramach projektu również osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (wskaźnik obligatoryjny). Wnioskodawca, który obejmie wsparciem rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, powinni również we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie wykazać realizację wszystkich wskaźników (dwóch wskaźników produktu i dwóch wskaźników rezultatu). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić jedynej kategorii grupy docelowej w ramach projektu, z uwagi na fakt ujęcia obligatoryjnego wskaźnika dotyczącego liczby osób powracających na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto Beneficjent wykazuje wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu, nie ma obowiązku realizacji wskaźników rezultatu na poziomie 100%. Aby ocenić, że wskaźnik jest efektywny i racjonalny z punktu widzenia realizacji projektu w tym nakładu kosztów, jego wartość powinna wynosić co najmniej 75%-80%.

          Pytanie 33. Proszę o odpowiedź na pytanie dot. zał. nr 5 - kryteria oceny punktowane (premiujące) - Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną? (co najmniej 80%) - jeżeli wnioskodawca nie prowadzi żadnego żłobka to jak utworzy 100 miejsc opieki to otrzyma całą premię punktową (nastąpił wzrost o 100%) w postaci 7 punktów?
          -Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanych przez dziennego opiekuna? (co najmniej 80%) - i jak wnioskodawca nie ma zarejestrowanych dziennych opiekunów i jak utworzy 10 punktów opieki dziennej to również otrzyma 7 punktów?
          Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 (definicje szczegółowych kryteriów dodatkowych w pkt. 4.2.17 oraz podane przykłady), premia punktowa jest przyznawana w momencie zwiększenia ilości miejsc opieki nad dziećmi w stosunku do już istniejących. Premia punktowa nie będzie przyznawana dla podmiotów, w ramach których do tej pory nie funkcjonowały żadne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

          Pytanie 34. Czy dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą dofinansowanie w ramach projektu dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku, w tym:
          - dostosowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż wyposażenia
          - zapewnienie bieżącego funkcjonowania
          stanowić będzie pomoc de minimis?
          Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu cyt.: Działania w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.
          Ale czy tylko w zakresie zapewnienia bieżącego utrzymania, czy również w zakresie nakładów inwestycyjnych w ramach cross-financingu dofinansowanie projektu nie będzie objęte pomocą de minimis?
          Czyli czy projekt w całości co do zasady nie będzie objęty pomocą publiczną, ani też pomocą de minimis?

          Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że przedmiotowa działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.


          Pytanie 35. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie pomocy de minimis:
          czy w ramach przedmiotowego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 przewiduje się udzielanie pomocy de minimis na:
          -adaptację lokalu (zaznaczenie w budżecie cross-finsncing)
          -zakup środków trwałych np. łóżka, wózki, szafy, itp. (zaznaczenie w budżecie środki trwałe).
          Czy jest możliwość uzyskania pomocy publicznej zamiast pomocy de minimis i na jakich warunkach?

          Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że działania w zakresie  łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.Działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3 jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

          Pytanie 36.  W związku z trwającym konkursem 8.1.3 (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego) chciałam uzyskać informację dotyczącą Partnera w projekcie. Jestem właścicielką klubu dziecięcego, natomiast mój mąż prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie jako Lider w/w konkursie i tu moje pytanie: Czy mąż mógłby być Partnerem w projekcie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej), gdyż to on dysponuje nieruchomością, w której powstałby żłobek oraz wniósłby duże wsparcie merytoryczne w projekcie (aktualnie w prowadzeniu klubu dziecięcego również szereg merytorycznego wsparcia od jego firmy otrzymuje np. elektroniczna rejestracja, ewidencja pobytu, płatności, itp.)?
          Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1030 z późn. zm.). Projektodawca wskazuje, że nie posiada rozdzielności majątkowej zatem istnieją powiązania osobowe, majątkowe pomiędzy podmiotami. W takiej sytuacji nie ma możliwości zawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu.
          Pytanie 37. Proszę o odpowiedź na pytanie: Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia niepełnosprawności dziecka w trakcie realizacji projektu na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników? Proszę także o potwierdzenie, że w przypadku nie tworzenia nowych miejsc  w żłobku, a jedynie adaptacji, żeby można było przyjmować dzieci niepełnosprawne, będzie możliwe ujęcie w projekcie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (tylko dla przyjętych dzieci niepełnosprawnych), np. adaptacja i doposażenie dla dzieci niepełnosprawnych (których teraz w placówce nie mamy) w okresie lipiec-sierpień 2017 i od września 2017 do sierpnia 2018 bieżąca opieka nad przyjętymi dziećmi niepełnosprawnymi (czyli wynagrodzenia opiekunek, wyżywienie, proporcjonalnie koszty czynszu i mediów) + zajęcia dodatkowe dla tych dzieci.

          Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
          - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
          - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

          Zgodnie z pkt. 2.2.3 Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W sytuacji gdy Wnioskodawca zamierza zrekrutować dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu, ma możliwość kwalifikować koszty adaptacji jak również kwalifikować koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.


          Pytanie 38. W przypadku grupy kapitałowej planującej uruchomienie żłobka przyzakładowego dla pracowników i ich rodzin jakie informacje należy podać w doświadczeniu projektodawcy, jeśli działalność opieki nad dziećmi do lat 3 ta nie był nigdy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

          Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosków w ramach EFS”, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu” nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, Wnioskodawca powinien wskazać doświadczenie projektodawcy czyli jego potencjał społeczny. Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie obecności wnioskodawcy i działań podejmowanych przez niego w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Opis doświadczenia powinien dawać możliwość oceny zdolności społecznych wnioskodawcy do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Ponadto Wnioskodawca może wskazać nie tylko doświadczenie Lidera/partnera projektu (jeśli dotyczy) w danym obszarze ale także ma możliwość wskazania doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji personelu (np. zaangażowanego do opieki nad dziećmi do lat 3).

          Opisując potencjał społeczny Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego jego doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności wkontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów danego wnioskodawcy prowadzonej:
          a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
          b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
          c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
          Na podstawie opisu zawartego we wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu. Wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (związanych z zakresem planowanego do realizacji projektu pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.), a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. W przywołanej sytuacji, biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia telefoniczne, Wnioskodawca może wskazać m.in. doświadczenie w obszarze szkoleń dla opiekunów dziennych oraz wskazać doświadczenie personelu merytorycznego zatrudnionego w podmiocie opieki do lat 3.

          Pytanie 39. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować zatrudnienie i wynagrodzenie osoby kierującej Klubem Dziecięcym lub Kierownika oddziału żłobka w ramach projektu złożonego w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs? Nadmienić należy jednak, że stanowisko to nie będzie uprawniało do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będzie wykonywała ta osoba będą ograniczać się do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem oddziału żłobka lub klubu dziecięcego (zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania klubu lub oddziału żłobka). Istotnym jest również fakt, że osoba ta będzie przypisana wyłącznie do realizacji zadań w ramach projektu i nie będzie powiązana z żadnymi innymi zadaniami i działaniami realizowanymi przez jednostkę realizującą projekt. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności można domniemywać, że będzie to koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich związanych np. z zadaniem Bieżące świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3.

          IOK wskazuje, że koszt Kierownika klubu dziecięcego lub oddziału żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że Kierownik klubu dziecięcego/Kierownik żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).

          Pytanie 40. Czy wnioskodawca spełni kryterium formalne „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” jeśli we wniosku o dofinansowanie w ramach 8.1.1 założy, że tylko część zadań merytorycznych (np. zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością) będą obywać się w infrastrukturze wybudowanej z EFRR. Budynek, w którym będzie prowadzona stała opieka nad dziećmi do lat 3 nie powstał w ramach inwestycji EFRR?

          IZ RPO WSL wyjaśnia, że jednym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.

          W przypadku komplementarności z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna, miejsca prowadzenia zajęć). IOK dopuszcza możliwość realizacji części działań merytorycznych w infrastrukturze powstałej z EFRR aby kryterium dostępu zostało spełnione. IOK wskazuje ponadto, że samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

          Pytanie 41. Czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są kosztem kwalifikowalnym?
          Zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Przypominam, iż ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się każdorazowo na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektu.

          Pytanie 42.  W ramach projektu będziemy dostosowywać budynek do żłobka. Czy poniżesz wydatki będą wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie:

          1. Zakup pieca CO, jeśli stary jest niewydajny?
          2. Modernizacja tarasu. Taras jest wybetonowany, ale jego powierzchnia jest bardzo krzywa, wyszczerbiona, utrudnione jest poruszanie się wózkiem. Chcemy ująć w budżecie koszt położenie szlichty i wyłożenia płytkami.

          Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategoriedziałań:
          a)dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
          b)zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
          c)zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
          d)wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
          e)modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
          f)zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
          g)inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

          Koszty związane z remontami oraz bieżącym funkcjonowanie żłobka są co do zasady kwalifikowalne, jednak powinny być one proporcjonalne w stosunku do nowych miejsc utworzonych w projekcie. Należy mieć na uwadze również, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie i pod tym kątem zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.


          Pytanie 43. W żłobku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 musi być zatrudniony dyrektor. Czy wykazanie wynagrodzenia dyrektora, który oprócz pełnionej funkcji (2/8 etatu) będzie również zajmował się dziećmi w żłobku (6/8 etatu) w ramach kosztów bezpośrednich (zadanie: Bieżące funkcjonowanie) jest prawidłowe.
          IOK wskazuje, że koszt dyrektora żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że dyrektor żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).W przywołanej sytuacji koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka w wymiarze 2/8 etatu związany jest z katalogiem kosztów dotyczących nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Natomiast koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka związany z pełnieniem funkcji opiekuńczych (6/8 etatu jako opiekun) jest związany z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem (ujęty max przez 12 miesięcy np. w zadaniu „Bieżące funkcjonowanie/świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3).
          Pytanie 44. W związku z aplikowaniem na konkurs 8.1.3 - żłobki planujemy adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia liczby dzieci w tej sali z 15 osobowej na 22 osobową. Prace będą polegały na:
          a) udostępnieniu w już funkcjonujących salach żłobkowych odpowiedniej ilości sanitariatów, adaptacja pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan,, elektrycznej i częściowo CO.
          b) ponadto planowane jest jeszcze zabudowanie pomieszczenia "pod tarasem " w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla dzieci i stworzenia nowej sali (1 nowa grupa 16 osobowa)
          c) dostosowanie sali 70 m2 i sanitariatów na półpiętrze dla pobytu dzieci żłobkowych wraz z przedzieleniem sali w celu uzyskania powierzchni do odpoczynku dzieci (2 nowa grupa 16 osobowa)
          Pierwsze nasze pytanie brzmi: czy w salach, które już funkcjonują (opisane w pkt a) kwalifikowalny jest koszt: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan, elektrycznej i częściowo CO./ w całości dla całej sali (z której będą korzystać dzieci pozaprojektowe), czy należy koszt prac remontowych wyliczyć proporcją dla nowych miejsc?

          Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
          a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
          b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
          c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
          d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
          e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
          f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
          g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

          Koszty związane z remontami np. pomalowanie sali do której są przyjmowane nowe dzieci co do zasady są kwalifikowalne w całości, ale należy mieć na uwadze, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie. Nieracjonalnym np. staje się wydatek, kiedy Wnioskodawca przyjmuje do projektu np. 6 dzieci a planuje w ramach projektu wymalować całe żłobek – dlatego trzeba mieć na uwadze, że każdy wydatek podlega ocenie na etapie Komisyjnej Oceny Wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.


          Pytanie 45. W ramach projektu poddziałania 8.1.1 zakładamy m.in. wsparcie w postaci częściowej refundacji umów uaktywniających. Koszty składek ZUS opłacane będą z budżetu państwa.
          Czy składki ZUS mogą zostać zaklasyfikowane w budżecie projektu jako wkład własny? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać prawidłowa dokumentacja wkładu własnego? Jak należy we wniosku (pkt. D.2) zakwalifikować źródło finansowania wkładu własnego w postaci składek ZUS? Czy będzie to np.:
          - 2.a1 Państwowe jednostki budżetowe,
          - 2.a2. dysponenci budżetu państwa
          - czy 2.a3.inne?
          Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia niani w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
          W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie. Wkład własny należy w Tabeli D2 ująć po stronie Beneficjenta tj. w zależności od jego statusu: JST lub podmiot prywatny.
           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_po_spotkaniu_informacyjnym_z_dn__08_06_2016_r__dot__naboru_nr_rpsl_08_01_03_iz_01_24_06516

           Dotyczy pkt. 1.1 Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu regulaminów konkursowych nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 oraz RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektu: Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

           Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).

           Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.

           Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].

           W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.

           Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu.

           Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty

            

           [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

           [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

           [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.

           [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

           Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)
           Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014
           Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.
           Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.europ.pl/czytaj/dotyczy_pkt__1_1_podstawy_prawne_udzielania_pomocy_publicznej_w_ramach_konkursu_regulaminow_konkursowych_nr_rpsl_05_02_01_iz_01_24_06816_oraz_rpsl_05_02_02_iz_01_24_06716

            Pytania zgłoszone przez uczestników zakwalifikowanych na spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 RPO WSL 2014-2020, które odbyło się 23.05.2016 r.

            Pytanie 1. Czy w ramach projektu będzie można finansować wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu?
            W ramach projektów dotyczących usług społecznych możliwe jest także finansowane usług zdrowotnych, o ile są one niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym możliwe jest finansowanie wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu. Należy mieć na uwadze, że wsparcie w zakresie usług społecznych powinno być realizowane zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.
            Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wyjść i wyjazdów dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, który zostałby utworzony w ramach projektu?IZ RPO 2014-2020 nie wyklucza, iż w ramach projektu będą mogły być realizowane w ograniczonym zakresie wyjścia i wyjazdy dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, jako działania uzupełniające, jeżeli Wnioskodawca uzasadni, że przyczyniają się one do realizacji celu projektu.Należy mieć jednak na uwadze, iż głównym przedmiotem projektu powinny być działania wykazane w Regulaminie konkursu w 3 typie projektu, tj. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
            a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
            b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
            c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
            d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
            e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

            Pytanie 3. Czy projekt w ramach Podzdziałania 9.2.1 może być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?Wypełniając wymogi wynikające ze szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej (Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?) projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.W przypadku, kiedy projekt wynika z Programu Rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Załącznik ppkt 2 Koncentracja programu rewitalizacyjnego) co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.Natomiast w przypadku, gdy projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. W drugim omawianym przypadku nie obowiązuje wymóg, iż projekt musi być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
            Pytanie 4. W dokumentach naboru jest informacja, że świadczenia udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być zakwalifikowane jako wkład własny do projektu. Natomiast uczestnicy do których chcemy skierować wsparcie korzystają wprawdzie ze wsparcia w ramach ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny - wsparcie niefinansowe), ale świadczenia pieniężne pobierają wyłącznie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Pytanie, czy wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) też może zostać uznane za wkład własny do projektu?
            Zgodnie z definicją wskazaną w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).W związku z powyższym wkład własny wnoszony przez beneficjenta powinien mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem.
            Co do zasady, w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) wypłacane uczestnikom projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne nie są wydatkiem niezbędnym do realizacji takiego projektu i w związku z powyższym nie powinny być wykazane jakowkład własny beneficjenta. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, we wniosku o dofinansowanie, że wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) ma bezpośredni związek z realizowanym projektem, wsparcie to może zostać uznane za wkład własny do projektu.

            Pytanie 5. Czy mentora środowiskowego organizującego wsparcie w środowisku można wyposażyć w tablet, telefon komórkowy w celu utrzymywania kontaktu z grupą samopomocową - UP-centrum operacyjnym, jeżeli zatrudniony jest na umowę cywilno-prawną?
            Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 ww. Wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
            Pytanie 6. Czy w przypadku braku połączeń komunikacyjnych lub rzadkiej ich częstotliwości można uwzględnić te osoby w kosztach kwalifikowanych: dowóz zorganizowany UP do punktów krótkookresowego pobytu dziennego?
            Dowóz uczestników jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, o ile wynika ze specyfiki projektu, ma potwierdzenie w zadaniach oraz sytuacji problemowej grup docelowych.
            Pytanie 7. Czy dla UP korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd?
            Dla uczestników projektu korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd, o ile jest to potwierdzone specyfiką projektu np. opisem w punkcie B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu.
            Pytanie 8. W jakie przedmioty, sprzęt można wyposażyć Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego? (sprzęt AGD, meble, sprzęt rtv, materiały dydaktyczne)
            Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego można wyposażyć w środki trwałe oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu, wynikający z zapotrzebowania Wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
            a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni, sprzęt AGD),
            b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia , materiały dydaktyczne), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.
            Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach naboru 9.2.1 oraz 9.2.2, nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

            Pytanie 9. Czy katering/posiłek dla UP w Ośrodku Krótkookresowego Pobytu Dziennego jest kosztem kwalifikowanym?
            Catering/posiłek jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek „Taryfikator”.

            Pytania zgłoszone przez osoby zakwalifikowane na spotkanie warsztatowe dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego,  które odbyło się 08.06.2016 r. w Bielsku-Białej

            Pytanie 10. Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy (np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej)?
            Tak, działania w projekcie mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej (podmioty nieposiadające osobowości prawnej), którym gmina (posiadająca osobowość prawną) powierza realizację projektu na podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych równoważnych dokumentów. Dane podmiotów realizujących projekt, powinny być wskazane w punkcie A.4 Podmiot realizujący projekt we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazane w umowie o dofinansowanie projektu.
            Pytanie  11. Czy możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
            Jeżeli tak, to czy we wniosku o dofinansowanie należy już wskazać jakie działania będą zlecane?
            Tak, możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać jakie działania będą zlecane, tj. w punkcie C1 ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) należy umieścić informację o zlecaniu usługi merytorycznej oraz w punkcie C.2. ZAKRES FINANSOWY należy zaznaczyć odpowiedni check-box oraz opisać zlecenie usług merytorycznych w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii. Ponadto należy mieć na uwadze, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
            Pytanie 12. Czy wszystkie działania projektu muszą być realizowane w miejscach, które podlegały wcześniej rewitalizacji?
            Czy możliwe jest to, że część działań realizowana będzie w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane, a część w obiektach zrewitalizowanych?
            Warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część działań będzierealizowana w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. Pozostałe działania projektowe mogą być realizowane w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane.
            Pytanie 13. Czy osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej mogą być objęte działaniami projektu?
            Jeżeli tak, to czy osoby te powinny zostać zobowiązane do ponoszenia odpłatności za korzystanie z działań projektu?
            Czy ewentualna odpłatność będzie wkładem własnym wnioskodawcy?
            Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (pkt. 2.1.18-2.1.20) w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich Wnioskodawcy w regulaminie rekrutacji uwzględnią, że wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne niż ww. osoby, przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia kryteriów rekrutacji takich osób w regulaminie rekrutacji. Kryteria powinny uwzględniać w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych każdorazowo powinna być poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Możliwa jest częściowa lub całkowita odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 2.1.18 Regulaminu konkursu, tj. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wówczas Wnioskodawca określa zasady odpłatności skorelowane z zasadami dotychczas stosowanymi. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.
            Pytanie 14. Czy w ramach cross-financingu możliwy jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego?
            Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
            a) zakupu nieruchomości,
            b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
            c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
            W związku z powyższym zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie stanowi wydatku w ramach cross- financingu.
            W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich wydatek stanowi środek trwały. Do kwalifikowalności zakupu środków trwałych stosuje się zapisy podrozdziału 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku ogłoszonego konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 wartość środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich i cross-finansingu nie mogą łącznie przekroczyć 10 % wydatków projektu.

            Pytanie 15. Czy w ramach Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, możliwe jest utworzenie w ramach projektu np. klubu środowiskowego dla osób starszych?
            Nie, utworzenie klubu środowiskowego dla osób starszych nie wpisuje się w działania z zakresu usług społecznych – jest działaniem z zakresu aktywnej integracji.W przypadku realizacji 4 typu projektu - Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, realizowane działania muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, iż usługami społecznymi nie są usługi aktywnej integracji, o których mowa w ww. Wytycznych. W ramach konkursu realizowane mogą być usługi społeczne zgodnie z kierunkami określonymi w Rozdziale 6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv ww. Wytycznych.

            Pytania zgłoszone przez uczestników spotkania informacyjnego dot. naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, które odbyło się w dniu 9.06.2016 r. w Gliwicach

            Pytanie 1. Czy w przypadku, kiedy podmiot w ramach swojej działalności prowadzi zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne (np. hospicjum), czy może samodzielnie realizować zarówno usługi zdrowotne, jak i usługi społeczne w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 RPO WSL 2014-2020?
            Tak. Zgodnie z Regulaminami konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. Wśród potencjalnych projektodawców konkursu są jednak podmioty (np. hospicja), które w ramach swojej działalności prowadzą zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne, co wynika ze statutów lub innych dokumentów regulujących działalność ww. podmiotów. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 nie widzi przeciwskazań, aby tego typu podmioty mogły realizować projekty dotyczące usług społecznych lub obu typów usług (społecznych i zdrowotnych) i jednocześnie samodzielnie te usługi wykonywać.
            Pytanie 2. Czy w przypadku kiedy projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 zakłada realizację usług opiekuńczych w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego mogą być wspierane miejsca dla więcej niż 30 osób?
            W Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 nie wskazano ograniczenia w liczbie osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego. Takie ograniczenie, tj. do 30 miejsc zostało wskazane w przypadku usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia - miejsc całodobowego pobytu, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w domach pomocy społecznej. Niemniej jednak wszystkie usługi społeczne w projektach (jako usługi świadczone w społeczności lokalnej) muszą być świadczone w sposób:
            a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
            b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
            c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
            d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
            Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 rekomenduje, aby w przypadku realizacji usług opiekuńczych, liczba miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego nie przekraczała 30 osób. Jeżeli liczba ta będzie większa z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, iż są spełnione ww. warunki świadczenia usług.

            Pytanie 3. Czy wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 (typ 1 projektu: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji(…)) mogą stanowić wynagrodzenia wypłacane rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
            Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą stanowić wkład własny do projektu. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym projektem i przyczyniać się do realizacji jego celu oraz dotyczyć osób występujących w projekcie w charakterze uczestników.


            Pytania dotyczące konkursów nr:
            RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16
            RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16
            RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16
            RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

            Pytanie 16. Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przygotowaniami do aplikowania o środki w konkursie RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020 zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kwestii komplementarności projektów z EFS z EFRR. Jak należy rozumieć komplementarność w przypadku realizacji usług opiekuńczych lub asystenckich, które z reguły wykonywane są w miejscu zamieszkania, a miejsce to nie zostało wsparte z EFRR? Czy jeżeli wnioskodawca zakłada realizację kilku typów usług społecznych to każda z nich powinna być komplementarna z interwencją EFRR? Zakładamy, że część typów usług będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR.
            W opisanej sytuacji warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część typów usług społecznych będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR. Należy mieć na uwadze, iż z przedstawionego opisu komplementarności powinno jasno wynikać wzajemne powiązanie obu projektów.
            Jednocześnie należy pamiętać, że mieszkania socjalne nie należą do katalogu mieszkań wymienionych w typie projektu nr 2 - Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej możliwego do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Jednak realizacja usług społecznych (w ramach projektu z Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT) w mieszkaniach socjalnych – infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR (w ramach projektu z Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT) spełnia warunki uznania ww. projektów za komplementarne.

            Pytanie 17. Z uwagi na zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, które wskazują różne sposoby oceny LPR-ów, tj. (str. 64 Regulaminu) „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”?
            Weryfikowane będzie spełnianie przez Program Rewitalizacji wymogów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
            Kryterium weryfikowane na podstawie opinii IZ RPO, która zweryfikuje zgodność cech i zawartości Programu Rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020
            lub
            Program Rewitalizacji został przygotowany /zaktualizowany ze wsparciem Ministra Rozwoju /Marszałka Województwa
            lub
            Program Rewitalizacji został przygotowany poprzez mechanizmy wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego zaakceptowane przez IZ RPO
            lub
            Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru.
            Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych.”
            proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia w IOK wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu, w sytuacji gdy LPR Beneficjenta jest pozytywnie oceniony i przyjęty uchwałą na moment składania wniosku o dofinansowanie (w momencie ogłoszenia o planowanym naborze – LPR posiadał pozytywną ocenę formalną) ?
            Wskazany w definicji kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zapis: Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru dotyczy sytuacji, w której Program Rewitalizacji zostałby już wcześniej pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej (dotyczy etapu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu).IZ prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczącychcech i elementów programów: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. W przypadku Państwa Programu Rewitalizacji, uzyskał on dopiero pozytywną ocenę formalną IZ RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” ocena programu rewitalizacji przebiega dwuetapowo i składa się z oceny formalnej (1 etap) i oceny merytorycznej (2 etap).
            Ponadto w przypadku uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej IZ RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który został złożony do oceny przed jego przyjęciem przez radę gminy, musi on zostać przyjęty przez radę gminy, aby informacja o pozytywnej ocenie programu rewitalizacji została umieszczona ww. wykazie programów rewitalizacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakładce poświęconej rewitalizacji.
            W związku z powyższym nie została zakończona ocena Państwa Programu rewitalizacyjnego. Program ten nie spełni kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” – gdyż, jako program oceniany w odrębnej procedurze ustanawianej przez IZ RPO WSL 2014-2020 , musiałby być przez nią pozytywnie oceniony przed dniem ogłoszenia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, tj. dniem 28 kwietnia 2016 r.

            Pytanie 18. Wnioskodawcą projektu będzie Szpital Psychiatryczny (…), jednostka Powiatu (…). Projekt będzie polegał na utworzeniu Zespołu Wyjazdowego do prowadzenia terapii w środowisku pacjenta – osób ze schorzeniami psychicznymi (będą to usługi zdrowotne realizowane w ramach typu 5) oraz na realizacji działań społecznych – typ 3 bądź 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej w tej sprawie). Do zadań związanych z działaniami społecznymi szpital wyłoni jednostkę świadczącą usługi społeczne, która to jednostka będzie Partnerem projektu.
            Czy w świetle powyższych informacji Wnioskodawcą niniejszego projektu może być szpital lub czy Beneficjentem może być Powiat (…), a Szpital Psychiatryczny może być realizatorem projektu?
            Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.: „Dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, IZ RPO przyjmuje, że usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.” (Podrozdział 6.1 punkt 1 niniejszych wytycznych).
            Zgodnie z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie w dniu 18.05.2016 r. jeżeli projekt realizuje zarówno usługi społeczne, jak i zdrowotne, to beneficjent musi spełniać jednocześnie warunki określone w obydwu wytycznych, zarówno w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, jak i w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W związku z tym, beneficjentem takiego projektu nie może być podmiot leczniczy, gdyż jest to niezgodne z wytycznymi dot. włączenia społecznego. Podmiot leczniczy może natomiast być partnerem w projekcie. Należy zaznaczyć, że „beneficjent” to podmiot, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Partner nie jest beneficjentem, czyli może nim być podmiot leczniczy i nie będzie to sprzeczne z wytycznymi.W analizowanym przypadku, gdyby beneficjentem był Powiat (…), Szpital psychiatryczny, jako jednostka organizacyjna Powiatu (…) nie może być partnerem tego projektu.
            Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, Szpital Psychiatryczny, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, nie może być też realizatorem projektu. Ewentualne dopuszczenie w roli realizatora podmiotu posiadającego osobowość prawną nie wpisuje się w założenia i konstrukcje systemu wdrażania funduszy unijnych. Rola realizatora może zostać powierzona jednostkom, które nie mają osobowości prawnej i nie mogą same być beneficjentem i zawrzeć skutecznie umowy o dofinansowanie.W związku z tym, w opinii IZ RPO 2014-2020, należałoby jeszcze raz przeformułować główne założenia projektu, tak aby były one zgodne z powyższymi wyjaśnieniami.

            Pytanie 19. W związku z konkursem RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 zwracam się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo regranting, jako formę zadań zleconych w projektach w ramach powyższego naboru? Czy wydatki przeznaczone na regranting stanowić będą koszty kwalifikowalne?
            W ramach ogłoszonych konkursów nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 nie przewidziano możliwości regrantingu.
            W przypadku, gdyby IZ RPO WSL 2014-2020 przewidziała w ramach ogłaszanego konkursu regranting, informacja w przedmiotowym zakresie zostałaby wskazana w Regulaminie konkursu.

            Pytanie 20. Czy kosztem bezpośrednim kwalifikowalnym jest zakupu następującego wyposażenia do miejsc krótkookresowego pobytu dziennego: Zakup stolików i krzeseł z podłokietnikami, balkonika ułatwiającego poruszanie się Zakup szaf na potrzeby przechowywania materiałów i wyposażenia służącego uczestnikom Zakup regałów/gablot ekspozycyjnych, Zakup wieszaków metalowych na odzież wierzchnią, Zakup czajników bezprzewodowych, Zakup naczyń (kubki, sztućce, talerzyki) -zaparzenie herbaty, zjedzenie drugiego śniadania
            Zakup herbaty, wody, kawy, cukru, itp(UP będą przebywać powyżej 4 godz. w ośrodkach) Zakup środków czystości: (ścierki, płyny, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, itp.).
            Wykazane przez Państwa wydatki wpisują się w katalog przykładowych kosztów bezpośrednich projektu, przy założeniu, że są to zakupy niezbędne do realizacji celów projektu, są ściśle zawiązane z realizacją zadania merytorycznego - miejsca krótkookresowego pobytu dziennego oraz spełniają pozostałe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
            Pytanie 21. Czy w jednym wniosku można połączyć dwa typy projektów:
            Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
            a) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu
            z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
            b) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, czyli zostaną zrealizowane działania na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz działania na rzecz poszerzenia oferty ośrodka wspierania dziecka i rodziny?
            Tak. W ramach konkursu nie ograniczono możliwości łączenia w jednym wniosku kilku typów projektów.
            Pytanie 22. Jak mają się nazywać zadania projektowe? Czy właściwy jest podział zadań na np.: na wsparcie i rozwój pieczy, działania Ośrodka, wkład własny?
            W pkt. C.1 wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować krótką nazwę zadania adekwatną do podejmowanych w ramach tego zadania działań. W związku z tym powinna ona charakteryzować realizowane wsparcie (np. wsparcie i rozwój pieczy zastępczej, realizacja usług wsparcia rodziny), a nie określać źródła finansowania wydatków (nieprawidłowa jest więc nazwa zadania - wkład własny).
            Pytanie 23. Jakie należy zastosować wskaźniki?
            Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem.
            W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celu projektu.
            Dla konkursu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 kwiecień 2016 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są:
            Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
            Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
            Wskaźnik produktu:
            Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;
            Wskaźnikami obligatoryjnymi dla Wnioskodawców realizujących 5 typ projektu (Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020) są:
            Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
            Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu;
            Wskaźnik produktu:
            Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie.

            Wskaźnikiem rekomendowanym do uwzględnienia w projekcie, szczególnie w przypadku projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego) jest:
            Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
            Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

            Pytanie 24. Czy powiat może złożyć na ten sam nabór dwa różne projekty: jeden dot. pieczy drugi mieszkalnictwa wspieranego?
            Nie ma ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków o dofinansowanie, ale zaleca się składanie kompleksowego wniosku obejmującego różne typy usług.
            Pytanie 25. Czy mimo, ze OŚWDIR jest jednostką organizacyjna powiatu, tak samo jak PCPR, czy możliwe jest aby to PCPR był realizatorem działań wskazanych we wniosku, przy współpracy Ośrodka?
            Projektodawcą w takim przypadku jest zawsze Powiat, który może wskazać we wniosku o dofinansowanie dwóch Realizatorów projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu muszą być wpisane do wniosku o dofinansowanie, a następnie do umowy o dofinansowanie projektu.
            Pytanie 26. Jakie wskaźniki dot. mieszkań chronionych?
            Liczbę osób, jakie otrzymały wsparcie w ramach mieszkań chronionych należy wykazać w ramach wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Natomiast w ramach wskaźnika: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu należy wskazać liczbę miejsc utworzonych w ramach projektu w mieszkaniach chronionych, ponieważ Projektodawca ma obowiązek zachowania trwałości tych miejsc.
            Pytanie 27. Czy dziś można złożyć projekt, a początek jego realizacji dopiero w II połowie 2017 r. ?
            Tak. Projekt może zostać złożony dzisiaj, a realizacja może rozpocząć się w II połowie 2017 r. Należy jednak pamiętać, że termin zakończenia realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2018 r.
            Pytanie 28. Część E wniosku, jakie są mierzalne wskaźniki dla projektu typu 1?
            Wskaźniki : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie i Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
            Wartość należy określić w zależności od zaplanowanych form wsparcia. Pomocniczo można skorzystać z tabeli na stronie 39 Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.europ.pl/czytaj/konkursy_9_2_1_zit_9_2_2_rit___pytania_i_odpowiedzi_2016_06_24

             Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


             Pytanie 1. Czy konieczne jest przeprowadzenie własnej (Wnioskodawcy) analizy dotyczącej grupy docelowej? Czy nie można oprzeć się na analizach ogólnie dostępnych, np. WUP (ranking zawodów deficytowych, analizy rynku pracy)?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę własnego badania dotyczącego grupy docelowej nie jest obligatoryjne. Niemniej, może ono być pomocne na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza pod kątem wyboru potencjalnych uczestników projektu oraz form wsparcia. Powyższe jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dysponuje wystarczającym zasobem danych lub nie są one precyzyjne (np. gdy projekt dedykowany jest mieszkańcom konkretnego powiatu lub kilku powiatów). Zebrane dane stanowią wówczas punkt wyjścia dla projektu, a na etapie oceny wniosku – uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia.
             Wybór formy ewentualnych badań własnych należy do Wnioskodawcy. Dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy w obszarze związanym z wsparciem projektowym mogą stanowić źródło danych służące opracowaniu wniosku o dofinansowanie. Na względzie natomiast należy mieć w tym wypadku aktualność danych oraz ich adekwatność względem grupy docelowej projektu (grupa powinna zostać wybrana na podstawie wyników badań).

             Pytanie 2. Czy beneficjentami w konkursie mogą być: Miasta i gminy oraz przedsiębiorcy?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             W regulaminie konkursu (str. 26) spośród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są tylko osoby fizyczne (nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Należy zatem stwierdzić, że wymienione podmioty mogą być beneficjentami w konkursie 7.1.3 RPO WSL. Jednocześnie pragnę podkreślić iż, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

             Pytanie 3. Czy wnioskodawca w konkursie 7.1.3 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
             Odpowiedź 27.04.2016 r. Podmiot będący wnioskodawcą, może złożyć w ramach ww. konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast w tym samym konkursie może występować również jako partner w innych złożonych wnioskach do tego samego konkursu. Jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.
             Pytanie 4. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej osoba bierna zawodowo to ta sama kategoria co osoba nieaktywna zawodowo.
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Termin „osoba bierna zawodowo”, zgodnie z definicją znajdującą się na str. 2 załącznika nr 13 do regulaminu konkursu, oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), np. studenta studiów stacjonarnych czy osobę przebywającą na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
             Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 4, str. 153, „wskazane w grupie docelowej osoby nieaktywne zawodowo należy definiować w rozumieniu osób biernych zawodowo zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Definicja ta znajduje się w ww. regulaminie. Wobec powyższego, na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że osoba bierna zawodowo jest tożsamą kategorią z osobą nieaktywną zawodowo.

             Pytanie 5. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.3? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40 zł)?
             Odpowiedź. 27.04.2016 Pow
             iatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego;instytucje partnerstwa lokalnego;Lokalne Grupy Działania.”Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.
             Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

             Pytanie 6. Szkolenia zamknięte-dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej… pytanie co oznacza pojęcie „ścisłej” np. czy dotyczy to określonego podmiotu gospodarczego, czy tylko tematu szkoleń, a po drugie czy okreslona jest liczebność takiej grupy, bo np. w ramach kwalifikacji będą 3 osoby …
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Str. 14 przypis 7- regulaminu konkursu, odnosi się do:
             Szkolenie zamknięte – szkolenia dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej czy dla uczestników danego projektu, tzw. „szyte na miarę”. Słowo „ścisłej” nie odnosi się do podmiotu gospodarczego. Liczebność grupy nie jest określona, ale musi spełniać wymogi racjonalnego, efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

             Pytanie 7. Wnioskodawca nie ma doświadczenia, nie ma potencjału, działa od roku, ale dobiera partnera z doświadczeniem z odpowiednim potencjałem – czy tak może być. Za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca.
             Odpowiedź. 27.04.2016r.
             W takim przypadku, gdy wnioskodawca nie ma potencjału jak również doświadczenia, powinien być ewentualnie partnerem, a nie liderem projektu.

             Pytanie 8. Proszę o podanie definicji osoby nieaktywnej zawodowo oraz różnic pomiędzy osobą bezrobotną a bierną zawodowo, a także wskaźnika produktu do którego należy przypisać osoby nieaktywne zawodowo.
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Osoba bierna zawodowo jest tożsama z osobą nieaktywną zawodowo. Są to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
             Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
             Definicja wskaźnik produktu określona została w Tabeli nr 1, w punkcie 4, Regulaminu konkursu: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

             Pytanie 9. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika 14 700,00 zł. należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Wartość 14 700,00 zł jest to kwota jaka została określona jako średni koszt wsparcia uczestnika projektu. Można ją przekroczyć podając uzasadnienie. Uzasadnienie takie podlegać będzie ocenie dokonywane przez członków KOP i jest ona oceną subiektywną.

             Pytanie 10. Jakie warunki co do czasu trwania i wysokości wynagrodzenia muszą spełniać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy na czas wykonania określonej pracy przez agencję pracy tymczasowej? Czy takie same jak w przypadku umowy o pracę?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Pytanie mało precyzyjne. Brak określenia rodzaju umowy.
             Cechą, która w sposób najbardziej wyraźny odróżnia pracownika od osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Ta cecha - jej występowanie lub brak - przeważnie decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy ze stosunkiem cywilnoprawnym.Co do zasady Agencja dokonuje wyboru formy zatrudnienia pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą użytkownikiem szczegółowych warunków pracy, jaka będzie wykonywana. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 22 §11 Kodeksu pracy (który ma zastosowanie również do pracy tymczasowej), zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy należy uznać za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, niezależnie od nazwy, jaką strony nadały umowie.Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, stosuje się odpowiednio do stosunku pracy tymczasowej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie (art. 5). Pracodawca użytkownik ma zatem obowiązek przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 15). Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.Jedynie do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez pracodawcę użytkownika pracownik tymczasowy uzyskuje prawo dopiero, gdy zatrudniony jest dłużej niż 6 tygodni. Należy również stosować przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady równego traktowania pracowników.

             Pytanie 11. Czy podjecie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów/samo zatrudnienia? Jeśli tak czy obligatoryjne jest przetłumaczenie umowy zatrudnienia przez Projektodawcę?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Tak, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów. Przetłumaczenie umowy jest wymagane. Nie obejmuje to samozatrudnienia.

             Pytanie 12. Czy miejscem wykonywania pracy w ramach stażu zawodowego/praktyki zawodowej może być poza granicą RP?
             Odpowiedź. 27.04.2016Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020- Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL na lata 2014-2020Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.Z uwagi na realizację projektu na terenie województwa śląskiego staże nie mogą być realizowane poza granicami kraju.
             Pytanie 13. Czy agencja pracy tymczasowej może przyjąć jako strona na staż zawodowy uczestnika projektu, którego miejscem wykonywania stażu będzie siedziba pracodawcy użytkownika ? Jeśli tak, czy zawierana umowa stażowa jest pomiędzy czterema stronami : Projektodawcą, uczestnikiem projektu, agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.
             Nie świadczą usług dotyczących organizacji staży zawodowych.
             Pod pojęciem stażu rozumie się nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

             Pytanie 14. Jakie są wymagania formalne udziału w projekcie?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Dla uczestnika projektu są to zapisy dotyczące grupy docelowej określone w regulaminie konkursu.

             Pytanie 15. Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia wskazane w Taryfikatorze jako Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, np. Florystyka, Fryzjer, Kosmetyczka, Murarz/tynkarz, które nie kończą się egzaminem certyfikowanym? Czy w przypadku zakończenia ww. szkoleń pozytywnym zewnętrznym egzaminem przeprowadzonym przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji wskazanego szkolenia, uznaje się, że uczestnik uzyskał kwalifikacje?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Wszystkie szkolenia i kursy realizowane w ramach 2 typu operacji podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również te wymienione w Taryfikatorze jako „Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe” muszą zostać zakończone procesem walidacji i certyfikacji.W ramach 2 typu operacji można również realizować kursy podwyższające kompetencje ogólne, miękkie z zakresu np. pisania CV, poruszania się po rynku pracy, które powinny zakończyć się tylko zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu. Szkolenia takie mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe zakończonym egzaminem i nie powinny stanowić samodzielnej formy wsparcia.W przypadku szkoleń i kursów w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i opisanych w podstawach programowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (dostępne na stronie http://www.koweziu.edu.pl w zakładce Podstawy programowe) proces walidacji i certyfikacji powinien odbywać się zgodnie z w/w aktami prawnymi.
             W przypadku pozostałych kursów i szkoleń dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. W przypadku, w którym dla danego tematu kursu nie zostały określone efektyuczenia się, więc brak jest instytucji publicznej, która dokonuje walidacji i certyfikacji, można np. starać się o certyfikat nadawany przez jedną z funkcjonujących na rynku prywatnym instytucji certyfikujących.
             Podsumowując, w przypadku szkolenia w zawodzie florysta, które jest objęte podstawą programową szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. W przypadku innych szkoleń, nie objętych podstawą programową, egzamin powinien być przeprowadzony przez podmiot rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, branży, np. przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji danego szkolenia.Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://efs.wup-katowice.pl/newsy/aktualizacja-informacji-o-uzyskiwaniu-kwalifikacji-w-projektach-efs

             Pytanie 16. Efektywność zatrudnieniowa wyrażona jest w procentach. W przypadku obliczania liczby osób objętych efektywnością, w jaki sposób należy zaokrąglać wartości ułamkowe, np. liczbę osób wyliczoną jako 16,34?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Zaokrągleń ułamków dotyczących liczby osób należy zawsze dokonywać do pełnych wartości w górę. Wyliczona wartość odnosi się do minimalnej liczby osób (treść kryterium wskazuje na określony procentowo poziom „co najmniej”), tak więc zaokrąglenie 16,34 do 16 nie spełniłoby tego wymogu, bowiem liczba 16 nie spełnia warunku „co najmniej 16,34”. W omawianym przypadku wskaźnik należy więc ustalić na poziomie 17 osób.

             Pytanie 17. Czy prawdą jest, że jeśli kierujemy projekt w całości do jednej grupy docelowej wskazanej w kryteriach dotyczących efektywności zatrudnieniowej, nie musimy mierzyć efektywności dla innych grup docelowych?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             Tak. W przypadku projektów sprofilowanych, czyli odnoszących się w 100% do jednej grupy odbiorców spośród podlegających kryterium efektywności zatrudnieniowej (np. tylko do osób długotrwale bezrobotnych), wnioskodawca nie ma obowiązku pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych grup. Niemniej jednak we wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie grupy, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu i określić dla nich poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast Wnioskodawca rozliczany będzie ze spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłącznie w odniesieniu do grupy, na którą w 100% sprofilowany jest projekt.
             Jeśli osoba jednocześnie posiada cechy przypisujące ją do innych grup (np. jest długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna i ma niskie kwalifikacje), nie jest obligatoryjne wykazywanie jej w innych grupach niż wynika to z profilu odbiorców, czyli w tym przypadku długotrwale bezrobotnych.

             Pytanie 18. W regulaminie konkursu jest informacja, że wskaźnik efektywności należy podać we wniosku o dofinansowanie odrębnie dla każdej grupy uczestników. Jaką wartość mamy przyjąć dla grupy, której nie planujemy obejmować wsparciem?
             Odpowiedź. 27.04.2016 r.
             We wniosku aplikacyjnym w części E.2 należy wybrać z listy sześć wskaźników specyficznych, każdy dla odrębnej grupy odbiorców wsparcia, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu. Dla każdej z nich należy określić wartość docelową wskaźnika na poziomie nie mniejszym niż wskazany w cytowanym punkcie Regulaminu. Wpisywanie wartości bazowej, a także podział wartości ogółem na kobiety i mężczyzn nie jest obligatoryjny. Dla grup nie objętych wsparciem należy postąpić analogicznie – zakładając np. 33% efektywności dla grupy liczącej zero osób otrzymamy bowiem zero, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium efektywności zatrudnieniowej.

             Pytanie 19. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać status osoby niepełnosprawnej? Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?
             Definicja wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie zawartego we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) stwierdza, że mierzy on liczbę osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
             Osobę można wykazać w ww. wskaźniku, jeśli posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

             Pytanie 20. Czy uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia wynikającego z przygotowania zawodowego w postaci przyuczenia do pracy dorosłych? Czy zaświadczenie o nabyciu umiejętności zawodowych oraz proces walidacji i certyfikacji spełniają warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?
             Istnieje możliwość realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w postaci przyuczenia do pracy dorosłych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z art. 53 d ust.4 wspomnianej ustawy egzamin sprawdzający w wyniku którego wydawane jest zaświadczenie (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych) potwierdza wyłącznie nabycie umiejętności. Natomiast dopiero przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53 d ust. 3 ustawy, pozwala na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spełniającego warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Pytanie 21. Czy limit który jest określony jako 10 % dla środków trwałych i cross-financingu określa osobno limit dla środków trwałych i osobno dla crossfinancingu?
             Limit 10 % dla środków trwałych i cross-financingu jest określany łącznie. Zatem, przykładowo jeśli cross-financing wyniesie 3% to na środki trwałe pozostanie maksymalnie 7 %.

             Pytanie 22. Czy dotacja dla przedsiębiorcy" na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy jest zakupem środków trwałych?
             W sytuacji gdy adaptacja, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy będzie dotyczyć bezpośrednio wnioskodawcy kwoty wsparcia należy wliczać w limit 10% środków trwałych oraz cross financingu. Natomiast w sytuacji organizacji 4 typu operacji na rzecz przedsiębiorców (niebędących wnioskodawcą) wspomniany limit 10% nie będzie miał zastosowania.

             Pytanie 23. Czy efektywność zatrudnieniowa stanowi wskaźnik produktu czy wskaźnik rezultatu?
             Efektywność zatrudnieniowa nie stanowi wskaźnika ani produktu ani rezultatu. Jest to specyficzny wskaźnik, pozwalający na weryfikację spełnienia jednego z kryteriów wyboru projektu. Wyłącznie z przyczyn technicznych w LSI 2014 został on przypisany do sekcji E.2 „wskaźniki rezultatu” i tylko w tej sekcji możliwy jest wybór wskaźników związanych z efektywnością zatrudnieniową.

             Pytanie 24. Czy w ramach projektu oprócz pośrednictwa pracy można realizować poradnictwo zawodowe?
             Istnieje możliwość realizacji w projekcie zarówno poradnictwa zawodowego jak i pośrednictwa pracy. Zgodnie z uwagą zamieszczoną na 12 stronie regulaminu na każdym etapie realizacji IPD uczestnik projektu powinien mieć zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy.
             Pytanie 25. Czy identyfikacji potrzeb pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy może dokonywać mgr psychologii posiadający zgodnie z „Taryfikatorem” 2- letnie doświadczenie zawodowe?
             Czy mgr psychologii posiadający 2-letnie doświadczenie zawodowe może przeprowadzać poradnictwo zawodowe?
             Zadania z zakresu przeprowadzania IPD i poradnictwa zawodowego może realizować psycholog z 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Powinien jednak mieć doświadczenie w obszarze realizowanych zadań w projekcie oraz wykorzystywać narzędzia i metody, w zakresie których został przeszkolony lub posiada uprawnienia.
             Pytanie 26. Czy w przypadku przedstawienia metodologii wyliczenia kosztów szkolenia/kursów realizowanych przy wykorzystaniu własnych zasobów koszty cateringu – przerwy kawowej i obiadu uczestników wchodzą w całościowy koszt wsparcia, który nie może przekroczyć dla stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia/kursu?
             Przedstawione w Taryfikatorze stawki zakupu usług szkoleniowych nie obejmują kosztów cateringu. Dla kosztów cateringu należy zastosować osobną stawkę określoną w Taryfikatorze.
             Pytanie 27. Czy koszty cateringu (przerwy obiadowej, przerwy kawowej) mogą dotyczyć również trenera, który prowadzi dane szkolenie/kurs?
             Koszt cateringu nie obejmuje trenera, lecz wyłącznie uczestników projektu.
             Pytanie 28. Czy w przypadku realizacji szkoleń/kursów przy wykorzystaniu własnych zasobów w budżecie projektu należy przedstawić szczegółowe koszty związane z tymi szkoleniami/kursami (koszt wynagrodzenia trenerów, koszt Sali szkoleniowej, koszty materiałów szkoleniowych), czy należy wykazać stawkę na osobę wykazaną w Taryfikatorze i w Uzasadnieniu wydatków podać metodologię wyliczenia tego kosztu?
             Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług ma charakter orientacyjny. Zgodnie z zapisami Taryfikatora „W przypadku wykorzystania przez wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy, sale szkoleniowe itp.), jest on zobowiązany do przedstawienia metodologii wyliczenia kosztu szkolenia / kursu we wniosku w oparciu o faktyczne wydatki, a całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.”
             Pytanie 29. Jeżeli szkolenia/kursy realizowane są z własnych zasobów i szkolenia realizowane są w salach będących w zasobach Wnioskodawcy/Partnera w jaki sposób powinien on określić koszt wynajmu sali na potrzeby przedstawienia metodologii, o której mowa w „Taryfikatorze”?
             Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków….” oraz „Taryfikatora” w przypadku wykorzystania na potrzeby realizacji projektu własnych sal nie jest możliwe zastosowanie stawek, po których Wnioskodawca wynajmuje sale innym podmiotom.
             Przywołane dokumenty dopuszczają w przedstawionej sytuacji tylko koszty eksploatacji/utrzymania sal będących własnością Wnioskodawcy wraz z zobowiązaniem przedstawienia metodologii kalkulacji kosztów w oparciu o faktyczne wydatki. Całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.

             Pytanie 30. Czy dopuszczają Państwo realizację szkoleń zawodowych w trybie modułowym (każdy kurs składa się z modułów, każdy moduł stanowi zamkniętą całość i związany jest z określonymi zadaniami zawodowymi)?
             Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie modułów. Należy pamiętać, że stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
             Od decyzji Wnioskodawcy zależeć będzie przyjęcie średniej stawki godzinowej dla realizowanego szkolenia lub kalkulacja odrębna dla każdego modułu.

             Pytanie 31. Jaka jest obowiązująca wysokość stypendium stażowego?
             Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Taryfikator mówi o " 120 % kwoty zasiłku, czyli na dzień 12.05.2016 jest to 120% kwoty 997,40 zł.
             Natomiast Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych wskazuje, że "osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
             Która z tych informacji jest wiążąca dla potencjalnych Beneficjentów projektu.
             W odniesieniu do poruszanej przez Panią kwestii wyjaśniam ,iż wiążąca dla Wnioskodawców jest wysokość stypendium stażowego zawarta w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020 "Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" tj. stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
             Powyższe wynika bezpośrednio z zapisów wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

             Pytanie 32. Czy możliwe będzie zatrudnienie pracownika projektu łącząc funkcję personelu projektu finansowanego w ramach kosztów pośrednich (np. koordynator projektu) oraz personelu finansowanego w kosztach bezpośrednich (np. trener) w ramach um. o pracę , monitorując limitu zaangażowania 276 godzin miesięcznie.
             Możliwe jest połączenie stanowisk koordynatora projektu oraz szkoleniowca/trenera, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie. Odpowiednie zapis winny zostać umieszczone we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zatrudniania i rozliczania kosztów personelu projektu można znaleźć w rozdziale 6.16 (str.67) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_07_01_03_ip_02_24_01016_2016_05_19

              Pytanie 1. Czy w ramach projektu jest możliwe aby jeden wnioskodawca złożył jeden projekt, który obejmować będzie więcej niż jedną OSP?
              W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by wniosek obejmował więcej niż jedną OSP.
              Pytanie 2. Jak należy rozumieć zapis w punkcie 5.2.2 regulaminu: „Jeżeli projekt obejmował będzie doposażenie więcej niż jednej jednostki OSP, wówczas gdy jedna z nich spełniając dane kryterium uzyska więcej punktów niż pozostałe, pod uwagę brana będzie najwyższa jednostkowa liczba punktów przyznana dla poszczególnej jednostki” - czy należy przez to rozumieć, że jeśli jedna spośród OSP w danym kryterium otrzyma 4 punkty, a pozostałe otrzymają np. 0 punktów to do oceny „globalnej” wniosku będzie brana pod uwagę punktacja na poziomie 4 punktów?
              Dokładnie tak. Jeżeli wniosek o dofinansowanie będzie obejmował np. dwie jednostki OSP, i gdy jedna z nich spełniając dane kryterium, uzyska 1 punkt, a druga 4 punkty, pod uwagę brana będzie najwyższa jednostkowa liczba punktów przyznana dla poszczególnej jednostki, czyli projekt spełniając kryterium uzyska 4 punkty.
              Pytanie 3. W przypadku gdy projektem objętych jest więcej niż jedna OSP, to wskaźniki obligatoryjne należy wykazać łącznie dla całego projektu czy osobno dla każdej OSP objętej projektem?
              W przypadku, gdy projektem objętych jest kilka jednostek OSP, kwestię wartości wskaźników obligatoryjnych należy rozpatrywać dwojako. Zakładając, że projekt dotyczy dwóch jednostek OSP, wartość wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wyniesie 2. Ale już wartość wskaźników liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej oraz liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów, mimo iż projekt obejmuje dwie jednostki, nie powinna być mnożona x2. Zgodnie z zapisem regulaminowym (pkt 2.2. Regulaminu konkursu), realizacja projektów dotyczy OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub wiąże się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie jednostki OSP do KSRG. W przypadku jednostki OSP, która należy do KSRG za obszar jej działania uznaje się obszar właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. Jeżeli więc podmiotem składającym wniosek będzie gmina, to za obszar działania obydwu jednostek objętych projektem należy przyjąć obszar gminy, a jako wartość wyżej wymienionych wskaźników należy wykazywać liczbę mieszkańców tejże gminy.
              Pytanie 4. Czy koszt jednostkowy dla wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w wysokości 747 310,19 PLN dotyczy całego projektu (przy założeniu, że projektem objętych będzie więcej niż jedna OSP) czy też każdej OSP z osobna ujętej w projekcie?
              Koszt jednostkowy dla wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w wysokości 747 310,19 PLN dotyczy całego projektu.
              Pytanie 5. Czy możliwe jest aby wnioskodawcą była gmina, natomiast realizatorem projektu była jednostka OSP działająca na terenie gminy? Czy przyjmując takie rozwiązanie konieczne jest podpisanie stosownego porozumienia o współpracy?
              Istnieje możliwość, by wnioskodawcą była gmina, a podmiotem realizującym projekt jednostka OSP działająca na terenie gminy. Porozumienie o współpracy nie jest wymagane, natomiast fakt realizacji projektu przez podmiot inny niż wnioskodawca powinien znaleźć odzwierciedlenie we wniosku aplikacyjnym, gdzie w polu A.4. (Podmiot realizujący projekt) należy wskazać dane identyfikacyjne podmiotu, natomiast w polu B.10. (Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy) należy zamieścić stosowne informacje.

              Pytanie 6. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jednostką realizującą projekt w imieniu jednostki samorządu terytorialnego może być jedynie zakład budżetowy, samorządowa osoba prawna lub samorządowa jednostka organizacyjna. Czy w kontekście powyższego zapisu możliwe jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie OSP jako jednostki realizującej projekt?
              Pomimo, że OSP nie zostały wskazane bezpośrednio w katalogu podmiotów, które mogą w imieniu JST mogą realizować projekt, specyfika tego typu projektów wskazuje jednak, że w większości przypadków będzie to faktyczny realizator przedsięwzięcia. W opisywanej konstrukcji wniosku o dofinansowanie jako wnioskodawca wskazana zostanie JST, której obowiązkiem będzie zapewnienie środków na realizację zadania oraz na utrzymanie trwałości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1 października 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.) […] Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: […]ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej[…] koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in. wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej) ponosi gmina. Przepis ten koreluje z przepisami ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 5 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), a w szczególności z zapisem art. 219 ust. 2, który przewiduje, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż samorządowe zakłady budżetowe. Z jednej strony tylko OSP może realizować wskazane zadanie własne gminy, z drugiej – środki przekazywane przez gminę na rzecz OSP stanowią podstawowe źródło jej finansowania zgodnie z generalną zasadą zawartą art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15 października 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.).

              W związku z wykazaną zależnością tych dwóch podmiotów należy dopuścić do możliwości realizowania projektu przez OSP w imieniu gminy, na zasadzie quasi jednostki organizacyjnej. Dane podmiotu, któremu gmina zamierza powierzyć realizację projektu należy wpisać w polu A.4. (Podmiot realizujący projekt), zaś sposób i zakres tego powierzenia powinien zostać opisany w polu B.10. (Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy).

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_odpowiedzi_5_5_ochrona_srodowiska_i_efektywne_wykorzystywanie_zasobow__wzmocnienie_potencjalu_sluzb_ratowniczych_2016_04_26

               Pytanie 1. Czy w ramach konkursu bezwzględnie konieczne jest zastosowanie wraz z działaniami z typu 1 także działań z typu 2, czyli doposażenia?
               Typ 1 projektu może być realizowany samodzielnie natomiast realizacja typu 2 projektu jest możliwa jedynie łącznie z typem 1 projektu.

               Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie pojęcia ze str. 12, pkt. 2.1.4 c, iż realizacja wsparcia na rzecz nauczycieli zawodu instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia wojewódzkich i lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli. Co mamy rozumieć przez doświadczenie tych placówek? Jaki jest zakres tego doświadczenia, które winno być wykorzystane?
               Zważywszy na bogatą ofertę placówek kształcenia nauczycieli doświadczenie można rozumieć bardzo szeroko. Wykorzystanie wsparcia placówek powinno przyczyniać się do zwiększenia jakości, kompleksowości, innowacyjności oferowanego wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż wsparcie kierowane w ramach projektu do nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy a udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

               Pytanie 3. Co oznacza stwierdzenie, że w przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia? Czy to oznacza, że w ogóle nie możemy zastosować formy wsparcia w postaci staży w przypadku szkół współpracujących w jakiejkolwiek formie kształcenia zawodowego praktycznego z pracodawcami?
               W przypadku szkół realizujących kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami istnieje możliwość realizacji działań wyłącznie zwiększających wymiar praktyk/staży zawodowych.

               Pytanie 4. Czy warunek 5% partycypacji finansowej pracodawcy dotyczy łącznie wszystkich staży w ramach projektu, czy w przypadku organizacji staży/praktyk zawodowych u kilku pracodawców (w ramach jednego projektu) jeden z pracodawców zgodzi się na partycypację kosztów to powyższy warunek uznaje się za spełniony?
               Kryterium może zostać uznane za spełnione przy wniesieniu co najmniej 5 % wkładu przez każdego z przedsiębiorców/pracodawców zaangażowanych w organizację staży/praktyk zawodowych. Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przedsiębiorcy. W takim przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować czy koszty wykazane przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. Udział 5% należy odnieść do całości środków przewidzianych w budżecie projektu na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych.

               Pytanie 5. Czy zakup licencji na program Auto Cad mogę zakwalifikować we wniosku jako środek trwały?
               Nie, zakup licencji oprogramowania nie należy do kategorii środków trwałych.
               Pytanie 6. Czy mogę zakupić 15 komputerów do nowo powstałej pracowni - wirtualne laboratorium?
               Wszystkie działania oraz koszty zaplanowane w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji otoczenia społeczno gospodarczego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie należy pamiętać, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być zgodne z przedmiotowym katalogiem.

               Pytanie 7. Planuję zakupić licencję do wirtualnego laboratorium (w danym zawodzie). Czy mogę zakupić tą licencję na 4 lata (cykl kształcenia - technikum) czy tylko na 2 lata (czas trwania projektu)?
               Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup licencji obowiązującej na okres tożsamy z okresem realizacji projektu.

               Pytanie 8. Czy kwota przeznaczona na stypendium za staż/praktykę zawodową dla uczniów w wysokości max. 1480 zł za każde kolejne przepracowane 150 godzin stanowi pełny koszt projektodawcy wypłacającego staż czy też do kwoty stypendium należy doliczyć składki społeczne? Proszę o wskazanie podstawy prawnej w tym zakresie o ile istnieje obowiązek ubezpieczenia ucznia w ZUS z tytułu pobierania przez niego stypendium stażowego lub stypendium za praktykę zawodową.
               Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”. W opinii IOK brak jest przesłanek do objęcia uczestników projektu, będących uczniami, ubezpieczeniami społecznymi, jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów ww. ustawy. O ostateczną interpretację należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

               Pytanie 9. Czy w przypadku gdy uczeń odbywa u tego samego Projektodawcy dwa różne kursy zawodowe (możliwość wyboru na etapie rekrutacji) zapewnienie stażu / praktyki zawodowej w wymiarze min. 150 h u pracodawcy/pracodawców dotyczy każdego z kursów czy też wymiar 150 h można dowolnie podzielić między pracodawców zapewniających staż/praktykę zawodową pod konkretny kurs by łączny wymiar staży wyniósł min. 150h?
               Realizacja praktyk/staży zawodowych nie jest powiązana bezpośrednio z kursem/kursami zawodowymi, w których uczestniczy uczeń. Praktyki/staże zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia uczestnika projektu. Natomiast minimalna liczba godzin praktyk/staży tj. 150 godzin powinna być zrealizowana u jednego pracodawcy.
               Pytanie 10. Czy projekt musi przewidywać współpracę z już wybranymi na etapie opracowywania projektu szkołami czy może zakładać rekrutację określonej ilości szkół (zgodnie z określonymi kryteriami dotyczącymi m.in. profilu danej szkoły oraz potrzeb jej uczniów) w pierwszej fazie projektu?
               Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „wszystkie formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie planowane przez Projektodawcę do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie”. Wsparcie w ramach projektu powinno odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów (szkoła i uczęszczający do niej uczniowie). Wnioskodawca powinien scharakteryzować grupę docelową oraz wskazać dlaczego akurat te osoby zostaną objęte wsparciem w ramach działań realizowanych w projekcie, uwzględniając potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników. Ponadto diagnoza powinna być przygotowana przez szkołę/placówkę kształcenia zawodowego i zatwierdzona przez organ prowadzący.

               Pytanie 11. Czy w projekcie będą mogli brać udział uczniowie „z ulicy” tzn. uczęszczający do szkoły spełniającej kryteria, jednak niewybranej do udziału w projekcie?
               Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 10).

               Pytanie 12. Czy konkurs 11.2.3 i trzy konkursy 11.2.2 i jeden 11.2.1 różnią się tylko zasięgiem terytorialnym?
               Konkursy ogłoszone w ramach Działania 11.2 różnią się nie tylko zasięgiem terytorialnym. Z aplikowania o środki w ramach konkursu 11.2.3 wyłączone zostały jednostki samorządu terytorialnego będące członkami związku ZIT/RIT (podmioty te mogą być jedynie partnerami w projekcie). Ponadto w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 obowiązują szczegółowe kryteria dodatkowe dotyczące spójności projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT.

               Pytanie 13. Czy w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek w tabelach są godziny zegarowe/lekcyjne, stawki za godz. zegarowe/lekcyjne?
               - np. szkolenie Autocad – 30 godz. - 36zł / osobę
               - czy zalecana ilość godzin (30) – to godziny lekcyjne (45min), czy zegarowe?
               - czy stawka godzinowa dotyczy godziny lekcyjnej (45 min), czy zegarowej ?
               W przypadku szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, a także szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jako godziny szkoleniowe należy rozumieć pełną godzinę zegarową czyli 60 minut zajęć, a zatem stawka godzinowa rozumiana jest również jako godzina zegarowa.

               Pytanie 14. Czy zakupione wyposażenie będące w klasyfikacji Koweziu jako ogólnodydaktyczne jest kwalifikowane z pkt. 2.1.13 regulaminu konkursu?
               Wg Koweziu – pracownia to:
               - wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni;
               - infrastruktura pracowni;
               - wyposażenie stanowisk.
               W ramach drugiego typu projektu tj. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciadlających naturalne warunki pracy możliwy jest zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni powinno być zgodne z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl.

               Pytanie 15. Uczniowie klas czwartych technikum absolwentami zostają w kwietniu. Czy mogą zrealizować staż już jako absolwenci (po maturze) – w miesiącach czerwiec-sierpień?
               O zakwalifikowaniu do projektu decyduje posiadany status ucznia, weryfikowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczeń programowo najwyższej klasy technikum może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego - zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

               Pytanie 16. Czy wsparcie udzielane dla uczniów, o którym mowa w pkt. 2.1.6 h, tj. doradztwo edukacyjno-zawodowe może istnieć samodzielnie w projekcie, czy też może występować tylko w połączeniu ze wsparciem w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy?
               Doradztwo edukacyjno-zawodowe może występować w projekcie jako samodzielna forma wsparcia, niekoniecznie poprzedzająca wsparcie jakim są kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Jednakże w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zaplanowano kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie) obligatoryjnym elementem jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wszystkie formy wsparcia planowane do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Obowiązkowy element każdego projektu muszą stanowić praktyki/staże zawodowe dla uczniów realizowane u pracodawców.

               Pytanie 17. Proszę o wyjaśnienie ppkt. g w pkt. 2.1.6. Co mamy rozumieć poprzez wsparcie dot. zdobywania dodatkowych uprawnień? Jak te dodatkowe uprawnienia mają być potwierdzane? Czy chodzi tutaj tylko o kursy, których ukończenie skutkuje uzyskaniem konkretnych praw do wykonywania czynności, których wykonywanie nie byłoby możliwie bez uzyskania uprawnień, jak np. kurs prawa jazdy?
               Poprzez wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy należy rozumieć wsparcie w postaci szkoleń/kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem certyfikatu bądź uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej czynności (np. kurs dla operatorów wózków widłowych, kurs na uprawnienia SEP). Dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia.

               Pytanie 18. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” należy wliczać do tej liczby:
               - szkoły doposażone wyłącznie w pomoce do prowadzenia doradztwa zawodowego;
               - szkoły, których pracownie zostały doposażone wyłącznie w meble (np. krzesła) lub w sprzęt zaliczany do wyposażenia ogólnodydaktycznego (np. projektor), gdyż pozostałe wyposażenie planujemy sfinansować w ramach Działania 12.2 RPO WSL;
               - zarówno technikum, jak i zasadniczą szkołę zawodową (czyli wliczać do wskaźnika 2 szkoły) należące do tego samego zespołu szkół i zlokalizowane w jednym budynku, jeżeli doposażana jest pracownia, z której korzystają uczniowie obydwu szkół.
               Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” zawartą w regulaminie konkursu: Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych/doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach projektu możliwe jest doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu lub warsztatów szkolnych, a zakres udzielonego wsparcia powinien być zgodny z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl. A zatem zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego nie wlicza się do wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Do ww. wskaźnika wlicza się: zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. W sytuacji, kiedy w ramach zespołu szkół funkcjonują technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa, w przypadku zakupu doposażenia pracowni, z których korzystają uczniowie obydwu tych szkół do wskaźnika wliczamy 2 szkoły.

               Pytanie 19. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie ” należy uwzględniać nauczycieli, których udział w projekcie będzie polegał wyłącznie na odbyciu stażu w przedsiębiorstwie (co może nie generować w projekcie żadnych kosztów). Czy dobrze rozumiem, że nauczycieli tych nie wlicza się do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu “?
               Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” zawartą w regulaminie konkursu wlicza się do niego również liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie. Nauczycieli uczestniczących w stażach/praktykach u pracodawców wlicza się także do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
               ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
               ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
               ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
               ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

               Pytanie 20. Czy wskaźnik “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych (studia nie są forma “współpracy z uczelnią”, a uczelnia nie jest “placówka doskonalenia nauczycieli”, stąd wątpliwość, jak przypisać tę formę wsparcia do definicji z pkt 3.1.9 c Regulaminu konkursu)?
               Wskaźnik „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje zarówno nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych objętych wsparciem w projekcie, jak i podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje. Zgodnie z definicją ww. wskaźnika: Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego.

               Pytanie 21. Zgodnie z regulaminem konkursu, zakupione wyposażenie powinno być zgodne z katalogiem dostępnym na stronie www.koweziu.pl. Czy jeżeli Wnioskodawca wykaże, iż zakup doposażenia, które nie jest dostępne na ww stronie, jest niezbędny do zaplanowanych zajęć i/lub rekomendowane przez pracodawców to możliwy będzie zakup takiego doposażenia?
               Możliwy jest zakup wyposażenia, które nie zostało uwzględnione w szczegółowym katalogu wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN pod warunkiem, że zasadność zakupu tego sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego. Diagnoza ta powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek kształcenia zawodowego.

               Pytanie 22. Czy kwalifikowalny będzie zakup tablic multimedialnych, jeśli nie są one rekomendowane przez MEN ale Wnioskodawca wykaże ich niezbędność do efektywnego przeprowadzenia zajęć?
               Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 21)

               Pytanie 23. Czy możliwe jest doposażenie pracowni językowych jeśli Wnioskodawca planuje zajęcia z języków obcych zawodowych? Znajomość języka obcego została wskazana w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów a wyposażenie ww. pracowni zostało opisane na stronie KOWEZiU.
               Biorąc pod uwagę fakt, że język obcy ukierunkowany zawodowo jest przedmiotem realizowanym w ramach kształcenia zawodowego, a efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym efekty kształcenia w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo zostały zdefiniowane w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zawartej w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), doposażenie pracowni językowej jest możliwe. Zakres tego rodzaju wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego.
               Pytanie 24. Czy Wnioskodawcę obowiązują także ilości sprzętu przewidzianego na stronie www.koweziu.pl na 1 ucznia?
               Planując zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że każdy uczeń powinien mieć zapewniony równy dostęp do sprzętu, narzędzi i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie procesu edukacyjnego. Projektodawcę obowiązują ilości sprzętu wskazane w katalogu MEN a odstępstwo od tej reguły wymaga uzasadnienia.

               Pytanie 25. Czy jeśli Wnioskodawca zaplanuje doposażenie pracowni rekomendowane przez MEN musi szczegółowo uzasadniać czy też wystarczy jedynie zapis wskazujący na ww. rekomendację?
               Poza wymogiem zgodności zakupionego sprzętu z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych rekomendowanym przez MEN, zakup doposażenia zawsze powinien wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz pozostawać w zgodzie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tym samym zaplanowane wydatki wymagają uzasadnienia wskazującego na spełnienie w wym. warunków.
               Pytanie 26. Czy kwalifikowalny będzie zakup stolików i krzeseł do doposażanych w ramach projektu pracowni?
               Możliwy jest zakup krzeseł i stołów do pracowni, jeżeli zasadność zakupu tego rodzaju sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem już posiadanego przez nie wyposażenia.

               Pytanie 27. Czy stawki określone w wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług "Taryfikator" dla szkoleń/kursów przygotowujących dla egzaminów certyfikowanych obejmują także koszt przeprowadzenia egzaminów?
               Zgodnie z informacją zawartą w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stawki przyjęte dla szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych nie obejmują kosztów egzaminów zewnętrznych/certyfikowanych, które Wnioskodawca umieszcza odrębnie w budżecie projektu.

               Pytanie 28. Czy uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń / kursów certyfikowanych (21,00 zł) i dla szkoleń / kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe (20,00 zł) jest stawką na 1 osobę czy na grupę?
               Uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń/kursów certyfikowanych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jest stawką na 1 osobę.

               Pytanie 29. Czy wydatki ponoszone w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień powinny zostać przewidziane we wniosku o dofinansowanie lub czy jest możliwe poniesienie tych kosztów jeśli dopiero na etapie realizacji projektu wyniknie taka konieczność (po zgłoszeniu się do projektu osoby której uczestnictwo będzie wymagało poniesienia tego rodzaju kosztów). Czy w trakcie realizacji projektu będzie można ubiegać się o zwiększenie wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem mechanizmu racjonalnych usprawnień?
               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.
               IZ RPO WSL 2014-2020 zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień np. w przypadku projektów EFS poprzez elastyczność budżetu projektu, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Umożliwi to beneficjentom dokonywanie przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami.
               W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień, IZ RPO WSL 2014-2020 umożliwia wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu w sposób pozwalający na szybkie podjęcie decyzji. Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje IZ RPO WSL 2014-2020 będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów oraz dostępność środków finansowych.

               Pytanie 30. Czy doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy stażysty będzie stanowić pomoc publiczną w projekcie/ de minimis czy doposażenie szkoły / warsztatu to pomoc publiczna?
               Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu to do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.
               Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju i charakteru proponowanego w ramach projektu wsparcia oraz od rodzaju grupy docelowej, której dane wsparcie ma zostać udzielone. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna występuje, możliwe jest po zbadaniu, czy zostały spełnione poniższe przesłanki tj. czy wsparcie:
               - jest udzielane przedsiębiorcy;
               - jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
               - jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
               - ma charakter selektywny;
               - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

               Pytanie 31. Czy partycypacja przez pracodawcę 5% udziału w kosztach utworzenia/organizacji staży może stanowić wkład własny w projekcie?
               Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych może stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż Projektodawca jest zobowiązany do wskazania udziału finansowego pracodawcy w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych w sposób umożliwiający identyfikację wkładu własnego w budżecie wniosku o dofinansowanie.
               Pytanie 32. W jaki sposób jest weryfikowana trwałość projektu w odniesieniu do wyposażenia pracowni nauki zawodu, warsztatów?
               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i FS, niedotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej”. Projekty realizowane w ramach Działania 11.2 powinny zakładać trwałość w zakresie wykorzystania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych, co będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.

               Pytanie 33. Czy koszty doposażenia są limitowane?
               Limitowane kategorie kosztów dotyczą wydatków ponoszonych w ramach środków trwałych oraz cross financingu. Pamiętać należy o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu łącznie nie może przekroczyć 20% wartości projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.
               Pytanie 34. Czy 5% udział pracodawców w kosztach organizacji staży praktyk jest obowiązkowy?
               Udział pracodawców w kosztach organizacji staży/praktyk nie jest obowiązkowy, jest to kryterium dodatkowe, nieobligatoryjne, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać dodatkowo 1 pkt.

               Pytanie 35. Czy katalog wyposażenia opracowany przez MEN umieszczony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl jest katalogiem zamkniętym, czy trzeba brać pod uwagę katalog men czy diagnozę?
               Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych co do zasady powinno być zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN. Jednakże należy mieć na uwadze, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. W związku z powyższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość zakupu wyposażenia spoza katalogu udostępnionego na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl. W każdym takim przypadku we wniosku o dofinansowanie projektu powinny znaleźć się informacje z diagnozy uzasadniające potrzebę zakupu wyposażenia spoza listy MEN.

               Pytanie 36. W jakiej formie powinna zostać sporządzona diagnoza?
               Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Jednocześnie diagnoza powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji projektu.

               Pytanie 37. Czy wsparcie w projekcie może być skierowane wyłącznie do nauczycieli?
               Nie, udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

               Pytanie 38. W jakim okresie roku szkolnego powinny być realizowane staże / praktyki zawodowe, czy to jest gdzieś określone?
               IOK nie określiła w regulaminie konkursu okresu w trakcie roku szkolnego, w którym powinny być realizowane staże/praktyki zawodowe. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w okresie jego realizacji. Staże można przeprowadzać zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w okresie ferii czy wakacji o ile nie jest to sprzeczne z prawodawstwem krajowym.

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.europ.pl/czytaj/dzialanie_11_2_ksztalcenie_zawodowe_uczniow__pytania_i_odpowiedzi20160309

                Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?
                Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

                Pytanie 2. Proszę o informację, czy w ramach projektu twardego finansowanego w ramach EFRR Beneficjent w ramach każdej sali do praktycznej nauki zawodu zobowiązany jest przeprowadzić prace budowlane wraz z doposażeniem w nowy sprzęt?
                Jeśli Beneficjent w ramach środków własnych lub środków zewnętrznych zakupił bądź zakupi nowy sprzęt, nie będzie on zobowiązany kupować kolejnego wyposażenia w ramach projektu finansowanego w działaniu 12.2.

                Pytanie 3. Proszę o informację, czy w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego o wsparcie może ubiegać się szkoła gimnazjalna specjalna przysposabiająca do zawodu?
                W ramach działania 12.2 wsparcie skierowane jest do szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do zawodu) z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych. Wobec powyższego nie jest możliwe objęcie wsparciem szkoły gimnazjalnej.

                Pytanie 4. Czy występują ograniczenia czasowe realizacji projektu w ramach środków EFRR?
                Beneficjent zobowiązany jest zrealizować projekt w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy - rozumianym jako czas od daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu.

                Pytanie 5. W związku z ogłoszonymi naborami w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 proszę o informację odnośnie pomocy publicznej w w/w działaniu:
                - Czy w przypadku jednostki prowadzącej oprócz kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, również kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych nastąpi zakłócenie konkurencji (punkt B13.1d wniosku o dofinansowanie - test pomocy publicznej)? Czy w tej sytuacji projekt podlega zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)?
                Jeżeli działalność placówki nie ogranicza się wyłącznie do zadań jakie wynikają z ustaw regulujących  działalność tego typu placówek (m.in. ustawa o oświacie), czyli placówki kształcenia ustawicznego realizują również typowo komercyjne szkolenia i zamierzają tego typu działalność prowadzić z wykorzystaniem wytworzonej infrastruktury, to wówczas należy stwierdzić, że pomoc publiczna wystąpi.

                - Czy przypadek, gdy dofinansowana infrastruktura nie będzie wykorzystywana na potrzeby kształcenia osób dorosłych, a jedynie do kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i zawarcia takiego zapisu we wniosku o dofinansowanie) jest wystarczający do uznania, że projekt nie będzie podlegał zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).
                Jeśli wnioskodawca oświadczy (obojętnie czy w treści wniosku o dofinansowanie czy też za pomocą odrębnego oświadczenia), że na wytworzonym majątku będzie szkolić tylko uczniów (czyli nie będą realizowane działania wykraczające poza ustawę o oświacie), to wówczas można stwierdzić, że pomocy nie wystąpi. Wnioskodawca powinien zdawać jednak sobie sprawę z wagi takiej deklaracji. Jeśli po realizacji projektu (nie tylko w okresie trwałości projektu, ale do czasu wygaśnięcia terminu, w którym Komisja Europejska może badać czy udzielane wsparcie nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa UE) okaże się, że infrastruktura wykorzystywana jest jednak do prowadzenia działalności gospodarczej wówczas zostaną uruchomione procedury związane z odzyskiwaniem środków.
                Pytanie 6. Proszę o informację w jaki sposób  Beneficjent – JST powinien wypełnić wniosek w zakresie pomocy publicznej, jeśli go dotyczy?
                W pkt I, zgodnie z Instrukcją, pole to musi zostać „wypełnione przez wnioskodawcę, który w polu B.13.2 wybrał odpowiedź „TAK” przy pytaniu czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i / lub de minimis. Wielkość przedsiębiorstwa - w polu należy określić wielkość przedsiębiorstwa, jakim jest wnioskodawca zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Podane na zaproponowanej liście kategorie przedsiębiorstw, wynikają z klasyfikacji, jaką wprowadziło ww. Rozporządzenie Komisji. Wnioskodawcom w takich wypadkach pojawia się tabelka, w której powinni określić, wielkość zatrudnienia oraz roczny obrót lub roczną sumę bilansową. Z zakresu danych wynika już zatem, że chodzi tu o przedsiębiorstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdzie nie ma problemu z określeniem tego typu danych.W przypadku, gdy jednak o dotację będącą pomocą publiczną/pomocą de minimis stara się gmina lub inny organ publiczny często określenie tych danych jest bądź to utrudnione bądź niemiarodajne. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.Zatem w przypadku podmiotów, w których organy publiczne posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw głosu (np. jednoosobowe spółki komunalne) status (wielkość) przedsiębiorstwa określa się zasadniczo nie na podstawie wielkości zatrudnienia czy obrotów, ale na podstawie ww. przepisu - domniemując, że przedsiębiorca taki jest tzw. innym przedsiębiorstwem. Analogicznie ustala się status organu publicznego (np. JST), który ma być beneficjentem pomocy.W tabeli wówczas, beneficjent – JST, podaje dane którymi dysponuje, natomiast do Wniosku dołączą wyjaśnienie, że status przedsiębiorstwa ustalono na podstawie ww. przepisu, a nie danych wpisywanych w tabeli.

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.europ.pl/czytaj/dzial_12_2_infrastruktura_szkolnictwa_zawodowego_pytania20160226

                 Pytanie 1. Czy zakup środków środków trwałych w projekcie kierowanym do osób dorosłych stanowi dla projektodawcy (firmy) pomoc de minimis?Pomoc publiczna to każda forma pomocy finansowej przyznawana bezpośrednio lub pośrednio, która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniu przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów.
                 Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:
                 - jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
                 - udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;- ma charakter selektywny;
                 - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

                 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

                 Pytanie 2. Dlaczego na liście zawodów deficytowych pojawia się koordynator projektów unijnych, a co z zawodem wpisanym na listę zawodów „kierownik projektu”?Lista zawodów podlegających ocenie w „Barometrze zawodów” została stworzona na bazie Klasyfikacji zawodów i specjalności, z której na co dzień korzystają pracownicy powiatowych urzędów pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) - rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2015 r.
                 W przywołanej klasyfikacji można znaleźć zarówno kierownika projektu jak i koordynatora projektów unijnych. Zakres ich zadań różni się jednak od siebie. Koordynator projektów unijnych odnosi się ściśle do obowiązków i zadań wynikających z realizacji unijnych projektów, natomiast kierownik projektu jest pojęciem szerszym i może się odnosić np. do projektów budowlanych, telekomunikacyjnych czy finansowych .

                 Pytanie 3. Jak szczegółowy powinien być opis pozycji kosztowych w budżecie projektu?W zależności od rodzaju kosztów ich zakres szczegółowości będzie się różnił. Należy mieć na względzie, iż poszczególne pozycje w budżecie powinny dać się zidentyfikować. Jeśli na określoną pozycję składa się kilka elementów to należy je wyszczególnić w sposób umożliwiający określenie zasadności, racjonalności i gospodarności poniesionych kosztów. Nadmieniam także, że przy konstruowaniu budżetu należy mieć na względzie koszty zakupów uregulowane w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

                 Pytanie 4. Jaką kwotę dofinansowania mogę uzyskać na zakup elektronarzędzi?Koszty zakupów są określone w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.
                 Jeżeli brak jest w „Taryfikatorze” odpowiedniej pozycji, którą wnioskodawca planuje zakupić, to jej cena powinna odpowiadać cenie rynkowej.

                 Pytanie 5. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność szkoleniową dla osób dorosłych, które nie prowadzą ani nie posiadają statusu placówki kształcenia ustawicznego, mogą złożyć projekt w ramach typu operacji 4 – Kursy inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych?W dokumentacji konkursowej nie ma określonego wymogu aby dla realizacji typu operacji 4 przedsiębiorstwa prowadzące działalność szkoleniową dla osób dorosłych równocześnie prowadziły lub miały status placówki kształcenia ustawicznego.

                 Pytanie 6. Czy w tym konkursie dofinansowane będą tylko sformalizowane formy edukacji zawodowej typu szkoła zawodowa czy technikum, czy też specjalistyczne kursy zawodowe również? Czy uczelnia wyższa może brać w tym także udział z innymi partnerami?Zgodnie z regulaminem konkursu do dofinansowania zostały dopuszczone typy operacji zarówno sformalizowane typy edukacji zawodowej, jak również kształcenie osób dorosłych w formie kursowej, spełniającej jednocześnie określone wymogi (typy operacji 1-4).
                 Odnosząc się do kolejnego zapytania wyjaśniam, iż uczelnia może występować zarówno jako lider, jak i partner w projekcie, a ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi partnerstwa można zapoznać się w punkcie 1.8 przywołanego wcześniej regulaminu.

                 Pytanie 7. Czy w ramach wkładu własnego można ująć środki trwałe itp. (na sale wykładowe udostępniane w czasie szkolenia itp.)? Na podstawie interpretacji Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zawartej w piśmie znak: FS.PS.433.16.2015.JNO FS.PS.KW-00789/15 z dnia 18 listopada 2015r. wyjaśniamy :
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dopuszcza się wykorzystywanie nieruchomości na rzecz projektu jako wkład własny.
                 Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi „wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość, mogą to być np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (…)”.
                 Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia, a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.
                 W przypadku gdy beneficjent jest właścicielem nieruchomości i wnosi do projektu pomieszczenia w postaci wkładu własnego niepieniężnego, wówczas należy uwzględnić wyłącznie koszty eksploatacji i części raty amortyzacyjnej (jeśli dotyczy). Natomiast w sytuacji, gdy dysponuje pomieszczeniem na podstawie stosownej umowy najmu, koszt ten obejmuje koszty eksploatacji oraz odpowiednią część opłaty za najem, adekwatnie do wykorzystywania na rzecz projektu, co stanowi wkład własny pieniężny w projekcie.

                 Pytanie 8. Czy z zapisu Regulaminu konkursu w brzmieniu "Wsparcie udzielane w ramach projektów musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i możliwości psychofizycznych. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy" wynika, że oferta szkoleń zawodowych powinna być dostosowana do każdej osoby, która zakwalifikuje się do projektu, a tym samym że nie jest możliwe określenie we wniosku o dofinansowanie przykładowych rodzajów szkoleń?Cytowany zapis oznacza, zgodnie z podrozdziałem 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, że planowane w projekcie szkolenia mają być realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób w nich uczestniczących, np. poprzez stosowanie różnej liczby modułów danego szkolenia dla osób o różnym stopniu zaawansowania wiedzy. Nie oznacza to natomiast konieczności zaoferowania w projekcie potencjalnie każdego tematu szkolenia. Wnioskodawca powinien charakteryzować się ogólną wiedzą nt. potrzeb szkoleniowych potencjalnej grupy docelowej, wobec czego jest możliwe określenie we wniosku o dofinansowanie przykładowych rodzajów szkoleń, których zakres oraz intensywność zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób biorących w nich udział.

                 Pytanie 9. Jakie instytucje mogą korzystać z pomocy wolontariuszy? Jak wycenić ich pracę?Ustawa o wolntariacie
                 Każda organizacja, która planuje uruchomienie programu wolontariatu musi w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.). Ustawa nakłada bowiem na organizację obowiązki oraz daje wolontariuszom określone prawa.
                 Wolontariusze mogą m.in:
                 ♦  wykonywać świadczenia na rzecz określonych w ustawie podmiotów (m.in. organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, oraz na rzecz innych podmiotów, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, a także na rzecz organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej);
                 ♦  zawrzeć porozumienie wolontariackie z podmiotem, na rzecz którego wykonują świadczenia (do 30 dni porozumienie może być zawarte ustnie, po upływie 30 dni powinno być zawarte na piśmie);
                 ♦  otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu przez nich świadczeń na rzecz danej organizacji (wraz z podaniem zakresu tych świadczeń).
                 Organizacja czy instytucja współpracująca z wolontariuszami ma m.in. obowiązek:
                 ♦  poinformować wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
                 ♦  wydać na prośbę wolontariusza zaświadczenie o wykonaniu przez niego świadczeń;
                 ♦  zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, a w razie potrzeby także odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
                 ♦  pokrywać koszty podróży służbowych i diet – na takich samych warunkach jak innym pracownikom oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Ustawa dopuszcza jednak możliwość zwolnienia organizacji z obowiązku zwrotu wymienionych kosztów, jeśli wolontariusz złoży w tej sprawie oświadczenie na piśmie;
                 ♦  poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach;
                 ♦  zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

                 Wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymogi odpowiadające rodzajowi wykonywanych świadczeń, jeżeli takie wymagania wynikają z innych przepisów. Wolontariusz powinien osobiście wykonywać świadczenia, których się podjął na mocy porozumienia. Świadczenia te powinny być wykonywane w czasie określonym wspólnie z wolontariuszem i w zakresie określonym w porozumieniu z zachowaniem należytej staranności i sumienności. Porozumienie z wolontariuszem powinno zawierać istotne elementy, takie jak zakres obowiązków oraz czas wykonywanej pracy. Można dopisać kwestie wystawienia zaświadczenia, zobowiązania do zwrotu kosztów podróży albo oświadczenie wolontariusza, że zwalnia on organizację z tego obowiązku.

                 Wycena pracy wolontariusza
                 Organizacje często przygotowują porozumienie o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form wkładu własnego do realizowanego projektu. Instytucje organizujące konkurs wymagają, aby w takim porozumieniu były określone obowiązki ochotnika, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz stawka za godzinę pracy.

                 Rodzi się pytanie, w jaki sposób zgodnie z prawem rozwiązać ten problem.No i jak w ogóle wyceniać coś, co z natury jest bezpłatne?
                 Czas pracy wolontariusza można oszacować na podstawie Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatora” jeśli stawka została w nim ujęta lub porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. Oto kilka przykładów takich kalkulacji:

                 Przykład 1
                 30,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. specjalista ds. szkoleń).
                 Dopuszczalna stawka godzinowa (całkowity koszt pracodawcy) wg „Taryfikatora” wynosi 30,00
                 30,00 zł X 84 godz. pracy w miesiącu = 2520,00 zł za miesiąc pracy.
                 Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

                 Przykład 2
                 Świadczenie wolontariusza o wysokich kompetencjach, zbliżone do pracy w wolnym zawodzie (np. tłumacz).
                 Średnie wynagrodzenie rynkowe za godzinę pracy tłumacza języka angielskiego.
                 Źródło danych dot. wynagrodzeń: strony www i cenniki różnych biur tłumaczeń

                 Przykład 3
                 11,56 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza niewymagające specjalnych kwalifikacji (np. pomoc biurowa, kserowanie dokumentów, pakowanie).
                 Najniższe krajowe wynagrodzenie: 1850,00 zł.
                 1850,00 zł : 160 godz. pracy w miesiącu = 11,56 zł za godzinę pracy
                 Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny

                 Na wypadek kontroli projektu warto dysponować niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi udowodnienie stawki godzinowej i wykonanie świadczenia przez ochotnika. Są to:
                 →  porozumienie z wolontariuszem,
                 →  karta czasu pracy,
                 →  niezależne źródło potwierdzające wartość godziny pracy (np. wydruk ze strony internetowej z kalkulacją cen rynkowych) oraz ewentualnie: oświadczenie wolontariusza o liczbie i wartości przepracowanych godzin na rzecz projektu, próbki pracy wolontariusza (np. przepisane teksty), fotografie.
                 Wkład własny w postaci nieodpłatnego świadczenia pracy przez wolontariusza nie jest wykazywany w księgach finansowych. Ten koszt rozliczany jest tylko w raporcie finansowym przedstawianym Instytucji z która zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Organizacja przechowuje dokumentację pracy wolontariusza tak długo, jak dokumentację finansową.
                 Źródło: http://wolontariat.org.pl 

                 Pytanie 10. W pkt. B5.1 dot. komplementarności czy należy podać wszystkie projekty, w których instytucje zaangażowane biorą udział czy tylko te, finansowane z EFS?
                 9-02-2016
                 Zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym, w punkcie B5 należy zaznaczyć (jeśli występuje) komplementarność z działaniami/projektami mającymi na celu rozwiązanie tego samego problemu lub z projektami finansowanymi z innego funduszu lub z projektami szczebla krajowego i regionalnego lub z innymi inwestycjami realizowanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym. Tak więc należy podać wszystkie komplementarne przedsięwzięcia, nie tylko te finansowane z EFS.

                 Pytanie 11. Czy przy ogłoszeniu konkursu będzie podany wzór umowy partnerskiej czy wystarczy, że podpiszemy ją wg własnych ustaleń?
                 9-02-2016
                 Nie został opublikowany wzór umowy partnerskiej. Wszelako, taka umowa powinna być zgodna z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).

                 Pytanie 12. Przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, czy możemy zaprosić do współpracy partnerskiej firmę z Wielkiej Brytanii? 9-02-2016
                 Zapisy Regulaminu konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 nie ograniczają wyboru partnerów ze względu na terytorium, a zatem realizacja projektu z firmą z Wielkiej Brytanii jest możliwa.
                 Na względzie mieć należy natomiast, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS RPO WSL 2014-2020: „Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wpisujący się w katalog beneficjentów danego Działania/Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WSL 2014-2020”.
                 Ponadto, przy zawiązywaniu partnerstwa uwzględnić trzeba zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
                 Szersze informacje na temat zasad dotyczących projektów partnerskich oraz sposobu ich opisu we wniosku zawierają Regulamin konkursu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS RPO WSL 2014-2020

                 Pytanie 13. Czy czynności związane z rekrutacją Uczestników do Projektu (11.3) można potraktować jako osobne zadanie merytoryczne i wykazać w kosztach bezpośrednich np. wynagrodzenie Specjalisty ds. Rekrutacji?
                 22-02-16
                 Na podstawie interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartej w piśmie znak: DZF.IV.8610.16.2016.RP.1 z dnia 16 czerwca 2015r. wyjaśniamy:
                 W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określono definicję kosztów pośrednich, które obejmują koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
                 Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługe projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                 - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
                 - rozliczanie w tym monitorowanie,
                 - organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
                 - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
                 - informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
                 - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,
                 - obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
                 Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych.

                 Pytanie 14. Jak określić wskaźnik produktu, jeżeli jeden uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie uczestniczył w dwóch kwalifikacjach jednocześnie?
                 22-02-16
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 „na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu” (rozdz. 3.3.3, pkt 9, str. 25). Oznacza to, że pomimo uczestniczenia w kilku kursach kwalifikacyjnych uczestnik wykazywany jest jeden raz w danym wskaźniku.

                 Pytanie 15. Czy w ramach typu operacji 4 "Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;"kwalifikowalnym będzie zorganizowanie szkoleń informatycznych (Word, Excel,Powerpoint) kończących się egzaminem ECDL i/lub szkoleń językowych kończących się egzaminem zewn. Np. TELC?
                 22-02-16
                 Kursy komputerowe i językowe (zakończone egzaminem) zostały przewidziane do realizacji w ramach Poddziałania 11.4.3. Jego grupą docelową są pracujące osoby dorosłe (zwłaszcza w podeszłym wieku i z niskimi kwalifikacjami). Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo są wspierane w powyższym zakresie w projektach realizowanych w ramach Działań 7.1 oraz 7.2, zaś właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi RUR (zapis z SZOOP RPO WSL 2014-2020). Jednym z czterech celów szczegółowych Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego jest cel 3 wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, który został przypisany do działania 11.4 zaś cel 4 Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkól i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia – do Działania 11.3, którego celem nadrzędnym jest kształcenie zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych.
                 W związku z powyższym szkolenia o które Pani pyta mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie dla kształcenia zawodowego.

                 Pytanie 16. Koszty wyposażenia pracowni i warsztatów są kosztami pośrednimi, czy bezpośrednimi?
                 22-02-16
                 Wyposażenie pracowni i warsztatów, zalicza się do środków trwałych („Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na :
                 a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu np. wyposażenie pracowni komputerowych),
                 b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) – regulamin str. 73-74). Są to zatem koszty bezpośrednie, bo dotyczą realizacji zadań merytorycznych w projekcie,
                 c) zakup np. komputera dla potrzeb obsługi biura projektu będzie stanowił koszt pośredni.

                 Pytanie 17. Czy przy założeniu działań sieciowania - tworzenia baz on-line łączących jednostki edukacyjne z pracodawcami (tj. działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy); konieczne jest indywidualne zdiagnozowanie zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy można takie analizy przeprowadzić na etapie realizacji projektu? oraz czy wystarczy tego typu działanie, czy jeszcze jakieś jest obowiązkowe, by wziąć udział w konkursie?

                 22-02-16
                 „… działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy” to nie odrębny typ projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 11.3, a „działanie realizowane przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU realizującymi kształcenie osób dorosłych w ramach typów operacji 5,7,8 i 9” (regulamin str. 27,28).
                 By móc realizować sieciowanie i tworzenie baz on-line trzeba wpisywać się w jeden z wymienionych wyżej typów operacji, a sieciowanie ma być jednym z działań podejmowanych w jego ramach. Ponadto spełniać trzeba warunki i kryteria wymienione powyżej, wymagane wobec podmiotu aplikującego.
                 Ponadto na str. 17 regulaminu znajdujemy zapis iż „realizacja wsparcia w ramach typów operacji 7, 8 i 9 jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i prowadzona przez szkołę prowadzącą kształcenie lub zamierzającą rozpocząć kształcenie osób dorosłych, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym dla dorosłych lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący”. Zatem taka diagnoza jest niezbędna, a od treści wniosku i typu operacji jakie ostatecznie będzie Pani realizować w swoim projekcie zależy czy będzie ona potrzebna już w uzasadnieniu wniosku czy na etapie jego realizacji.

                 Pytanie 18. Czy wnioskodawca w konkursie 11.03.00 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
                 22-02-16
                 Co do zasady nie ma przeciwwskazań, by taka sytuacja mogła mieć miejsce, jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”,. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.

                 Pytanie 19. Czy doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu w typie projektu nr 8 (str. 14 regulaminu konkursu) w formie np. studiów podyplomowych powinno objąć TYLKO nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dorosłych? Czy możliwe jest objęcie wsparciem nauczycieli kształcących w szkołach zawodowych i placówkach dla młodzieży?
                 22-02-16
                 Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu 11.3 formy wsparcia realizowane w ramach 8 typu operacji dotyczące doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą objąć m.in. :
                 a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;b) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
                 W przypadku realizacji form wsparcia w ramach typu operacji 8, związanych z doskonaleniem umiejętności nauczycieli zawodu, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziany w projekcie musi być zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty), z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji, z zapotrzebowania rynku pracy oraz pozostałymi wymogami zawartymi w regulaminie.
                 Zatem zachodzi możliwość doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu prowadzących kształcenie zawodowe dla osób dorosłych zatrudnionych wyłącznie we wskazanych powyżej placówkach oraz w nowoutworzonych centrach kształcenia ustawicznego (typ operacji 9).

                 Pytanie 20. Czy w ramach typu operacji nr 4 pn. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych można organizować kursy, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, np. kurs szczepienia dzieci dla pielęgniarek?
                 22-02-16
                 Tak można o ile zakończą się one wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z brzmieniem Regulaminu konkursu. Oznacza to, że zachodzi proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Przykładowe efekty uczenia się zostały opisane na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod adresem http://www.koweziu.edu.pl/ w zakładce pn. Podstawy programowe. W przypadku, w którym dla danego tematu kursu nie zostały określone efekty uczenia się, więc na rynku brak jest instytucji, która dokonuje walidacji i certyfikacji, można starać się uzyskać dla tego szkolenia certyfikat kompetencji zawodowych nadawany przez jedną z funkcjonujących na rynku szkoleń instytucji certyfikujących. Ponadto tematyka kursów powinna być dopasowana do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy.

                 Pytanie 21. Czy koszt wynajmu sali, w budynku, którego budowa została sfinansowana w ostatnich 3 latach ze środków europejskich może być kwalifikowany?
                 22-02-16
                 Dla wnioskodawcy, który zamierza od innego podmiotu wynająć salę w budynku, którego budowa została sfinansowana ze środków europejskich, wydatek może zostać uznany za kwalifikowany.
                 W sytuacji wnoszenia wkładu własnego do projektu będzie miała zastosowanie interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zawartej w piśmie znak: FS.PS.433.0012.2015.ALS; FS.PS.KW-00630/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. wyjaśniamy iż, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, iż podwójne finansowanie wydatków oznacza w szczególności (…) sytuację, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                 Zgodnie z interpretacją zawartą w przywołanym piśmie należy rozróżnić dwie sytuacje:1. Wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR – nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.2. Wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal komputerowych, na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS, które doposażono w sprzęt sfinansowany z EFS lub z krajowych środków publicznych, będą stanowiły podwójne finansowanie.

                 Pytanie 22. Czy realizując 4 typ operacji (Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) można zaplanować dodatkowe działania wspierające uczestników w wejściu na rynek pracy (np. staże, pośrednictwo pracy itp)?
                 22-02-16
                 Dokumentacja konkursowa nie przewiduje realizacji dodatkowych działań wspierających uczestników w wejściu na rynek pracy (np. staże, pośrednictwo pracy itp) podczas realizacji 4 typu operacji (Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

                 Pytanie 23. Zapisy Regulaminu konkursu 2.2.68 i 2.2.69 określają iż przekroczenie 30% progu wartości zleconych usług merytorycznych jest możliwe pod warunkiem uzasadnienia specyfiką projektu. Czy jeśli projektodawca chciały zaoferować różnorodne tematycznie wsparcie, w tym z tematów gdzie sam nie ma uprawnień to sytuacja taka może być uznana za dopuszczalną ?
                 22-02-16
                 Na etapie przygotowywania wniosku projektodawca winien posiadać wiedzę dotyczącą grupy docelowej, w tym również sytuacji problemowej uczestników projektu aby móc zaplanować logicznie korespondujące zadania.
                 Wiedza i doświadczenie projektodawcy w działaniach na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu powinno pozwolić na dokładne określenie tematyki kursów, których realizacja jest możliwa przez wnioskodawcę. Zachodzi obawa, że zakładanie zlecania znacznej części zadań merytorycznych, stanowiących podstawowe działania w projekcie, przez podmiot deklarujący precyzyjną wiedzę dotyczącą grupy docelowej może zostać uznane przez oceniających jako czynnik obniżający wartość merytoryczną projektu.

                 Pytanie 24. Co oznacza typ operacji 6 ? Kształcenie w formach szkolnych? Czy mogą to być na przykład studia podyplomowe?
                 22-02-16
                 Typ operacji 6 w ramach niniejszego konkursu przeznaczony jest do uzupełniania wykształcenia osób dorosłych na poziomie szkół policealnych oraz Liceów Ogólnokształcących. Dlatego też w tym typie operacji nie jest możliwa organizacja studiów podyplomowych.

                 Pytanie 25. Czy w ramach typu 1 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego niniejszego konkursu można zorganizować kurs dietetyka?
                 22-02-16
                 W ramach działania 11.3 nie jest możliwa organizacja kursu dietetyka gdyż, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2012 r., poz. 7 z późn. zm.) dla tego zawodu możliwe jest kształcenie wyłącznie w formach szkolnych.
                 W związku z powyższym beneficjenci planujący realizację typu operacji typu 1 winni przeanalizować zapisy przywołanego rozporządzenia i sprawdzić czy kursy są możliwe do realizacji.

                 Pytanie 26. Czy Wnioskodawca może we wniosku wskazać jedna grupę docelową?
                 22-02-16
                 W ramach konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 możliwe jest objęcie wsparciem projektowym jednej grupy zawodowej. Ważne, aby we wniosku o dofinansowanie przedstawić stosowne uzasadnienie dla wyboru potencjalnych uczestników projektu. Pamiętać należy także, że grupę docelową w przedmiotowym konkursie stanowią osoby, które: - nie prowadzą działalności gospodarczej, - ukończyły 18 rok życia, - mieszkają lub są zatrudnione na terenie woj. śląskiego. Należy również pamiętać, aby na grupę docelową popatrzeć przez pryzmat typów operacji, opisanych na str.13-14 regulaminu jak również doprecyzowanych na kolejnych stronach tj. 14-28.

                 Pytanie 27. Czy kursy zawodowe organizowane w ramach projektu muszą zawierać się tylko i wyłącznie w "Barometrze zawodów" wykazanych na str. 26-27 regulaminu konkursu? Czy też możemy projekt poszerzyć o kursy spoza listy?
                 22-02-16
                 W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Katowicach pn. „Barometr zawodów”, na potrzeby konkursu przyjęto, że wszystkie branże, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników w obszarze ww. zawodów, w poszczególnych subregionach woj. Śląskiego, stanowią postawę do ubiegania się przez wnioskodawcę o realizację typu operacji nr 9.
                 Biorąc powyższe pod uwagę organizacja kursów zawodowych nie została ograniczona wyłącznie do zawodów wykazanych w „Barometrze zawodów”.
                 Należy jednak pamiętać aby kursy były zgodne z potrzebami rynku pracy.

                 Pytanie 28. Czy Projektodawca lub partner/ partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
                 - 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów operacji dla wskazanych grup docelowych oraz
                 - doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?"
                 Czy jeśli projekt zakłada realizację określonej puli szkoleń to by otrzymać dodatkowe punkty należy mieć doświadczenie w realizacji każdego zaplanowanego tematu szkoleń dla wybranej grupy docelowej czy wystarczy sam fakt posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń dla wskazanych grup docelowych?
                 22-02-16
                 Weryfikacja spełnienia warunków obejmuje – zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (tj.str. 109 regulaminu konkursu) – „wykorzystanie potencjału i doświadczenia nabytego przez Beneficjentów w ramach realizacji działań o podobnym charakterze”. Należy zatem przyjąć, iż na podstawie treści wniosku o dofinansowanie zostanie zweryfikowane doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych dla grup docelowych, a nie każdego z tematów szkoleń odrębnie.

                 Pytanie 29. Czy szkolenie, w działaniu 11.3, typ projektu 2 Kursy umiejętności zawodowych musi kończyć się uzyskaniem "twardych" uprawnień zawodowych np. w postaci dyplomu czeladniczego ? Czy też wystarczy egzamin wewnętrzny i uzyskanie przez UP certyfikatu zawodowego wystawianego przez podmiot posiadający akredytację np. MEN albo też certyfikatu TUV SUD.
                 22-02-16
                 Zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w „twarde” uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
                 Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

                 Pytanie 30. Czy koszt opracowania programu kursu e-learningowego stanowi koszt kwalifikowany w projekcie?
                 22-02-16
                 W ramach konkursu 11.3 RPO WSL koszty opracowania programu kursu e-learningowego nie są dopuszczalne dla realizacji szkoleń.

                 Pytanie 31. Jaki jest próg % na zakup środków trwałych ?
                 22-02-16
                 Próg % na cross-financing został w SZOOP określony na poziomie 10% . Nie został odrębnie określony próg % na środki trwałe. Nie mniej jednak zgodnie z zapisami punktu 2.2.63 Regulaminu: Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 20% wydatków projektu. Oznacza to, że:a) jeżeli cross-finansing będzie wynosił 0% , to wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,b) jeżeli cross-finansing będzie wynosił 5% , to wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 15% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.europ.pl/czytaj/pyt_i_odpow_rpsl_11_03_00_ip_02_24_00816_9022016

                  Pytanie 1. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?
                  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://rpo.europ.pl/czytaj/w_sytuacji_gdy_inwestycja_ujeta_we_wniosku_o_dofinansowanie_stanowi_zarowno_dywersyfikacje_zakladu_jak_i_zasadnicza_zmiane_procesu_produkcji_to_czy_wnioskodawca_w_pkt_b_13_3_wniosku_zaznacza_obie_opcje_i_przedstawia_dane__dla_obu_opcji

                   Pytanie 1. Czy w ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej można realizować projekt polegający na wymianie w budynkach jednorodzinnych źródeł ciepła i jednocześnie montażu na tych budynkach solarów?W ramach działania 4.3  przedmiotem projektu może być jednoczesna wymiana źródeł ciepła i montażu solarów w budynkach jednorodzinnych. Należy jednak pamiętać, że montaż solarów na budynkach jednorodzinnych czyli realizacja 3 typu projektu musi być powiązana z realizacją 1 lub 2 typu projektu. Realizacja projektów polegająca tylko na montażu solarów możliwa jest w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

                   Pytanie 2. Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?
                   W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii wybranie  i monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których, nastąpi wymiany źródła energii, analogicznie jak ma to miejsce w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

                   Pytanie 3. Czy w ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej możliwe jest udzielenie pomocy publicznej na odnawialne źródła energii (3 typ projektu) gdyż w regulaminie naboru nie wskazano takiej możliwości wskazując jedynie poniższe rozporządzenia:
                   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1363);
                   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488). 
                   W ramach działania 4.3 możliwe jest uzyskania wsparcia także na odnawialne źródła energii, a ponieważ niemożliwe jest udzielenie na realizację tego zakresu przedsięwzięcia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną celowe i zalecane jest skorzystanie z pomocy przewidzianej w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 września 2015r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1420)
                   Pytanie 4.
                   Proszę o interpretację, czy w ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w przypadku gdy w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej zlokalizowane są pomieszczenia komercyjne typu bufet, apteka, sklepik itp., to czy istnieje możliwość wyodrębnienia tych powierzchni i potraktowania kosztów z nimi związanych jako koszty niekwalifikowalne bądź wydatki związane z pomocą publiczną?
                   W opisanym przypadku, o ile możliwe jest jednoznaczne przypisanie określonych kosztów do celu gospodarczego, koszty takie zasadniczo objęte będą pomocą publiczną. Jeśli zatem w ramach kompleksu kilku budynków jeden z nich przeznaczony jest pod wynajem wówczas termomodernizacja takiego obiektu w całości objęta będzie pomocą publiczną. W przypadkach, gdy wewnątrz danego obiektu kubaturowego zaledwie część pomieszczeń przeznaczona jest do działalności gospodarczej bez wątpienia koszty odnoszące się do takich pomieszczeń należy uznać za objęte pomocą publiczną(przy ogólnym zastrzeżenie, że wszelkie przesłanki takiej pomocą są spełnione). Najbardziej problematyczna wydaje się kwestia finansowania elementów wspólnych, tj. takich, które służą zarówno działalności gospodarczej i niegospodarczej. W takich przypadkach, gdy nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie tylko do jednego rodzaju działalności Komisja dopuszczała możliwość zastosowania metody proporcjonalnego przypisania kosztów (metoda pro rata). Przedmiotowa sytuacja zdaje się mieć miejsce w odniesieniu do części wspólnych budynków, takich jak np. przegrody zewnętrzne (na których jak można przypuszczać prowadzone będą prace termomodernizacyjne), które są częścią wspólną dla wszystkich pomieszczeń położonych wewnątrz danego obiektu, a zatem zarówno pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą i niegospodarczą. W takich przypadkach ze względów bezpieczeństwa prawnego, zwłaszcza jeśli Wnioskodawca przewiduje możliwość rozszerzenia gospodarczego wykorzystania obiektu, zasadne jest uznać, że wszelkie koszty objęte są pomocą publiczną. Jednocześnie wydaje się jednak możliwe przyjęcie proporcjonalnego wyliczenia kosztów w stosunku do stopnia wykorzystania obiektu na działalność gospodarczą i niegospodarczą.

                   Biorąc pod uwagę, że w przypadku projektów z zakresu termomodernizacji, w których docieplenie przegród zewnętrznych pośrednio przekłada się na warunki i stopień prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym i niegospodarczym, wydaje się, że w przypadku projektów termomodernizacyjnych, propozycja podziału kosztów odnoszących się do elementów wspólnych(tj. takich, które służą zarówno celom gospodarczym i niegospodarczym) według stosunku kubatury pomieszczeń wykorzystywanych komercyjnie do całkowitej kubatury i uznanie ich części za koszty objęte pomocą publiczną znajduje racjonalne podstawy. Z uwagi na brak bezpośredniego uregulowania tej kwestii w wiążących aktach prawa pomocy publicznej przedstawione wyżej stanowisko powinno być traktowane jedynie jako opinia WFR, nie dające gwarancji jego akceptacji przez organy właściwe w zakresie pomocy publicznej (w szczególności Komisję Europejską).

                   Zastrzegamy jednocześnie, że faktyczna weryfikacja wniosków będzie miała miejsce na etapie oceny formalnej, mając na względzie całokształt dokumentacji aplikacyjnej.

                                        

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dz_4_3_15122015

                    Pytanie 1. „W związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach konkursu 9.2.5 Miasto Wodzisław Śląski wnosi zapytanie o sposób interpretacji jednego z kryteriów szczegółowych dodatkowych: "Projekt zakłada wsparcie co najmniej czterech usług wsparcia rodziny" - wg słowniczka pojęć zawartego na stronie 9 Regulaminu konkursu jest mowa o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej taką usługą będzie przykładowo: praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja. Pytanie: czy jeżeli Beneficjent w ramach projektu zaplanuje działania z asystentury rodzinnej, konsultacji, terapii i mediacji to zrealizuje 4 usługi czy 1, gdyż wszystkie działania są w ramach szerszej usługi związanej z pracą z rodziną. Proszę o rozwianie wątpliwości”.
                    W celu spełnienia kryterium dodatkowego: „projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług wsparcia rodziny” projektodawca we wniosku o dofinansowanie powinien wskazać, jakie usługi będą realizowane zgodnie z rodzajem usług wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (rozdział 3, pkt 24 c*). Za usługę wsparcia rodziny należy rozumieć w szczególności:
                    - asystenturę rodzinną,
                    -
                    konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
                    -
                    terapię,
                    -
                    mediację,
                    -
                    usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla rodzin z dziećmi,
                    -
                    pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
                    - organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,
                    -
                    pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,
                    - pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

                     Pytanie 2. Czy wydatki na takie urządzenia jak (patrz niżej) zostaną uznane za wydatek kwalifikowany?

                    - koncentrator tlenu

                    - specjalistyczne łóżka dla os. leżących
                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
                    W przedstawionym pytaniu nie zawarto informacji, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, iż wskazane wydatki są niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego, wpływają na realizację celu projektu oraz wskaźników obligatoryjnych dla programu. Co do zasady środki trwałe i cross financing mogą stanowić łącznie nie więcej niż 10% wydatków projektu, a w ramach przedmiotowego konkursu nie przewidziano zamkniętego katalogu środków trwałych.  

                    Pytanie 3. W ramach świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologię planowany jest zakup oprogramowania, monitorującego aktualny stan os. niesamodzielnej. Przykładowo w przypadku wezwania pomocy, opiekun jest w stanie stwierdzić jakie leki przyjmuje dana osoba. Czy w związku z powyższym zakup komputera/laptopa znajdującego się w siedzibie realizatora, niezbędnego do obsługi takiego oprogramowania będzie wydatkiem kwalifikowalnym? Również czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie koszt zainstalowania i obsługi oprogramowania?

                    Pytanie 4. Ponadto czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie zakup monitora wraz z mobilnym monitoringiem, służącym do podglądu czy dane wezwanie do pomocy jest uzasadnione?

                    Pytanie 5. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie koszt zainstalowania i obsługi systemu związanego z monitoringiem?

                    Odpowiedź (dotyczy pytań 3-5):
                    Na podstawie informacji przedstawionych w pytaniach, w ramach rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (typ 2 projektu, ppkt „c” Regulaminu konkursu) wskazane wydatki będą mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane pod warunkiem wykazania, iż są one niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego, w sposób niebudzący wątpliwości wpływają na realizację celu projektu, wskaźników oraz spełniają warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

                    Pytanie 6. Czy obecnie priorytetem dla Urzędu Marszałkowskiego WŚl. (patrząc pod kątem 9.2.5) są osoby z danej grupy wiekowej, przykładowo po 70-roku życia lub osoby z konkretną przypadłością?
                    Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie preferuje osób w konkretnej grupie wiekowej. Wybór grupy docelowej jest powiązany z typem projektu i powinien odpowiadać na zdiagnozowane przez Wnioskodawcę problemy. Grupami docelowymi/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 (2 typ projektu), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 2014-2020, są osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich istotna jest również jako działanie wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i umożliwiające im funkcjonowanie społeczne, zawodowe lub edukacyjne.

                    Pytanie 7. Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie z instytucją z innego regionu, przykładowo z Mysłowic, a w związku z tym podział środków byłby połączony dla m. Katowice i m. Mysłowice (600,000 PLN + 300,000 PLN)?
                    Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z kryterium dostępu „w przypadku typu projektu 2 projekt obejmuje swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na prawach powiatu; jednocześnie wnioskodawca zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich gmin z obszaru danego powiatu” nie ma możliwości łączenia środków przeznaczonych na dane miasto/powiat w ramach jednego projektu.

                    Pytanie 8. Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie realizacja usług pobytu dziennego?
                    Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie obejmuje tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. 

                    Pytanie 9. Czy w ramach konkursu 9.2.5 występują ograniczenia dot. zarządzania projektem?
                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty zarządzania projektem stanowią koszty pośrednie i są rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych:
                    a)      25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
                    b)      20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
                    c)      15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
                    d)      10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

                    Pytania ze spotkania informacyjnego z 16 grudnia 2015 r.

                    Pytanie 10. Prosiłabym o wyjaśnienie czy w ramach typu operacji A wskazane działania można rozumieć jako ROZLACZNE tzn. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży LUB rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe)?
                    Tak, wskazane działania można rozumieć rozłącznie. Możliwa jest realizacja projektu obejmująca:
                    - tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia
                    lub
                    -tworzenie nowej placówki oferującej wsparcie dla dzieci i młodzieży
                    lub
                    - rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą.

                    Pytanie 11. Czy kryterium dostępu szczegółowe c) Wnioskodawca po zakończeniu projektu utrzyma miejsca świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu ma zastosowanie do projektu typu operacji 1, w którym planowane jest rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej?
                    Wskazane kryterium nie dotyczy projektów typu 1, tj. na działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. W ramach 1 typu projektów beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu w przypadku utworzenia nowej placówki wsparcia dziennego.

                    Pytanie 12. Uprzejmie proszę o informację, czy w ramach konkursu 9.2.5 lub 9.3.1, podmiot będący przedsiębiorcą, może ubiegać się o wsparcie na utworzenie lub rozwój domu pomocy społecznej. Jeżeli tak, to uprzejmie proszę o informację, jakie wydatki są kwalifikowane w ramach konkursu.
                    Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie obejmuje tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki opiekuńczo-pobytowe mogą finansować działania pozwalające na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych poza ośrodkiem.
                    Przedmiotem konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej. W ramach konkursu, o dofinansowanie projektu mogą wystąpić wyłącznie podmioty funkcjonujące jako Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej posiadające akredytacje MPiPS, które jako operatorzy środków finansowych będą świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. Nie ma zatem możliwości wspierania tworzenia domów opieki społecznej.

                     Pytania ze spotkania informacyjnego z 30 grudnia 2015 r.

                    Pytanie 13. Czy w przypadku rozliczania jako wkład własny częściowo kosztów personelu projektu wykazywanego w kosztach pośrednich np. koordynator projektu/ praca wolontariusza konieczne jest uzasadnienie metodologii wyliczenia kwoty wynagrodzeń ww. osób jako wkład wlany czy wystarczy informacja ze kwota odpowiadająca 7% wysokości budżetu finansowana będzie w ramach kosztów pośrednich?
                    W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową wskazaną w Umowie o dofinansowanie, wykazanie wkładu własnego polega na potrąceniu odpowiedniej części kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie, którą Beneficjent poniesie ze środków własnych. Stosowna informacja, tj. na temat poziomu ww. przewidzianego w ramach kosztów pośrednich wkładu własnego, winna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.
                    Ponadto, wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie wymaganym w dokumentacji konkursowej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia wkładu własnego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                    Pytanie 14. Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez związek wyznaniowy może zostać partnerem w projekcie w ramach podziałania 9.2.5, w którym liderem jest jednostka samorządu terytorialnego, a ściślej – ośrodek pomocy społecznej?
                    W ramach poddziałania 9.2.5 partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie wskazane w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz. 1146). Ponadto realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
                    1)      posiadania lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie),
                    2)      uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie,
                    3)      adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom).

                    Pytania ze spotkania informacyjnego z 5 stycznia 2016 r.

                    Pytanie 15. Czy w przypadku wprowadzenia nowej formy usług tj. teleopieki – określając wzrost wskaźnika można przyjąć , że w 2014, 2015 ze względu na fakt, iż nie było takiej formy opieki proponowanej w Katowicach wartość wskaźnika uznać za „O” – tym samym jeśli planuje się wprowadzić tę formę opieki w ramach projektu w 2016 i np. stworzyć 10 miejsc (rozumianych jako liczbę świadczących tę usług opiekunek) wartość wskaźnika w wyniku realizacji projektu wzrośnie z O do 10. W Katowicach są dotychczas świadczone usługi opiekuńcze bez wykorzystania nowoczesnych technologii.
                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługa opiekuńcza w formie teleopieki może być wliczona do wskaźnika: „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, jeżeli zostaną spełnione nw. warunki:
                    1. zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
                    2. wsparcie w ramach projektu nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług opiekuńczych przez beneficjenta,
                    3. środki w ramach projektu nie zastąpią dotychczasowego finansowania przez beneficjenta usług opiekuńczych.

                    Jeżeli zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, we wskaźniku rezultatu „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w wartości docelowej wskaźnika należy wpisać wartość, jaką chce osiągnąć wnioskodawca dzięki realizacji projektu (w tym przypadku – 10 - jeśli projekt będzie obejmował tylko opisaną usługę teleopieki). Natomiast wartość bazowa wskaźnika stanowi stan wyjściowy przed realizacją projektu i nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej. Wartość ta powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy na rzecz danej grupy docelowej. W wartości bazowej należy zatem ująć liczbę wszystkich miejsc świadczenia usług opiekuńczych przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku.

                    Pytanie 16. Czy usługą opiekuńczą (w przypadku realizacji projektu typu drugiego przez instytucję zarejestrowaną w Katowicach, ale świadczącą swoje usługi dla mieszkańców całego woj. Śląskiego) muszą być objęci jedynie podopieczni zarejestrowani/zameldowani w Katowicach?
                    Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) jest jednym z kryteriów ogólnych weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej. Ze względu na pilotażowy charakter przedmiotowego konkursu i zapewnienie równego dostępu do usług:
                    -
                    wyodrębniono pulę środków na projekty z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich dla każdego z powiatów/miast na prawach powiatu województwa śląskiego oraz:
                    -
                    ograniczono zasięg projektu poprzez wprowadzenie szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej - „W przypadku typu projektu nr 2 projekt obejmuje swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na prawach powiatu. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich gmin z obszaru danego powiatu - kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku - projektodawca ma obowiązek umożliwić równy dostęp (m.in. poprzez rekrutację i działania informacyjne) mieszkańcom wszystkich gmin z terenu powiatu. Nie oznacza to, że ostateczne wsparcie musi być świadczone na terenie każdej gminy”.

                    Pytanie 17. Czy Hospicjum posiadające status OPP, nr KRS, REGON, NIP, nie prowadzące zarówno działalności gospodarczej oraz nie prowadzące odpłatnej działalności pożytku publicznego, podlega pod pomoc publiczną oraz pomoc de minimis?
                    W odpowiedzi na Państwa pytanie, trzeba zwrócić szczególną uwagę, iż ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpi, wymaga indywidualnej analizy. Uwzględnić należy bowiem to, jakie wsparcie i jakiemu podmiotowi jest oferowane. W analizie konkretnego przypadku pomocnym może być tzw. test pomocy publicznej. Trzeba wyraźnie wskazać, iż wszystko zależy od tego, czy dane wsparcie w ramach projektu będzie udzielone podmiotowi, który jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa pomocy publicznej. W tym zakresie, w oparciu o orzecznictwo Sądu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjęto, iż pojęcie przedsiębiorcy powinno być rozumiane bardzo szeroko, obejmuje ono bowiem swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Przy tak szeroko zakreślonych ramach definicji przedsiębiorcy podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej przez podmiot działalności. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku. Uznane zostało ponadto, iż pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej. Nie jest przy tym istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit (np. orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany, C-67/96). Przy ocenie charakteru danej działalności sądy Unii Europejskiej kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych podmiotów.
                    Każdy przypadek udzielania pomocy de minimis powinien zostać poddany odrębnej analizie. Przyznanie pomocy publicznej/pomocy de minimis uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności. W związku z tym nie jest możliwe podmiotowe wyłączenie określonych odbiorców wsparcia spod reguł pomocy publicznej, ponieważ tego typu podejście nie jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz praktyką orzeczniczą. Wykluczenie pomocy wymaga analizy konkretnych warunków udzielania wsparcia. Analiza także powinna dotyczyć tego, czy pozostałe przesłanki wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis zostały spełnione.
                    Jednocześnie IZ RPO informuje, iż w Instrukcji wypełniania wniosku do konkursu 9.2.5 zał. nr 2, str. 16 określono definicje przedsiębiorstwa w ujęciu funkcjonalnym. Z kolei, w punkcie 4.13 Regulaminu konkursu zamieszczono najważniejsze informacje, jakie należy wziąć pod uwagę, przy ustalaniu czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej/pomocy de minimis.

                    Pytanie 18. Czy ww. instytucja może realizować projekt typu 2 – usługi specjalistyczne z naciskiem na opiekę zdrowotną w środowiskowej formule (usługi nie refundowane przez NFZ – przykładowo: wsparcie terapeutyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, porady psychologiczne).
                    Planując działania z zakresu usług opiekuńczych, należy kierować się zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 50, ust. 3 i 4 ww. ustawy „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”
                    Pytanie 19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w Regulaminie konkursu 9.2.5., gdzie dla 1 typu projektu istnieje zapis:
                    2.1.1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji , w tym:
                    a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia ...
                    Następnie w punkcie 2.1.19. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem:
                    a. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
                    b. rozszerzenia oferty wsparcia.
                    W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 w przypadku projektów dotyczących wsparcia istniejących placówek wsparcia dziennego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, należy zwiększyć liczbę miejsc funkcjonujących w ramach danej placówki lub rozszerzyć ofertę wsparcia. Oznacza to, że zapisy w pkt 2.1.19 regulaminu konkursu mogą być traktowane rozłącznie.

                    Pytania ze spotkania informacyjnego z 13 stycznia 2016 r.

                    Pytanie 20. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zapisów dokumentacji konkursowej projektu 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczące możliwości angażowania zasobów lokalowych w projekcie. Na 16 stronie regulaminu, poniżej wyróżnionych typów projektu możliwych do realizacji, możemy wyczytać:

                    „W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania projektów na tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową oraz na działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego.”

                    Jednakże w kolejnych fragmentach dokumentu możemy wyczytać:

                    pkt 2.1.4: „Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w punkcie 26 Słownika pojęć.

                    pkt. 2.1.18 „Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności.”

                    Liczba miejsc pojawia się też w tabeli pod opisem wskaźników na stronie 34.

                    W wyniku odbytej rozmowy telefonicznej udało się ustalić, że zgodnie z definicją na stronie 4 regulaminu, jako miejsce może być rozumiana osoba, która świadczy usługi społeczne, a zapisy w tabeli stanowią przykład i niekoniecznie są możliwe do realizacji w ramach projektu.

                    Czy jednak oznacza to, że w ramach projektu nie można utworzyć lub zaangażować żadnych zasobów lokalowych – które stanowiłyby miejsca świadczenia usług społecznych wpisujących się w założenia projektu?

                    Czy z przedstawionych powyżej zapisów konkursowych wynika, że w ramach projektu typu 2 zaoferować można tylko usługi asystenckie lub opiekuńcze pełnione „w terenie” (np. w domach podopiecznych)?

                    Czy projekt nie może przewidywać poszerzenia oferty instytucji oferującej usługi społeczne?

                    Prosimy o wyjaśnienia, gdyż zacytowany zapis ze strony 16 regulaminu wydaje nam się być trudny do pogodzenia z ideą projektu i sprzeczny z dalszymi zapisami regulaminu.
                    W ramach przedmiotowego konkursu zostały wyłączone typy projektów z zakresu działań na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspieranego oraz tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej (2 typ projektu). Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu (pkt 2.1.4, 2.1.8) realizacja projektu musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Co ważne, liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w punkcie 26 Słownika pojęć Regulaminu konkursu i uwzględniających wyłączenie tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
                    Należy podkreślić, że miejsce świadczenia usług społecznych, zgodnie z informacją na str. 34 Regulaminu konkursu, należy rozumieć wg definicji opisanej w punkcie 9 Słownika pojęć, tj. jako:
                    a)      miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu;
                    b)      osobę, np. asystenta czy opiekuna osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie   z EFS lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.

                    Wybór i określenie wartości wskaźnika związanego z miejscem świadczenia usług społecznych powinny bezpośrednio wynikać z działań zaplanowanych w projekcie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługa opiekuńcza/asystencka może być wliczona do wskaźnika: „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, jeżeli zostaną spełnione nw. warunki:
                    1. zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
                    2. wsparcie w ramach projektu nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług opiekuńczych/asystenckich przez beneficjenta,
                    3. środki w ramach projektu nie zastąpią dotychczasowego finansowania przez beneficjenta usług opiekuńczych/asystenckich.

                    Przedmiotowy konkurs nie wyklucza poszerzenia oferty instytucji oferującej usługi społeczne oraz zaangażowania zasobów lokalowych, o ile jest to zgodne z zapisami Regulaminu konkursu, a usługa będzie miała charakter usługi świadczonej w lokalnej społeczności, o której mowa w definicji 26 Słownika pojęć. Tym samym zapisy konkursu nie ograniczają projektu typu 2 do usług asystenckich lub opiekuńczych pełnionych w miejscu zamieszkania.

                    Pytanie 21. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące konkursu z poddziałania 9.2.5 RPOWSL:

                    - Czy są określone maksymalne lub rekomendowane stawki kosztów kwalifikowanych projektu na 1 uczestnika?

                    - W załączniku nr 6 do Regulaminu (Taryfikator) określone zostały dopuszczalne stawki godzinowe dla następującego personelu:

                    * Asystent osobisty – 35 zł

                    (Pozycja obejmuje także asystenta osoby niepełnosprawnej, który, zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej opracowanym przez WUP Katowice, ma wymóg tylko rocznego doświadczenia.)

                    * Opiekunka do dziecka do lat 7 / osoby zależnej – 20 zł.

                    Jeśli w projekcie zakładamy świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z definicją podaną na str. 9 Regulaminu w punkcie 25b, którymi objęte będą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i niesamodzielne bez orzeczonej niepełnosprawności, to czy wynagrodzenie opiekunów ma być zróżnicowane w zależności od statusu podopiecznego zgodnie z ww. stawkami z Taryfikatora?

                    - Zamierzamy złożyć wniosek w następującej konfiguracji: wnioskodawca – przedsiębiorca prowadzący odpłatną działalność w zakresie usług opiekuńczych + partner – NGO z doświadczeniem w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Przedmiotem projektu będzie świadczenie usług opiekuńczych a głównym kosztem bezpośrednim ponoszonym przez wnioskodawcę będzie wynagrodzenie opiekunek.

                    Czy w takim projekcie wystąpi pomoc publiczna / de minimis?

                    Zwracam przy tym uwagę, że aktualnie trwa analogiczny konkurs w woj. wielkopolskim (nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16), gdzie w Regulaminie na str. 69 zapisano wprost: „W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy

                    pomocy publicznej/pomocy de minimis.”

                    W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie określono maksymalnych stawek kosztów kwalifikowanych przypadających na jednego uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych, wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednocześnie, co do zasady, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania dopuszczalnych stawek dla kosztów określonych w taryfikatorze, który stanowi załącznik nr 6 do regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15.

                    W przypadku świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w definicji usług społecznych (pkt 25 b, str. 9 Regulaminu konkursu) należy zastosować stawkę określoną w Taryfikatorze dla „opiekunki do dziecka do lat 7/osoby zależnej”, tj. 20,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są kierowane do osób niesamodzielnych, w tym także osób z niepełnosprawnością (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.). Z kolei asystent osoby niepełnosprawnej nie pełni funkcji opiekuńczych w rozumieniu ww. ustawy. Usługą wiodącą, podstawową wykonywaną przez asystenta jest wspomaganie osoby z niepełnosprawnością w realizacji jej osobistych zamiarów w obszarze społecznym edukacyjnym oraz zawodowym. Przykładowy katalog usług asystenckich świadczonych przez asystenta osoby z niepełnosprawnością/asystenta osobistego został określony w załączniku nr 8 do przedmiotowego regulaminu.

                    W ramach przedmiotowego konkursu nie ograniczono możliwości wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpi, wymaga  indywidualnej analizy (http://rpo.slaskie.pl/faq - Pytania dotyczące konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 w ramach Poddziałania 9.2.5 – Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014-2020 - analogicznie jak odpowiedź na pytanie nr 17).

                    Pytania ze spotkania informacyjnego z 18 stycznia 2016 r.

                    Pytanie 22.
                    Jaki wskaźnik należy zastosować w przypadku planowanej realizacji szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze?
                    W przypadku realizacji usług w zakresie wsparcia pieczy zastępczej obejmującej szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, w zależności od form wsparcia zastosowanych w projekcie, stosowane są następujące wskaźniki:
                    1. wskaźnik rezultatu „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, rozumianych jako:

                    a)      liczbę rodzin zastępczych niezawodowych (spokrewnionych lub niespokrewnionych) lub/i:
                    b)      liczbę miejsc w rodzinach zawodowych.

                    Jednocześnie informujemy, że kandydata do sprawowania pieczy zastępczej można uznać za miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej, jeśli skończył szkolenie, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uzyskał wstępną akceptację wynikającą ze spełnienia warunków z art. 42 ust. 1 i 2. Kandydat jest wliczany do wskaźnika na podstawie uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego od organizatora pieczy zastępczej (art. 45). Kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe liczymy do wskaźnika jako rodziny, a kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe liczymy jako maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w tej rodzinie.

                    1.
                    wskaźnik rezultatu: „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu”.

                    2.
                    wskaźnik produktu: „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” - we wskaźniku liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie należy ujmować, zgodnie z jego definicją, jedynie osoby spełniające przesłanki zaliczające te osoby w poczet osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem, żeby mogły zostać wliczone do tego wskaźnika, powinny spełniać jego definicję. W ww. wskaźniku produktu powinny zostać wykazane osoby, które są odbiorcą usług społecznych, czyli ci, dla których się świadczy usługi, a nie ci, którzy świadczą te usługi.

                    Pytania ze spotkania informacyjnego z 21 stycznia 2016 r.

                    Pytanie 23. Miasto planuje realizację projektu w ramach działania 9.2.5. Projekt realizowany w typie 1, czyli Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, zakłada rozszerzenie usług społecznych dla Mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów mieszkań socjalnych w konkretnej lokalizacji.
                    Budynek ten jest siedzibą dla 70 lokatorów. W budynku tym są wolne pomieszczenia, jednak są to lokale zaniedbane, a także o standardzie uniemożliwiającym podjęcie jakichkolwiek działań projektowych. Konieczne będzie zatem przeprowadzenie prac remontowo-wykończeniowych celem utworzenia w nich świetlicy oraz aneksu kuchennego, które to pomieszczenia będą wykorzystywane bezpośrednio do celów realizacji założeń projektowych. Planuje się:
                    - gipsowanie,
                    - pomalowanie pomieszczeń ok. 50 m2,
                    - zamontowanie paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych w pomieszczeniach świetlicy,
                    - zamontowanie płytek podłogowych oraz ściennych w aneksie kuchennym wraz
                    z wyposażeniem,
                    - zabezpieczenie tego pomieszczenia odrębnymi drzwiami wewnętrznymi.
                    Beneficjent planuje także adaptować jedno pomieszczenie na toaletę z węzłem sanitarnym
                    i w związku z tym również planuje zrealizować to w ramach cross - financingu. Czy Państwa zdaniem wydatki wymienione przez Beneficjenta mogą zostać uznane za kwalifikowalne?
                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedstawione wydatki wpisują się w katalog wydatków w ramach cross-financingu i po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z Wytycznych mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Koszty poniesione na prace remontowe czy też adaptację pomieszczeń mogą dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie jego działań. Przedmiotowe finansowanie powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Dodatkowo należy pamiętać, iż konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona, a wydatki objęte w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

                    Pytanie 24. Pytanie odnośnie wskaźnika produktu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Czy jeżeli Beneficjent planuje 4 usługi wsparcia rodziny przykładowo mediacja, kompetencje informatyczne, asystent rodziny czy poradnictwo prawne to możliwe jest, aby z każdej usługi korzystał inny Uczestnik Projektu?
                    Przykładowo z mediacji 4 osoby, z kompetencji informatycznych 6, asystenturą objęto 10 osób, a z poradnictwa skorzystają 3 osoby? I czy udział w jednej usłudze powoduje, że możemy mówić o tym, że osoba została objęta usługami społecznymi świadczonymi
                    w interesie ogólnym w programie i wykazujemy ja we wskaźnikach?
                    W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 premia punktowa za szczegółowe kryterium dodatkowe: „Projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług wsparcia rodziny” będzie przyznawana w sytuacji, gdy Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wskaże co najmniej cztery usługi wsparcia rodziny, które zamierza zrealizować zgodnie z rodzajem usług wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Usługi wspierania rodziny w kategorii: praca z rodziną traktowane są rozłącznie, a objęcie rodziny/uczestnika daną usługą powinno wynikać z indywidualnie dobranej ścieżki wsparcia. Nie ma zatem obowiązku objęcia rodziny/uczestnika każdą usługą wymienioną w katalogu usług wspierania rodziny.
                    Pytanie niezrozumiałe w kwestii ” kompetencji informatycznych”.

                    Pytanie 25. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci zamierza aplikować do Poddziałania 9.2.5. z projektem, którego celem będzie wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uprzejmie proszę o informację czy Fundacja może w ogóle ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.5., na utworzenie nowej placówki ofertującej wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie chorych, obarczonych ryzykiem przedwczesnej śmierci. Ośrodek oferowałby opiekę pielęgniarską, psychologiczną, pedagogiczną, zabiegi rehabilitacyjne, a także zapewniałby posiłki dla podopiecznych. Dotychczas Fundacja udzielała wsparcia poprzez pełnienie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi tylko w warunkach domowych, nie oferując żadnej formy wsparcia w warunkach stacjonarnych.
                    Jeżeli Fundacja mogłaby aplikować w ramach tego Konkursu czy opieka musi być realizowana wyłącznie w stałych godzinach (np. od 7-17) czy też możliwe jest uzależnienie otwarcia placówki od faktycznych potrzeb podopiecznych i ich rodzin? Innymi słowy, czy placówka mogłaby mieć stałe godziny otwarcia a dodatkowo umożliwiać opiekę całodobową (jedno-, dwutygodniową np. w przypadku, gdy rodzice musieliby udać się do szpitala) lub na czas dłuższy, (gdy rodzice nie chcą, bądź nie czują się na siłach pełnić opieki nad dzieckiem), aż do jego odejścia? Czy istniałaby możliwość oferowania pobytu całodobowego rodzica/opiekuna z chorym dzieckiem?
                    Zgodnie z punktem 2.1.20 Regulaminu Wnioskodawca zobowiązany jest do realizowania zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Czy uznanie spełnienia tego warunku przez Wnioskodawcę wymaga uczestnictwa wszystkich podopiecznych w zajęciach? Czy też argumentem uzasadniającym brak pełnego uczestnictwa będzie zły stan zdrowia niektórych podopiecznych?
                    Zgodnie z Regulaminem Konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
                    Celem konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 jest pilotażowe uruchomienie organizowania usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych osobom niesamodzielnym w formule środowiskowej. W związku z tym, w zakresie typu projektu 2: „Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania”, nie dopuszcza się składania projektów na tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową. Nie ma zatem możliwości dofinansowania opieki całodobowej (jedno-dwutygodniowej) lub na czas dłuższy. W ramach typu projektu 1: „Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji” istnieje możliwość tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, niemniej jednak zakres i formę świadczonego wsparcia w tym zakresie określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Rozdział 3).
                    W przypadku placówek wparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej Wnioskodawca obowiązkowo realizuje zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10. Objęcie konkretnej grupy dzieci, u której będą rozwijane przedmiotowe kompetencje zależy od zaplanowanej, indywidualnej ścieżki wsparcia i możliwości danego dziecka.

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_rpsl_09_02_05_iz_01_24_03915_w_ramach_poddzialania_9_2_5__rozwoj_uslug_spolecznych

                     Pytania ze spotkań dot. konkursów:

                      

                     Pytanie 1. W ramach konkursu 11.1.3 przewidziano następujące kryterium dostępu Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, czy w przypadku gdy projektodawcą jest gmina, istnieje obowiązek przedstawienia dodatkowej diagnozy uzasadniającej potrzebę realizacji operacji?
                     Aby spełnić przedmiotowe kryterium, gmina nie ma obowiązku przedstawiania dodatkowej diagnozy. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.


                     Pytanie 2.
                     W odniesieniu do kryterium dodatkowego „Komplementarność projektu z innymi złożonymi do oceny, realizowanymi lub trwającymi projektami” – jakie projekty można uznać za komplementarne?
                     W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych, trwających bądź złożonych projektów finansowanych zarówno ze środków UE jak i pozostałych źródeł.

                     Pytanie 3. Czy zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu mogą być skierowane jedynie do dzieci, które zostały przyjęte do placówki w ramach projektu, czy też do wszystkich dzieci w danym przedszkolu?
                     Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.
                     Kwota wydatków przeznaczona na realizację zajęć dodatkowych nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich zawartych w projekcie.

                     Pytanie 4. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które powstały w wyniku realizacji projektu twardego ze środków EFRR?
                     Projekty składane w ramach Działania 11.1 mogą być komplementarne do projektów złożonych w ramach Działania 12.1, wówczas z Działania 11.1 można sfinansować funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które zostały wybudowane, bądź rozbudowane w ramach Działania 12.1. Niniejsze rozwiązanie jest możliwe w ramach konkursów ZIT/RIT.


                     Pytanie 5.
                     Czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w soboty?
                     Dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie zajęć dodatkowych w soboty, jest możliwe, o ile przepisy prawa tego nie zabraniają.

                     Pytanie 6. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla dzieci przed utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych?
                     Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
                     W związku z powyższym nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć dodatkowych przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

                     Pytanie 7. Czy istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli?
                     Tak, istnieje możliwość sfinansowania dla nauczycieli studiów podyplomowych spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). Oprócz studiów podyplomowych można również skierować nauczyciela na kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER.

                     Pytanie 8. Czy możliwe jest sfinansowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli przed rozpoczęciem sprawowania przez nich opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi?
                     Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Ośrodka wychowania przedszkolnego powinno zostać każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania Ośrodków wychowania przedszkolengo na określone kompetencje i kwalifikacje.
                     Jeśli z ww. diagnozy wynika, ze zachodzi konieczność dokształcenia nauczyciela, wówczas istnieje możliwość skierowania go na kurs, szkolenie lub studia podyplomowe przed rozpoczęciem sprawowania przez niego opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi.

                     Pytanie 9. Czy w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie dzieci niepełnosprawnych istnieje obowiązek utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej i czy w takim przypadku obowiązuje limit 30 % kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe?
                     W przypadku, gdy projekt jest skierowany w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, wówczas nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz dopuszczalny limit 30% kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe jest nieobowiązujący.

                     Pytanie 10. Czy w przedszkolu integracyjnym można zorganizować zajęcia dodatkowe wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami bez konieczności tworzenia nowych miejsc?
                     Jedynie w projektach skierowanych w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Jeśli projekt jest adresowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola integracyjnego, wówczas beneficjent jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
                     Pytanie 11. Czy Projektodawca może złożyć taki sam wniosek o pomoc w ramach naboru 11.1.3 oraz naborów ZIT/RIT?
                     Ze względu na subregionalny charakter wsparcia udzielanego w ramach projektów ZIT/RIT, istnieje możliwość złożenia tych samych wniosków dotyczących edukacji przedszkolnej w następujących konkursach:
                     - nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 oraz nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
                     lub
                     - nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15

                     Jednocześnie informuję, że przyjęcie do dofinansowania tego samego projektu, w ramach dwóch różnych konkursów, gdzie wsparcie jest adresowane do tej samej grupy docelowej i jest oparte na tych samych narzędziach, będzie oznaczało podwójne finansowanie. Ponadto projekt składany w ramach ZIT/RIT, dodatkowo zostanie oceniony pod względem zgodności ze strategią danego Subregionu.

                     Pytanie 20. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 m-cy, przy czym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS to okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy możliwe jest zatem sfinansowanie działań podnoszących kwalifikacje nauczycieli po upływie 12 m-cy trwania projektu?
                     Zgodnie z zapisami punktu 2.1.12 Regulaminu konkursu - Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
                     W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji działań mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub po upływie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej Ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach projektu. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

                     Pytanie 21. Czy realizując projekt w gminie, można objąć wsparciem w postaci zajęć dodatkowych wszystkie przedszkola w gminie, w sytuacji, gdy zwiększa się miejsca przedszkolne tylko w kilku placówkach?
                     Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodkiem Wychowania Przedszkolnego.
                     Jednocześnie wsparcie udzielane w ramach projektu musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

                     W związku z powyższym nie ma możliwości zrealizowania zajęć dodatkowych we wszystkich placówkach podlegających pod daną gminę, w sytuacji, gdy zwiększa się liczbę miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w kilku placówkach. Dlatego też zajęcia dodatkowe można zrealizować jedynie w tych placówkach, w których zwiększono liczbę miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów, gdzie grupę docelową stanowią w 100% dzieci z niepełnosprawnościami).

                     Pytanie 22. Czy w przedszkolu, w którym uczą się dzieci z niepełnosprawnościami, można doszkolić nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami?
                     Tak, jeśli z przeprowadzonej diagnozy, wynika, ze jest zapotrzebowanie na tego typu działania.

                     Pytanie 23. Proszę o interpretację następującego kryterium formalnego Potencjał finansowy – Wnioskodawca (lider projektu) wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych – wydatki – za poprzedni rok. W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca wskazuje również obroty partnera. Roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe. Jak należy rozumieć zapis, mówiący, ze wnioskodawca ma wykazać potencjał za poprzedni rok?
                     Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia potencjału finansowego za poprzedni rok, rozumiany jako poprzedzający rok, w którym wniosek jest składany w odpowiedzi na konkurs.
                     Jeśli np. wniosek zostaje złożony w odpowiedzi na konkurs w roku 2015, wówczas, we wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca powinien wykazać potencjał za rok 2014. Jeśli natomiast wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w roku 2016, wówczas we wniosku należy wykazać potencjał finansowy za rok 2015.

                     Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków

                     Pytanie 1. Jakie jest postępowanie w przypadku gdy w projekcie, który pierwotnie przekraczał wartość 100 000 euro i był rozliczany według wydatków rzeczywiście poniesionych, w wyniku korekty budżetu jego wartość spadnie poniżej kwoty 423 560 zł stanowiącej próg, poniżej którego istnieje obowiązek rozliczenia projektu ryczałtem?
                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.6 pkt 6), od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na inną.
                     Jednocześnie pragnę podkreślić, że Wytyczne nie precyzują w jaki sposób należy postępować w podobnym przypadku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, dlatego też sprawy tego typu będą rozpatrywane indywidualnie w chwili ich ewentualnego wystąpienia.

                     PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
                     Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

                     Pytanie 1. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 wymienione są typy projektów. W typie 1, podpunkcie a) znajduje się zapis mówiący o utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta (…)
                     Proszę o informację skąd należy wziąć dane nt. faktycznego i prognozowanego w perspektywie 3-letniej zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta?
                     Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić analizę obrazującą zapotrzebowanie na usługi przedszkolne w perspektywie 3 letniej. Dane do analizy mogą pochodzić ze wszystkich dostępnych źródeł informacyjnych (np. Dane GUS, Raporty, Opracowania i Strategie), jak również z Badań i opracowań własnych Beneficjenta.

                     Pytanie 2. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 pod wymienionymi typami projektów znajduje się zapis: Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
                     Czy formy wsparcia wymienione w podpunkcie b), c) i d) muszą być zrealizowane w projekcie, czy można zrealizować tylko część z nich, np. podpunkt b)?
                     W ramach konkursu można realizować 4 formy wsparcia z czego, każdy z beneficjentów jest zobowiązany do:a) utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.
                     Natomiast pozostałe formy wsparcia:
                     b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
                     c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
                     d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, stanowią wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP.

                     Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci może być wyłącznym zadaniem w projekcie.
                     W związku z powyższym beneficjent nie musi realizować form wsparcia zawartych w literach b; c; d. Decyzja o realizacji tych działań powinna wynikać z zapotrzebowania i przeprowadzonej analizy. W zależności od zapotrzebowania, beneficjent może realizować wszystkie działania uzupełniające, lub tylko cześć z nich.

                     Pytanie 3. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 ppkt d) wskazano typ operacji: rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
                     Czy deficyt stwierdza orzeczeniem poradnia psychologiczno-pedagogiczna i tylko i wyłącznie ona? Jak należy rozumieć powyższy zapis?
                     O stwierdzeniu deficytów może świadczyć orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

                     Pytanie 4. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.5, podpunkcie d) wymienione są miejsca, w których możliwe jest tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Proszę o informację, czy możliwe jest utworzenie takich miejsc w miejscach, które nie są wymienione we wskazanym podpunkcie, np. po sklepie, po biurze? Jak należy rozumieć nową bazę lokalową? Czy mają to być lokale i budynki dotychczas nie przeznaczone na cele oświatowe, czy mają to być nowo zrealizowane inwestycje budowlane? Czy za nową bazę lokalową uznany zostanie zaadaptowany na cele przedszkola lokal (budynek), który zostanie najęty na tak zwanym wolnym rynku. Czy koszty najmu tego lokalu będą kosztami bezpośrednimi kwalifikowalnymi?
                     Zgodnie z punktem 2.1.5 regulaminu konkursu nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:
                     a. w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.,
                     b. w budynkach innych niż wymienione w pkt a, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia,
                     c. w funkcjonujących OWP, d. w nowej bazie lokalowej.

                     Zatem wnioskodawca może utworzyć przedszkole w lokalu, który do tej pory nie był przeznaczony na cele przedszkolne, o czym jest mowa w punkcie d. Tworząc projekt w nowej bazie lokalowej inwestycja uwzględnia:
                     a. Inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-financingu, na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.

                     b. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, mogą być ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
                     -organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej; potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);
                     - infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
                     Ponadto informuję, że koszty najmu lokalu będą kosztami kwalifikowalnymi.

                     Pytanie 5. Czy niemożność utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w dotychczas funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego lub w istniejącej bazie oświatowej należy uzasadniać?
                     Wszystkie projekty są ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP. Zatem nie ma możliwości aby realizować projekt, który nie przewiduje zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów w całości adresowanych do dzieci z niepełnosprawnościami).

                     Pytanie 6. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie b) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis?
                     Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza podstawą programową, która zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

                     Pytanie 7. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie d) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście (…).
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis? W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie ww. warunku?
                     Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy z zakresu wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu.
                     Warunek będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

                     Pytanie 8. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie f) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis?
                     Jeśli w poprzednim roku dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych np. w zakresie gimnastyki korekcyjnej to w ramach realizowanego projektu EFS istnieje możliwość sfinansowania zajęć z tego zakresu tylko dla dzieci przystępujących do projektu - czyli de facto dla dzieci, dla których są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. "W tym samym zakresie" oznacza zajęcia realizowane w analogicznym zakresie obszarowym (np. logopeda, gimnastyka korekcyjna) oraz co do treści i odbiorców.
                     Zajęcia dodatkowe, które były realizowane w danym Ośrodku wychowania przedszkolnego, mogą być realizowane w tożsamym zakresie, dla dzieci, które korzystały z nich wcześniej, po upływie 12 miesięcy od momentu zakończenia ich uczestnictwa w danych zajęciach dodatkowych.

                     Pytanie 9. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7 (na końcu) znajduje się zapis: Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy finansowanie dodatkowych zajęć musi odbywać się w tym samym czasookresie co finansowanie bieżącej działalności, czy muszą one trwać w osobnych czasookresach (nie mogą się na siebie nakładać)?
                     Finansowanie dodatkowych zajęć, musi zostać zrealizowane w tym samym czasie, co finansowanie bieżącej działalności OWP, okres ten wynosi 12 miesięcy.
                     Pytanie 10. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.8. znajduje się zapis: Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis?
                     Zapis ten ma na celu zapobieganie ryzyku wystąpienia podwójnego finansowania. Zatem na miejsce utworzone w ramach projektu, w okresie jego realizacji, beneficjent nie może pobierać dotacji celowej z budżetu państwa.

                     Pytanie 11. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.13 znajduje się zapis: Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane.
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy Wnioskodawca sam może przeprowadzić diagnozę?
                     Wnioskodawca może przeprowadzić analizę samemu lub skorzystać z ww. wsparcia.

                     Pytanie 12. W regulaminie konkursu w punkcie 3.1.9. jako szczegółowe kryterium dostępu wymieniono: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy).
                     Jak należy rozumieć powyższy zapis?
                     Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również zajęć dodatkowych i doskonalenie nauczycieli odbywa się w okresie max 12 miesięcy. W pozostałym okresie beneficjent może prowadzić działania adaptacyjne, dostosowawcze oraz przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji działań edukacyjnych.

                     Pytanie 13. Czy konkursy ogłoszone w Poddziałaniu 11.1.1 lub 11.1.2 obejmują Subregion Południowy, czy trzeba czekać do przyszłego roku?
                     Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.1 obejmuje Subregion Centralny, natomiast Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.2 dotyczy Subregionu Zachodniego.
                     W bieżącym roku, nie przewiduje się organizacji konkursu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego.

                     Równolegle, z konkursami 11.1.1 oraz 11.1.2 został ogłoszony konkurs dla Poddziałania 11.1.3, w ramach którego wsparcie, również jest kierowane na edukację przedszkolną. Konkurs ten nie jest ograniczony terytorialnie do Subregionów i obejmuje całe województwo.

                     Pytanie 14. Czy w projekcie 11.1.3 można stworzyć nowe miejsca na zasadzie punktu przedszkolnego przy szkole?
                     Konkurs zakłada między innymi możliwość utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone. W związku z czym można utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego np. w punkcie przedszkolnym przy szkole.

                     Zgodnie z art. 14 p.1 ustawą o systemie oświaty Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
                     Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

                     Informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

                     Pytanie 15. Czy oddział specjalny w placówce przedszkolnej musi być utworzony na dzień złożenia wniosku?
                     Wsparcie możliwe do uzyskania w ramach Poddziałań 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 umożliwia zakładanie zarówno nowych OWP jak i wsparcie dla funkcjonujących OWP.
                     Nie ma obowiązku, aby OWP był utworzony na dzień złożenia wniosku, OWP musi natomiast funkcjonować w momencie rozpoczęcia realizacji wsparcia dla dzieci.

                     Pytanie 16. Czy w ramach projektu EFS należy przedłożyć prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu (np. umowa najmu na okres określony czas, obecnie przedłużana co 2 lata).
                     Do wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku dostarczania żadnych dodatkowych załączników, potwierdzających np. prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu. Wnioskodawca powinien jednak dysponować ww. dokumentami w przypadku ewentualnej kontroli.
                     Ponadto informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. IOK będzie weryfikowała spełnienie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinasowanie projektu.

                     Pytanie 17. Czy w ramach konkursu mogą startować przedszkola z oddziałami specjalnymi?
                     Tak, w ramach przedmiotowego konkursu można wspierać między innymi przedszkola z oddziałani specjalnymi. W przypadku, gdy organem prowadzącym dla placówki przedszkolnej jest Gmina, wówczas to ją należy wykazać jako beneficjenta projektu, dana placówka przedszkolna, będzie wówczas wykazana jako realizator projektu.

                     Pytanie 18. Czy w ramach 15% wkładu własnego można wnieść wkład niepieniężny, np. w formie wyceny czasu pracy nauczycieli, opłat za wynajem powierzchni.
                     Tak, do projektu można wnieść między innymi wkład własny – niepieniężny, w związku z czym wycena opłat za wynajem sali, będzie wydatkiem kwalifikowalnym w ramach budżetu projektu. Można również wnieść do projektu jako wkład własny wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, przy czym będzie to stanowiło wkład własny pieniężny.
                     Z racji, że zadane pytanie nie precyzuje, czy nauczyciele, których wynagrodzenia będą stanowiły wkład własny, będą zajmowali się nauczaniem w nowych, czy już istniejących placówkach OWP, oraz czy będą uczyć w ramach zajęć dodatkowych, czy podstawy programowej, pragnę podkreślić, że wnoszenie do projektu wkładu własnego pochodzącego z dotacji lub subwencji jest możliwe, pod warunkiem, że nie prowadzi do podwójnego finansowania.

                     Pytanie 19. Dla konkursów dotyczących Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wkład własny wnioskodawcy został określony na poziomie 15% wartości projektu.
                     Jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała, iż wniesie do projektu wkład własny w formie niepieniężnej - będą to sale lekcyjne, wykorzystywane do zajęć dla nowo utworzonych grup, jak i do zajęć dodatkowych w ramach projektu. Czy wysokość takiej formy wkładu może zostać podana we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ustalania zasad najmu i użyczania pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, gdzie określono jednolitą stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia?
                     Tak, można wnieść do projektu wkład własny – niepieniężny – np. w formie udostępnienia sal lekcyjnych. Uzasadnieniem do przyjętej wysokości stawki, może być np. zarządzenie prezydenta miasta, zatwierdzające stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia. W budżecie projektu należy przedstawić stosowne uzasadnienie argumentujące przyjętą wysokość stawki dla danej pozycji budżetowej.

                     Pytanie 20. Kryteria wyboru – Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany (opis - deklaracja we wniosku aplikacyjnym)
                     Pytania:
                     - w przypadku przedszkola niepublicznego gmina może nie wyrazić woli, aby powstawały nowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie gminy pomimo, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi (zgłoszenia rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do przedszkola niepublicznego zapewniającego np. wyższą jakość opieki i wychowania), co w tej sytuacji ma zrobić Projektodawca?
                     - ośrodek wychowania przedszkolnego jest położony w jednej gminie, ale uczęszczają (i będą uczęszczać w ramach projektu) do niego dzieci z kilku gmin (z województwa śląskiego). Czy w tej sytuacji należy mieć uzgodnienia z wszystkimi gminami?
                     Kryterium mówiące o potrzebie uzgodnienia realizacji projektu z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, jest obowiązkowym kryterium 0/1 dla konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15, brak wykazania stosownej deklaracji we wniosku będzie skutkował odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

                     Beneficjent nie ma obowiązku dołączania do wniosku o dofinansowanie projektu, żadnych dodatkowych załączników dokumentujących porozumienie, powinien jednak posiadać stosowny dokument obrazujący to porozumienie (np.. uchwałę gminy, protokół ze spotkania, notatkę, list intencyjny), o który może poprosić IZ na etapie kontroli projektu.

                     Brzmienie kryterium wskazuje, że beneficjent powinien zawrzeć uzgodnienie o potrzebie realizacji projektu, z gminą na terenie której projekt będzie realizowany. Zatem jeśli dane przedszkole świadczy swoje usługi na terenie jednej gminy, a część osób korzystających z usług przedszkola zamieszkuje na terenie innych gmin, wówczas beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu w porozumieniu jedynie z tą gminą, na terenie której dana placówka się znajduje i świadczy swoje usługi.

                     Pytanie 21. Czy w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 możemy otrzymać dofinansowanie na utworzenie nowego niepublicznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami w woj. śląskim?
                     Tak, w ramach możliwych do realizacji typów operacji, można między innymi: utworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

                     Pytanie 22. Czy w ramach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych można zatrudnić pielęgniarkę dla dziecka wymagającego specjalistycznej opieki (zamiast asystentki)? Dziecko wymaga cewnikowania i konieczna jest opieka pielęgniarki w godzinach 10.00- 13.00. W przedszkolu nie ma pielęgniarki, przychodzi raz tygodniu.
                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, wnioskodawca w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami może zastosować finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Przy czym informuję, że łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000,00 PLN.

                     Pytanie 23. Jakie są warunki, które musi spełnić przedszkole aby nie tworząc dodatkowych miejsc móc objąć wsparciem dzieci niepełnosprawne?
                     Obowiązek tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie dotyczy realizacji projektów kierowanych wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

                     Pytanie 24. Czy przedszkole ma obowiązek kontynuowania zajęć prowadzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu? Projekt dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami i nie przewiduje tworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolu.
                     Obowiązek zachowania trwałości projektu, w okresie co najmniej 2 lat od zakończenia jego realizacji, rozumianej jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych dotyczy nowoutworzonych miejsc w projekcie.
                     Beneficjent organizujący wsparcie wyłącznie do grupy dzieci z niepełnosprawnościami polegające na organizacji zajęć dodatkowych, nie ma obowiązku zachowania trwałości wypracowanych w projekcie działań.
                     Aby wsparcie w ramach projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami zostało zaplanowane poprawnie, beneficjent musi uwzględnić w projekcie następujące elementy:
                     - dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
                     - dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem;
                     - dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.

                     Pytanie 25. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest objęcie wsparciem także ich rodziców, np. w postaci konsultacji ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, neurologiem, prawnikiem) oraz w postaci imprez integracyjnych (pikników rodzinnych, paraolimpiad)?
                     Zgodnie z regulaminem konkursu, rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci, mogą stanowić grupę docelową projektu, jednak nie przewidziano dla nich bezpośrednich form wsparcia możliwych do realizacji w ramach konkursu.
                     Zatem rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci mogą stanowić grupę docelową w ramach projektu i będą mogli skorzystać z form wsparcia takich jak np. konsultacje z psychologiem, neurologiem lub psychiatrą, pod warunkiem, że wsparcie to ma charakter uzupełniający do wsparcia kierowanego dla dzieci, a działania te nie generują dodatkowych kosztów w budżecie wynikających z udziału rodziców lub opiekunów prawnych.
                     Organizacja pikników rodzinnych, czy paraolimpiady jako odrębnego działania, wykracza, poza katalog możliwych do realizacji form wsparcia przewidzianych w konkursie. Działania tego typu mogą stanowić element prowadzonych zajęć dodatkowych, w projekcie, pod warunkiem, że są one uzasadnione i wynikają z indywidualnych potrzeb rozwojowych /edukacyjnych dzieci.
                     Jednocześnie przypominam, że zajęcia dodatkowe mogą dotyczyć:
                     - zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
                     - zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
                     - zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
                     - zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

                     Pytanie 26. Czy przedstawiony w regulaminie warunek "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy" odnosi się także do dodatkowych zajęć finansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013?
                     Zapis ten dotyczy wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych w danych Ośrodku wychowania przedszkolnego, bez względu na ich źródło finansowania, w tym również zajęć sfinansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013.

                     Pytanie 27. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami polegającym na organizacji dodatkowych zajęć można zaplanować dodatkowe zajęcia integracyjne/włączające z dziećmi w normie rozwojowej w odniesieniu do przedszkoli integracyjnych bez utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
                     Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

                     W związku z powyższym jeśli projekt obejmie wsparciem zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci w normie rozwojowej, wówczas projektodawca jest zobligowany do stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

                     W opinii IZ, jeśli udział dzieci w normie rozwojowej w zajęciach dodatkowych jest niezbędny do wyrównania deficytów edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością, a ich udział nie generuje dodatkowych kosztów w budżecie, dzieci te mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Wówczas nie należy jednak ich wykazywać w opisie grupy docelowej, a ich uczestnictwo będzie stanowiło wartość dodaną projektu.

                      

                     PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 w zakresie kwalifikowalności wydatków

                     Pytanie 1. Czy można sfinansować w ramach cross-financingu monitoring zewnętrzny w przedszkolu? Jeśli tak, to czy należy go ująć w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich?
                     Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny.
                     Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Podrozdziałem 8.7 pkt 3) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                     a) zakupu nieruchomości,
                     b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                     c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

                     Zgodnie z powyższym, monitoring zewnętrzny w przedszkolu nie jest wydatkiem w ramach cross-financingu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                     a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
                     b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.

                     Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
                     Niezbędność wydatku zostanie stwierdzona podczas oceny merytorycznej projektu, gdzie pod uwagę zostanie wzięty bezpośredni związek wydatku z celem projektu, konieczność jego poniesienia w aspekcie zaplanowanych działań i wskaźników dla projektu.


                     Pytanie 2. Czy w przypadku JST wydatek o niskiej kwocie np. 1 000,00 zł lub 10 000,00 zł, czy ma być ponoszony tylko z PZP, czy ma być stosowana też jedna z procedur zasady konkurencyjności?
                     Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

                     Pytanie 3. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest Gmina, a realizatorem np. zespół szkół, to czy w wyniku postępowania na usługę edukacyjną można zatrudnić do projektu na umowę zlecenie, nauczyciela zatrudnionego w danej placówce na ½ etatu, w przypadku, gdy zgłosił on swoją ofertę i została ona wybrana, jako najbardziej korzystna?
                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podrozdział 6.16.2 pkt 2) wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, tj. osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło.
                     Ponadto nauczyciela należy zatrudnić w oparciu o:
                     • Ustawę Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.2014.191 -j.t.
                     oraz
                     • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U.2004.256.2572

                     Pytanie 4. Czy wkładem własnym do projektu, mogą być koszty zarządzania wnoszone w ramach kosztów pośrednich?
                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawką ryczałtową.
                     Pytanie 5. Czy projekt techniczny dotyczący dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia miejsc opieki przedszkolnej może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie współfinansowanym ze środków EFS? Czy koszt taki stanowi cross-financing?
                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                     a) zakupu nieruchomości,
                     b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                     c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

                     Należy mieć na względzie, że zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
                     W związku z powyższym projekt techniczny może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile prace dostosowawcze, których dotyczy projekt, są zasadne względem zaplanowanych w projekcie działań.
                     Ponadto zakwalifikowanie projektu technicznego, jako wydatku kwalifikowalnego do projektu, jest możliwe, pod warunkiem, że jego opracowanie jest konieczne w rozumieniu Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zgodnie z art. 28; 29 i 30.

                     Jeśli wydatek nie spełnia wyżej wspomnianych przesłanek, projekt techniczny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie. Jeśli natomiast wydatek zostanie uznany za zasadny, wówczas nie będzie on stanowił wydatku wpisującego się w limit cross-finanncingu.

                     Pytanie 6. Proszę o interpretację, jak zapisy mówiące o przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu realizowane są z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) stosowanie uproszczonych metod jest zakazane, mają się do obowiązku rozliczania projektu przy użyciu uproszczonych metod rozliczania projektu do 100 000,00 euro?
                     W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub pzp), realizacja projektu o wartości do 100 000 EUR następuje na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w przypadku kosztów bezpośrednich oraz stawką ryczałtową w przypadku kosztów pośrednich.
                     W sytuacji, kiedy tylko część działań/zadań projektu jest realizowana z zastosowaniem ww. trybu, istnieje możliwość stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.

                     PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
                     Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

                     Pytanie 1. W pkt. 3.2.13 regulaminu konkursu wprowadzono szczegółowe kryterium dostępu: potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany.
                     W jaki sposób należy udowodnić spełnienie tego kryterium? Czy wystarczy jedynie deklaracja w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie? Czy też Wnioskodawca powinien posiadać jakiś odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana w gminie? Jeżeli ww. dokument jest potrzebny to jaką powinien mieć formę?
                     Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto Wnioskodawca powinien posiadać odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana z gminą na terenie której projekt jest realizowany. Kształt dokumentu potwierdzający potrzebę realizacji projektu, może przybrać dowolną formę, na jaką zdecyduje się beneficjent oraz gmina na terenie której projekt będzie realizowany. Może to być np. notatka lub protokół ze spotkania, list intencyjny lub odrębna uchwała rady gminy. Na etapie składania wniosku o dofinasowanie, beneficjent nie dostarcza wspomnianego dokumentu. Beneficjent zobowiązany jest jednak do posiadania przedmiotowego dokumentu, o którego okazanie może zostać poproszony na etapie ewentualnej kontroli.
                     Pytanie 2. W pkt. 2.2.34 znajduje się zapis: beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych będą zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.
                     Czy ma ono zostać sporządzone na druku, który znajduje się w załącznikach do umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 3) czy też na jakimś innym formularzu?
                     Oświadczenie znajduje się w części G wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenia beneficjenta” i jest jego integralną częścią. Do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać dodatkowego oświadczenia o podatku VAT.
                     Natomiast załącznik nr 3 do umowy o dofinasowanie projektu, należy dostarczyć do IZ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, po jego wybraniu do dofinansowania.

                     Pytanie 3. Czy projekt skierowany wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach którego zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z komunikacji alternatywnej. Efektywne przeprowadzenie tego typu zajęć wymagać będzie zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem specjalistycznym dla dzieci objętych wsparciem. Ze względu na niepełnosprawność dzieci zakup standardowych tabletów będzie nieracjonalne. Dla efektywnego wykorzystania tabletów niezbędny jest zakup sprzętu z ekranem 21" oraz wyposażonego w specjalną osłonę, których koszt kształtowałby się w granicach 2 000 zł. Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest zakup tego typu sprzętu jeśli w Taryfikatorze określono stawkę jednostkową dla tabletów na poziomie 500zł?
                     Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, w przypadku przekroczenia stawki wykazanej w taryfikatorze, Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność, uzasadnienia zaistniałej sytuacji.Dlatego też, ze względu na indywidualne potrzeby np. uczestnika projektu i specyfikę oferowanego wsparcia, istnieje możliwość zakupu sprzętu/towaru/usługi w kwocie przekraczającej stawkę wykazaną w taryfikatorze. Wówczas poniesienie wydatku i przyjęta stawka wymaga szczegółowego uzasadnienia przyjętego rozwiązania.
                     Pytanie 4. Planuje się zorganizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z uwzględnieniem muzyki, która będzie skierowana dla dzieci, dla których zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Zajęcia te będą również skierowane do dzieci uczęszczających do placówki, w której zostały zwiększone miejsca, a dzieci te nie korzystały z takich zajęć w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zajęcia te będą się odbywały w podstawie programowej jak również po godz. 17.00 dla dzieci z naszego przedszkola. Czy możemy zorganizować takie zajęcia w ramach projektu?
                     Tak, można zrealizować zajęcia dodatkowe w ramach projektu, zarówno dla nowo przyjętych dzieci, jak również do dzieci, już uczęszczających do danego ośrodka wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że zajęcia te nie były finansowane w tym samym zakresie przez ostatnie 12 miesięcy. Z przedstawionego opisu wynika, że zaplanowane wsparcie spełnia wszystkie warunki wskazane w regulaminie konkursu.
                     Pytanie 5. Regulamin konkursu w punkcie 2.1.7 mówi, że: "Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy."
                     Zapis ten określa górną granicę finansowania działalności nowopowstałych miejsc, natomiast nie precyzuje czy okres dotyczy tylko czasu, kiedy z nowopowstałego miejsca korzystają dzieci. Przykładowo czy okres wakacyjny, kiedy dzieci nie będą uczęszczać do przedszkola należy wliczać w okres 12 miesięcy finansowania projektowego? Czy można podzielić ten okres i wyłączyć z niego wakacje?
                     Kryterium dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy), precyzuje jedynie górną granice finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego i okresu realizacji projektu i ten zakres będzie dzięki niemu weryfikowany.
                     Wnioskodawca oprócz spełnienia kryteriów dostępu, jest zobowiązany do wskazania w projekcie wskaźników obligatoryjnych. Jednym z nich jest wskaźnik produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, dla którego zgodnie z definicją wlicza się liczbę nowo utworzonych miejsc dla dzieci w: ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego), istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
                     Zgodnie z wyżej wskazaną definicją, projekt musi zakładać prowadzenie i finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres równy 12 miesięcy, aby móc uzyskać pozytywną ocenę w części dotyczącej oceny wskaźników. Dlatego też wnioskodawca powinien zapewnić wsparcie również w okresie wakacyjnym.


                     Pytanie 6. Czy w ramach ogłoszonego konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem Związku ZIT może złożyć:
                     a. jedynie taki wniosek o dofinansowanie projektu, który jest komplementarny dla projektu złożonego w ramach Podziałania 12.1.1.- Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - ZIT ?
                     b. wniosek dotyczący zwiększenia liczy miejsc w już istniejącym przedszkolu - projekt taki wpisuje się w Strategię Subregionu Centralnego, jednak nie jest powiązany z projektem inwestycyjnym złożonym w ramach Poddzialania 12.1.1.?
                     Co do zasady, w ramach konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15, jak również w ramach konkursu RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 można złożyć projekt, który nie jest komplementarny z projektem złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1.
                     Projekt, planowany do sfinansowania w ramach ww. konkursów musi wpisywać się w Strategię danego ZIT/RIT, jednak nie musi być komplementarny z projektem infrastrukturalnym złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1. Projekt taki musi wpisywać się w możliwe do realizacji typy projektów tj:
                     Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
                     a. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
                     b. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
                     c. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
                     d. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

                     Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
                     Ponadto informuję, że jeśli beneficjent zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 12.1.1, wówczas, musi zajść komplementarność do projektu realizowanego w ramach EFS, który będzie miał charakter wiodący wobec projektu realizowanego w ramach EFRR.

                     Pytanie 7. Czy koszt użytkowania sali przedszkolnej w budynku np. po termomodernizacji sfinansowanym ze środków EFRR może stanowić wkład własny w projekcie EFS?
                     Jeśli termoizolacja budynku została sfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, to zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z ww. źródeł może oznaczać podwójne finansowanie.
                     Podwójne finansowanie występuje w sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                     Mając na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków np. roboty remontowo-budowlane oraz udostępnienie sal na potrzeby projektu EFS, to należy uznać, że w opisanym przypadku, nie zachodni zrefundowanie/poświadczenie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                     W związku z powyższym wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektów w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_ze_spotkan_dot__konkursow__nr_rpsl_11_01_03_iz_01_24_03715_z_18_11_2015_r__w_katowicach_nr_rpsl_11_01_02_iz_01_24_03615_z_25_11_2015_r__w_rybniku_nr_rpsl_11_01_01_iz_01_24_03515_z_25_26_11_2015_r__w_gliwicach

                      Pytania podzielone zostały na następujące sekcje:

                      1. Ogólne zasady
                      2. Kwalifikowalność wydatków
                      3. Kryteria oceny
                      4. Wskaźniki
                      5. Formularz wniosku
                      6. Załączniki do wniosku
                      7. Rozliczenia

                       

                      I. Ogólne zasady

                      Pytanie 1. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu niewpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
                      W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
                      Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
                      W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

                      Pytanie 2. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc
                      Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                      Pytanie 3. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
                      Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                      Pytanie 4. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                      Pytanie 5. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
                      Komisja wyjaśnia, że w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji, chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego, nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
                      b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
                      Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
                      c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?
                      KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

                      Pytanie 6. Rozporządzenie 651/2014 nakłada obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7). W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
                      a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
                      Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowe jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia dotychczasowego procesu. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

                      b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa? Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

                      Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce), w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w jakim aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, należy brać pod uwagę tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów.

                      c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług? Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
                      Pomimo że działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, że musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                      Pytanie 7. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?
                      Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
                      Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                      Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

                      Pytanie 8. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
                      Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
                      Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
                      Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
                      Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
                      O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

                      Pytanie 9. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?
                      Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

                      Pytanie 10. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

                      Pytanie 11. Według jakiego kursu Euro należy przeliczać dane dot. obrotu netto oraz sumy bilansowej za rok 2015 w punkcie A.6 wniosku?Dane za rok 2015 należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31.12.2015r. – 4,2615 PLN

                      Pytanie 12. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.                       II. Kwalifikowalność wydatków

                      Pytanie 1. Jakie raty kapitałowe zostaną uznane za kwalifikowane w przypadku finansowania projektu leasingiem finansowym?Za kwalifikowalne zostaną uznane raty, które Wnioskodawca założy we wniosku o dofinansowanie oraz zrealizuje w terminie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Raty kapitałowe poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Wnioskodawca jest zobligowany do wykupu przedmiotu leasingowanego.

                      Pytanie 2. Jaką dokumentację należy przedstawić na etapie rozliczenia projektu w przypadku wytworzenia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?Poza dokumentacją wymaganą przez Wytyczne kwalifikowalności w zakresie upublicznienia informacji o zamówieniu oraz zasady konkurencyjności Beneficjent powinien dysponować dokumentacją uzasadniającą, dlaczego wytworzenie jest korzystniejsze niż zakup (np. porównanie cen na urządzenia nowe o wskazanych parametrach w stosunku do kosztów wytworzenia) lub że zakup jest niemożliwy, a także dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku na poszczególne wydatki składające się na koszt wytworzenia..

                      Pytanie 3. Doprecyzowanie kosztu kwalifikowalnego promocja projektuZgodnie z Wytycznymi  koszty promocji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli będą stanowić celowy i racjonalny wydatek związany bezpośrednio z realizacją projektu (cała publikacja musi dotyczyć wyłącznie efektów realizacji danego projektu wraz ze wskazaniem nazwy Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym). Promocja nie może zawierać treści niezwiązanych z realizowanym projektem, a także nie może wskazywać na inną firmę niż Beneficjent. Jednocześnie należy pamiętać, że każda forma promocji musi posiadać informację o współfinansowaniu projektu ze środków RPO WSL 2014-2020 zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W przypadku kosztów – publikacje w mediach, reklamy outdoor – do rozliczenia należy dołączyć również dokumentację potwierdzającą zastosowanie obowiązków z zakresu zamówień publicznych (m.in. zasada konkurencyjności), racjonalność wydatku, a także dokumentację potwierdzającą realizację (przykładowe materiały promocyjne, zdjęcia reklam, nagrania itp.). W przypadku rozliczania kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej od organizatora – kwalifikowalna będzie standardowa opłata za wynajem stoiska. W przypadku kosztów dodatkowych wyszczególnionych na fakturze – np. reklama w mediach targowych itp. należy je zaplanować odrębnie – np. jako koszt publikacji w mediach lub uznać jako wydatki niekwalifikowalne (gdy np. nie stanowią kosztów wymienionych w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego konkursu – np. zakwaterowanie itp.). W przypadku gdy niemożliwy jest wynajem powierzchni wystawienniczej od organizatora, konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzonej przez organizatora wskazującej, kto jest jego przedstawicielem itp. Jednocześnie niekwalifikowalne są takie materiały, jak: wizytówki, teczki, gadżety.

                      Pytanie 4. Doprecyzowanie wydatku szkoleniaZa koszt kwalifikowalny zostanie uznany jedynie koszt usługi szkolenia. Koszt musi zostać zaplanowany we wniosku aplikacyjnym oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek związanych z wdrażaną innowacją. Do wsparcia nie będą kwalifikowały się w szczególności koszty delegacji, podróży, noclegów, cateringu i materiałów szkoleniowych. Szkolenie może być zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz może odbywać się w przedsiębiorstwie – u Wnioskodawcy/Beneficjenta lub poza nim, jednakże szkolenie może dotyczyć tylko i wyłącznie pracowników Beneficjenta. Potwierdzenie realizacji wydatku stanowi certyfikat/zaświadczenie.

                      Pytanie 5. Doprecyzowanie wydatku usługi doradczeZa koszt kwalifikowalny zostanie uznana usługa, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez podmiot udzielający usługi doradczej. Rozwiązanie/opracowanie – efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu. Usługa doradcza musi być ściśle związana z wdrażaną innowacją oraz zaplanowana we wniosku aplikacyjnym. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne.

                       III. Kryteria oceny

                      Pytanie1. W kryterium oceny Efektywność projektu ekspert ma możliwość premiować projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5%. Jak należy rozumieć ten zapis?Ekspert będzie miał możliwość premiować dodatkowo projekt, który obniży o co najmniej 5 pkt procentowych poziom dofinansowania. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie, ponoszone w ramach dominującego rodzaju pomocy (np. RPI) np. Wnioskodawca będący mikroprzedsiębiorstwem ma prawo uzyskać wsparcie w ramach RPI w wysokości 45%. Dodatkowy/e punkt/y zostanie/ną przyznany/e w przypadku, gdy poziom wsparcia będzie równy lub mniejszy niż 40%.

                       IV. Wskaźniki

                      Pytanie 1. Jak należy definiować wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M?Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, że wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni, do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas w wartości wskaźnika należy wykazać adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wartości wskaźnika należy wykazać adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
                      Przykład wyliczenia liczby etatów w przeliczeniu na EPC:
                      trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
                      W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu, przy jednoczesnej likwidacji miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
                      Przy szacowaniu wskaźnika Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę dane wskazane we wniosku (pkt F.3) dotyczące miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.

                      Pytanie 2. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wprowadzonych innowacji?Jest to wskaźnik obrazujący sumaryczną liczbę wprowadzonych w wyniku realizacji projektu innowacji zarówno o charakterze technologicznym, jak i nietechnologicznym. W przypadku innowacji technologicznych we wskaźniku powinny zostać wskazane jedynie te innowacje, które są wdrażane w skali co najmniej regionalnej. W przypadku innowacji nietechnologicznych we wskaźniku powinny zostać ujęte wszystkie wdrażane innowacje, niezależnie od skali (w tym wdrażane jedynie w skali przedsiębiorstwa).  Wskazane we wskaźniku  innowacje muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w opinii o innowacyjności. W przypadku gdy opinia o innowacyjności nie stanowi o danej innowacji, Wnioskodawca nie wskazuje jej w wartości docelowej.

                      Pytanie 3. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac B+R?Wskaźnik ten obrazuje sumaryczną liczbę wdrożonych w ramach projektu wyników prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość wdrożenia wyników prac B+R.

                      Pytanie 4. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje?Wskaźnik ten obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację na realizację projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

                      Pytanie 5. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku?Jest to wskaźnik obrazujący liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację, aby wprowadzić na rynek nowe produkty. Przez nowy produkt na rynku należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany na rynku województwa śląskiego dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla rynku, jeżeli na rynku nie ma dostępnych innych produktów, które oferują tę samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już istniejących na rynku.
                      W sytuacji, gdy projekt w wyniku wdrożenia innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.
                      Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.
                      W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

                      Pytanie 6. Jak należy rozumieć wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)?Wskaźnik ten obrazuje zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Stanowi on różnicę między kwotą wydatków ogółem a kwotą dotacji.

                      Pytanie 7. Do kiedy Wnioskodawca powinien stworzyć nowe miejsca pracy w przypadku obowiązującego konkursu ogłoszonego dla Działania 3.2 ?W pkt. F.3 „Wpływ projektu na zatrudnienie”  Wnioskodawca odpowiada na pytanie „czy projekt ma wpływ na zatrudnienie”. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, nowoutworzone miejsca pracy (rozumiane jako liczba nowych trwałych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio jako skutek realizacji projektu) powinny powstać w trakcie realizacji projektu. W przypadku nieosiągnięcia pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o danym fakcie IP RPO WSL wraz z uzasadnieniem. IP RPO WSL może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie nowego miejsca prac jednak nie dłużej niż na okres roku od zakończenia realizacji projektu. Powyższa zgoda może zostać otrzymana pod warunkiem zrealizowania celów Projektu oraz uzyskaniu punktacji wymaganej, aby projekt otrzymał dofinansowanie.

                       V. Formularz wniosku

                      Pytanie 1. Za jakie lata obrachunkowe należy przedstawić dane w pkt A.6 wniosku?W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do końca 2015 r., wówczas należy ująć dane za lata 2012-2014. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w styczniu 2016 r., wówczas należy wykazać dane za 2013-2015i.

                       VI. Załączniki do wniosku

                      Pytanie 1. Czy opinię o innowacyjności może wystawić jednostka zagraniczna?
                      Opinię o innowacyjności może wystawić instytucja, która jest:
                      ♦  jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit. f Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), tj.: jednostką naukową ‒ prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak: 
                      -  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
                      -  placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
                      -  instytuty badawcze,
                      -  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
                      -  Polska Akademia Umiejętności,
                      lub
                      ♦  centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 226 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);
                      ♦  stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

                      Instytucją wystawiającą opinię może być podmiot zagraniczny, pod warunkiem że spełnia on wymogi oraz funkcjonuje w oparciu o w/w akty prawne.

                      Pytanie 2. Kiedy należy dostarczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania?Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednak w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na etapie wnioskowania, powinien je dołączyć do wniosku aplikacyjnego.
                      Uwaga! Na etapie wnioskowania obligatoryjnie należy załączyć Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ.

                      Pytanie 3. Za jakie lata należy dostarczyć Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe? W przypadku konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony w 2015 czy w 2016 r., należy dostarczyć dokumenty finansowe za zatwierdzone okresy obrachunkowe (najczęściej będą to dokumenty sporządzone za lata 2012-2014).

                       VII. Rozliczenia

                      Pytanie 1. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
                      1. W związku z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 -2020 dotyczącym konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upublicznione na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.
                      2. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych  „Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”.
                      - Na dzień 14 grudnia 2015 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  – wartość takiego zamówienia to 207 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). Zgodnie z Rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
                      - Od 2016 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, a także zostaną wyznaczone nowe kwoty wartości zamówień i konkursów, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Wydanie nowych rozporządzeń jest związane z planowaną aktualizacją rozporządzeń Komisji Europejskiej zmieniających dyrektywy 2004/18/WE, 2004/17/WE oraz 2009/81/WE w odniesieniu do kwot progowych, od których przywołane dyrektywy mają zastosowanie. Zgodnie z projektami aktów wykonawczych przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych miałby wynosić 4,1749 zł. Zmiana będzie dotyczyć także kwot wskazanych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wszystkie kwoty, jakie są określane przez rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ulegną zwiększeniu. Obecny próg 207 000 euro zostanie zwiększony do 209 000 euro.
                      Zmiana przepisów w powyższym zakresie wymaga wydania dwóch rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów, co jest planowane na grudzień br.
                      Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie internetowej (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;930), ogłoszenia do publikacji w OJ/S przesyłane są na odpowiednich formularzach, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 (rozporządzenie 842/2011 weszło w życie z dniem 16 września 2011 r.).
                      Strona internetowa SIMAP (informacje i formularze online).  http://simap.ted.europa.eu/ Strona internetowa Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (informacje). http://publications.europa.eu/pl/web/about-us/who-we-are

                      W przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza próg 207 000 euro (od stycznia 2016 r. – 209 000 euro), Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 40 dni na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną (serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/) lub min. 47 dni w przypadku drogi tradycyjnej. Powyższe terminy wynikają z art. 43 ustawy Pzp. Niezachowanie powyższych terminów grozi uznaniem całego zamówienia za niekwalifikowalne. Powyższy termin obowiązuje dla zamówień upublicznianych w dzienniku urzędowym UE, dla pozostałych zamówień stosuje się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 -2020 w tym zakresie.

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://rpo.europ.pl/czytaj/pyt_i_odpi_dot_rpsl_03_02_00_ip_01_24_001_15

                        Pytanie 1. Niebieska księga w zakresie infrastruktury drogowej odwołuje się do Przewodnika Analizy kosztów i korzyści, który nie został jeszcze wydany przez GDDKiA. Z jakich dokumentów mogą korzystać wnioskodawcy przygotowując analizy kosztów i korzyści? W związku z brakiem wydania zapowiadanego w Niebieskiej Księdze – infrastruktura drogowa Przewodnika do Analizy Kosztów i Korzyści, za którego opracowanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do momentu jego opublikowania, uzupełniająco należy wykorzystywać dane zawarte w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich z lutego 2008 r (w zakresie danych nieujętych wprost w Niebieskiej księdze).
                        Pomocne w przygotowaniu analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów drogowych mogą być również informacje zawarte w prezentacji przygotowanej przez pracowników Jaspers pn. Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015. Zalecenia dotyczące przygotowania projektów drogowych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.
                        1.
                        Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich.
                        2. Prezentacja pn. Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015. Zalecenia dotyczące przygotowania projektów drogowych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

                        Pomocne materiały:

                        Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich

                        Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_dzialania_6_1_drogi_wojewodzkie_rpsl_06_01_00_iz_01_24_015_15

                         Pytanie 1. Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego (obligatoryjnym) jest liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Uczestnikami Projektu w naszym przypadku będzie 20 osób upośledzeniem umysłowym z DPS.  Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych (formalnie) jest zdanie egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję OKE.

                         W przypadku naszych potencjalnych Uczestników Projektu, możemy pisać o zdobyciu kwalifikacji w takich zawodach jak np.: pokojówka, pracownik gospodarczy, czy pomoc kuchenna. Jednakże nawet w takich zawodach,  osoby te nie zdadzą egzaminu zewnętrznego, ponieważ mimo, iż z częścią  praktyczną są one w stanie sobie poradzić, tak z częścią teoretyczną nie (osoby nie potrafią złożyć nawet podpisu –problemy z pisaniem). Moje pytanie: Czy w przypadku naszych potencjalnych Uczestników Projektów jest wymagany egzamin zewnętrzny przeprowadzony np. przez OKE jako formalne potwierdzenie kwalifikacji? Czy te osoby mogą być w jakiś sposób potraktowane uprzywilejowanie? tzn. np. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych nie będzie musiało wiązać z egzaminem zewnętrznym. Czy przy ocenie merytorycznej będą Państwo na to zwracać uwagę?
                         W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z potwierdzeniem formalnego wyniku oceny i walidacji, świadczącego o ewentualnym uzyskaniu kwalifikacji w rozumieniu definicji wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu . Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie. Wobec powyższego oraz w związku z opisem sytuacji w planowanym projekcie tj. specyfiką oraz możliwościami i ograniczeniami wskazanej grupy docelowej, sugeruje się, aby nie ujmować wykazanych potencjalnych uczestników projektu do przedmiotowego wskaźnika.

                         Pomiar dot. uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, rozumie się jako liczbę osób, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu.

                         Pytanie2. Skierowanie do WTZ. Praktyka w obecnie funkcjonujących Warsztatach Terapii Zajęciowej wygląda tak, że uczestnik (osoba niepełnosprawna) trafia do WTZ-u po wcześniejszym uzyskaniu skierowania z UM. Czy uczestnicy projektu również powinni posiadać takie skierowanie do WTZ czy wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności?
                         Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do realizacji projektu zgodnie z obowiązującym prawem tj. na podstawie aktów normatywnych prawa krajowego. Jednocześnie należy realizować wszystkie zadania i działania zaplanowane w projekcie, zgodnie z obowiązującymi u Beneficjenta zasadami i regulacjami w przedmiotowym zakresie.

                         Pytanie 3. Partnerstwo. „Fundacja X ” jest właścicielem „WTZ sp. Z o.o.” z oddziałami w 2 miastach (2 ośrodki WTZ). WTZ sp. z o.o. jako osobny podmiot prawny będzie wnioskodawcą w ramach konkursu 9.1.5. Czy może złożyć wniosek z „Fundacją X ”?
                         Zgodnie z zapisami pkt 1.7.9 Regulaminu konkursu: „…nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji:

                         1.jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu, powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;
                         2.jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;
                         3.jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
                         4.jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;
                         5.jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa).

                         Pytanie 4. W jakich godzinach mogą być realizowane zajęcia w ramach projektu w konkursie 9.1.5?
                         Obecnie uczestnicy WTZ-ów przebywają na regularnych zajęciach w ośrodku przez 7h dziennie. Są to osoby niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością w przeważającej większości. Wg. Regulaminu WTZ powinien trafiać do obecnych podopiecznych z nową ofertą ukierunkowaną na aktywizację zawodową. Czy to oznacza, że uczestnicy WTZ-u powinni brać udział w projekcie „po godzinach”? Czyli czas ich pobytu w ośrodku WTZ wydłuża się np. z 7 do 9h, bo 7h trwa ich regularna terapia + zajęcia w projekcie np. 2h.
                         Godziny odbywania i realizacji zajęć oraz pozostałych form wsparcia zaplanowanych przez Wnioskodawcę w projekcie leżą w gestii Beneficjenta i powinny wynikać ze specyfiki, możliwości oraz charakterystyki grupy docelowej projektu. IOK nie ogranicza i nie narzuca w żadnym wypadku czasu i terminów świadczenia wsparcia w ramach projektu. Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wsparcie w ramach WTZ odbywać się może poprzez:
                         a.  wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;
                         b. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.

                         Pytanie 5. Planujemy utworzyć Klub Integracji Społecznej w partnerstwie z PUP. Jednym z działań będzie uruchomienie dla uczestników PAI - czy świadczenia płacone uczestnikowi z tytułu skierowania na prace społeczne użyteczne w ramach PAI mogą być opłacane ze środków projektu, czy też muszą być wypłacane tak jak przewidują przepisy prawa ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy?
                         Realizacja projektów w tym działań dotyczących finansowania Programu Aktywizacja i Integracja, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinna się odbywać zgodnie przepisami prawa krajowego w powyższym zakresie.

                         Pytanie 6. Jeżeli świadczenia dla uczestników prac społecznie użytecznych będą płacone przez PUP i gminę, to czy mogą one stanowić wkład własny do projektu. Taki sam problem powstaje przy założeniu, że skierujemy uczestników KIS na staż - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy stypendium stażowe musi być płacone ze środków PUP, czy może być płacone ze środków projektu. Jeżeli stypendium stażowe będzie płacone ze środków projektu, to czy może stanowić wkład własny do projektu.
                         Świadczenia dla uczestników prac społecznie użytecznych płacone przez PUP i gminę mogą stanowić wkład własny do projektu. Zgodnie z Regulaminem konkursu wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego.

                         Pytanie 7. Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej można zostać na podstawie kontraktu sporządzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która mówi, że kontrakt socjalny zawierany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej. Budzi naszą wątpliwość, czy kontrakt socjalny z osobą skierowaną do KIS musi zostać zawarty przez pracownika socjalnego, który zatrudniony jest w ops na umowę o pracę. Czy też taki pracownik może zawierać kontrakt w ramach umowy zlecenie zawartej już bezpośrednio z organizacją pozarządową (w ramach swojego prywatnego czasu).
                         Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 powinni postępować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawami i rozporządzeniami. Mając powyższe na uwadze, Beneficjent rekrutując uczestników projektu do udziału w Klubie Integracji Społecznej powinien stosować się do zapisów obowiązującej w tym zakresie ustawy.

                         Pytanie 8. Jedna z prowadzonych przez Powiat szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gminie A) chce przystąpić jako partner do w/w działania ze Stowarzyszeniem, które będzie Beneficjentem. Projekt ma być realizowany od 01.05.2016 r. i trwać do końca 2017.W szkole planowane są warsztaty dla osób biorących udział w projekcie. Problem, który rozważamy dotyczy rozliczania projektu, gdyż od 01.09.2016 roku planowana jest zmiana organizacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gminie A. Zostanie rozwiązany Zespół i zlikwidowane Technikum. Pozostanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w A, która zostanie włączona do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mieście B, jednakże nadal Zasadnicza szkoła Zawodowa w A będzie funkcjonować w tym samym budynku (szkoła będzie więc funkcjonować pod inną nazwą
                         i REGON-em). Czy wobec powyższej sytuacji, istnieje zagrożenie projektu wynikające z faktu, iż Beneficjent będzie otrzymywał faktury z nowym REGON-em i pod inną nazwą (czy mogą wystąpić problemy np. z rozliczeniem).
                         Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie nazwy Partnera  podczas realizacji projektu, celem wprowadzenia zmiany do projektu, która będzie skutkowała zmianą wniosku o dofinansowanie oraz aneksem do Umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak, powyższa sytuacja nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu.

                         Pytanie 9. W ramach projektu planujemy m.in. wsparcie szkoleniowe dla os. niepełnosprawnych sensorycznie. Czy uzasadniona będzie organizacja szkolenia Prawo Jazdy kat. B dla osób głuchych /słabosłyszących w sytuacji w której, w świetle obowiązującego prawa osoby te nie mogą zostać kierowcami zawodowymi? Docelowo osoby te będą wykorzystywać uprawnienia do kierowania pojazdami w swojej pracy, jednak nie będą wykonywać zawodu kierowcy.
                         Ogłoszony konkurs jest odpowiedzią na realizację celu szczegółowego dla Poddziałania 9.1.5 w ramach RPO WSL 2014-2020 tj. wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania i działania zaplanowane w ramach realizacji przyszłych projektów nie muszą być skierowane wyłącznie na zdobycie kwalifikacji zawodowych przez wszystkich uczestników wsparcia, jednakże powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej, w tym także m.in. nabywania uprawnień przydatnych w zakresie poszukiwania pracy lub zdobywania zatrudnienia. Wobec powyższego nie ma obowiązku żeby osoby, które w ramach projektu uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami, musiały pracować jako zawodowi kierowcy. Zaplanowane wsparcie powinno wynikać z zapotrzebowania grupy docelowej projektu oraz przekładać się na realizację celów projektu oraz celu dla Poddziałania 9.1.5.

                         Pytanie 10. W ramach tego samego projektu planuje się organizację szkoleń z języka polskiego dla osób głuchych i słabosłyszących. Od najmłodszych lat osoby te są uczone języka migowego, nie znają języka polskiego bądź znają go na niskim poziomie, stąd bariery komunikacyjne i ograniczone możliwości zatrudnienia. Z naszych informacji wynika, iż obywatele polski mieszkający na terenie polski nie mogą zdawać egzaminów językowych z języka polskiego. Czy organizacja egzaminu przez zewnętrzne centrum językowe, które kształci obcokrajowców będzie spełniać kryteria konkursu. Jaki certyfikat będzie najodpowiedniejszy?
                         Organizacja szkoleń z języka polskiego dla głuchych i słabosłyszących, jako zaplanowane wsparcie dla uczestników projektu oraz organizacja egzaminu przez zewnętrzne centrum językowe nie stanowi o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów konkursu. Ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów zostały opisane w punkcie 3 Regulaminu przedmiotowego konkursu. Wobec powyższego pytanie dotyczy kwestii związanej z wymaganymi wskaźnikami określonymi dla przedmiotowego konkursu, a nie kryteriów wyboru projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie. Powyższy zapis świadczy o możliwości podjęcia autonomicznej decyzji przez Beneficjenta w zakresie realizacji osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników określonych dla konkursu adekwatnych do możliwości i oczekiwać potencjalnych uczestników projektu oraz zaplanowanych dla nich działań.

                         W związku z powyższymi zapisami, należy zaplanować i zrealizować projekt zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, mając jednocześnie na względzie definicje poszczególnych wskaźników, określone w załączniku nr 2 - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                         Pytanie 11. W konkursie określono kryterium dodatkowe Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub PO KL 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl oraz http://kiw-pokl.org.pl. Do planowanego projektu chcielibyśmy wykorzystać produkt figurujący na wymienionej stronie wypracowany w ramach POKL 2007-2013, niemniej będący typem ponadnarodowym. Zasadniczo, zgodnie z opisem regulaminu, wnioskodawca w treści wniosku wskaże nazwę projektu oraz opis produktu/rezultatu/modelu/rozwiązania zgodnie z informacjami umieszczonymi m.in. na stronach http://www.equal.org.pl lub http://kiw-pokl.org.pl oraz szczegółowo uzasadni wykorzystanie wypracowanych wcześniej rozwiązań w przedmiotowym projekcie. Czy wówczas możliwe będzie uzyskanie punktów za przedmiotowe kryterium?
                         W związku z zapisami definicji, dotyczącej kryterium dodatkowego odnoszącego się do wykorzystania przez beneficjentów konkretnych, pozytywnie zweryfikowanych produktów w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, IOK przychyla się także do wykorzystania produktów projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Jednocześnie koniecznym jest zastosowanie pozytywnie zweryfikowanych produktów wymienionych projektów, których opisy znajdują się na stronach http://www.equal.org.pl lub http://kiw-pokl.org.pl.

                         Pytanie 12.WTZ-ty finansowane  są ze środków PFRON i środków powiatu. Zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą w salach WTZ-tu obecnie utrzymywanych z tego dofinansowania, podobnie jak bieżąca działalność. Czy koszt sal w których będą się odbywać zajęcia dla osób z projektu, można wpisać jako wkład własny?
                         Zgodnie z regulaminem konkursu wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczony przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania, przy czym wkładem własnym w całości lub w części może być wkład niepieniężny wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

                         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) warunkiem uznania wkładu niepieniężnego za kwalifikowany jest należyte potwierdzenie jego wartości dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom, nieprzekraczanie stawek rynkowych oraz możliwość weryfikacji wartości i dostarczenia wkładu niepieniężnego w zadeklarowanej formie.

                         Pytanie 13. Zakładamy, że zostaną w projekcie utworzone nowe miejsca, które następnie muszą zostać utrzymane przez np. okres 24 miesięcy po zakończeniu finansowania w ramach projektu 9.1.5. Czy utrzymanie tych miejsc może być pokrywane (dotowane) z innych dotacji (np. tak jak dotychczasowa działalność WTZ-tu z PFRON i środków powiatu)?
                         Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość tę należy rozumieć jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.

                         Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe tworzenie nowych WTZ i ZAZ, a zobowiązanie do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu dotyczy wyłącznie utworzonych w ramach projektu podmiotów.

                         Ponadto zgodnie z zapisami SZOOP 2014-2020 to Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania strategii/planu finansowania podmiotu po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                         Pytanie 14. Czy koszt dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ-u w ramach projektu będzie wydatkiem bezpośrednim kwalifikowalnym?

                         Czy koszt dojazdu np. opiekuna, trenera pracy do osoby niepełnosprawnej będzie wydatkiem bezpośrednim kwalifikowalnym?
                         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu.

                         Niemniej już na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

                         W związku z powyższym zarówno dowóz osób niepełnosprawnych do WTZ-tu jak i dojazdy opiekuna, trenera pracy do osoby niepełnosprawnej będą mogły zostać uznane za koszty bezpośrednie kwalifikowane pod warunkiem wykazania, iż są one niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego i w sposób nie budzący wątpliwości wpływają na realizację celu projektu oraz obligatoryjnych dla programu wskaźników.

                         Pytanie 15. Nowe zajęcia dla niepełnosprawnych. Planowane jest w ramach kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych wprowadzenie zajęć informatyczno-introligatorskich w WTZ-cie i na potrzeby tych zajęć wyposażenie Sali w odpowiedni sprzęt.
                         Czy zajęcia informatyczne dla podopiecznych WTZ-u (osób ze sprzężoną niepełnosprawnością) muszą być prowadzone przez jednostki certyfikowane? Czy są jakieś wymogi, obostrzenia, które należy spełnić w zakresie przygotowywania zajęć/programu aktywizującego społecznie i zawodowo obecnych uczestników WTZ-u (jest to nowa oferta dla obecnych uczestników WTZ-u)?
                         IZ RPO nie wprowadza dodatkowych wymogów dotyczących przygotowania nowej oferty zajęć dla niepełnosprawnych w postaci usług aktywnej integracji., poza wskazanymi w regulaminie konkursu.

                         Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Beneficjent prowadzi aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami poprzez:
                         1. wykorzystanie usług aktywnej integracji, w szczególności usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie;
                         2. usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS;
                         3. usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ.

                         Beneficjent zapewnia jednocześnie, iż działania w ramach WTZ odbywają się poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji. Wszystkie podejmowane działania obowiązkowo ukierunkowane powinny być na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.

                          Pytanie 16. Czy potwierdzeniem nabycia kwalifikacji może być opinia specjalisty potwierdzająca nabycie umiejętności?
                         Beneficjent planując działania w projekcie powinien mieć na uwadze konieczność realizacji obligatoryjnych dla konkursu wskaźników, min. wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym zgodnie z załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na  lata 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych: „Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”.

                         Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyrażonym w piśmie nr DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 z dn. 09.07.2015r., uczestnika można uwzględnić we wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

                         W związku z powyższym opinia specjalisty również nie może stanowić przesłanki do uznania nabycia kwalifikacji przez uczestnika projektu.

                         Pytanie 17. Kiedy i w jaki sposób należy dokonać pomiaru wskaźników, w szczególności efektywności zatrudnieniowej; w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 podrozdz. 4.7 pkt. 8 „Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z pkt. 3 lit. b.”, natomiast w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 moment pomiaru wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie „(...) mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie"?
                         Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest pojęciem zdefiniowanym w Wytycznych i została określona przez IZ jako kryterium dostępu i nie jest tożsama ze  wskaźnikiem Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. Moment pomiaru wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie to podjęcie zatrudnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

                         Przykład: osoba, która podjęła pracę 1 tydzień po zakończeniu udziału w projekcie i straciła zatrudnienie 3 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie powinna zostać wliczona do wskaźnika rezultatu bezpośredniego jako zatrudniona po opuszczeniu programu.

                         Do wskaźnika należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (…), tj. osoby, które:

                         1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia),
                         2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia (w tym np. w wyniku podjęcia pracy).

                         Natomiast efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzona jest w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wliczyć wszystkie osoby, które:

                         1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia).
                         2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia wyłącznie w wyniku podjęcia pracy.

                         Proszę zwrócić uwagę więc na fakt, iż w ramach efektywności społeczno –zatrudnieniowej bierzemy pod uwagę osoby, które zakończyły udział oraz tylko te, które przerwały udział w projekcie w wyniku podjęcia pracy, natomiast w ramach wskaźnika  bierzemy pod uwagę wszystkie osoby tzn. te które zakończyły i przerwały w związku podjęciem pracy, ale tez innych powodów niż podjęcie pracy.

                         Pytanie 18. Czy jest możliwość realizacji projektu na niższą kwotę bez partnera, tj. do 44 tys. zł, bo taki mieliśmy zeszłoroczny obrót? Czy
                         w związku z minimalną wartością projektu, musimy pozyskać partnera?
                         Minimalna wartość projektu, tj. 100 tys. zł została ustalona w dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, nie ma więc możliwości realizacji projektu na mniejszą niż wskazana w powyższym dokumencie wartość.
                         Konieczność pozyskania partnera do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wynika z treści kryteriów szczegółowych, przyjętych dla przedmiotowego konkursu przez Komitet Monitorujący. Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu, którego spełnienie warunkuje pozytywną ocenę wniosku, projektodawca musi realizować projekt w partnerstwie.

                         Pytanie 19. W ramach konkursu 9.1.5 organizacja pozarządowa może realizować projekt i udzielać wsparcia dla grup docelowych określonych w regulaminie bez konieczności tworzenia podmiotów typu CIS, KIS, ZAZ?
                         Konkurs jest odpowiedzią na realizację celu szczegółowego dla Poddziałania 9.1.5 w ramach RPO WSL 2014-2020 tj. wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zaplanowane w ramach projektu powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej uczestników, a zaplanowane wsparcie powinno wynikać z zapotrzebowania grupy docelowej projektu oraz przekładać się na realizację celów projektu oraz celu dla Poddziałania 9.1.5. Wskazane w regulaminie konkursu typy operacji stanowią katalog możliwych do zastosowania typów operacji. Projektodawca nie ma obowiązku zastosowania wszystkich z nich w ramach planowanego projektu.

                         Pytanie 20. Czy otoczenie osób niepełnosprawnych (rodzice, prawni opiekunowie) mogą być uwzględnieni jako uczestnicy spotkań integracyjnych w ramach aktywnej integracji?
                         Jeżeli wskazane osoby (otoczenie osób z niepełnosprawnością: rodzice, prawni opiekunowie) będą stanowić grupę docelową, to mogą być ponoszone wydatki związane z ich udziałem w spotkaniach integracyjnych. Natomiast jeśli nie będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia, co do zasady nie powinno się ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich udziałem podczas realizowanych form wsparcia w projekcie.

                         Pytanie 21. Czy psycholog/doradca przeprowadzający diagnozę ON oraz prowadzący ON w trakcie realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji może w czasie świadczonej pracy dla projektu prowadzić konsultacje z rodzicami/opiekunami?
                         Jeżeli opisana sytuacja została wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wynika z uzasadnienia potrzeby realizacji zaplanowanych działań w projekcie, to możliwe jest powyższe działanie. Jednocześnie należy przeanalizować czy rodzice/opiekunowie nie będą stanowić przedstawicieli grupy docelowej projektu tj. np. otoczenia osób z niepełnosprawnościami i czy w związku z konsultacjami będą ponoszone określone, dodatkowe wydatki. Zgodnie z definicją uczestnika projektu, zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, „Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS.(…); Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).”

                         Pytanie 22. Aby zakwalifikować uczestników projektu do odpowiedniego rodzaju warsztatów prowadzona będzie wraz z procesem rekrutacji diagnoza predyspozycji – czy zadanie rekrutacja w tym wypadku można ująć w kosztach bezpośrednich?
                         Wydatki związane z procesem rekrutacji mogą być ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich, wyłącznie w przypadku, gdy stanowią cześć szerszych działań skierowanych dla uczestników projektu, związanych bezpośrednio ze wsparciem merytorycznym grupy docelowej np. diagnoza predyspozycji czy realizacja ścieżki reintegracji ostatecznych odbiorców wsparcia.

                         Pytanie 23. Jeżeli kadra kierownicza będzie personelem merytorycznym (trenerem), czy można uwzględnić jako koszt kwalifikowalny w kosztach bezpośrednich -rodzaj finansowania w projekcie, jako dodatek motywacyjny określony w:
                         Załącznik do Uchwały Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 marca 2009r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,…:
                         Dodatek motywacyjny

                         §2
                         1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny.

                         2. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

                         1) dla nauczyciela od 50 zł do - 400 zł. miesięcznie;

                         2) dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora lub wicedyrektora od 50 zł do - 500 zł miesięcznie.
                         3.W razie realizacji przez daną szkołę lub placówkę projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, wysokość dodatku motywacyjnego dla osób, o których mowa w ust. 2 zaangażowanych w realizację tego projektu, może być wyższa niż kwota określona w ust. 2, o ile środki na zwiększony dodatek motywacyjny pochodzą z tych źródeł. Dodatek ten może wynosić maksymalnie 1.500 zł miesięcznie.
                         Zgodnie z opisem uzasadnienia, wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu (w tym zakresem obowiązków personelu projektu, który świadczy wsparcie na rzecz uczestników projektu w ramach zadań merytorycznych), możliwe jest finansowanie w ramach projektu dodatków do wynagrodzenia dla określonych osób (bez względu na funkcje i role pełniące na co dzień w swoich instytucjach); Należy jednocześnie kwalifikować opisane wydatki, wyłącznie będąc w zgodzie z obowiązującym prawem krajowym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                         Pytanie 24. Partnerem wnioskodawcy będzie szkoła - jednostka Powiatu nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca własny regon i upoważnienie dla dyrektora do reprezentacji Powiatu- czyje dane należy wpisać do wniosku: Powiatu czy jednostki? W „Instrukcji wypełniania wniosku …” strona 6 opisano jedynie przypadek wnioskodawcy, który powierza realizację projektu.
                         Jako partnera projektu, w związku z opisaną sytuacją, należy wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu podmiot posiadający osobowość prawną czyli powiat. Jednocześnie przypomina się ,iż zgodnie z punktem 1.3.1 Regulaminu konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne są wyłączone z podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wobec czego mogą być jedynie partnerem w projekcie.

                         Pytanie 25. Punkt E.2 Wskaźniki rezultatu, Rodzaj: kluczowe: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. W jaki sposób zrealizować ten wskaźnik skoro: Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7) i potwierdzeniem ich ukończenia jest świadectwo/dyplom. W wykazie jest tylko jedna możliwość dla ON w stopniu lekkim: pomoc hotelarska. Osoby z pozostałymi rodzajami niepełnosprawności nie mają takich możliwości.

                         Mogą natomiast realizować kursy umiejętności zawodowych i kursy kompetencji ogólnych, które obejmują tylko część tej podstawy. Kursy te potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7EE77362

                         Rada Ministrów przyjęła 31.03.2015r. założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty mają być porównywalne, itd. Niestety ustawa nie weszła w życie i jednocześnie główne narzędzia systemu czyli ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji, która zawiera wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

                         Czy powyższe uwarunkowania pozwalają więc jako wskaźnik przyjąć podniesienie kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem na podstawie ukończenia
                         i zrealizowania programu na kursie umiejętności zawodowych, który też będzie sprawdzał poziom uzyskanych umiejętności?
                         Należy przeanalizować, czy w Państwa przypadku (zaplanowana grupa docelowa, która ma zostać objęta wsparciem) będziemy mieli do czynienia z potwierdzeniem formalnego wyniku oceny i walidacji, świadczącego o ewentualnym uzyskaniu kwalifikacji w rozumieniu definicji wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typów wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.

                         Pomiar dot. uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, rozumie się jako liczbę osób, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji.

                         Wobec powyższego, jak również ze względu na Państwa wątpliwości oraz informacje zawarte w pytaniu, zaleca się wliczanie do opisanego wskaźnika wyłącznie osób, które uzyskają kwalifikacje, w rozumieniu powyższej definicji oraz zgodnych z obowiązującym prawem krajowym w omawianym zakresie. Jednocześnie Projektodawca powinien zawrzeć stosowne informacje we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie których oceniający będzie w stanie jednoznacznie zweryfikować i ocenić niski poziom założonego do osiągnięcia wskaźnika, wynikający m.in. z charakterystyki grupy docelowej.  

                         Pytanie 26. Chciałbym zapytać o spełnienie warunków względem placówki certyfikującej zgodnie z dokumentem "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego". Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w ewidencji placówek oświatowych. Od kilku lat prowadzimy system certyfikacji dla kwalifikacji w danym zawodzie np. florysty. Posiadamy wewnętrzne dokumenty określające zasady certyfikacji dla danych kwalifikacji, przez certyfikację rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji nabytych w zakresie danego zawodu/specjalizacji. Certyfikacja obejmuje kilka poziomów kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji. Rozróżnia się certyfikacje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

                         Czy wskazana wyżej walidacja i certyfikacja prowadzona przez firmę może zostać uznana za spełnienie wymagań walidacji i certyfikacji określonych w dokumencie "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
                         z Europejskiego Funduszu Społecznego"?

                         Wnioskodawca jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzoną zgodnie z ustawą o oświacie. Wedle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, niepubliczne centra kształcenia ustawicznego i praktycznego jako placówki oświatowe są uprawnione do organizacji rożnego rodzaju kursów wymienionych w rozporządzeniu, potwierdzających nabycie kwalifikacji, które zakończone są egzaminem do przeprowadzenia którego uprawniona jest placówka oświatowa, taka jak Wnioskodawca, prowadzonym przez placówkę, a po jego zdaniu na odpowiednim poziomie, placówka może wydać kursantowi zaświadczenie
                         o ukończeniu kursu na druku MEN, którego wzór jest załączony do w/w Rozporządzenia MEN.

                         Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca spełni warunek uzyskania przez uczestnika kwalifikacji, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami?
                         Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych pt. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na trwające prace nad zintegrowanym systemem kwalifikacji, nie jest możliwe wskazanie zamkniętej listy instytucji certyfikujących lub walidujących oraz samych kwalifikacji. Mając powyższe na względzie do czasu przyjęcia ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, należy każdorazowo brać pod uwagę przesłanki wskazane w ww. dokumencie tj. walidację, certyfikację oraz fakt, że certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

                         Biorąc pod uwagę fakt, iż Państwa placówka kształcenia ustawicznego jest wpisana w ewidencję placówek oświatowych i jest uprawniona do organizacji rożnego rodzaju kursów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, potwierdzających nabycie kwalifikacji, posiadają Państwo system certyfikacji dla kwalifikacji w poszczególnych zawodach, a także wydają Państwo formalny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, w opinii IZ RPO WSL przesłanki walidacji oraz certyfikacji zostały spełnione. Istotne jest również, aby w przypadku gdy placówka pełni funkcje instytucji certyfikującej i samodzielnie przeprowadza walidację, procesy walidacji i certyfikacji były odpowiednio rozdzielone.

                         Jednocześnie należy mieć na względzie, iż na etapie wyboru projektu spełnienie ww. przesłanek weryfikowane będzie jedynie na podstawie opisu sposobu monitorowania poszczególnych wskaźników, a dopiero na etapie realizacji projektu i jego kontroli będzie możliwa weryfikacja pełnej dokumentacji związanej z osiągnięciem poszczególnych wskaźników w ramach projektu.

                         Pytanie 27. W ramach wskaźników projektu z RPO 9.1.5 należy wykazać wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" i określić jego wartość docelową. Zgodnie z założeniami dokumentu "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", kwalifikacje są rozumiane jako uzyskanie formalnego potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję. Efektem szkolenia realizowanego w projekcie powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji. Czy jeżeli w projekcie będą realizowane takie szkolenia, które nie są w stanie zakończyć się przystąpieniem uczestnika do egzaminu i potwierdzeniem formalnym nabycia kwalifikacji (brak instytucji, bądź uznawanych certyfikatów z danego zakresu tematycznego), to Wnioskodawca we wskaźniku "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" może określić wartość docelową- 0, a dodatkowo wpisać wskaźnik odnoszący się do osiągniętych kompetencji uczestnika i wykazać wartość docelową zgodną z liczbą osób, które uzyskały kompetencje?
                         W Regulaminu konkursu wskazano wskaźniki rezultatu, które zostały przypisane dla konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 tj.
                         a)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
                         b)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
                         c)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);

                         Wnioskodawca w części E Wskaźniki określa wartości docelowe wskaźników z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia. W przypadku braku realizacji danego wskaźnika z opisu powinno wynikać jakie są tego przyczyny (grupa docelowa, typ projektu).

                         Wnioskodawca nie może dodawać własnych wskaźników np. wskaźnika odnoszącego się do osiągniętych kompetencji, może natomiast opisać dodatkowe efekty realizacji poszczególnych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym projektu tj. w C 1.

                          

                          

                          

                          

                          

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot__konkursu_rpsl_09_01_05_iz_01_24_03415

                          Pytanie 1. Proszę o sprecyzowanie dot. średniej powierzchni nowych mieszkań. Czy wymagana w regulaminie konkursu powierzchnia oznacza mieszkalną czy użytkową – zważywszy, iż definicje ustawowe lokali socjalnych i chronionych definiują powierzchnię minimalną na osobę, (przy lokalach socjalnych istotna jest powierzchnia pokoi czyli mieszkalna)?Kryterium merytoryczne specyficzne dotyczące powierzchni mieszkań odnosi się do powierzchni użytkowej, o której mowa w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 w części odnoszącej się do wydatków związanych z robotami budowlanym i dotyczącymi części wspólnych budynku mieszkalnego (str. 64).  O ile Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (art. 2 ust.1 pkt 5 tej ustawy) odnosi się do powierzchni pokoi przypadających na osobę to IZ RPO WSL 14-20, w celu zapewnienia jednolitej oceny ww. kryterium (odnoszącego się do mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych) przyjęła powierzchnię użytkową. Należy również podkreślić, że kryterium dotyczące średniej powierzchni mieszkań jest kryterium jakościowym. W związku z tym, powierzchnia mieszkalna odnosząca się wyłącznie do pokoi nie jest jedyną powierzchnią wpływającą na przestrzeń, a co za tym idzie na wygodę do użytkowania dla mieszkańca danego lokalu.

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://rpo.europ.pl/czytaj/dot_poddzialanie_10_2_rozwoj_mieszkalnictwa_socjalnego_wspomaganego_i_chronionego_oraz_infrastruktury_uslug_spolecznych

                           Pytanie1. Czy w ramach działania 4.5.1, 4 typ projektu – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia za kwalifikowalne można uznać koszty zakupu słupów i masztów oświetleniowych, a także prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego gminy?W ramach Działania 4.5, 4 typ projektu – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia kwalifikowalne do wsparcia będą wydatki bezpośrednio związane z poprawę efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Zatem kwalifikowalne będą uznawane koszty zakupu i montażu źródła światła wraz z oprawą na istniejącym punkcie świetlnym. W uzasadnionych technicznie przypadkach tzn. w sytuacji kiedy nie ma możliwości instalacji oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie lub maszcie za kwalifikowalne mogą zostać uznanie wydatki związane z zakupem i montażem słupów i masztów.
                           Inne koszty związane z zakupem np. słupów oświetleniowych od innych podmiotów czy modernizacja oświetlenia gminnego nieuwzględniająca poprawy efektywności energetycznej jest kosztem niezasadnym z punktu widzenia realizacji celów działania więc będzie kosztem niekwalifikowalnym.


                           Pytanie 2. W kryteriach dotyczących działania 4.5 (oświetlenie uliczne) wskazano, że projekt musi być zgodny z Programem ochrony powietrza. Proszę o wyjaśnienie, o jaki program chodzi?Dla Działania 4.5, typ projektu 4 – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia Wnioskodawca powinien wykazać, że realizowana/planowana do realizacji inwestycja jest zgodna z uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie, a w szczególności z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Dokument ten został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/57/3/2014 w dniu 17 listopada 2014 roku i jest dostępny pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=36939&id_menu=66.
                           W ramach kryterium należy opisać, czy i w jaki sposób projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać, że w wyniku realizacji projektu nie zostaną zachwiane wielkości marginesów tolerancji poziomów stężeń substancji określonych w treści programu. Zapisy powinny jednoznacznie wskazywać, że projekt oraz jego cele są zgodne z założeniami programu ochrony powietrza, w tym szczególnie w odniesieniu do zakładanych w programie sposobów obniżenia wielkości stężeń do poziomu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z 24 sierpnia 2012 roku.


                           Pytanie 3. W przypadku zmiany mocy opraw z 150/70na LED 50/38w zachodzi konieczność zwiększenia ilości opraw o ok. 10, co wynika z Polskich Norm (dla oświetlenia). Jest to działanie konieczne z punktu widzenia funkcji oraz bezpieczeństwa, w ocenie wielu beneficjentów powinno to być kwalifikowane, bo sumarycznie oszczędność energii występuje np. ok. 35%. Proszę o odniesienie się IZ RPO do kwestii dogęszczenia Sieci. To nie jest nowa sieć ani dobudowa nowych punktów, gdyż nowe słupy są na tym samym odcinku sieci.W ramach Działania 4.5, typ projektu 4 – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia kwalifikowalne do wsparcia będą wydatki bezpośrednio związane z poprawą efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Zatem za kwalifikowalne będą uznawane koszty zakupu i montażu źródła światła wraz z oprawą na istniejącym punkcie świetlnym. Inne koszty związane z zakupem, takie jak modernizacja lub/i dobudowa oświetlenia gminnego, są kosztami niezasadnymi z punktu widzenia realizacji celów działania, a więc kosztami niekwalifikowalnymi. Jednak w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie ma możliwości instalacji oprawy na istniejącym słupie bądź maszcie (musi to wynikać z wymogów technicznych lub stanu technicznego słupa/masztu), za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki związane z zakupem i montażem słupów i masztów oświetleniowych pod warunkiem spełnienia celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia. W ramach projektu możliwe są przesunięcia słupów oświetleniowych, w celu poprawy oświetlenia w miejscach dotychczas słabo doświetlonych. Niekwalifikowalne jest natomiast zagęszczenie słupów oświetleniowych, polegające na zakupie i montażu nowych słupów oświetleniowych w celu zwiększenia ilości punktów świetlnych. Dopuszcza się natomiast możliwość zakupu i montażu więcej niż jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie lub maszcie.


                           Pytanie 4. Czy przy budowie kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej kosztem kwalifikowanym będzie wymiana lub budowa instalacji C.W.U oraz wszelkie prace związane z np. wymianą płytek, malowaniem ścian, które zostały zniszczone przy zakładaniu instalacji CWU?W ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii przy budowie kolektorów słonecznych wydatki związane z wymianą lub budową instalacji C.W.U. będą kosztami niekwalifikowalnymi. Natomiast wszelkie prace odtworzeniowe, mające na celu przywrócenie stanu sprzed realizacji projektu, a związane bezpośrednio z budową/przebudową instalacji odnawialnego źródła energii, tj. wymiana płytek czy malowanie ścian, są kosztami kwalifikowalnymi.


                           Pytanie 5.
                           Proszę o wyjaśnienie, jak przebiega procedura odwołania się od wyniku oceny projektu w sytuacji odrzucenia wniosku?Ocena wniosków złożonych w ramach RPO WSL obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
                           W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów przyznanych projektowi lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, zgodnie z zawartym w informacji pouczeniem (art. 46 ust. 5 ustawy). Szczegółowo procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, dołączanym każdorazowo do ogłoszeń o konkursach.

                            

                           Pytanie 6. Czy lokalizacja punktów  świetlnych w  projekcie musi zostać opisana poprzez wskazanie konkretnych numerów działek?W przypadku realizacji projektów polegających na wymianie źródeł światła przedmiot zamówienia może zostać (odnosi się to także do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu), opisany poprzez wskazanie tytułu prawnego do drogi/ulicy, nazwy ulicy, przy której będzie zlokalizowany przedmiot projektu (wraz z kilometrażem drogi, np.: 0,00 km do 5,00 km), aktualnego stanu (ilości istniejących aktualnie punktów oświetlenia), i wskazanie  ilości wymienionych opraw oświetleniowych.

                            

                            

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot_naborow_dla_podz_4_5_1_zit_i_4_5_2_rit_niskoemisyjny_transport_miejski_oraz_efektywne_oswietlenie_4_typ_projektu_poprawa_efektywnosci_energetycznej_oswietlenia

                            Pytanie 1. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

                             Pytanie 2. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

                             Pytanie 1. Proszę o informację czy zastosowanie wydajniejszego sposobu ogrzewania lub wymiana okien to jeszcze wymiana istniejących elementów w ramach remontu czy też już termomodernizacja.
                             W każdym indywidualnym przypadku należy przeprowadzić wykładnię celowością, co do tego rodzaju wydatków i podać te informacje we wniosku o dofinansowanie (B.16 analizy specyficzne - część realizacyjna).

                             Należy określić czy zastosowanie wydajniejszego sposobu ogrzewania lub wymiany okien, będzie wiązało się z ograniczeniem zużycia energii czy też poniesione wydatki służyć będą innym celom koniecznym do realizacji projektu (np. prace budowlane w obrębie budynku podyktowane są konicznością wymiany poszczególnych elementów ze względu na stan techniczny uniemożliwiający dotychczasowe ich zastosowanie (np. rozsypujące się okna, drzwi, dach itp.).
                             Warto również posiłkować się typami projektów określonych w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej SZOOP.  W przypadku kiedy wnioskodawca ponosi wydatki wpisujące się w typy projektów przeznaczone dla tego działania to co do zasady będzie realizował przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
                             Ponadto posiłkując się ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:
                             - ulepszenia na skutek, których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień,
                             -ulepszenia na skutek, których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
                             - zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła,
                             - zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://rpo.europ.pl/czytaj/prosze_o_informacje_czy_zastosowanie_wydajniejszego_sposobu_ogrzewania_lub_wymiana_okien_to_jeszcze_wymiana_istniejacych_elementow_w_ramach_remontu_czy_tez_juz_termomodernizacja

                              Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie dot. kwestii limitów i ograniczeń dot. wydatków związanych z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją i termoizolacją budynku, które możliwe są do realizacji w przypadku, kiedy wydatki te nie przekraczają 30 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Planowany przez wnioskodawcę projekt w ramach 10.2 zakłada dużą liczbę jednostek adresowych i zróżnicowany zakres prac. Zapewnienie źródła ogrzewania dla każdego lokalu jest wymogiem ustawowym. Podobnie jak prawo budowlane i ochrony środowiska i narzuca zastosowanie w remontowanych budynkach modernizację sposobu ogrzewania. Proszę o wyjaśnienie dot. zarówno limitu wydatków (30% wydatków całkowitych kosztów kwalifikowanych czy 30 % wydatków kwalifikowanych na jednostkę adresową), jak i zakresu limitu tzn. czy sama wymiana i zakup instalacji grzewczej nawet bez zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania podlega ograniczeniu czy też ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku jednoczesnej termomodernizacji w postaci ocieplenia budynku.
                              W odniesieniu do ustanowionego limitu informuję, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją i termoizolacją budynku nie mogą przekroczyć 30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. W związku z tym, powyższe ograniczenie wprost wskazuje na projekt, a nie na budynek. A zatem jeżeli wnioskodawca w ramach projektu zamierza podjąć przedsięwzięcia teromodernizacyjne lub termoizolacyjne na więcej niż jednym budynku to ograniczenie wyznaczone przez IZ RPO WSL 14-20 dotyczyć będzie tych wydatków, które sumarycznie będą składały się na wartość całego projektu (w części odpowiadającej wydatkom przyporządkowanym termomodernizacji/termoizolacji). Jednocześnie IZ RPO WSL 14-20 zaleca, aby w takim przypadkach wydzielać koszty na każdy budynek z osobna. Takie działanie umożliwi zachowanie przejrzystości i czytelności ponoszonych wydatków zapewniając tym samym wywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres limitu (w tym przypadku wymiana i zakup instalacji grzewczej bez zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania) podlega kwalifikacji celowościowej, o której mowa w odpowiedzi na pytanie „Proszę o informację czy zastosowanie wydajniejszego sposobu ogrzewania lub wymiana okien to jeszcze wymiana istniejących elementów w ramach remontu czy też już termomodernizacja”.

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://rpo.europ.pl/czytaj/wyjasnienie_dot__kwestii_limitow_i_ograniczen_dot__wydatkow_zwiazanych_z_wymiana_i_zakupem_instalacji_grzewczej_i_zrodla_ciepla_oraz_termomodernizacja_i_termoizolacja_budynku

                               WAŻNE
                               Przypominamy, iż zgodnie z zapisami SZOOP na lata 2014-2020 w ramach 1. typu projektów: Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe (…)) będą kwalifikować się wyłącznie przedsięwzięcia związane z kompleksową budową i przebudową zintegrowanych centrów przesiadkowych w tym dworców autobusowych i kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z transportem zbiorowym (nie jest możliwa realizacja przedsięwzięć związanych z budową/przebudową pojedynczego obiektu infrastrukturalnego). Determinantem kwalifikowania inwestycji związanej z niskoemisyjnym transportem miejskim jest jego ścisłe powiązanie z węzłem przesiadkowym, w ramach którego będą prowadzone roboty związane z jego przebudową lub budową.[1] W związku z powyższym projekt polegający wyłącznie np. na budowie drogi rowerowej lub parkingu typu P&R nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
                               [1] Budowa lub przebudowa węzła przesiadkowego rozumiana jest zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

                               W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji wymogów dotyczących projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” IZ RPO WSL na lata 2014-2020 przedstawia stanowisko w tym zakresie.
                               Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 ws. projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla wszystkich konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 (obowiązujące od 23 grudnia 2015 r.)

                               Wychodząc naprzeciw propozycjom potencjalnych wnioskodawców związanych z realizacją przedsięwzięć w trybie "zaprojektuj i wybuduj", IZ RPO WSL na lata 2014-2020 podjęła decyzję, że ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie będą opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu.
                               Jednocześnie przypominamy, że okres realizacji projektu, czyli czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, nie może przekroczyć 48 miesięcy. A zatem realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie stanowi przesłanki do ewentualnego wydłużenia tego terminu.

                               Stanowisko archiwalne:
                               Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków, w przypadku realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego, obowiązkowym załącznikiem do złożenia na etapie aplikowania o środki powinien być projekt budowlany, a nie sam program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Powyższe oznacza, iż wnioskodawca, który decyduje się na realizację inwestycji w ww. formule, przed złożeniem wniosku aplikacyjnego musi rozstrzygnąć postępowanie przetargowe dotyczące całości inwestycji (zarówno fazy sporządzenia dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzenia robót budowlanych bądź usług) oraz posiadać projekt budowlany.
                               Natomiast dla projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, wystarczającym dokumentem na etapie oceny będzie program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
                               W przypadku ww. sytuacji przedstawienie dokumentacji technicznej wraz z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych będzie konieczne dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
                               Należy zwrócić uwagę, iż po wyłonieniu wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projekt musi ściśle realizować zamierzenia określone w programie funkcjonalno-użytkowym.
                               W przypadku przedsięwzięć nie wymagających projektu budowlanego, polegających na zakupie sprzętu wraz z budową architektury systemu, np. ITS, PFU może pełnić rolę specyfikacji technicznej. Powyższe stanowisko IZ RPO WSL na lata 2014-2020 obowiązuje wyłącznie dla aktualnie trwających naborów wniosków. W kolejnych naborach wniosków stanowisko IZ RPO WSL może ulec zaostrzeniu.


                               Pytanie 1. Jaką metodykę należy przyjąć w celu sporządzenia analizy ekonomicznej dla projektów z zakresu transportu zbiorowego?Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku dla projektów nie będących „dużymi projektami” (zgodnie z art. 100 Rozporządzenia 1303/2013) analiza ekonomiczna może zostać przeprowadzona metodą analizy uproszczonej i opierać się na oszacowaniu ilościowym i jakościowym skutków realizacji projektu. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (CBA Cost – Benefit Analysis), zgodnie z art. 101 Rozporządzenia 1303/2013, jest obligatoryjne dla „dużych projektów”.
                               Jednocześnie zwracamy uwagę na zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, które określają, iż maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie nie może przekroczyć 50 mln EUR. Tym samym nie ma możliwości realizacji w ramach przedmiotowego działania „dużych projektów”.
                               Podsumowując, analiza finansowa i ekonomiczna, co do zasady, powinna zostać przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Natomiast zapisy Niebieskie Księgi dla sektora transportu publicznego, dla projektów nie będących „dużymi projektami”, należy traktować pomocniczo.

                               Pytanie 2. Pytanie dotyczy zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR (s. 15) związanych z wzorem arkusza służącego do kalkulacji rekompensaty, stanowiącego załącznik do Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym dla perspektywy 2007-2013.W związku z informacjami o błędnym odesłaniu na stronie Internetowej www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/WYTYCZNE_AKTUALNE_052015.aspx do załącznika nr II do ww. Wytycznych - arkusz kalkulacyjny można go pobrać tutaj.

                               Pytanie 3. Czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może stanowić podstawę realizacji projektu związanego z niskoemisyjnym transportem miejskim?
                               Tak, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający elementy planu zrównoważonej mobilności miejskie lub inny dokument zawierający takie elementy mogą stanowić podstawę do realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 4.5 w zakresie niskoemisyjnego transportu.
                               Plany Gospodarki Niskoemisyjnej zawierające elementy planu zrównoważonej mobilności miejskie lub inne dokumenty zawierające odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach powinny określać kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia do takich kwestii jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy). Przedmiotowe dokumenty powinny zawierać szczegółowe analizy i diagnozy, z których wynika uzasadnienie/ potrzeba planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
                               Przy opracowywaniu planów zwierających elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej szczególnie pomocne mogą być opracowane przez Komisję Europejską lub inne podmioty unijne dokumenty, komunikaty i wytyczne. W pierwszym rzędzie, co do wymogów odnoszących się do PZMM należy zapoznać się z załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju[1] opracowanym w ramach Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach[2]. Kompendium wiedzy nt. zasad opracowywania PZMM została przedstawiona w Wytycznych pn. „Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej[3]. Ocena projektu pod kątem wynikania z ww. dokumentów ma charakter warunkujący kwalifikowalność projektu do dofinansowania.
                               [1] ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913-annex_pl.pdf
                               [2] http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913_pl.pdf[3] www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_PL.pdf
                               Pytanie 4. Jakie są wymagane dokumenty do przedłożenia na etapie aplikowania o dofinansowanie w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”?Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR, w przypadku realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem do złożenia na etapie aplikowania o środki powinien być projekt budowlany, a nie sam program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Powyższe oznacza, iż wnioskodawca, który decyduje się na realizację inwestycji w ww. formule, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego powinien dysponować projektem budowlanym.
                               Pytanie 5. Jakie rozwiązania w zakresie własności użyczenia, dzierżawy gruntów lub inne zajęte pod drogi rowerowe będą akceptowane?Wnioskodawca powinien dysponować tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością na cel realizacji projektu/na cele budowlane. Katalog tytułów prawnych został określony w formularzu Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością będącym elementem pakietu aplikacyjnego. Katalog ten jest zasadniczo otwarty i obejmuje każdy z wymienionych w pytaniu tytułów, w tym "inny" niż wymienione literalnie. Jedynie istotne jest to, aby zapewniał on faktyczną możliwość dysponowania gruntem w fazie realizacji projektu i okresie trwałości (5 lat).
                               Pytanie 6. Proszę o informację czy w przypadku zakupu taboru autobusowego (elektryczny czy hybrydowy) poniższe koszty są kosztami kwalifikowanymi:
                               - ubezpieczenie autobusu,
                               - Garaż ( wiata/ stacja ładowania),
                               - wynagrodzenie kierowcy autobusu - czy jest określony rodzaj umowy,
                               - serwis, przeglądy autobusu,
                               - prąd (koszty zużycia prądu w przypadku autobusu elektrycznego)?

                               Proszę również o informacją czy dany autobus musi osiągnąć określoną ilość przejechanych kilometrów na dzień/miesiąc/rok?Z przedstawionego powyżej wykazu kwalifikowalna może być tylko stacja ładowania, gdy tabor zasilany jest alternatywnymi źródłami energii, reszta przedstawionych wydatków ma charakter operacyjny, a nie inwestycyjny, więc jest niekwalifikowana.
                               Zgodnie z Wytycznymi programowymi ws. kwalifikowalności wydatków za kwalifikowalne uznajemy prace związane z dostosowaniem zaplecza technicznego do nowych jednostek taborowych zasilanych alternatywnymi źródłami zasilania (np. na potrzeby pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, hybrydowym, gazowym, wodorowym) oraz urządzeń do obsługi tego typu taboru, tylko w niezbędnym zakresie.
                               W odniesieniu do pytania ws. ilości przejechanych kilometrów, dokumentacja aplikacyjna nie zawiera tego typu wymogów. Jednak należy zwrócić uwagę, iż efektywność projektu, w tym m. in. wpływ projektu na zwiększenie ilości osób korzystających z transportu zbiorowego jest poddawana ocenie eksperckiej na etapie oceny merytorycznej projektu.

                               Pytanie 7. Czy przy zakupie taboru autobusowego JST musi przedstawić studium wykonalności?Nie jest konieczne przedstawienie SW na etapie ubiegania się o dofinansowanie. W okresie programowania 2014-2020 w przypadku RPO WSL zrezygnowano z przedstawiania studium wykonalności. Wnioskodawcy wymagane informacje przedstawiają zasadniczo w rozbudowanym wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego.
                               Pytanie 8. Czy w ramach działania 4.5 możliwe jest wsparcie poza pomocą publiczną? Np. w zakresie projektów ITS, które nie są związanie z działalnością komercyjną?Tak, wsparcie dla ITS nie będzie objęte pomocą publiczną, jeśli będzie miało charakter ogólny, tj. nie będzie nastawione na wsparcie konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, np. poprzez wprowadzenie pierwszeństwa poruszania się wyłącznie dla taboru konkretnego przewoźnika lub przewoźników (np. wyłącznie PKMu należącego do miasta, na terenie którego jest realizowany system ITS) i nie zakłada selektywnego wyposażenia pojazdów konkretnych przewoźników w elementy takiego systemu.
                               Innymi słowy, aby tego typu projekt nie był objęty pomocą publiczną należy wykluczyć istnienie selektywnej korzyści.
                               Przykładowo za selektywny (i objęty pomocą publiczną) został uznany przez KE projekt, w zakresie systemu, który obejmował połączenia cyfrowe pomiędzy pojazdami (autobusy, tramwaje) i centrum monitoringu konkretnej firmy transportowej/grupy firm transportowych. System taki umożliwiał automatyczne śledzenie lokalizacji, porównanie rzeczywistego czasu przejazdu z czasem wynikającym z rozkładu jazdy, kontrolę sygnalizacji świetlnej w celu ustalania priorytetów i przyspieszenia pojazdów transportu publicznego, zarządzania incydentami i informacją pasażerską w tramwajach i autobusach, a także za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu. Elementy (infrastruktura informatyczna i oprogramowanie) montowane były w pojazdach konkretnych przewoźników oraz ich centrach monitoringu taboru.
                               Zob: Decyzja KE nr SA.34638 (2012/N) – GermanW zakresie dostępu do buspasów, mogących być elementem projektu, należy uwzględnić warunki przedstawione w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie C 518/13. W przedmiotowym wyroku nakreślono warunki, które pozwalają wyeliminować pomoc publiczną.
                               Jak wskazano w pkt 45, istotne jest aby buspasy nie zostały zbudowane na korzyść konkretnego przedsiębiorstwa i nie zostały one im przekazane po ich wybudowaniu, lecz zostały one wybudowane jako część sieci dróg przede wszystkim w celu usprawnienia autobusowego transportu publicznego, niezależnie od tego, czy organizacja tej usługi publicznej podlegała będzie sektorowi publicznemu czy też sektorowi prywatnemu.

                               Pytanie 9. Kwestia uwzględnienia planów mobilności w PGN- forma i zakresDokumenty planistyczne, w tym PGN powinny odnosić się w zależności od zakresu planowanych do realizacji inwestycji w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w szczególności do następujących zagadnień:
                               -        Transport publiczny. Podwyższenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług transportu publicznego oraz integracja infrastruktury, taboru i usług.
                               -        Transport niezmotoryzowany. Dokument powinien zawierać plan dotyczący zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa poruszania się pieszo i rowerem.
                               -        Intermodalność. Ściślejsza integracja różnych rodzajów transportu.
                               -        Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
                               -        Transport drogowy (płynny i znacznie spowolniony). Zoptymalizowanie użytkowania istniejącej infrastruktury drogowej.
                               -        Logistyka miejska. Należy przedstawić środki mające na celu poprawę wydajności logistyki miejskiej.
                               -        Zarządzanie mobilnością. Działania sprzyjające przechodzeniu na bardziej zrównoważone wzorce mobilności.
                               -        Inteligentne systemy transportowe.

                               Zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu i usług w zakresie mobilności, zarówno osób, jak i towarów.Przedmiotowe dokumenty (w tym PGN) powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia do ww. kwestii. Przedstawione w dokumentach analizy powinny, co do zasady, odnosić się w szczególności do zagadnień związanych z zakresem planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
                               Jednoczenie należy zwrócić uwagę, iż pomocne w określeniu kwestii związanych z mobilnością miejską, które należy uwzględnić w PGNach mogą być opracowane przez Komisję Europejską lub inne podmioty unijne dokumenty, komunikaty i wytyczne. W pierwszym rzędzie, co do wymogów odnoszących się do PZMM należy zapoznać się z załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju”[1] opracowanym w ramach Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”[2] .
                               Kompendium wiedzy nt. zasad opracowywania PZMM została przedstawiona w Wytycznych pn. „Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej”[3] .
                               [1] ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913-annex_pl.pdf
                               [2] http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913_pl.pdf
                               [3] WYTYCZNE ! OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
                               Pytanie 10. Kwalifikowalność wydatków związanych z przestrzeniami komercyjnymi (usługowo-handlowymi) w ramach budowanego/przebudowanego centrum przesiadkowego.
                               Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020, w wersji z dn. 25 sierpnia 2015 r., za kwalifikowalne uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w wytycznych programowych. Wydatki kwalifikowalne projektu realizowanego w ramach przedmiotowego działania mogą obejmować „budowę/przebudowę centrów przesiadkowych w zakresie obsługi podróżnych”.
                               Powierzchnie handlowo-usługowe powinny być zatem bezpośrednio związane z podstawową funkcją infrastruktury służącej do obsługi pasażerów komunikacji publicznej, przyczyniając się do realizacji celów Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, tj. zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Przykładowo, za kwalifikowane wydatki projektu można uznać takie powierzchnie do obsługi podróżnych, jak: kasy biletowe, pomieszczenia dyspozytorskie, toalety, itp. Natomiast inne przestrzenie usługowo-handlowe, np. restauracja, niewielki sklepik itp., można uznać za wydatek kwalifikowalny projektu w przypadku przedstawienia analiz uzasadniających, że powstanie tego typu przestrzeni przyczyni się do realizacji celu działania. Za wydatek niekwalifikowalny projektu należy zatem uznać budowę w ramach infrastruktury transportowej galerii handlowych, stoisk handlowych, które wprost nie realizują celów działania.

                               Pytanie 11. Pomoc publiczna na realizację przedsięwzięć w ramach Działania 4.5Dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach działania 4.5 w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego może stanowić pomoc publiczną.
                               W przypadku projektów w zakresie zakupu taboru zastosowanie znajdują Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym[1].
                               W przypadku projektów w zakresie infrastruktury transportu miejskiego (np. centrów przesiadkowych) również należy mieć na względzie wymogi prawa pomocy publicznej. Jak wskazała Komisja Europejska[2], w przypadku objęcia takich projektów pomocą publiczną podstawę jej udzielenia może stanowić rozporządzenie 1370/2007, jeśli infrastruktura taka jest niezbędna dla świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują ww. Wytyczne.
                               Jako alternatywną podstawę udzielenia pomocy w przypadku projektów z zakresu infrastruktury transportu miejskiego KE wskazuje art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (pomoc na infrastrukturę lokalną). Bezpośrednią podstawę prawną w takim przypadku stanowić będzie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
                               Z uwagi na niewielkie dopuszczalne limity pomocy de minimis będzie ona mogła stanowić uzupełniającą podstawę udzielenia wsparcia.

                               Pytanie 12. Przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie w świetle przepisów o pomocy publicznejW projektach partnerskich lider/partner wiodący jest stroną umowy o dofinansowanie i to on jest wyznaczony do reprezentowania wszystkich podmiotów, które zawarły umowę partnerstwa. W związku z tym, wszelkie relacje na linii "podmiot ubiegający się o pomoc – podmiot udzielający pomocy" będą przebiegały za pośrednictwem lidera. Zatem lider, upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów będzie się ubiegał o pomoc dla wszystkich partnerów projektu, nie tylko dla siebie. Pomoc zostanie zatem udzielona przez Instytucję Organizującą Konkurs (podmiot udzielający pomocy) wszystkim uczestnikom projektu jednocześnie, na pierwszym poziomie.
                               Za dzień udzielenia pomocy zarówno dla lidera, jak i partnera należy uznać dzień podpisania umowy o dofinansowanie z liderem.
                               Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Konkurs składa lider, z tym że w zakresie obowiązków wynikających z ubiegania się o pomoc publiczną formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, powinien wypełnić zarówno lider, jak i każdy z pozostałych partnerów. Wymagać to będzie złożenia co najmniej dwóch (w zależności od liczby partnerów) formularzy informacji, w których zostaną zawarte informacje dotyczące każdego podmiotu realizującego projekt w partnerstwie.

                               Pytanie 13. Spełnienie efektu zachęty a ogłoszenie przetargu w przypadku projektów objętych pomocą publicznąW przypadku pomocy publicznej, dla której unijną podstawę prawną stanowi rozporządzenie 651/2014 (w tym pomocy na infrastrukturę lokalną), konieczne jest wykazanie tzw. efektu zachęty.
                               Zgodnie z art. 6 rozporządzenia 651/2014 uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Rozpoczęcie prac, zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia 651/2014, oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Uruchomienie procesu udzielania zamówień publicznych z wyraźnym zastrzeżeniem, że warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z funduszy unijnych, nie będzie stanowiło prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia umowy (zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp). Jeśli jednak brakuje takiego zastrzeżenia i w wyniku postępowania beneficjent jest zobowiązany do zawarcia umowy z wykonawcą oferującym najniższą cenę/najlepszą ofertę, to można uznać, że uruchomienie samego procesu wyboru jest wystarczające do stworzenia prawnie wiążącego zobowiązania beneficjenta pomocy do wykonania umowy i powinno być traktowane jako "rozpoczęcie prac" – w takim wypadku należy przyjąć, że efekt zachęty nie będzie spełniony.
                               Pytanie 14. Określenie luki w finansowaniu w przypadku projektów objętych pomocą publicznąZgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 przepisy dot. obliczania luki w finansowaniu nie mają zastosowania do operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi:
                               a) pomoc de minimis;
                               b) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa;
                               c) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
                               W kontekście pkt c) należy mieć na względzie, że:
                               - w przypadku pomocy publicznej w formie rekompensaty
                               zastosowanie znajduje pkt 142 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym[1].
                               - w przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną zastosowanie ma art. 56 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, który określa, że kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. W przypadku gdy kwota pomocy obliczona jest w sposób wyżej określony uznaje się, że przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa, jak to określono w art. 61 ust. 8 lit c rozporządzenia 1303/2013.
                               Pytanie 15. Koszty promocji w projektach objętych pomocą publiczną
                               W przypadku projektów objętych pomocą inwestycyjną udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 koszty promocji związane z obowiązkiem informacyjnym o wkładzie funduszy są, co do zasady, niekwalifikowalne, ponieważ uważa się je za koszty operacyjne.Pytanie 16. Projekty w zakresie ITS a kwestia pomocy publicznejProjekty z zakresu ITS zasadniczo nie będą objęte pomocą publiczną, jeśli będą miały charakter ogólny, tj. nie będą nastawione na wsparcie konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, np. poprzez wprowadzenie pierwszeństwa poruszania się wyłącznie dla taboru konkretnego przewoźnika lub przewoźników (np. wyłącznie PKM-u należącego do miasta, na terenie którego jest realizowany system ITS) i nie zakłada selektywnego wyposażenia pojazdów konkretnych przewoźników w elementy takiego systemu.Przykładowo za selektywny (i objęty pomocą publiczną) został uznany przez KE projekt w zakresie systemu, który obejmował połączenia cyfrowe pomiędzy pojazdami (autobusy, tramwaje) i centrum monitoringu konkretnej firmy transportowej/grupy firm transportowych. System taki umożliwiał automatyczne śledzenie lokalizacji, porównanie rzeczywistego czasu przejazdu z czasem wynikającym z rozkładu jazdy, kontrolę sygnalizacji świetlnej w celu ustalania priorytetów i przyspieszenia pojazdów transportu publicznego, zarządzania incydentami i informacją pasażerską w tramwajach i autobusach, a także za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu. Elementy (infrastruktura informatyczna i oprogramowanie) montowane były w pojazdach konkretnych przewoźników oraz ich centrach monitoringu taboru[1].

                               [1] Zob. Decyzja KE nr SA.34638 (2012/N) – Aid scheme for Electronic Fare Management and Computerised Transport Management in Westfalen-Lippe, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34638

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naborow_dla_podzialania_4_5_1_zit_i_4_5_2_rit_w_zakresie_niskoemisyjnego_transportu_miejskiego

                                Pytanie 1. Jak udokumentować doświadczenie zwodowe niani? (referencje, kopie umów, itp.)? (tratyfikator, pkt IV)
                                Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
                                Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

                                Pytanie 2. Co to znaczy wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie w odniesieniu do niani? (taryfikator, pkt. IV)
                                Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
                                Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

                                Pytanie 3. Czy system monitoringowy w żłobkach jest kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
                                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą spełniać te same warunki kwalifikowalności jak te ponoszone z dofinansowania, taki wydatek, jeśli jest kwalifikowalny, może stanowić wkład własny Beneficjenta.
                                Pytanie 4.
                                W jaki sposób środki finansowe z programu MALUCH, moduł 2 mogą stanowić wkład własny jeśli jest to dofinasowanie na utrzymanie utworzonych we wcześniejszej edycji programu miejsc, a w ramach 8.1.3 planujemy realizację 2 typu projektu, czyli utworzenie nowych miejsc opieki dla kolejnej grupy dzieci. Tym samym są to dwie różne grupy docelowe. Czy na pewno w tym przypadku, dotacja z MALUCHA może być wkładem własnym i jak ją wtedy należy wykazać w projekcie? Czy nie będzie to podwójne finansowanie tych samych zadań?
                                Zgodnie z „Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015”, (dalej: resortowy program) Rozdział 4 pkt 4.2.2 moduł 2 oznacza zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31.12.2014 z udziałem programu „MALUCH”. Z kolei w Rozdziale 7 resortowego programu wskazano, iż koszty (wydatki) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich kosztów (wydatków) związanych z funkcjonowaniem miejsc. Tym samym, w świetle założeń resortowego programu gmina, aplikując o środki programu „MALUCH” w edycji z roku 2015, w ramach modułu 2, we wcześniejszych edycjach musiała utworzyć nowe miejsca w instytucjach opieki, przy czym pierwsza edycja programu „MALUCH” miała miejsce w roku 2011. W świetle powyższego istnieje możliwość, iż gmina w ramach ww. programu poniosła wydatki na tworzenie nowych miejsc opieki tj. budowę, zakup, remont nieruchomości, w tym jej adaptację, nabycie pierwszego wyposażenia (zgodnie z ww. programem).
                                Natomiast Podrozdział 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wskazuje, że niedozwolone jest podwójne finansowanie. Z kolei pkt h) przywołanego Podrozdziału wskazuje, iż jako podwójne finansowanie uznaje się sytuację, w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                                Jednocześnie, w przypadku wniesienia środków finansowych z programu MALUCH w formie pieniężnej powstaje wątpliwość co do kwalifikowalności tych środków mając na uwadze fakt, iż grupa docelowa projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 nie jest tożsama z tą, na którą gmina otrzymała środki w ramach programu MALUCH. Tym samym nie został spełniony warunek określony w Podrozdziale 6.2 pkt 3) Wytycznych, zgodnie z którymi wydatek może być uznany za kwalifikowalny, jeśli jest niezbędny dla realizacji celów projektu. Jednocześnie podstawowe warunki kwalifikowalności wydatków, określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych, są tożsame dla tych poniesionych z dofinansowania oraz tych finansowanych (lub wnoszonych) w ramach wkładu własnego. Wobec zatem faktu, iż środki finansowe z programu MALUCH przeznaczone są na wsparcie innej grupy docelowej, niż ta, którą Projektodawca zamierza wesprzeć w ramach RPO WSL 2014-2020, w opinii Instytucji Zarządzającej środki te nie mogą stanowić wkładu własnego w projekcie, bowiem nie są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020.

                                Pytanie 5. Czy możemy w ramach projektu finansować wynagrodzenie następującego personelu zatrudnionego w Żłobku:

                                •             personel kuchni,

                                •             pielęgniarki,

                                •             pokojowe,

                                •             konserwator,

                                •             magazynier.

                                Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który jest m. in. niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu. Jednocześnie zgodnie z Podrozdziałem 6.1 pkt 7) Wytycznych okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Istotne jest również, iż zgodnie z Podrozdziałem 6.16 pkt 1) Wytycznych koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych.

                                Pytanie 6. W Taryfikatorze jest określona stawka za godzinę opieki nad dzieckiem na poziomie 20 zł. Jeśli Beneficjent zatrudnia dziennego opiekuna na umowę o pracę to czy przelicza zaangażowanie pracownika 8h dziennie x 20 zł i ilość dni w miesiącu? Czy ustala wynagrodzenie o prace takie jakie posiadają inni opiekunowie?
                                Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” stawki w nim określone są stawkami dopuszczalnymi. Niemniej w przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.16 pkt 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, iż ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji(…)”. W świetle powyższego dopuszczalne jest przekroczenie stawki wynagrodzenia ponad tą wskazaną w Taryfikatorze, przy czym jedynie w przypadku spełnienia przesłanki wynikającej z Wytycznych. W takim przypadku należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie stosowną informację uzasadniającą przedstawioną stawkę wynagrodzenia ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
                                Pytanie 7. Fundacja wynajmuje pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Czy opłatę należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do ilości dzieci czyli np 1/3 kosztu za wynajem?
                                Tak. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli spełnia m. in. warunek racjonalności i efektywności, w rozumieniu stosunku nakładów do rezultatu. Nie jest bowiem zasadne kwalifikowanie całości wydatku, jeśli jedynie w określonej części odnosi się on do grupy docelowej danego projektu.

                                Pytanie 8. Catering w projekcie obejmuje dwa dania ale bez napoju. Czy stawka powinna być przyjęta zgodnie z Taryfikatorem czy pomniejszona z uwagi na brak napoju? Czy dla dzieci obowiązuje inna stawka?
                                Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” określona w nim dopuszczalna kwota lunchu/obiadu/kolacji wynosi 35,00 PLN, przy czym wskazano jednoznacznie, iż ww. kwota odnosi się do ściśle określonego standardu posiłku, na który składają się dwa dania: zupa, drugie danie oraz napój. W przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze, wówczas należy mieć na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z których Rozdziałem 8.3 pkt 4) „Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych lub wytycznych programowych oraz innych wytycznych horyzontalnych(…), w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych(…)”. Tym samym każdorazowo wydatek przedstawiony w budżecie projektu winien odpowiadać stawkom rynkowym.

                                Pytanie 9. Czy koszt składek ZUS niani, opłacanych w ramach umowy uaktywniającej przez ZUS z budżetu państwa (od kwoty wynagrodzenia minimalnego) może być uznany za część wkładu własnego? (Czy jako wkład własny do projektu można traktować finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani, które z tytułu Umowy Uaktywniającej obliczane na podstawie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę pokrywane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?)
                                Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie.

                                Pytanie 10. Czy w związku z 1 typem operacji "tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3” dopuszcza się zakup nieruchomości z budynkiem w celu utworzenia żłobka?
                                Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycje w nową infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3, definiowane zgodnie z pkt 3 w rozdziale 8.7 Wytycznych, w pierwszej kolejności są realizowane w powiatach, w których taka infrastruktura nie występuje. Inwestycje te są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9.a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), lub ze środków EFS w ramach cross-financingu, o którym mowa w Wytycznych. Powyższe działania są realizowane w ograniczonym zakresie, uzasadnionym specyfiką regionalną. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                                a) zakupu nieruchomości,
                                b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                                c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

                                Niemniej jednak, należy mieć na względzie, iż w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
                                Jednocześnie, zgodnie z Podrozdziałem 6.3, pkt 1) ppkt l) Wytycznych, wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, limit ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy wynosi 20% (w przypadku gwarancji procent ten ma zastosowanie do kwoty pożyczki lub innych instrumentów podziału ryzyka, objętych gwarancją.

                                Pytanie 11. Czy w ramach remontu placówki w przypadku utworzenia nowych miejsc żłobkowych należy proporcjonalnie wyliczyć koszty remontu pomieszczeń? Placówka opiekuje się 30 dziećmi. Planuje się utworzenie 8-9 nowych miejsc, na co pozwalają warunki lokalowe. Żłobek należałoby jednak odmalować, położyć glazurę w część kuchni. 8 nowych miejsc stanowi nową grupę (na tę grupę przypada 1 opiekun), ale dzieci będą korzystać w dużej mierze ze wspólnej powierzchni z pozostałymi dziećmi w żłobku. Czy przy zaplanowanym w projekcie remoncie można odmalować cały żłobek? Czy należy wyliczać koszt remontu proporcjonalnie do ilości nowych miejsc 8/30? W przybliżeniu 1/4 wydatków na remont można pokryć z dotacji. W związku z tym, że żłobek ma duże sale i faktycznie nowoprzyjęte dzieci będą razem z pozostałymi dziećmi to czy jest konieczność dzielenia kosztów remontu? Podobna sytuacja będzie z założeniem monitoringu na palcu zabaw - jeśli zostanie odpowiednio uzasadniony to czy również należy jego koszt dzielić proporcjonalnie do ilości nowoutworzonych miejsc?
                                Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
                                Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione na rzecz nowoutworzonej grupy w żłobku, tj. koszty remontu pomieszczeń oraz koszty monitoringu, powinny zostać rozliczone proporcjonalnie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w żłobku.
                                Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

                                Pytanie 12. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować wynagrodzenie kierownika jednostki, w tym wypadku żłobka, tworzonego w ramach konkursu 8.1.3 ? Nadmienić należy, iż jego stanowisko nie uprawnia do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będą mu powierzone do realizacji ograniczać się będą jedynie do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem żłobka.
                                Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 8.3 pkt 1), koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dalej ten sam dokument wskazuje, w pkt 2), iż budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                                - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
                                - rozliczanie, w tym monitorowanie,
                                - organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
                                - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
                                - informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
                                - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
                                - obsługa sekretariatu i kancelarii,
                                - obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

                                Pytanie 13. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie ubezpieczenie majątkowe (np. od kradzieży sprzętu zakupionego w ramach projektu) i ubezpieczenie dzieci?
                                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 2) koszty ubezpieczeń majątkowych mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, natomiast koszt ubezpieczeń dzieci winien być uwzględniony w ramach zadań merytorycznych, tj. w kosztach bezpośrednich. Ponadto, każdy wydatek poniesiony w ramach projektu musi być zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego. Jeśli zatem wydatek spełnia warunki kwalifikowalności, określone w Wytycznych, wówczas będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie.

                                Pytanie 14. Czy na etapie realizacji projektu będą wymagane tablice zamontowane na budynek, gdzie udzielane jest wsparcie czy wystarczą jedynie plakaty?
                                Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, który jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, każdy Beneficjent ma obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów zobligowani są zamieścić tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

                                Pytanie 15. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup ubrań ochronnych?
                                Tak, zakup ubrań ochronnych, będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile wynika z przepisów wewnętrznych danej jednostki lub przepisów prawa i jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot__kwalifikowalnosci_w_ramach_konkursu_nr_rpsl_08_01_03_iz_01_24_014_15

                                 Pytanie 1. Dotyczy Działania 12.1 Infrastruktura Wychowania przedszkolnego.
                                 Proszę o zdefiniowanie pojęcia „pomieszczenia administracyjne w istniejących obiektach”, które widnieje po stronie kosztów niekwalifikowalnych w Wytycznych do kwalifikowalności RPO WSL 2014 - 2020 tj. o wskazanie jakie koszty w tym zakresie będą niekwalifikowalne.Pomieszczenia administracyjne dla istniejących obiektów rozumiane są jako pomieszczenia biurowe dla obsługi przedszkola tj. dyrektora, nauczyciela, sekretarki, intendentki, osoby sprzątającej, konserwatora, kucharki wraz z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi dedykowanymi w/w personelowi. Tak więc jeśli Beneficjent posiada tego typu pomieszczenia w projekcie inwestycyjnym powinien zawrzeć je we wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów niekwalifikowanych.
                                 Pytanie 2.
                                 Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, regulujących zasady udzielania pomocy publicznej dla projektów dofinansowanych z regionalnych programów operacyjnych, możliwe jest złożenie wniosku w oparciu o nowe rozporządzenie (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), mimo iż w regulaminie konkursu przewidziano jako podstawę udzielenia pomocy rozporządzenie dedykowane pomocy de minimis?Tak, dopuszczalne jest złożenie wniosku w oparciu o nowe podstawy prawne. Lokalny System Informatyczny (LSI) jest na bieżąco uzupełniany o nowe rozporządzenia które mogą mieć zastosowanie w danym naborze i przewiduje możliwość wyboru tych rozporządzeń.
                                 Pytanie 3. W jaki sposób wnioskodawca ma oświadczyć, że zrealizował/ zrealizuje projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą.

                                 Wystarczającym sposobem wykazania spełnienia kryterium formalnego „Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków EFS” jest odpowiednie wypełnienie pola B.6.2 wniosku aplikacyjnego. Zgodnie z wymaganiami Instrukcji wypełniania wniosku w polu tym wnioskodawca wykaże i uzasadni powiązanie projektów. Z treści pola musi wynikać, że wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą.
                                 Pytanie 4. Proszę o sprecyzowanie dot. średniej powierzchni nowych mieszkań. Czy wymagana w regulaminie konkursu powierzchnia oznacza mieszkalną czy użytkową – zważywszy, iż definicje ustawowe lokali socjalnych i chronionych definiują powierzchnię min. na os., (przy lokalach socjalnych istotna jest pow. pokoi czyli mieszkalna)?Kryterium merytoryczne specyficzne dotyczące powierzchni mieszkań odnosi się do powierzchni użytkowej, o której mowa w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 w części odnoszącej się do wydatków związanych z robotami budowlanym i dotyczącymi części wspólnych budynku mieszkalnego (str. 64).  O ile Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (art. 2 ust.1 pkt 5 tej ustawy) odnosi się do powierzchni pokoi przypadających na osobę to IZ RPO WSL 14-20, w celu zapewnienia jednolitej oceny ww. kryterium (odnoszącego się do mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych) przyjęła powierzchnię użytkową. Należy również podkreślić, że kryterium dotyczące średniej powierzchni mieszkań jest kryterium jakościowym. W związku z tym, powierzchnia mieszkalna odnosząca się wyłącznie do pokoi nie jest jedyną powierzchnią wpływającą na przestrzeń, a co za tym idzie na wygodę do użytkowania dla mieszkańca danego lokalu.

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://rpo.europ.pl/czytaj/pytanie_i_odpowiedz_do_naborow_12_1_1_12_1_2_2_1_10_2_1_10_2_2

                                  Pytanie 1. Czy ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Działania 8.1 zarówno w konkursie jak i w ramach ZIT?
                                  Tak, ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Poddziałania 8.1.3 i w ramach Poddziałania 8.1.1.

                                  Pytanie 2. W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów będą przekazywane koszty wynagrodzenia niani? Czy to będzie w formie refundacji?
                                  Wsparcie dla tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki nad dziećmi obejmujące między innymi sprawowanie opieki przez nianię jest udzielane zgodnie z przepisami krajowymi tj. na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r (Dz. U nr 45, poz 235, z późn zm.). Natomiast forma rozliczenia beneficjenta z uczestnikami projektu (tj. rodzicami/opiekunami prawnymi) pozostaje w gestii beneficjenta realizującego wsparcie.

                                  Pytanie 3. Jak należy rozumieć „trudną sytuację” rodzica?
                                  Osoby znajdujące się w „trudnej sytuacji” należy definiować w następujący sposób: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację – np. niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
                                  Pytanie 4. Czy należy wykazać wszystkie cztery wskaźniki obligatoryjne (co oznacza pkt.2.4.7 Regulaminu Konkursu), czy w zależności od typu projektu wybieramy właściwy wskaźnik?
                                  Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia.
                                  Pytanie 5. Czy grupą docelową określoną w pkt. 2.1.1.c, Regulaminu konkursu, mogą być osoby bezrobotne i bierne zawodowo?
                                  Tak, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, mogą zostać objęte wsparciem w ramach wskazanej grupy docelowej projektu. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. IOK wskazuje ponadto, że za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
                                  Pytanie 6. Czy zabezpieczenie własnego wkładu finansowego należy przedstawić w formie oświadczenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, czy w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie?
                                  Beneficjent nie przedstawia żadnego dokumentu również oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Beneficjent konstruując budżet projektu w sekcji C.2. „Zakres rzeczowo-finansowy” wniosku o dofinansowanie, wskazuje montaż finansowy na danym wydatku projektu uwzględniający wniesienie wymaganego wkładu własnego i/lub wskazuje, które z pozycji wydatków będą stanowić np. wkład własny rzeczowy. Wkład własny lub jego część może być również wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

                                  Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, którego kwota nie przekracza10 mln zł, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów , które są realizowane równocześnie w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ RPO WSL 2014-2020, przekracza limit 10 mln zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku następujących form:
                                  a)        poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
                                  b)        gwarancja bankowa;
                                  c)        weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
                                  d)       zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
                                  e)        hipoteka;
                                  f)         poręczenie według prawa cywilnego.

                                  Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dostępne są dla Beneficjentów w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 oraz w zapisach wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu.

                                  Pytanie 7. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego jest również zobowiązana do złożenia weksla In blanco jako zabezpieczanie prawidłowej realizacji umowy, jeśli projekt jest szacowany do kwoty 10 mln zł?
                                  Nie, jednostki samorządu terytorialnego nie są zobowiązane do składania weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.
                                  Pytanie 8. Wskaźnik: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – czy chodzi o opiekunów w żłobku czy o rodziców/prawnych opiekunów?
                                  Wskaźnik produktu: „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) – w zakresie aktywizacji zawodowej. Wskaźnik odnosi się do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3. Opiekunowie w żłobku nie są grupą docelową.
                                  Pytanie 9. Skoro finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące, dlaczego pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy? Jakie w takim razie wydatki składają się na „finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki”?
                                  W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie wydatków:
                                  1. dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni itp.;
                                  2. modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
                                  3. zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m. in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe);
                                  4. zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
                                  5. wyposażenie placu zabaw;
                                  6. finansowanie racjonalnych usprawnień, w celu upowszechnienia opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami do lat 3;
                                  7. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

                                  Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:1. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);2. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;3. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

                                  Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


                                  Pytanie 10.
                                  Wskaźnik: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – W Regulaminie jest zapis, że wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Jak możemy zastosować ten wskaźnik, w sytuacji gdy regulamin zapisów elektronicznych do żłobka przewiduje większą liczbę punktów podczas przyjęcia do żłobka dla rodziców pracujących.
                                  Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia. Sposób i założenia rekrutacji uczestników projektu określa beneficjent we wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. Za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

                                  Wnioskodawca ma możliwość opracowania odpowiedniego Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Tym samym Regulamin rekrutacji powinien zostać skonstruowany w taki sposób aby umożliwił Wnioskodawcy realizację i osiągnięcie wymaganych wskaźników projektu zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.

                                  Pytanie 11. W przypadku realizacji 1 typu projektu, czyli tworzenie nowych podmiotów np. żłobek, w jaki sposób można sfinansować inwestycje z tym związaną jeśli cross-financing stanowi tylko 10% wartości projektu. W regulaminie pkt. 2.1.4 widnieje zapis, że inwestycje są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9a jednak harmonogram konkursów nie przewiduje naboru w tym roku. W jaki sposób można powiązać te dwa źródła finansowania? Jak to zaplanować w czasie? Logicznym wydawało by się, że najpierw powinna powstać infrastruktura, a dopiero później tzw. wsparcie miękkie.
                                  Aktualny harmonogram konkursów na rok 2015, z 4 sierpnia 2015 r. nie przewiduje konkursu dla PI 9a. Przy czym należy podkreślić, że nie ma obowiązku realizacji projektów dwufunduszowych (komplementarnych pomiędzy EFS a EFRR dla Poddziłania 8.1.3). Zapis przedstawiony w regulaminie przedstawia informuje o możliwości realizacji projektów w ramach EFRR dla PI 9a, które będą komplementarne dla Działania 8.1. Zapis ten nie oznacza obowiązku łączenia projektów. Projekty w ramach Poddziałania 8.1.3 mogą być realizowane niezależnie od działań przewidzianych w ramach PI 9a. Projekty komplementarne pomiędzy ESF a EFRR dotyczące zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, będą mogły być realizowane w przyszłości po ogłoszeniu naborów w ramach PI 9a.
                                  Pytanie 12. Czy przy zamkniętych grupach docelowych (dzieci z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie opisywać standard minimum?
                                  Tak, grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.3 stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3. Tym samym beneficjent we wniosku o dofinansowanie ma obowiązek opisać standard minimum, który odnosi się do grupy docelowej projektu.
                                  Pytanie 13. Czy gmina może być liderem a żłobek realizatorem (żłobek jako jednostka podlegająca gminie)?
                                  Tak, gmina może być liderem projektu a żłobek jako jednostka podlegająca gminie realizatorem w ramach projektu. We wniosku o dofinasowanie beneficjent powinien wskazać podział obowiązków pomiędzy liderem projektu a realizatorem.
                                  Pytanie 14. Czy dzieci muszą mieć oświadczenie o niepełnosprawności i przez kogo musi być ono wystawione?
                                  Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią Orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
                                  Pytanie 15. Czy osoba opiekująca się dzieckiem po urlopie macierzyńskim, przebywająca na urlopie wypoczynkowym może brać udział w projekcie?
                                  Tak, osoba opiekująca się dzieckiem do lat 3, po urlopie macierzyńskim i przebywająca na urlopie wypoczynkowym może być uczestnikiem projektu w ramach Poddziałania 8.1.3
                                  Pytanie 16. Czy w momencie gdy wkład własny pokrywany będzie jednocześnie z kilku źródeł, np. z opłat rodziców i Programu Maluch – łączna wartość pobranych od rodziców opłat w całym okresie realizacji projektu nie może przekroczyć łącznej kwoty wkładu własnego, czy też kwoty wkładu własnego minus dofinansowanie z Programu Maluch?
                                  Na łączną kwotę wkładu własnego, wykazywanego na poziomie 12% w ramach projektu, będą składać się kwoty opłat od rodziców oraz środki pozyskane przez podmiot z innych programów np. MALUCH. Wkład własny może być pokryty w całości lub częściowo albo z programu MALUCH albo z opłat rodziców. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.
                                  Pytanie 17. Jak należy rozumieć obowiązek zachowania trwałości, czyli instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki – czy wystarczy jeżeli w momencie zapotrzebowania np. zatrudnię dodatkową osobę/y do opieki nad dziećmi, czy osoby te muszą być zatrudnione stale przez okres dwóch lat po zakończeniu projektu, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, bo np. nie ma tylu chętnych dzieci, co w okresie realizacji projektu?
                                  Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Powstała liczba miejsc w projekcie musi być równa liczbie miejsc w gotowości.

                                  Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania liczby miejsc opieki nad dziećmi, rozumianej jako gotowość do przyjęcia określonej liczby dzieci w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie. W konsekwencji beneficjent będzie zobowiązany do zatrudnienia opiekuna grupy dopiero w momencie gdy nastąpi zapotrzebowanie na dane miejsca opieki nad dziećmi. Jeżeli nie będzie grupy nie musi być zatrudniony opiekun.

                                  Pytanie 18. W konkursie przewidziano dodatkowe punkty za uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w projekcie – czy by otrzymać dodatkowe punkty wystarczy jedno dziecko niepełnosprawne? czy liczba dzieci niepełnosprawnych ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście oceny?
                                  IOK nie wskazuje minimalnego udziału dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
                                  Pytanie 19. regulaminie konkursu znajduje się zapis, iż pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwać może maksymalnie do 12 miesięcy – czy ww. zapis dotyczy wyłącznie czwartego typu projektu?
                                  Nie, powyższe zapisy dotyczą wszystkich typów operacji w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.
                                  Pytanie 20. Jak należy rozumieć typ czwarty projektu? Czy również muszą powstać zupełnie nowe miejsca? Czym różni się on od pozostałych typów?
                                  Beneficjent w ramach każdego typu operacji jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co wykazuje obligatoryjnie we wskaźniku produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
                                  Czwarty typ operacji dotyczy pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

                                  Pytanie 21. We wniosku wymagane jest opisanie sposobu zarządzania projektem, w tym opis zaangażowanej kadry – jak to wymaganie ma się do faktu, iż we wniosku nie występuje już zadanie zarządzanie projektem, a koszy te stanowią obecnie część kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo? Czy w momencie, gdy np. w opisie zarządzania, zaangażowana zostanie osoba/firma zewnętrzna do wsparcia w procesie zarządzania, w tym rozliczania projektu – na jakiej podstawie i czy w ogóle będzie wymagana jakaś dokumentacja z tym związana – np. dokumenty z wyboru takiej osoby/podmiotu, umowa, dokumenty potwierdzające stosowne kwalifikacje/doświadczenie, dokumenty rozliczające (rachunek/faktura/lista płac)?
                                  We wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wykazać jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i wykonawców. Opis sposobu zarządzania projektem będzie podlegać ocenie w kontekście zdolności beneficjenta do efektywnej realizacji projektu (część IV, pkt 5 Karty oceny merytorycznej).

                                  Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków, beneficjent powinien opisać jaka kadra zaangażowana będzie w realizację projektu w szczególności przedstawić kluczowe stanowiska i ich rolę. Elementem oceny jest doświadczenie personelu i o ile to możliwe należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym personelu istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. W sytuacji, gdy jest to możliwe należy wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem. W tym zakresie należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu, a nie te które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować.

                                  Beneficjent powinien mieć jednak na uwadze rozgraniczenie pomiędzy formą płatności za usługę zarządzania projektem dla podmiotu zewnętrznego a kwestią potencjału Beneficjenta warunkującego prawidłowe zarządzanie projektem, które podlega ocenie na podstawie wniosku o dofinansowanie. Koszty zarządzania projektu beneficjent ujmuje w kosztach pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku dokumentowania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność. Ponadto należy mieć na uwadze, że o ile IOK nie będzie wymagała dokumentów, to nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku postępowania zgodnie z przepisami prawa. Inne organy kontrolujące mogą dokonać kontroli wskazanych przez beneficjenta dokumentów. Ponadto rozliczanie kosztów zarzadzania w stawce ryczałtowej kosztów pośrednich nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku dochowania należytej staranności w sposobie zarządzania projektem w tym angażowania personelu/podmiotów zewn. posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w kontekście realizowanego projektu.

                                  Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie lub jakimś innym dokumencie wymagane będzie rozpisywanie konkretnych wydatków planowanych w projekcie w ramach kosztów pośrednich?
                                  Koszty pośrednie w ramach projektu rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku wskazywania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność na etapie realizacji projektu.
                                  Pytanie 23. regulaminie znajduje się zapis, iż w przypadku negocjacji, formularz negocjacyjny przekazywany jest Wnioskodawcy za pośrednictwem platformy SEKAP. Jednocześnie złożenie wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP. W jaki sposób podmiot, który złożył wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, otrzyma ewentualny formularz negocjacyjny?
                                  IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę ePUAP lub PEUP beneficjenta. IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP i rekomenduje korzystanie przez beneficjenta z platformy SEKAP.
                                  Pytanie 24. Co oznacza zapis mówiący o tym, iż umowa dostarczana jest drogą elektroniczną – czy będzie to na platformę SEKAP, ePUAP, adres e-mail?
                                  IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę odbiorczą SEKAP/ePUAP beneficjenta.
                                  Pytanie 25. Czy uczestnikiem projektu będzie mogła być osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jeżeli tak – pod jakimi warunkami?
                                  Grupę docelową stanowią osoby pracujące wychowujące dzieci do lat 3, łącznie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
                                  Pytanie 26. Co oznacza zapis, iż informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie? Czy jeżeli w ww. okresie były uczestnik projektu np. straci pracę – będzie to miało jakiś wpływ na projekt? Jeżeli tak – jaki?
                                  Wskaźnik: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku beneficjent uwzględniania osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Wskaźnik jest mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być fakultatywnie weryfikowane przez beneficjenta do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Jeśli beneficjent po dokonaniu weryfikacji dotyczącej statusu zatrudnienia pozyska dane, że osoba utraciła zatrudnienie, wykaże ten fakt w części dotyczącej realizacji wskaźników projektu we wniosku o płatność.
                                  Pytanie 27. Co oznacza zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona, wychowująca dziecko do lat 3? Czy musi ona przebywać na jakiejś formie urlopu, czy może to być po prostu osoba pracująca?
                                  Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w pkt 2.1.2 grupę docelową stanowią osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3. Osoba zatrudniona nie musi przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim.
                                  Pytanie 28. Jak należy rozumieć zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba znajdująca się poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – czy to tylko osoba zarejestrowana jako bezrobotna?
                                  Osoba znajdująca się poza rynkiem pracy to osoba która posiada status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo lub osoby poszukującej pracy (rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia). Ponadto za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
                                  Pytanie 29. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zwiększenie dofinansowania żłobków niepublicznych, które ma skutkować wzrostem ilości miejsc w żłobkach, przy czym dofinansowanie nie zakłada 100% pokrycia kosztów utworzenia i utrzymania miejsca opieki. Część kosztów będzie pokrywana z opłat wnoszonych przez rodziców. Czy takie działanie mieści się w założeniach obecnego konkursu i czy miasto może starać się o uzyskanie dofinansowania, w sytuacji, gdy miasto finansuje usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat trzech w żłobkach niepublicznych w formie dotacji.?
                                  Miasto może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach niepublicznych. Wartość dofinasowania wynosi 88% natomiast poziom wkładu własnego 12%.
                                  Pytanie 30. Czy można zorganizować zajęcia dla dzieci objętych projektem np. logopedyczne, języka angielskiego?
                                  W ramach kosztów pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym mogą być kwalifikowane wszystkie te koszty, które odnoszą się bezpośrednio do danego dziecka i są związane z zapewnieniem mu wsparcia w danej placówce opieki np. koszty materiałów higienicznych, opłat za pobyt pobieranych od rodziców, zajęcia dodatkowe, zajęcia z logopedą.
                                  Pytanie 31. Czy można pobierać od rodziców symboliczną opłatę za opiekę nad dzieckiem (w żłobku, klubie dziecięcym lub opiekę niani), oraz czy może ona stanowić wkład własny projektu?
                                  Opłata pobierana od rodziców może stanowić wkład własny w ramach projektu. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Przy czym jest to wartość ogółem wkładu własnego, który może pochodzić z różnych źródeł (nie tylko z opłat rodziców) i stanowić wkład pieniężny lub niepieniężny.
                                  Pytanie 32. W regulaminie zapisano, że Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, mowa jest o instytucjonalnej gotowości, czy jesteśmy zobowiązani do utrzymania takiej samej liczby miejsc, ile zaplanowano w projekcie? Jeżeli w kolejnych latach nie będzie tylu chętnych i liczba dzieci będzie mniejsza, czy spełnimy warunek?
                                  Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki, co oznacza, że liczba utworzonych miejsc w ramach projektu musi być równa liczbie miejsc utrzymanych w ramach trwałości projektu, pod kątem instytucjonalnym. Jeżeli okaże się, że nie ma tylu chętnych, wówczas beneficjent nie poniesie żadnych konsekwencji. Jeśli natomiast pojawią się chętni, wówczas beneficjent musi być gotowy do ich przyjęcia. Miejsca muszą być utrzymane, ich liczba nie może się zmniejszyć.

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_08_01_03_iz_01_24_014_15

                                   Pytanie 1. Czy wolontariusz może wykonywać takie same zadania jak osoby zatrudnione do realizacji zadań w projekcie?
                                   Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt 6 c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
                                   Pytanie 2. Czy można wyposażyć stanowisko pracy w kosztach pośrednich?
                                   Kwestia kwalifikowalności wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu określona została w Podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
                                   Z kolei zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 5) Wytycznych koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonych stawek ryczałtowych. Stawki ryczałtowe zaś, w świetle zapisów Podrozdziału 6.6 Wytycznych, stanowią jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020. Istotne jest, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.6 pkt 2) Wytycznych: „2) Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.16”.
                                   Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:- koordynowanie i nadzorowanie projektu,- rozliczanie, w tym monitorowanie,- organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),- informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,- obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,- obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
                                   Co więcej, dotyczy to ww. czynności bez względu na fakt, kto i w jakiej formie je wykonuje. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 uznaje, iż na potrzeby wykonywania czynności przedstawionych powyżej może zajść potrzeba wyposażenia stanowiska pracy danej osoby. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, istnieje możliwość sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy w ramach kosztów pośrednich. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu 10% określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.

                                   Pytanie 3. Czy wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego będzie kosztem kwalifikowalnym?
                                   Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Ponadto, w świetle Wytycznych, okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Tym samym, w świetle powyższego, wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego (np. wynagrodzenie rzeczoznawcy) może być kwalifikowalny, o ile jest on konieczny dla prawidłowej realizacji projektu oraz zostanie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.
                                   Pytanie 4. Czy zaadaptowanie pomieszczeń przed rozpoczęciem projektu będzie kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.1 pkt 7) okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowo Wytyczne wskazują, iż wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Rozdz..pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Rozdz.8.7 pkt 3 lit.c).
                                   Jednocześnie, w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.
                                   Istotne jest również, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, iż taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
                                   - wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
                                   - wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
                                   - wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
                                   - w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.

                                   Pytanie 5. Czy w świetle zapisu w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , który brzmi: „Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”, można opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku wnieść do projektu w postaci wkładu własnego (tzn. rodzic uiszcza opłatę, miasto kwalifikuje ją jako wkład własny w projekcie)? Czy prawidłowe jest rozumienie, że jeśli można je zakwalifikować w ramach projektu i będzie to wykazane we wniosku o dofinansowanie, nie będą one pomniejszać wydatków kwalifikowalnych projektu, a zarazem nie będą pomniejszać dofinansowania, które wynosi 88% wartości projektu?
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Dodatkowo Wytyczne, w Podrozdziale 6.9 pkt 1) wskazują, iż:
                                   „1) Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzana, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”.
                                   Oznacza to, iż w przypadku, gdy uzyskany dochód w projekcie nie został przewidziany i wykazany we wniosku aplikacyjnym, wówczas zachodzi konieczność jego wykazania we wniosku o płatność. Jednocześnie IZ RPO WSL 2014-2020, zgodnie z zapisami wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” przyjęła rozwiązanie, iż w powyższym przypadku Beneficjent zobligowany jest do zwrotu kwoty wykazanego dochodu na rachunek Instytucji Zarządzającej na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Natomiast na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 Instytucja Zarządzająca uznaje za właściwy schemat postępowania analogiczny z tym, przyjętym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, iż istnieje możliwość wykazania jako wkład własny do projektu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka, przy czym powyższe musi zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

                                   Pytanie 6. Klub dziecięcy będzie znajdować się na 4 piętrze. W budynku jest winda, która wymaga remontu. Czy remont może stanowić koszt kwalifikowany w ramach projektu?
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każdy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Podrozdziale 6.2 .pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Podrozdziale.8.7 pkt 3 lit.c) Natomiast w gestii Beneficjenta pozostaje sposób wywiązania się z powyższych wymogów.
                                   Pytanie 7. Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wymagane będzie udokumentowanie poniesienia określonych wydatków w jakiś sposób?
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.
                                   Pytanie 8. Jak należy rozumieć finansowanie racjonalnych usprawnień w przypadku, gdy we wniosku nie przewidziano uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych? Czy będzie możliwe ich sfinansowanie z ewentualnych powstałych oszczędności? Czy w przypadku braku oszczędności Beneficjent będzie zobligowany do zastosowania stosownych usprawnień z własnych środków? Czy wymagane będzie udokumentowanie wprowadzenia racjonalnych usprawnień – jeżeli tak – w jaki sposób?
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne ws. równości szans) mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
                                   W świetle powyższego wydatki odnoszące się do powyższej zasady kwalifikowalne będą jedynie w przypadku objęcia wsparciem projektowym osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wydatki te będą przeznaczone na realizację przywołanych powyżej założeń, przy czym zamierzenie wsparcia osób niepełnosprawnych musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie.
                                   W przypadku powstania oszczędności w projekcie, w którym pierwotnie nie przewidziano udziału osób niepełnosprawnych, na okoliczność ewentualnego kwalifikowania wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami konieczna jest zmiana zapisów wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku, gdy projekt zakładał wsparcie osób niepełnosprawnych, przy czym w budżecie projektu nie zabezpieczono środków na finansowanie kosztów racjonalnych usprawnień, wówczas należy mieć na uwadze zapisy § 33 ust 2 wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zgodnie z którymi:
                                   „2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu;2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych;3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;4) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zlecenia usługi merytorycznej;5) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu; 6) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.”
                                   Jednocześnie Wytyczne ws. równości szans nie wprowadzają dodatkowego wymogu w zakresie dokumentowania kosztów racjonalnych usprawnień – w tym zakresie obowiązują zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi ws. równości szans łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.

                                   Pytanie 9. Czy tworząc klub dziecięcy w ramach projektu można po godzinach pracy klubu, w jego pomieszczeniach prowadzić dodatkowe zajęcia komercyjne?
                                   Tak, istnieje taka możliwość. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż będą to zajęcia komercyjne należy mieć na względzie zapisy dotyczące dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu w Podrozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                   Pytanie 10. Czy jest możliwość wykazania wkładu niepieniężnego w postaci kosztów remontu przystosowującego budynek na użyteczność żłobka. Remont będzie wykonywać firma zewnętrzna na zlecenie Gminy - dowodem będzie faktura za usługę. Remont będzie wykonany przed planowaną realizacją projektu miękkiego.
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
                                   - wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
                                   - wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
                                   - wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
                                   - w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
                                   Jednocześnie, w przypadku wniesienia do projektu kosztów adaptacji pomieszczeń w ramach wkładu własnego, koszty te będą kwalifikowalne, niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w takim przypadku koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot__kwalifikowalnosci_w_ramach_konkursu_nr_rpsl_08_01_03_iz_01_24_01415

                                    Pytania z ankiet z 30 lipca 2015 dot. rewitalizacji

                                    Pytanie 1. Kiedy konkretnie będzie opracowany poradnik dobrych praktyk w rewitalizacji?
                                    Przed ogłoszeniem procedury oceny wszystkich LPR.
                                    Pytanie 2. Czy do działań realizowanych w ramach priorytetu 9.2.1 i 9.4.4. konieczne jest tworzenie programu rewitalizacji dla obszaru wiejskiego?
                                    Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji realizowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie działań rewitalizacyjnych w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji oraz wpisywać się w Strategie ZIT Subregionu Centralnego. Program Rewitalizacji może obejmować obszary wiejskie, jeżeli tereny te należą do powierzchni zdegradowanych, nie ma jednak obowiązku tworzenia oddzielnego programu rewitalizacji tylko dla obszarów wiejskich. Kluczowym wyznacznikiem jest poziom zdegradowania terenu, a nie status gminy jako wiejskiej bądź miejskiej.
                                    Poddziałanie 9.4.4 nie istnieje, być może chodziło o 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w tym przypadku nie jest wymagana zgodność projektu z Programem Rewitalizacji, natomiast niezbędna jest Lokalna Strategia Rozwoju, z której będzie wynikała konieczność realizacji danego przedsięwzięcia.

                                    Pytanie 3. Czy powiat ziemski może opracować program rewitalizacji (ustawa wykazuje gminy) i czy takie opracowanie będzie uznane za wystarczające dla celów realizacji w ramach RPO WSL. 2014-2020.
                                    Nie. Projekt ustawy oraz Wytyczne MIiR w sprawie rewitalizacji jasno wskazują, że to gmina jest tym organem, który może LPR uchwalić.

                                    Pytanie 4. Czy programy rewitalizacji będą podlegały jakiejkolwiek ocenie w procesie wdrażania RPO? Jeśli tak to czy np. wykonanie programu niezgodnego z ustawą może skutkować odebraniem/ nie przyznaniem dofinansowania?
                                    Zgodnie z Wytycznymi MIiR w sprawie rewitalizacji, IZ musi zastosować jakąś formę oceny LPR-ów w ramach RPO. Natomiast nie ma żadnej regulacji, która mówi, że LPR składany do oceny musi być skonstruowany zgodnie z ustawą (poza jedynym wyjątkiem, kiedy gmina do tej pory nie miała LPR-u i obecnie przystępuje do jego stworzenia. Jeśli gmina nie zdąży uchwalić LPR-u przed dniem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji to wówczas będzie musiała przygotować ten dokument w zgodzie z ustawą).

                                    Pytanie 5. Rola mieszkańców i org. Pozarządowych?
                                    Jest to fundament nie tylko tworzenia LPR-u, ale całego procesu rewitalizacji. Zatem jeśli mieszkańcy i (jeśli istnieją) organizacje pozarządowe zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w procesie rewitalizacji to wówczas należy uznać, że rewitalizacja jest prowadzona niezgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych MIiR w sprawie rewitalizacji oraz projektu ustawy o rewitalizacji.
                                    Pytanie 6. A właściwie czy są możliwości bezpośredniego wnioskowania ośrodki finansowe na działania rewitalizacyjne przez organizacje i grupy nieformalne?
                                    Katalog beneficjentów jest jasno sprecyzowany w SZOOP. Zatem organizacje pozarządowe jak najbardziej są wymienione jako jeden z typów beneficjentów natomiast grupy nieformalne nie z uwagi na brak posiadania osobowości prawnej co jest bezwzględnie potrzebne przy, np. podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

                                    Pytanie 7. Czy w ramach rewitalizacji w procedurze konkursowej będzie mogła startować gmina która nie jest ujęta w strategii Śląskie 2020+ jako obszar przewidziany do rewitalizacji?
                                    Nie. Zgodnie z treścią SZOOP/RPO w ramach konkursu z poddziałania 10.3.3. mogą wziąć udział beneficjenci, którzy będą realizować projekty na terenie gmin wymienionych w Strategii Śląskie 2020, jako gminy wymagające rewitalizacji.

                                    Pytanie 8. Jakie są możliwości wsparcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?
                                    MIiR planuje ogłosić wespół z Urzędami Marszałkowskimi konkurs finansowany z PO PT 2014 – 2020, który będzie miał na celu właśnie sfinansowanie stworzenia LPR-ów.

                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_z_ankiet_z_30_07_2015_dot__rewit

                                     Pytanie 1. Sposób oceny spełnienia kryterium 2. Stopień realizacji przez projekt celów Strategii ZIT/RIT mierzony stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników danego priorytetu ZIT/RIT w ramach Kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólnych dla poddziałań ZIT/RIT - EFRR
                                     Przy ocenie w/w kryterium przyjmuje się następującą ścieżkę postępowania:
                                     1) projekt musi realizować przynajmniej jeden wskaźnik spośród wskazanych w Strategii ZIT/RIT;
                                     2) w oparciu o informacje zawarte we wniosku należy określić obszar realizacji (gmina do 50 tys. mieszkańców lub gmina powyżej 50 tys. mieszkańców) lub obszar przeważający realizacji (wg. kosztów kwalifikowanych w projekcie):

                                     Gminy do 50 tys. mieszkańców włącznie (gminy małe):
                                     - Sub. Centralny – 23% wskaźnika dla Subregionu, 
                                     - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                                     - Sub. Północny – 56% wskaźnika dla Subregionu,
                                     - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu

                                     Gminy powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże):
                                     - Sub. Centralny – 77% wskaźnika dla Subregionu,
                                     - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                                     - Sub. Północny – 44% wskaźnika dla Subregionu,
                                     - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu;

                                     3) uwzględniając adekwatny wskaźnik produktu lub rezultatu bezpośredniego oraz jego ogólną wartość dla Subregionu wskazaną w Strategii ZIT/RIT, wartość wskaźnika dla danego projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w/w % wartość właściwą ze względu na lokalizację danego projektu, należy wyliczyć % udział realizacji wskaźnika przez projekt:
                                     WD=[A/(B*C)]*100
                                     Przy czym:
                                     WD- wartość docelowa wskaźnika %,
                                     A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt,
                                     B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu wskazana w Strategii ZIT/RIT,
                                     C- ww. procentowa wartość dla gmin dużych lub małych;

                                     4) przy przyznawaniu punktów w pierwszej kolejności pod uwagę brane są wskaźniki z ram wykonania, jeśli takie występują; gdy beneficjent wykazał we wniosku realizację więcej niż jednego wskaźnika bierze się pod uwagę wskaźnik o najkorzystniejszej wartości);

                                     Przykład I
                                     • Projekt z Poddziałania 3.1.2 realizuje wskaźnik Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych o wartości 0,5 ha i jest realizowany na obszarze gminy małej w ramach RIT Zachodniego.
                                     • Wskaźnik w Strategii RIT Subregionu Zachodniego dla Poddziałania 3.1.2 wynosi 3,9 ha.
                                     • W RIT Zachodniego proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 50% - 50%.
                                     • WD = [0,5/(3,9*50%)*100
                                     • Wskaźnik realizowany przez projekt (0,5 ha) stanowi 25,6% wartości wskaźnika zakładanego do realizacji przez gminy małe.
                                     Na ocenie otrzymuje zatem 4 pkt.

                                     Przykład II
                                     • Projekt z Poddziałania 4.1.1 realizowany przez Powiat Tarnogórski w 60% (kosztów kwalifikowanych) na terenie Tarnowskich Gór a w 40% w Zbrosławicach realizuje wskaźniki:
                                     - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.
                                     - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,49 MW.
                                     - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 50 t.
                                     • Wskaźniki w Strategii ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 4.1.1 wynoszą:
                                     - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 20 szt.
                                     - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 24 szt.
                                     - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 13 MW 
                                     - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2283 t.
                                     - W ZIT proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 77% - 23%.
                                     • Projekt musi zostać zakwalifikowany jako realizowany w przeważającej części na terenie gminy dużej, zatem do wyliczania wskaźnika bierze się pod uwagę 77% wskaźnika dla Subregionu.
                                     • Wyliczając wartości dla wszystkich wskaźników wg algorytmu:
                                     - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: WD = [2/(20*77%)*100
                                     - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
                                     WD = [0,49/(13*77%)*100
                                     - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: WD = [50/(2283*77%)*100
                                     • Wskaźniki realizowane przez projekt stanowią odpowiednio:
                                     - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13%
                                     - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4,9%
                                     - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,8%
                                     • Oceniający powinien wziąć pod uwagę najkorzystniejszy wskaźnik, czyli pierwszy z ww. i przyznać 4 pkt.

                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://rpo.europ.pl/czytaj/spotkanie_zgromadzenia_ogolnego_rit_z_20_sierpnia_2015r__w_czestochowie

                                      Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 12.1 Infrastruktura edukacyjna z dnia 29 lipca 2015 r.

                                      Pytanie 1. Wypełnienie wniosku o dofinasowanie (informacje szczegółowe dot. poszczególnych pozycji we wniosku).
                                      Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
                                      Pytanie 2. W jakiej formie powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne?
                                      W ramach działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego nie została określona forma konsultacji społecznych. Należy pamiętać aby kampania informacyjna miała jak największy zasięg oraz dotarła do każdego potencjalnego uczestnika. Obecnie standardem jest informacja o konsultacjach społecznych na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie ogłoszenia w budynku urzędu. Wskazane jest także informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny ( np. listowny kontakt z rodzicami 3 i 4 latków ).Wynikiem konsultacji powinien być sporządzony raport z jej przebiegu.
                                      Pytanie 3. Czy jest wymagana ilość lub % uczestników takich konsultacji?
                                      Konsultacje społeczne dla działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego są ważne bez względu na liczbę uczestników. Oznacza to, że konsultacji nie można unieważnić, nawet jeśli wzięło w nich udział tylko kilka osób.
                                      Pytanie 4. Pomoc publiczna w projekcie?
                                      Co do zasady w projektach, które będą dotyczyć budynków przedszkoli pomoc publiczna nie wystąpi. Jeśli chodzi o przedszkola publiczne to działają one w ramach publicznego systemu oświaty i opłaty jakie są pobierane przez gminę maja charakter opłat administracyjnych. Natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych pomoc publiczna wystąpi z uwagi na fakt, że przedszkole oprócz subwencji oświatowej pobiera czesne od rodziców/opiekunów, którego publiczna placówka nie pobiera. Ponadto niepubliczne przedszkola są zazwyczaj prowadzone przez przedsiębiorców, dla których jest to normalna, ciągła, działalność gospodarcza.
                                      Pytanie 5. Kwalifikowalność?
                                      Wydatki powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR EFS FS 2014-2020, Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, oraz z zapisami Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020.

                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_12_1_infrastruktura_edukacyjna_z_dnia_29_lipca_2015_r

                                       Pytanie 1. W Lokalnym Systemie Informatycznym po wygenerowaniu wniosku o dofinansowanie w pdf wyświetla się informacja, że jest to wydruk próbny. W jaki sposób należy prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór w ramach 9.1.6?
                                       Wydruk próbny na wniosku o dofinansowanie pojawia się w sytuacji, jeżeli wniosek został wygenerowany niewłaściwie co oznacza, że zawiera błędy lub nie został pobrany z właściwej sekcji w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI). Aby prawidłowo wygenerować wniosek o dofinansowanie z systemu LSI, a później poprawnie złożyć go do Instytucji Zarządzającej, należy przejść kolejno przez wskazany poniżej schemat postępowania. Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o dofinansowanie projektu w LSI należy przejść do ostatniej sekcji formularza pn. Podsumowanie projektu które umożliwia wygenerowanie pliku PDF.
                                       Ikona Podgląd pdf umożliwia wyświetlenie gotowego wniosku w formacie pdf.
                                       Z kolei ikona Złóż wniosek powoduje zatwierdzenie wszystkich informacji wprowadzonych w danym wniosku. Jeżeli aktywna jest jedynie ikona Podgląd pdf, wniosek zawiera błędy, które wyświetlają się w górnej części sekcji. Suma kontrolna wniosku generuje się po usunięciu wszystkich błędów i kliknięciu ikony Złóż wniosek. Należy pamiętać, iż złożenie wniosku wyłącznie w systemie LSI nie jest uznawane za złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej. Po złożeniu wniosku, kolejnym etapem jest zapisanie pliku pdf. W tym celu należy kliknąć na zakładkę Projekty i odnaleźć właściwy wniosek. Następnie, poprzez kliknięcie na ikonę Pobierz pdf, system pobiera i zapisuje plik w wybranej przez siebie lokalizacji.

                                       Ostatecznie wniosek w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platform elektronicznych:
                                       a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub
                                       b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

                                       Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Wnioskodawcę (osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w danej Instytucji) w sposób wskazany w Regulaminie naboru. Potwierdzeniem złożenia jest upo, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

                                       Jednocześnie z uwagi na zgłaszane przez projektodawców problemy w trakcie próby wysłania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną na platformę ePUAP, IZ RPO rekomenduje korzystanie z platformy SEKAP.

                                       Szczegółowe instrukcje w jaki sposób korzystać z systemu LSI, a także w jaki sposób złożyć wniosek za pomocą platformy SEKAP znajdują się na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014.

                                       Pytanie 2. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej jako partnerzy w projekcie mogą prowadzić działania szkoleniowe ( np. kurs spawacza, kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy) i czy takie koszty zostaną uznane za kwalifikowalne?
                                       Nie. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OPS i PCPR nie mogą samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
                                       • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
                                       • CIS i KIS,
                                       • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
                                       • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                       Pytanie 3.
                                       a) Czy zawarte w wskaźniku rezultatu bezpośredniego (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu) pojęcie "kwalifikacji" należy rozumieć jako "określony zestaw efektów uczenia się zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję"?
                                       b) Na jaki okres czasu oraz jaka forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dot. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Czy w przypadku umów o pracę konieczne jest pełnoetatowe zatrudnienie?
                                       a) Zgodnie z załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych: „Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w piśmie nr DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 NK: 185240115 z dn. 09.07.2015r. przedstawiło wyjaśnienie dotyczące w/w wskaźnika. Uczestnika można uwzględnić we wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

                                       b) Zgodnie z załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie określono na jaki czas oraz jaka forma zatrudnienia powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dotyczący liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Określono natomiast definicję osoby pracującej: „Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego”.

                                       Pytanie 4.

                                       1) Czy jeżeli uczestnikami projektu są:
                                       a) dzieci ( przebywające w pieczy zastępczej),
                                       b) osoby zatrudnione,
                                       c) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w których co najmniej jedna osoba nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pomniejszane jest o liczbę w.w osób?
                                       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób:

                                       a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
                                       b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
                                       c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
                                       - do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
                                       Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br. efektywność zatrudnieniowa nie obejmuje osób zatrudnionych, ponieważ jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

                                       Pytanie 5. Czy możliwe jest objęcie wsparciem w projekcie osób bezrobotnych z profilem I i II skoro w myśl tego punktu pisemne porozumienie z PUP dotyczy osób należących do III profilu.
                                       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 grupy docelowe, które można objąć wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6 to osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
                                       a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
                                       b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
                                       c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
                                       d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
                                       e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
                                       f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
                                       g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
                                       h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
                                       i) osoby niesamodzielne;
                                       j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
                                       k) osoby korzystające z PO PŻ.

                                       Zgodnie z powyższym co do zasady jedynie osoby bezrobotne z III profilu mogą zostać objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6. Może się jednak zdarzyć, że osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodów innych niż bezrobocie są jednocześnie bezrobotnymi należącymi do I i II profilu. W tym przypadku mogą one zostać objęte wsparciem, ale wyłącznie o charakterze społecznym.

                                       Pytanie 6. Czy możliwe byłoby zakwalifikowanie w projekcie wydatku związanego z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu, używanych w celu dotarcia do miejsca zamieszkania uczestnika projektu w ramach realizacji pracy socjalnej. Na dużym obszarze planowanego do realizacji w ramach naszego partnerstwa projektu komunikacja publiczna albo zupełnie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w sposób niepozwalający na możliwie racjonalne zaplanowanie wizyt w środowiskach objętych wsparciem (powodując znaczne obciążenie czasowe w ramach wizyty w jednym środowisku). Umożliwienie korzystania z posiadanych przez pracowników własnych środków transportu mogłoby usprawnić i zintensyfikować działania w terenie świadczone na rzecz uczestników projektu w ramach pracy socjalnej. W związku z powyższym, czy wydatek, związany bezpośrednio z zadaniami aktywnej integracji i świadczeniem pracy socjalnej mógłby być wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu, a jeśli tak, to czy zawierałby się w ryczałtowej kwocie kontraktu socjalnego, czy istniałaby konieczność wyszczególnienia we wniosku odpowiedniego wydatku (określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).
                                       Tak. Wydatki związane z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne pod warunkiem faktycznie istniejących problemów z np. komunikacją publiczną co utrudnia dojazd do wybranych środowisk objętych wsparciem. Kwota 4400 zł stanowi uśredniony koszt usług aktywnej integracji realizowanych w ramach kontraktu socjalnego, z wyłączeniem pracy socjalnej. W związku z powyższym należy wyszczególnić we wniosku odpowiedni wydatek związany z dojazdem do uczestnika projektu celem świadczenia pracy socjalnej, a w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii wskazać szczegółowe uzasadnienie dla jego poniesienia w ramach projektu min. określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

                                       Pytanie 7. Chcemy powołać do życia KIS, w którym docelowo zatrudniony byłby koordynator, pomoc administracyjna, osoba sprzątająca, księgowa KIS. Koszty te są wymienione w katalogu kosztów pośrednich. Jak kwalifikować powyższe koszty, jeżeli utworzenie KIS będzie działaniem merytorycznym w ramach kosztów bezpośrednich? Czy będą to koszty pośrednie czy bezpośrednie projektu? To samo się ma do materiałów biurowych, usług bankowych i pocztowych, czy te koszty ponoszone w ramach KIS będą kosztami pośrednimi i czy pośrednimi?
                                       Jeżeli realizują Państwo drugi typ projektu, w ramach którego można tworzyć podmioty działające na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym kluby integracji społecznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, wszystkie wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem ww. podmiotu będą kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w wysokości adekwatnej do liczby osób aktywizowanych w ramach projektu.
                                       Pytanie 8. W regulaminie naboru wniosków w pkt 5.5 Szczegółowe kryteria dostępu ust. 3 lit c) zapisane jest, że wskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%.
                                       Prosimy o wyjaśnienie jak wyliczyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, czy 10% z liczby 45%, czy 10% łącznej liczby uczestników projektu oraz o wskazanie, na jaki minimalny okres musi zostać zatrudniony uczestnik projektu, alby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty.
                                       Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa, zarówno w wymiarze społecznym, jak i zatrudnieniowym mierzona jest w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką z wyłączeniem osób:
                                       a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
                                       b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
                                       c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
                                       Aby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy.

                                       Jednocześnie IZ RPO informuje, iż pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym został szczegółowo opisany w Rozdziale 3 Podrozdziale 3.2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br.

                                       Pytanie 9. Jaka jest rekomendowana do osiągnięcia wysokość procentowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu"?
                                       Poziom zadeklarowanych wskaźników rezultatu będzie oceniany indywidualnie przez pracowników IZ RPO podczas oceny merytorycznej projektu przy uwzględnieniu specyfiki projektu oraz specyfiki grupy docelowej, w tym stopnia ich wykluczenia.

                                       Pytanie 10. Czy w ramach zawartego z PUP porozumienia w sprawie realizacji PAI ze środków projektu współfinansowane są tylko działania w zakresie integracji realizowane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 62 a ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), czy także kwoty wydatków poniesionych przez PUP w związku z realizacją prac społecznie użytecznych (jeżeli tak, to na jakiej zasadzie miałby się odbywać przepływ środków finansowych)?
                                       Możliwe jest finansowanie innych wydatków poniesionych przez PUP w związku z obsługą merytoryczną zadania zgodnie z polityką rachunkowości jednostki np. za pomocą noty obciążeniowej.

                                       Pytanie 11. Czy uczestnik projektu OPS/PCPR, który jest zakwalifikowany do III profilu pomocy może zostać objęty tylko wsparciem w ramach PAI?
                                       Nie. Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty również wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI, jednakże wsparcie w ramach PAI jest wymaganym minimum.

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_09_01_06_iz_01_24_01215_z_dnia_26_sierpnia_2015_r

                                        Pytanie 1. Czy udało się coś z Ministerstwem ustalić co z III profilem bezrobotnych (czy jest jakieś pismo w tej sprawie)?
                                        W kwestii możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu OWES w dalszym ciągu obowiązuje zasada z wytycznych mówiąca iż celem zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach CT 9 wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczająca i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym osoby bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie muszą posiadać III profil pomocy.

                                        Pytanie 2. Kwestie związane ze wzorami dokumentów, które musimy stosować (oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, kto jest administratorem danych, zakres zbieranych danych, inne formularze realizacyjne.
                                        Regulacje dotyczące powierzenia i przetwarzania danych osobowych w projekcie zostały określone w § 30 umowy o dofinansowanie, której wzór minimalny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. Co do zakresu przewarzanych danych to będzie on zgodny z tym ujętym w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej – załącznik nr 13. IZ w chwili obecnej opracowuje niezbędne wzory dokumentów, które będą przekazane Projektodawcom podczas podpisywania umowy o dofinansowanie. W przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji projektu, Projektodawca opracowuje własne wzory dokumentów w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

                                        Pytanie 3. Współpraca z LGD (obecnie opracowywane są LSR i dobrze, aby działania OWES też z nimi były powiązane).
                                        W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości organizacji spotkania przez IOK z przedstawicielami OWES-ów celem opracowania sposobów współpracy OWES z LGD, IOK nie planuje żadnych spotkań informacyjnych podczas trwania konkursu.
                                        Jednocześnie IOK nie widzi przeszkód, ażeby OWES-y we własnym zakresie (np. przy współpracy z ROPS) rozpoczęły przygotowania odnośnie wypracowywania koncepcji realizacji wsparcia w ramach LSR i współpracy z LGD.

                                        Pytanie 4. Kto kwalifikuje się do objęcia wsparciem, jako osoba pracująca w PES? prosimy o doprecyzowanie zapisów z wytycznych i FAQ'ów. Czy w definicji pracownika powinniśmy się kierować definicją zawarta w umowie o dofinansowaniu?

                                        „pracownik” oznacza to:

                                        a. osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego,
                                        b.   osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,
                                        c. osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 121),
                                        d. osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.),
                                        e.   właściciela,
                                        f. wspólnika, w tym Partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

                                        A jeśli tak, to pytanie dotyczy uczestnictwa członków zarządów, którzy nie koniecznie są pracownikami wg definicji, a niewątpliwie są kluczowymi osobami, które powinny móc skorzystać ze wsparcia projektu.
                                        Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu za pracownika należy rozumieć wszystkie osoby wymienione w definicji w umowie o dofinansowanie.

                                        Jeżeli chodzi Członków Zarządu PES, to mogą oni zostać objęci wsparciem w ramach projektu jeżeli jest ono konieczne, uzasadnione oraz świadczone na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej. Należy pamiętać iż członkowie zarządu (o ile nie są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym) nie stanowią grupy docelowej projektu zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. W związku z powyższym udzielane im wsparcie zawiera się we wsparciu świadczonym na rzecz PES np. w zakresie koniecznym i niezbędnym dla procesu jego ekonomizacji, w zakresie wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji.

                                        Pytanie 5. W dokumentacji konkursowej mowa jest, że: “pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego wyłącznie do nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych”.  Jak definiowane jest nowo utworzone PS? Czy funkcjonujący podmiot, który ma zgłoszoną działalność gospodarczą może być nadal potraktowany jako nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne (warto dodać, że zazwyczaj PES’y mają tylko zarejestrowaną działalność, faktycznie jej nie prowadząc, a tym bardziej nie spełniają pełnej definicji przedsiębiorstwa społecznego).
                                        Wsparcie pomostowe zgodnie z Regulaminem Konkursu dotyczy wyłącznie nowoutworzonych Przedsiębiorstw Społecznych. W przypadku istniejących PES które w ramach projektu podjęły się ekonomizacji za powstanie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego przyjmuje się uzyskanie odpowiedniego wpisu do KRS. Uzyskanie wpisu jest traktowane jako formalne potwierdzenie przekształcenia PES w PS. Zatem w przypadku istniejących PES posiadających już odpowiedni wpis, nie ma możliwości objęcia ich wsparciem pomostowym. Takim PS należy zaproponować wsparcie w postaci wprowadzenia zmian jakościowych w celu poprawy jakości prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

                                        Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z potwierdzaniem statusu OZWSiU (str. 37 i 38 regulaminu). Czasem jest mowa, że wystarczy zaświadczenie lub oświadczenie, a czasem wymagane jest to i to. Czy faktycznie w przypadku, jeśli ktoś składa oświadczenie wymagane jest jeszcze zaświadczenie?
                                        Zgodnie z treścią Regulaminu status OZWSiU jako uczestnika projektu jest potwierdzany odpowiednim dokumentem. Wskazane w definicji wskaźnika dokumenty dla każdego z omawianych przypadków w postaci oświadczeń lub zaświadczeń należy rozumieć w sposób zamienny. I tak np. w przypadku osoby lub rodziny korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ich status należy potwierdzić zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczeniem uczestnika. W przypadku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym status ten jest również potwierdzany zaświadczeniem z właściwej instytucji lub oświadczeniem uczestnika. W przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych status ten należy potwierdzić zaświadczeniem z właściwej instytucji, zaświadczeniem od kuratora, wyrokiem sądu, lub oświadczeniem uczestnika. I tak np. w zależności od omawianego przypadku należy dobrać odpowiedni dokumenty z określonego wyżej katalogu, np. w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej będzie to któreś z wymienionych zaświadczeń lub wyrok sadu o umieszczeniu takiej osoby w placówce (osoba niepełnoletnia nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych nie może składania oświadczeń). Natomiast w przypadku rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może to być albo któreś z ww. zaświadczeń, albo oświadczenie. W pozostałych przypadkach zasadę stosuje się w sposób analogiczny.
                                        Istotą jest potwierdzenie faktycznego statusu uczestnika składające się na zagrożenie wykluczeniem społecznym i kwalifikujące go do objęcia wsparciem w projekcie.

                                        Pytanie 7. Czy OWES może świadczyć usługi doradcze na rzecz PES z zakresu zamykania/wyrejestrowywania podmiotu?
                                        Co do zasady wparcie tego typu wsparcie nie jest zabronione, jednocześnie na OWES-ie będzie ciążyła konieczność udowodnienia jego niezbędności dla PES oraz niezbędności dla osiągnięcia celu projektu.

                                        Pytanie 8. Jednym z naszych partnerów jest Miasto. Czy w związku z tym, iż są partnerem w projekcie,  Lider projektu może udzielić dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych gdzie członkiem jest  Miasto?
                                        Zgłoszona sytuacja jest przedmiotem wewnętrznych konsultacji. IOK zajmie stanowisko w przedmiotowej kwestii w późniejszym terminie.

                                        Pytanie 9. Pracownik projektu jest jednocześnie członkiem zarządu organizacji „X”. Organizacja „X” jest zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej osób prawnych i skorzystania z dotacji OWES. Czy w Państwa opinii w tym przypadku istnieją jakieś przeciwskazania/ konflikt interesów?
                                        Jeżeli pracownik ma dostęp do informacji mogących warunkować przyznanie dotacji, bierze udział w działaniach mających na celu ich udzielanie, ma pośrednią lub bezpośrednia styczność z osobami dokonującymi oceny wniosków może budzić to wątpliwości co do bezstronności. OWES- na podstawie standardów i regulaminu sam dokonuje oceny czy zachodzą przesłanki konfliktu interesów. Każdą z takich sytuacji należy rozpatrywać indywidualnie.

                                        Pytanie 10. Prosimy o doprecyzowanie grupy docelowej:

                                        - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). - czy za osobę korzystającą uważa się członka rodziny odbierającego pomoc żywnościową, czy też jego całą rodzinę?
                                        Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu przez osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozumie się osoby które korzystają z ww. programu, a ich status weryfikowany jest na podstawie oświadczenia.

                                        Pytanie 11. Zgodnie z definicjami przedsiębiorstwa społecznego z KPRES, regulaminu akredytacji OWES oraz wytycznymi dla EFS i EFRR na lata 2014-2020 przedsiębiorstwem społecznym w najbardziej minimalnym wariancie jest fundacja prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca na umowę o pracę 1 osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zysk przeznaczająca na cele pożytku publicznego i posiadająca ciało konsultacyjno-doradcze w skład, którego wejdzie np. 3-osobowy zarząd + 1 pracownik należący do w/w grupy. Czy taki model spełnia wg Państwa definicję przedsiębiorstwa społecznego.
                                        Na podstawie opisanej sytuacji nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Przedsiębiorstwo społeczne należy rozumieć zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, tj. gdy spełni ono wszystkie wskazane w definicji warunki w sposób łączny:
                                        - jest podmiotem prowadzącym działalność celem integracji społecznej i zawodowej określonej odpowiednim poziomem zatrudnienia osób wskazanych w Regulaminie, lub realizuje usługi wskazane w definicji przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych,
                                        - jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku/nadwyżki, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
                                        - jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo  co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami;

                                        Istotna jest informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych w fundacji. Jeżeli osoby pełniące rolę członków zarządu są w niej zatrudnione (zatrudnienie rozumie się zgodnie z definicją pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie) to fundująca ta może zdaniem IOK być PS jedynie w przypadku, gdy realizuje ona usługi wskazane w definicji przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (min. zatrudnia 20% osób wskazanych w definicji, tj. niepełnosprawnych, bądź bezrobotnych w ramach III profilu określonego w ustawie). Należy mieć przy tym na uwadze iż do wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych wlicza się jedynie miejsca pracy wynikające z przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego. Natomiast w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy potwierdza podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę. O zakwalifikowaniu danego PES jako PS każdorazowo decyduje OWES.

                                        Pytanie 12. W Regulaminie RPO 9.3.1. w woj. śląskim wskazane jest, aby miejsce pracy rozumieć jako stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Czy w przypadku, gdy mamy do czynienia z modelem z pkt 1 (pytanie 11) a jednocześnie zatrudnieniem 3 osób na umowy zlecenie, z których żadna z osób nie jest z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem, to czy taki podmiot jest przedsiębiorstwem społecznym?
                                        Analogicznie do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 8 samo zatrudnienie należy rozumieć zgodnie z definicją pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie, jednocześnie mając na uwadze zawężenie form zatrudnienia zgodnie z definicja wskaźnika.

                                        Pytanie 13. Patrząc na punkt 2 (pytanie 9) – czy fundacja prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca osoby na umowy zlecenie / dzieło (nie posiadająca pracowników etatowych), zysk przeznaczająca na cele pożytku publicznego i posiadająca ciało konsultacyjno-doradcze, która zamierza zatrudnić na etat pracownika będącego osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest z tego tyłu podmiotem kwalifikowanym do otrzymania dotacji w ramach pkt 2.1.10 a Regulaminu konkursu RPSL.09.03.01-IŻ.01-24-013/15, tj. „Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstw o społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy dla osób, o których mowa w punkcie 2.1.1 lit. a.” w chwili kiedy wciąż trwa zatrudnienie osób na umowach zlecenie, które to nie są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?
                                        Jeżeli fundacja spełni wymogi wynikające z definicji zwartej w Regulaminie (tj. będzie zatrudniać odpowiednią liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mowa w definicji PS w stosunku do reszty pracowników – zgodnie z definicja pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie) to będzie ona podmiotem kwalifikującym się do otrzymania dotacji. Jednocześnie IOK zaleca ostrożność i nie stosowanie wariantów minimalnych z uwagi na ryzyko polegające na przerwaniu uczestnictwa w projekcie.

                                        Pytanie 14. Chodzi o konkretne przypadki osób, które do nas przychodzą z pytaniami, czy kwalifikować się będą do objęcia wsparciem, jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem:

                                        1. Osoba pracująca na ¼ etatu, która dodatkowo pobiera świadczenie rodzinne z MOPS’u.
                                        2. Rencista w wieku produkcyjnym, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej pobierający z tego tytułu ok. 300zł/mies.
                                        3. Osoba w wieku poprodukcyjnym, nie mająca emerytury (artysta, pracujący całe życie na umowach o dzieło). Korzysta ze świadczeń MOPS’u ze względu na ubóstwo.

                                        Czy w obecnym okresie finansowania obowiązują jakieś zasady dot. wieku lub statusu na rynku pracy, warunkujące udział w projekcie w priorytecie 9-tym?
                                        Zgodnie z Regulaminem Konkursu do grupy docelowej projektów w ramach konkursu zalicza m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Katalog osób został określony w definicji Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zawartej w Regulaminie.
                                        Zatem każda osoba która spełnia warunki w niej określone jest osobą kwalifikująca się do objęcia wsparciem w projekcie.

                                        W przytoczonych wypadkach IOK nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy ww. osoby będą kwalifikować się do objęcia wsparciem.

                                        W przypadku nr 1 nie wiadomo jakie konkretnie świadczenia rodzinne pobiera ta osoba, i z jakiego powodu miałby zostałaby zakwalifikowana jako zagrożona wykluczeniem lub ubóstwem.
                                        Podobnie wygląda sytuacja w punkcie nr 2, nie wiadomo jaki dochód osiąga gospodarstwo domowe osoby której przysługują świadczenia rentowe i z jakiego powodu zostały jej one przyznane.
                                        W przypadku nr 3 można na podstawie przedstawionych informacji domniemywać iż osoba ta spełnia przesłankę osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą, zatem będzie co do zasady kwalifikować się do objęcia wsparciem. Ocena zasadności zatrudniania osób w wieku poprodukcyjnym jak również ocena kwalifikowalności poszczególnych uczestników spoczywa na OWES-ie.

                                        Pytanie 15. Zapisy umowy o dofinansowanie
                                        1.1 W § 7. Projektu umowy o dofinansowanie w ust. 1 wskazany jest okres realizacji projektu jako zgodny z okresem wskazanym we wniosku. W ust. 2 tego samego paragrafu wskazane jest miejsce do wypełnienia definiujące okres kwalifikowalności wydatków.
                                        Realizacja jakichkolwiek zadań w projekcie (co definiuje okres realizacji projektu) pociąga za sobą konieczność poniesienia wydatków, które powinny zostać uznane za kwalifikowalne.
                                        Czy w przypadku OWES, zgodnie z dokumentacją konkursową okres kwalifikowalności wydatków będzie tożsamy z okresem realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie?
                                        Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.
                                        Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach projektu. Powyższe oznacza, iż okres kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z okresem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie należy mieć na względzie zapisy § 7 ust. 3, iż wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione przez beneficjenta lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków z dniem rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do terminu zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu zawartego w § 12 ust. 2 Umowy.

                                        1.2. W § 10 ust. 19 jest mowa o zgłoszeniu do 30 listopada br. do rejestru środków niewygasających kwot dotacji celowej, jaka nie zostanie wydatkowana do końca roku. W jaki sposób należy wypełnić te postanowienia w sytuacji, kiedy nie wiemy czy i w jakiej wysokości otrzymamy dotację celową w tym roku?
                                        Każdorazowo zapisy Umowy o dofinansowanie zaczynają obowiązywać z dniem jej podpisania. Zgodnie z § 10 ust. 19 kwota dotacji celowej przekazana Beneficjentowi, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, podlega zwrotowi n a rachunek IZ w terminie do dnia 30 listopada tego roku. Beneficjent zobowiązuje się poinformować IZ na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o powyższej kwocie.
                                        Niemniej jednak, należy mieć na względzie zapisy § 10 ust. 21, iż kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 19 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. W przypadku braku powyższego zwrotu mają zastosowanie zapisy art. 168 ust. 3 UFP.
                                        Powyższe nie dotyczy, jeśli Beneficjent nie podpisał jeszcze Umowy o dofinansowanie oraz nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu zgodnie z § 2 Umowy.

                                        Pytanie 16. Wniosek o płatność
                                        2.1 Czy można prosić o przesłanie wzoru wniosku o płatność? Informacje te będą pomocne w przygotowaniu dokumentów wewnętrznych służących rozliczeniom i sprawozdawczości między partnerami projektu?
                                        Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie wniosku o płatność na potrzeby certyfikacji dla projektów współfinansowanych ze środków EFS został wskazany w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
                                        Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca informuje, iż w dniu 15.10.2015 r. został udostępniony na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl wzór wniosku o płatność składanego poza systemem LSI wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązujący do czasu uruchomienia wniosku w LSI.
                                        Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż wniosek o płatność w systemie LSI, może być odmienny w stosunku do tego, który został zamieszczony na stronie internetowej.

                                        2.2 Zgodnie z informacją zamieszczoną w części „Rozliczaj projekt” serwisu RPO Woj. Śląskiego wynika, że do wniosku o płatność należy załączyć „oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1-5.
                                        Prosimy o potwierdzenie (bądź zaprzeczenie), że – w przeciwieństwie do projektów realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy - następuje powrót do praktyki przedstawiania pełnej dokumentacji wraz z każdym wnioskiem o płatność. Ponadto – nie jest dla nas zrozumiały zapis o załączaniu „oznaczonych datą i potwierdzonych za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów. Wniosek o płatność i załączniki składane będą w wersji elektronicznej przez system LSI. Wypełnienie ww. obowiązku wiązać się będzie zatem z koniecznością skopiowania każdego dokumentu, umieszczenia na tej kopii daty oraz potwierdzenia zgodności z oryginałem, następnie zeskanowania tych dokumentów celem dołączenia do wniosku i przechowywania w dokumentacji kopii, z których przygotowano skany. Jeśli konieczne jest przedstawianie pełnej dokumentacji – czy mogą Państwo rozważyć możliwość przesyłania skanów oryginałów dokumentów (przygotowywanych przez każdego z Partnerów, a gromadzonych i przekazywanych przez Lidera do IZ)?
                                        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Podrozdział 5.1 weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych we wniosku. Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. Na etapie rozliczania Instytucja Zarządzająca każdorazowo w odniesieniu do danego wniosku o płatność będzie wskazywała dokumenty konieczne do przekazania. Jednocześnie, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu § 29 ust. 4 dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI, jako załączniki do wniosków, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

                                        2.3 Czy wystarczy jeśli do wniosku o płatność dołączone zostaną wyciągi bankowe (są to dokumenty elektroniczne nie wymagające podpisu, więc bezzasadne jest tworzenie ich kopii). Czy konieczne będzie również dołączanie przelewów bankowych?
                                        Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu § 11 ust. 7 na wezwanie Instytucji Zarządzającej Beneficjent przedkłada dokumenty związane z realizacją projektu, w tym w szczególności wyciągi z rachunku bankowego lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych oryginały raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.
                                        Zgodnie z powyższym, wyciąg bankowy, który jest generowany elektronicznie, jest potwierdzeniem dokonania przelewu.

                                        Pytanie 17. Angażowanie środków własnych
                                        3.1 W §11 ust. 8 projektu umowy o dofinansowanie projektu zapisano obowiązek każdorazowego informowania IZ o zaangażowaniu środków własnych. Prosimy o doprecyzowanie procedury – czy angażowanie środków własnych wymagać będzie przelania środków na konto wyznaczone do obsługi projektu i uregulowanie z niego zobowiązań związanych z wydatkami projektu czy też możliwe będzie uregulowanie zobowiązania bezpośrednio z konta podstawowego Beneficjenta/Partnera, a po otrzymaniu transzy dokonanie refundacji z konta projektowego?
                                        Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.
                                        Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ponoszenia wydatków z innego niż wyodrębniony na cele projektu rachunku. W takim przypadku Beneficjent musi pamiętać o konieczności udokumentowania oraz udostępniania na potrzeby instytucji dokonujących oceny kwalifikowalności wydatków operacji bankowych dokonanych z innego rachunku aniżeli projektowy.
                                        Natomiast w sytuacji braku środków finansowych na rachunku projektu i konieczności zaangażowania środków własnych, powinny być one przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu z którego należy ponosić wydatki na rzecz projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

                                        3.2 Odnosząc się do poprzedniego punktu – od kiedy ww. obowiązek o informowaniu o zaangażowaniu środków własnych ciąży na Beneficjencie ? Czy od momentu otrzymania pisma potwierdzającego przyznanie środków? Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu?
                                        Wszystkie zapisy zawarte w Umowie o dofinansowanie zaczynają obowiązywać od dnia jej podpisania.

                                        Pytanie 18. Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprostowanie treści załącznika nr 9 do Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w części IV Trwałość Projektu. Zostały tam niezmienione zapisy dot. konieczności zapewnienia przez Beneficjenta funkcjonowania podmiotów utworzonych w ramach projektu przez okres równy okresowi realizacji projektu. Z obecnego zapisu nie wynika że zapis ten dotyczy jednie podmiotów reintegracyjnych. Taką interpretację upubliczniliście Państwo w FAQ w lipcu br.
                                        Zgodnie z zacytowaną przez Państwa odpowiedzią IOK zapis ten będzie wykreślony z załącznika. IOK dokona modyfikacji w odpowiednim dla przebiegu konkursu terminie.
                                        Pytanie 19. We wzorze umowy o dofinansowanie w par. 19 ust. 1 pkt. 2 wprowadzony jest zapis mówiący o obowiązku przekazywania przez Beneficjenta tzw. kwartalnego harmonogramu form wsparcia począwszy od daty podpisania umowy / rozpoczęcia realizacji projektu (a w przypisie wskazujecie Państwo, że należy brać pod uwagę zdarzenie, które nastąpi wcześniej). Realizacja projektów OWES się rozpoczęła, stąd też – jak rozumiemy – mamy obowiązek przekazywania harmonogramów. Jednocześnie wskazujecie Państwo, że powinniśmy ujmować w nim również takie formy wsparcia jak poradnictwo / doradztwo. Standard AKES nakłada na nas obowiązek rozpoczęcia świadczenia wsparcia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez zainteresowaną osobę/podmiot. W związku z tym zaistniałaby konieczność regularnej aktualizacji harmonogramów (biorąc pod uwagę fakt, że usługi realizowane są zarówno przez Beneficjenta, jak i jego Partnerów – będzie to skutkować praktycznie codzienną aktualizacją). Stąd też proponujemy, że obowiązkiem tym będą objęte pozostałe formy wsparcia, oprócz doradztwa – które często organizowane jest ad hoc (bo na tym między innymi polega wysoka jakość pracy OWES, podlegająca ocenie w AKSES). Druga kwestia związana z tą sprawą – prosimy o wskazanie adresu mail’owego, na który powinniśmy przesyłać harmonogramy, jak i terminu, w jakim pierwotny kwartalny harmonogram powinien być przesłany.
                                        Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.
                                        Pytanie 20. Jedną z kluczowych dla nas kwestii jest zdefiniowanie osób kwalifikowalnych do objęcia wsparciem w ramach tworzenia miejsc pracy. Czy mówimy tu o osobach z definicji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem czy też wyłącznie o osobach pojawiających się w definicji przedsiębiorstwa społecznego?
                                        Przy tworzeniu miejsc pracy w PS należy kierować się definicją zwartą w Regulaminie i Wytycznych. Zgodnie z ww. za PS uważa się podmiot który m.in. spełnia warunek mówiący iż celem jego działalności jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia. W katalogu osób definicja wskazuje:
                                        • osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy;
                                        • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
                                        • osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
                                        Proszę zwrócić uwagę iż definicja precyzuje iż w dwóch przypadkach mają to być osoby stricte w rozumieniu ustawy tj. spełniać wszystkie wymogi określone poszczególnych zapisach ustawowych.

                                        Pytanie 21. Czy w przypadku, w którym projekt zakłada zatrudnienie dwóch doradców biznesowych, przy czym jeden z doradców będzie zatrudniony na podstawie um. o pracę w wymiarze 160 h / m-c, a druga osoba będzie zatrudniona na um. zlecenie w wymiarze 40 h/m-c, istnieje konieczność ogłoszenia zamówienia publicznego na całą pozycję dot. doradców biznesowych, czy tylko na część właściwą dla umowy zlecenie?
                                        Zgodnie z Podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamówienie publiczne następuje zgodnie z:
                                        a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) – w przypadku Beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania,
                                        b) zasadą konkurencyjności, w przypadku:
                                        i) Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 000,00 PLN netto (bez VAT);
                                        ii) Beneficjenta, o którym mowa w lit a):
                                        • w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 PLN netto (bez VAT), lub,
                                        • w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 PLN netto (bez VAT).
                                        Jednocześnie, zgodnie z ustawą Pzp, nie ma ona zastosowania do umów z zakresu prawa pracy. Tym samym w przypadku zaangażowania osoby w projekcie na podstawie umowy o pracę, wówczas zamówienie publiczne, niezależnie od trybu (zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności) nie będzie miało zastosowania. Tym samym, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020 w przypadku, gdy na danym stanowisku zaplanowano we wniosku o dofinansowanie zaangażowanie dwóch osób, z czego tylko jedna zaangażowana zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej, wówczas Beneficjent winien zastosować zamówienie publiczne, we właściwym dla siebie trybie, tylko na tą część wydatku, która odpowiada zaangażowaniu na podstawie umowy zlecenia.

                                        Pytanie 22. Zgodnie z punktem 6.16.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
                                        „Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 2 lit. c. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła”.
                                        W świetle powyższego, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy wolontariackiej w tym samym projekcie wykonując inne zadania niż te wynikające ze stosunku pracy?
                                        Zgodnie z pkt. 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu”. Jednocześnie wątpliwości IZ budzi ewentualne zaangażowanie pracownika już zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę do realizacji innych rodzajowo czynności, w ramach wolontariatu. Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z Kodeksem pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo, zgodnie z Podrozdziałem 6.16.1 pkt 1) Wytycznych, umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez Beneficjenta. Wobec powyższego, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, nie jest możliwe wykonywanie czynności w ramach wolontariatu przez pracownika już zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę.

                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                         https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_09_03_01_iz_01_24_01315

                                         Pytanie 1. Czy w przypadku grup integracyjnych o zakwalifikowaniu dziecka do grupy wiekowej  3-4 lat decyduje jego wiek kalendarzowy, czy wiek rozwoju dziecka określony przez lekarza /Paradnię Pedagogiczno- Psychologiczną?
                                         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawierają m.in. następujące informacje tj. warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji ,rozwijania potencjalnych możliwości, najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia. Natomiast nie wskazują wieku rozwojowego dziecka. W związku z powyższym dziecko należy zakwalifikować w projekcie zgodnie z grupą wiekową.

                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                          https://rpo.europ.pl/czytaj/czy_w_przypadku_grup_integracyjnych_o_zakwalifikowaniu_dziecka_do_grupy_wiekowej__3_4_lat_decyduje_jego_wiek_kalendarzowy_

                                          Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                           https://rpo.europ.pl/czytaj/jak_prawidlowo_pobrac_wniosek_o_dofinansowanie_z_lokalnego_systemu_informatycznego_lsi

                                           W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
                                           Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                            https://rpo.europ.pl/czytaj/jak_skutecznie_zlozyc_wniosek_o_dofinansowanie_za_posrednictwem_platformy_sekap

                                            Pytanie 1. Jednym z najważniejszych elementów podlegających ocenie podczas procesu akredytacji OWES była kadra kluczowa oraz kadra kierownicza OWES. W związku z powyższym, czy w przypadku zatrudniania osób wchodzących w skład kadry kluczowej oraz kadry kierowniczej OWES na umowy cywilnoprawne organizacja pozarządowa jest zobowiązana do stosowania zasady konkurencyjności?
                                            W przypadku konieczności zastosowania zasady konkurencyjności istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż do pracy w projekcie będą musiały zostać zatrudnione nowe, nieakredytowane osoby. Powyższe rozwiązanie będzie niezgodne z procesem akredytacji, a tym samym może skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie możliwości utrzymania akredytacji ośrodka OWES.
                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.5 pkt 2) udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu, w przypadku Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm., dalej: ustawa), następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto.
                                            Tym samym będzie miała ona zastosowanie do zamówień przekraczających wskazaną powyżej kwotę, niezależnie, czy dotyczyć one będą zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny.

                                            Zwrócić należy przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami podsekcji 6.5.3 pkt 5) Wytycznych zapytanie ofertowe winno zawierać co najmniej:
                                            - „opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (…),
                                            - warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków nie jest obowiązkowe,
                                            - kryteria oceny oferty,
                                            - informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
                                            - opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty(…)”.
                                            W świetle powyższego Beneficjent, przy ogłoszeniu zamówienia publicznego, ma możliwość takiego sformułowania zapytania ofertowego, na podstawie którego wybrani zostaną wykonawcy spełniający wymogi wynikające z akredytacji OWES.

                                            Pytanie 2. Po dyskusji z Partnerami naszego projektu planujemy rozpocząć realizację projektu od 01.08.2015. Czy w związku z powyższym podstawą do kwalifikowania wydatków będzie dzień 01.08.2015, czy też pierwszy dzień podpisania umowy partnerskiej?
                                            Czy w kontekście kwalifikowalności wydatków ma znaczenie, kiedy umowa partnerska będzie podpisana?
                                            Zgodnie z Podrozdziałem 6.1, pkt 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie(…)”. Jednocześnie załącznikiem do umowy o dofinansowanie jest umowa partnerska (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie). Powyższe implikuje konieczność podpisania umowy partnerskiej przed umową o dofinansowanie.
                                            W świetle zatem przywołanych zapisów Wytycznych wydatki ponoszone przez poszczególnych aktorów partnerstwa przed podpisaniem umowy partnerskiej mogą być kwalifikowalne, o ile są zgodne z jej postanowieniami, w szczególności podziałem zadań oraz, co najważniejsze, dany projekt zostanie wybrany do dofinansowania i podpisana zostanie umowa o jego dofinansowanie.

                                            Pytanie 3. Czy Partner projektu OWES musi przeprowadzić konkurs na stanowiska pracownicze w projekcie OWES? Poniżej opis dot. sytuacji obecnej.
                                            Partner Projektu ma obecnie 2 pracowników, którzy prowadzą Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, zatrudnionych na stanowiskach pomoc administracyjna, finansowanych z budżetu miasta (umowa o pracę). Pracownicy ISP mają zakres obowiązków tożsamy z zakresem z poprzedniego projektu (jeden z pracowników wykonuje zadania dot. doradcy kluczowego, drugi specjalisty ds. ekonomii społecznej). Czy Miasto będzie musiało dokonać wyboru pracowników OWES, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu dofinansowanego z Poddziałania 9.3.1 na zasadzie konkursu, czy jest możliwe przedłużenie umów obecnym pracownikom, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pomoc administracyjna. Miasto zakłada, że w ramach OWES u Partnera projektu będą zatrudnione 2 osoby: doradca kluczowy oraz specjalista ds. ekonomii społecznej.
                                            Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego”. Dalej Wytyczne, w podsekcji 6.16.1 pkt 2) wskazują, iż wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest kwalifikowalne jeśli m. in. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Powyższe powoduje konieczność udokumentowania zatrudnienia w projekcie postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności pracownika lub opisem stanowiska pracy.
                                            Z uwagi na powyższe to Beneficjent winien rozstrzygnąć kwestię, czy zaangażowanie osób dotychczas stanowiących personel projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 wymagać będzie ogłoszenia konkursu w świetle przepisów odrębnych. W tym zakresie bowiem Wytyczne nie zawierają szczegółowych uwarunkowań z zastrzeżeniem konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym.

                                            Pytanie 4. Czy w kosztach bezpośrednich można uwzględnić koszty czynszu i mediów dot. powierzchni OWES, która jest wykorzystywana na potrzeby projektu jako sale szkoleniowe, salki na doradztwo? Czy można całość kosztów związanych z czynszem i mediami podzielić proporcjonalnie w zależności jaką powierzchnię zajmują biura (to będą koszty pośrednie) oraz część, która jest wykorzystywana na spotkania, szkolenia itp. (to będą koszty bezpośrednie).
                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 8.3 pkt 1), koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dalej ten sam dokument wskazuje, w pkt 2), iż budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie.
                                            Definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których szczegółowy, choć otwarty katalog został wskazany w Wytycznych. Wydatki objęte tą definicją nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                                            • Koordynowanie i nadzorowanie projektu,
                                            • Rozliczanie, w tym monitorowanie,
                                            • Organizacja wparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
                                            • Prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
                                            • Informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
                                            • Obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
                                            • Obsługa sekretariatu i kancelarii,
                                            • Obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

                                            Pytanie 5. Czy jest potrzeba dodatkowego podpisywania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy będą brali udział w projekcie tzw. porozumień infrastrukturalnych dot. nieodpłatnego użyczenia/wynajęcia sal?
                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt 2):
                                            „Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie(…)”. Dalej Wytyczne wskazują na:
                                            - konieczność należytego potwierdzenia wartości wkładu niepieniężnego dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom;
                                            - fakt, iż wartość wkładu niepieniężnego nie może przekraczać stawek rynkowym.
                                            Powyższe warunki muszą być spełnione w celu właściwego wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego. Natomiast w gestii Beneficjenta pozostaje sposób wywiązania się z powyższych wymogów.

                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                             https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_09_03_01_iz_01_24_01315__z_dnia_05_08_2015r

                                             Pytanie 1. Czy w przypadku realizacji 3 typu projektu i zaplanowania w nim zadania dotyczącego wsparcia ucznia młodszego z kl. I szkoły podstawowej w zakresie zajęć logopedycznych uczeń ten ma zostać wykazany we wskaźniku specyficznym Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie czy nie?
                                             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wskaźnik liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie dotyczy objęcia wparciem bezpośrednim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu. Definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjni została wskazana w Regulaminie konkursu na stronie 3. W definicji tej wprost wymieniono ucznia z zaburzeniami (wadami wymowy)  jako ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym przypadku uczeń młodszy jest tożsamy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                                             Pytanie 2. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych należy zagwarantować, że minimum 70% uczestników programu zostanie objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

                                             Czy minimum 70% uczestników naszego pojedynczego projektu ma zostać objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, czy też na poziomie projektu nie jest to wymagane?
                                             Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in.: liczbę uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                             Pytanie 3. W przypadku 3 typu projektu współpraca z rodzicami jest obligatoryjna, czy oznacza to, że rodzice wszystkich uczniów objętych wsparciem też muszą zostać objęci wsparciem?
                                             Nie wszyscy rodzicie muszą zostać objęci wsparciem w ramach projektu. Podstawą do objęcia rodziców wsparciem jest diagnoza sytuacji problemowej oraz potrzeby uczniów.

                                             Pytanie 4. Jak należy rozumieć „działania”, tj. jeżeli szkoła np. poniosła wydatki z tytułu zakupów sprzętu, pomocy itp., ale nie są to wydatki, które ponosi co roku, a jedynie tak się złożyło, że dokonała ich w roku 2015.

                                             Czy oznacza to, że wydatki te nie mogą się zmniejszyć w kolejnych latach i wliczają się do nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
                                             Jako działania zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu należy rozumieć działania zaliczone do katalogu wymienionego w pkt. 2.1.20 tj.:
                                             i.   zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
                                             ii.    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
                                             iii.   warsztatów,
                                             iv.   porad i konsultacji
                                             v.    zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

                                             Należy zaznaczyć, iż zakup sprzętu do realizacji tych zajęć nie będzie wliczany do tzw. nakładów.

                                             Pytanie 5. Wnioskodawca chce realizować 3 typ projektu. Wskaźniki: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych mówią o sprzęcie TIK. Czy ten sprzęt to np. laptop, tablet, tablica interaktywna z oprogramowaniem? Czy jeżeli planujemy zakup samego programu komputerowego (bez komputera, notebooka itp.) diagnozującego i wspomagającego ucznia młodszego z klasy I szkoły podstawowej zagrożonego dysleksją, to będzie to musiało być ujęte w ww. wskaźnikach jako sprzęt? Czy zakup jedynie programów komputerowych lub dostępów do edukacyjnych platform internetowych jest traktowany jako sprzęt TIK?
                                             Poniżej zamieszczony został link do Szczegółowego wykazu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK. Są to rekomendacje, które ukazały się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.efs.gov.pl

                                             http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/cyfrowa-szkola

                                             Zakup jedynie programów komputerowych lub dostępu do edukacyjnych platform internetowych nie jest traktowany jako doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie TIK.

                                             Pytanie 6. Jeżeli w ramach 3 typu projektu przewidziano m.in. zadanie pod nazwą wsparcie ucznia młodszego (I klasa szkoły podstawowej) to co w przypadku jeżeli żaden wskaźnik przewidziany dla projektu nie pasuje do zadania. Oczywiście wnioskodawca osiągnie wszystkie wymagane wskaźniki, również wskaźnik specyficzny dla 3 typu projektu, ale w innych zadaniach. W ramach wsparcia ucznia młodszego nie przewidujemy zakupu sprzętu TIK (mamy własny), nie kształcimy w ramach kompetencji kluczowych i nie wyposażamy pracowni przyrodniczej. Czy można samemu dodawać jakieś wskaźniki czy też jest to katalog zamknięty?
                                             Katalog wskaźników jest katalogiem zamkniętym. Dodawanie wskaźników jest możliwe jedynie w sytuacji rozliczania projektu uproszczonymi metodami. Jednak te wskaźniki mają za zadanie weryfikację stopnia realizacji zdania. Dodatkowo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której żaden ze wskaźników nie będzie realizowany w ramach przedmiotowego zadania (brak informacji jakie działania zostały zaplanowane). Nie ma jednak konieczności aby każde zadanie projektowe ukierunkowane było na realizację wszystkich wskaźników. Możliwe jest aby pierwsze zadanie realizowało np. tylko 2 wskaźniki a drugie zadanie pozostałe 4, co ogólnie w ramach całego projektu przyczyni się do realizacji wszystkich wskaźników obligatoryjnych w ramach projektu.

                                             Pytanie 7. W pkt. A. 4 wniosku o dofinansowanie „Podmiot realizujący projekt” należy odpowiedzieć na pytanie „Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?”. W odpowiedziach na pytania dot. 11.1.4 pojawia się informacja, że należy wskazać szkoły jako realizatora. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy jeżeli wnioskodawcą jest gmina, a projekt obejmuje np. 3 szkoły to jako realizatora należy wskazać każdą ze szkół? Czy jeżeli gmina planowała tak jak w poprzednich projektach, że realizatorem będzie jej jednostka, która zajmuje się oświatą (np. zespół jednostek oświatowych), to czy obecnie nie jest to możliwe? Trudno sobie bowiem wyobrazić, że realizatorem będą i szkoły i jednostka gminy zajmująca się oświatą.
                                             Wybór realizatora projektu należy do Wnioskodawcy. Może być to zarówno każda ze szkół, która weźmie udział w projekcie jak i jednostka zajmująca się oświatą w obrębie danej gminy.

                                             Pytanie 8. Czy na podstawie jednej diagnozy szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół mogą być realizowane projekty przez różne podmioty np. jeden realizuje projekt dla uczniów uzdolnionych a drugi realizuje projekt dla uczniów z potrzebą wyrównania dysproporcji edukacyjnych?
                                             W przypadku posiadania diagnozy sytuacji problemowej jednej szkoły, w której opisane są deficyty edukacyjne uczniów słabszych jak i sytuacja uczniów zdolnych, należy podjąć działania, które odpowiadają w pełni na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne. Wsparciem należy wtedy objąć wszystkich uczniów, zgodnie z diagnozą szkoły. Dwa różne podmioty chcące w tym momencie objąć wsparciem różnych uczniów, mogą zawrzeć partnerstwo i podzielić się realizacją zadań w takim przypadku. Co do zasady, diagnoza powinna być przeprowadzona dla każdej szkoły osobno, chyba, że jest kompleksowa i opisuje sytuację Zespołu Szkół.

                                             Pytanie 9. Czy wskaźnik dot. liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe będzie weryfikowany poprzez wyniki egzaminu zewnętrznego?
                                             IOK informuje, iż co do zasady Wnioskodawca sam we wniosku o dofinansowanie projektu określa sposób pomiaru tego wskaźnika, co nie oznacza jednak, iż każdy ze sposobów pomiaru będzie akceptowany na etapie oceny merytorycznej. Sposób pomiaru powinien w rzetelny sposób odzwierciedlać stan faktyczny oraz być miarodajny.

                                             Pytanie 10. Czy system LSI waliduje błędy?
                                             Tak system LSI waliduje potencjalne błędy, które mogą się pojawić podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie.

                                             Pytanie 11. Czy stworzenie pracowni międzyszkolnej może być opisane jako odrębne zadanie?
                                             Utworzenie pracowni międzyszkolnej musi być ściśle powiązane z jednym z zadań merytorycznych. W utworzonej pracowni powinny odbywać się zajęcia finansowane w ramach projektu.

                                             Pytanie 12. Jeśli w projekcie pojawią się uczniowie niepełnosprawni, to czy należy ich ująć tylko we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie czy może we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie oraz Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie?
                                             Uczniów z niepełnosprawnościami uwzględniamy w dwóch wskaźnikach specyficznych określonych w przedmiotowym konkursie.

                                             Pytanie 13. Czy wskaźnik Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie dotyczy również zakupu pracowni międzyszkolnych, jeśli tak to czy ten wskaźnik określa ilość szkół korzystających ze wspólnej pracowni, czy szkołę w której powstała wspólna dla kilku szkół pracownia międzyszkolna. Jaka jest wartość tego wskaźnika w przypadku gdy pracownia międzyszkolna powstała w jednej z czterech użytkujących ją szkół lub powstała w innym miejscu wyznaczonym przez gminę lub powiat  na użytek tych czterech szkół?
                                             Pracownia międzyszkolna doposażona w ramach projektu znajdować się będzie na terenie jednej ze szkół, które są objęte wsparciem i biorą udział w projekcie. W takim przypadku wskaźnik  Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie będzie odnosił się jedynie do tej jednej szkoły, w której utworzono przedmiotową pracownię. Każdorazowo pracownia doposażona w ramach projektu musi znajdować się w szkole lub placówce systemu oświaty. Nie ma możliwości aby taka pracownia znajdowała się w innym miejscu.

                                             Pytanie 14. Projekt ma być skierowany do  uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum specjalne. Uczniowie gimnazjum zgodnie z ustawą o szkolnictwie specjalnym  mogą się w nim kształcić do 21 roku życia, natomiast uczniowie  Liceum i Szkoły zawodowej mogą się uczyć do 24 roku życia. W związku z tym Wnioskodawcy nasuwa się pytanie, czy uczniowie tych szkół po ukończeniu 18 roku życia mogą być uczestnikami projektu?
                                             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową projektu mogą stanowić: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i  specjalnych. Tym samym jeżeli osoba w wieku powyżej 18 roku życia posiada status ucznia/wychowanka w Gimnazjum, Liceum, Szkole zawodowej (z wykluczeniem szkół dla dorosłych), to taka osoba może brać udział w projekcie.

                                             Pytanie 15. Jeżeli Wnioskodawca chciałby przeprowadzać dodatkowe zajęcia dla uczniów, to czy istnieje możliwość oddelegowania do ich przeprowadzenia osób zatrudnionych w danej szkole, czy trzeba zatrudnić osoby z poza szkoły?
                                             Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą prowadzić zajęcia dodatkowe opierając się na zapisach znowelizowanej Karty Nauczyciela. Można także zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę opierając się na zapisach ustawy o systemie oświaty.

                                             Pytanie 16. Jeżeli projekt kończy się zadaniem stricte merytorycznym, to kiedy będzie czas na jego rozliczenie?

                                             Przykład: Ostatnie zajęcia dla uczniów odbędą się 27 czerwca i wtedy też nastąpi koniec projektu. Co w takim razie z rozliczeniem projektu?
                                             Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, niezależnie od tego, na jakich zasadach jest rozliczany projekt, końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek IZ, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

                                             W związku z powyższym, tak jak w przypadku projektów rozliczanych w ramach PO KL, po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

                                             Pytanie 17. Czy jeśli uczeń w ramach projektu zostanie objęty wsparciem jedynie w zakresie doradztwa zawodowego, to czy można go zaliczyć do wskaźnika liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych?
                                             Zajęć z doradztwa zawodowego nie można zaliczyć do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędnych na rynku pracy. Tym samym zajęcia te nie mają wpływu na osiągnięcie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

                                             Pytanie 18. Gdy szkoła ma zamiar doposażyć pracownię integracji sensorycznej w ramach 3 typu projektu, to czy można ją zaliczyć do wskaźnika Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie?
                                             Zgodnie z definicją wskaźnika zamieszczoną w Regulaminie konkursu wskaźnik zostanie osiągnięty, jeżeli zostanie doposażona przynajmniej jedna pracownia z pośród pracowni z przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki oraz pracownia matematyczna.

                                              

                                              

                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                              https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_dnia_30_07_2015r

                                              Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.07.2015r.

                                              Pytanie 1. Pytanie dotyczy konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 odnośnie wniesienia wkładu własnego do projektu. Fundacja chce realizować projekt we współpracy z zespołem szkół. W ramach wkładu własnego szkoła chce wnieść sale szkoleniowe przeznaczone na realizację zajęć w ramach typu 1 i 2 projektu, a także typu 4. Czy taki wkład może być wniesiony, jeśli szkoła podlega jednostce samorządu terytorialnego i czy nie istnieje tu zagrożenie podwójnym finansowaniem?
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 2):
                                              „Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa(…)”. Tym samym, w świetle Wytycznych, istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych przez szkoły, których uczniowie są adresatami wsparcia w projekcie, jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
                                              Dalej, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ewentualnego podwójnego finansowania, należy zwrócić uwagę na zapis Podrozdziału 6.7, pkt 2) lit h) Wytycznych, zgodnie z którym z podwójnym finansowaniem mamy do czynienia w sytuacji, „w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”. Przepis ten obowiązuje również podmiot wnoszący dany wkład własny, a więc w tym przypadku szkoły. Jeśli ww. okoliczności nie występują w tym przypadku, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem.

                                              Pytanie 2. Jak należy skalkulować wkład własny niepieniężny w sytuacji, gdy beneficjentem projektu jest stowarzyszenie, a szkoła w tym projekcie uczestniczy i udostępnia swoje sale na potrzeby jego realizacji. Czy kalkulacja wkładu własnego może zawierać zysk tzn. być ceną wynajmu za który szkoła wynajmuje pomieszczenia stowarzyszeniu czy jednak, jako że to uczniowie tej szkoły będą uczestniczyć w projekcie należy skalkulować wkład niepieniężny po kosztach użyczenia czyli uwzględniających jedynie koszty utrzymania pomieszczeń nie powiększonych o zysk.
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt. 3):
                                              „Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:
                                              a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
                                              b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
                                              c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
                                              d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
                                              e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej55; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (…)”.
                                              Jednocześnie zgodnie z przypisem nr 55 „wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu(…)”.
                                              Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal szkolnych winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.

                                              Pytanie 3. Czy jedna i ta sama osoba fizyczna - nauczyciel prowadzący w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne może część tych zajęć prowadzić odpłatnie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) a część jako wolontariusz (na podstawie odrębnej umowy, z której jednoznacznie będzie wynikać, że:

                                              a)  wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (udział nieodpłatny),

                                              b) zostanie zdefiniowany rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (stanowisko w projekcie), zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),

                                              c) w ramach wolontariatu nie będzie wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,

                                              d) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określona zostanie z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg. stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie, lub płacy minimalnej,

                                              e) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy uwzględni wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych (np. koszt składek na ubezpieczenia społeczne).
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 6):

                                              „W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

                                              (…)

                                              c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,

                                              (…)”

                                              Zwrócić należy uwagę, iż warunek określony w lit c) w opisanym przypadku nie zostanie spełniony, bowiem sytuacja, w której ten sam nauczyciel prowadzić będzie część zajęć pozalekcyjnych za wynagrodzeniem, część zaś w ramach wolontariatu, stanowi sytuację, w której wykonywana jest nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, nie jest możliwe, aby nauczyciel prowadził część zajęć pozalekcyjnych odpłatnie, a część w ramach wolontariatu.

                                              Pytanie 4. Co może stanowić wkład własny niepieniężny?
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.10, pkt. 3) lit a) „wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza (…)”. Tym samym katalog kosztów stanowiących wkład niepieniężny nie jest katalogiem zamkniętym. Istotne jest, iż wkład niepieniężny powinien być wnoszony ze składników majątku Beneficjenta lub innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa. Mogą to być np. sale szkolne, niezbędne narzędzia lub urządzenia etc.

                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                               https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_dotyczace_kwalifikowalnosci_wydatkow_dla_konkursu__nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_dnia_30

                                               Pytanie 1. Czy realizator może zatrudnić personel projektu (np. nauczycieli do zajęć wyrównawczych)? Realizator nie jest partnerem/Wnioskodawcą.
                                               Realizator projektu przede wszystkim musi przestrzegać przepisów prawa krajowego. Jeżeli realizatorem projektu jest podmiot, który może zatrudniać pracowników i jest to zgodne z prawodawstwem krajowym to taki realizator może zatrudniać personel projektu.

                                               Pytanie 2. Czy wkład własny może być pokryty w ramach kosztów pośrednich?
                                               Wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich.

                                               Pytanie 3. Czy szkoła prywatna, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski może być Beneficjentem projektu/Partnerem projektu?
                                               Taka szkoła może złożyć wniosek w ramach przedmiotowego konkursu. Pamiętać należy jednak, iż jeżeli organem prowadzącym dla tej szkoły jest Zarząd Województwa Śląskiego to wniosek powinien zostać złożony przez Zarząd lub przez osobę reprezentującą Szkołę (jeżeli ta będzie posiadać odpowiednie pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

                                               Pytanie 4. W jaki sposób JST może zatrudnić nauczycieli w projekcie? Jeżeli Gmina jest realizatorem, to czy może zatrudnić nauczycieli na umowę o pracę w ramach wydłużonego czasu pracy nauczyciela?
                                               Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.2004.256.2572 j.t.)
                                               Art. 7e.
                                                (104) 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

                                               2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.


                                               Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t. Art.30 ust. 10b. (11) Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                                               Art. 35 ust 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

                                               Art. 35a. (14) 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.

                                               2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela.

                                               3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

                                               Pytanie 5. Czy zajęcia logopedyczne wpisują się w kompetencje kluczowe?
                                               Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

                                               Pytanie 6. Czy w projekcie wsparciem mogą być objęci uczniowie np. z wadami postawy, którzy potrzebują zajęć z gimnastyki korekcyjnej?
                                               W 3 typie operacji jako uzupełnienie działań może być realizowana gimnastyka korekcyjna.

                                               Pytanie 7. Czy w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 szkoły zawodowe mogą tworzyć oraz doposażać pracownie przedmiotów zawodowych?
                                               W ramach tego konkursu szkoły zawodowe mogą jedynie objąć wsparciem w ramach typu III ucznia z niepełnosprawnością i wtedy mogą doposażyć pracownie z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. W innym przypadku w ogóle nie mogą aplikować o środki w ramach przedmiotowego konkursu.

                                               Pytanie 8. Czy jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie innych grup docelowych, np. w roku 2016 i 2017?
                                               Tak, jest to możliwe. Jako przykład można podać wsparcie dla uczniów młodszych, którzy np. w roku 2016 będą w I klasie szkoły podstawowej, a w roku 2017 nie będą już mogli zostać objęci wsparciem jako uczniowie młodsi. W związku z tym Wnioskodawca będzie musiał w roku 2017 objąć wsparciem kolejną grupę docelową pierwszoklasistów. Diagnoza oraz opis grupy docelowej muszą obejmować cały okres realizacji projektu.

                                               Pytanie 9. Czy istnieje możliwość doposażenia bądź utworzenia pracowni do języków obcych?
                                               Istnieje możliwość doposażenia pracowni językowych w ramach 20 procentowego limitu środków trwałych oraz cross-financingu. Jednakże informujemy, że pracownie językowe nie wliczają się do wskaźników.

                                               Pytanie 10. Czy w ramach typu operacji nr 3 skierowanego do klasy I (uruchamianej w roku szkolnym 2015/16) integracyjnej w gimnazjum – oprócz szerokiego wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb można by otworzyć tę klasę jako oddział o ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym i w ramach dofinansowania zakupić wyposażenie pracowni komputerowej dedykowanej tej klasie, w tym sprzęt i oprogramowanie dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne, autorskie programy nauczania innych przedmiotów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu?
                                               Realizacja wsparcia w ramach typu operacji nr 3 ma na celu m.in. przygotowanie szkół/placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu edukacyjnego. Kompleksowy program wspomagający szkołę/placówkę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcia ucznia młodszego) obejmuje m.in. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz realizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych itp. W związku z powyższym w trzecim typie operacji Beneficjent ma możliwość zakupu wyposażenia dla klasopracowni. Należy przytym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-finnacing wynosi 20% wartości projektu. Natomiast kwestia otwarcia klasy jako oddziału pozostaje w gestii Beneficjenta. Nie powinno być to powiązane z realizacją projektu ze środków unijnych.

                                               Pytanie 11. Zgodnie z dokumentacją konkursową, pkt. 2.1.5 „… Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

                                               Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, str. 18, Podrozdział 3.2 Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, pkt. 6 „…Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

                                               Proszę zatem o wyjaśnienie czy opracowanie diagnozy we współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół jest obligatoryjne – zgodnie z wytycznymi, czy też możliwe ale nie konieczne zgodnie z dokumentacją konkursową? Ponadto, przyjmując, że opracowanie diagnozy we współpracy ze wspomnianą instytucją jest konieczne, proszę o informację jaki powinien być zakres współpracy. Czy dana jednostka ma zatwierdzić diagnozę, czy też skonsultować lub zaopiniować ją?
                                               Jak wskazują zapisy Regulaminu Konkursu jak i Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, indywidualna diagnoza powinna być przeprowadzona przez szkołę lub placówkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym zatwierdzona (odpowiednim dokumentem) przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół.

                                               Oznacza to, iż nie jest obligatoryjne korzystanie ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół. Jeżeli takie wsparcie nie będzie możliwe, IOK nie będzie tego wymagała. Przy diagnozowaniu sytuacji szkoły, problemu oraz specyfiki grupy docelowej, instytucje takie jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, mogą mieć szeroką wiedzę na temat danej szkoły jak i braków edukacyjnych uczniów, mogą również znać ich problemy edukacyjne. Ponadto informuję, iż zakres współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół, nie został określony, dlatego też wnioskodawca powinien sam sobie określić jej zakres.

                                                Pytanie 12. Czy Wnioskodawca może zaplanować dodatkowo w ramach projektu następujące zajęcia:

                                               - naukę jazdy konnej;
                                               - astronomiczny obóz naukowy;

                                               - warsztaty astronomiczne;

                                               - warsztaty kino-szkoła.
                                               Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Zajęcie dotyczące nauki jazdy konnej oraz warsztaty kino-szkoła nie przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Tym samym nie mogą być realizowane w ramach przedmiotowego konkursu. Dodatkowo informuję, iż realizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektów wymaga dokładnego uzasadnienia tych zajęć we wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem ich wartości dodanej.

                                               Pytanie 13. Czy w  ramach realizacji 3 typu projektu (Realizacja kompleksowych programów...) kwalifikowalne będą wydatki na zakup materiałów w wersji papierowej (pozycje książkowe) np. poradniki, ćwiczenia grafomotoryczne w formie szlaczków, ćwiczenia terapeutyczne, testy, czy też bajki dla dyslektyków?
                                               Zgodnie z zapisami pkt. 2.1.17 Regulaminu konkursu możliwy jest zakup materiałów w formie papierowej.

                                               Pytanie 14. Czy przy wykorzystaniu pozytywnie zwalidowanych produktów innowacyjnych możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej dla której pierwotnie realizowany był projekt, tzn. czy gdy np. projekt innowacyjny skierowany był do uczniów klas IV-VI, możliwe jest wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów tego projektu w projekcie skierowanym do uczniów gimnazjów?
                                               Możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej pozytywnie zwalidowanego narzędzia wypracowanego w ramach projektów innowacyjnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ale diagnoza dla projektu musi potwierdzić taką konieczność.

                                               Pytanie 15. Czy w ramach projektu można przeprowadzić warsztaty profilaktyczne (lub seminaria) dla uczniów gimnazjów (pierwsza pomoc, cyberprzemoc, nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, odpowiedzialność karna nieletnich, zapobieganie przemocy rówieśniczej, zdrowie - anoreksja i bulimia).
                                               Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

                                               Pytanie 16. Na czym powinno polegać wykorzystanie lokalnych zasobów w przypadku szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, skoro instytucję kształcącą wybiera się zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji?
                                               W ramach projektu ukierunkowanego na kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli jeżeli jest taka możliwość wnioskodawca powinien wykorzystać lokalne zasoby specjalistycznych placówek specjalnych np. w zakresie szkoleń i kursów.

                                               Pytanie 17. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych?
                                               Dzienniki, jako podstawowe narzędzie pracy dokumentujące postępy ucznia, powinny być zapewnione przez organ prowadzący szkołę. Zmiana formy prowadzenia  dokumentacji pracy  z uczniem nie niesie za sobą szczególnych przesłanek, by uznać aby wydatek ten mógł być kwalifikowalny. Możliwość finansowania zajęć szkolnych z EFS, nie jest powodem by przy tej okazji zmieniać formę dokumentowania wyników/ocen uczniów.

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_ankiet_i_ze_spotkania_info

                                                Pytanie 1. Czy w sytuacji rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi personel zaangażowany do realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich będzie wpisywany do LSI, czyli będzie musiała być prowadzona ewidencja czasu pracy i będzie to zarazem podstawa do uznania bądź nie kwalifikowalności wydatków? Jak to się ma do sposobu rozliczania projektu na podstawie kwot ryczałtowych?
                                                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie rezultatów, produktów lub działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Zgodnie z powyższym, tak jak w przypadku PO KL Beneficjent będzie rozliczany za wykonanie zadania w ramach określonej kwoty ryczałtowej na podstawie osiągniętych rezultatów, bez konieczności wskazywania jakie wydatki poniósł w ramach danego zadania.
                                                Pytanie 2. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdz. 6.5 str. 33 pkt.2b tiret ii jst. musi stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro, a co w przypadku zamówień poniżej tej kwoty oraz co w przypadku zamówień poniżej 20 tys. PLN netto?
                                                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. zł netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
                                                Pytanie 3. Jak należy rozumieć zapisy rozdziału 6.6 str. 43  ww. Wytycznych w stosunku do jst to jest: jeżeli w projekcie przewidziano zamówienia publiczne np. na kwotę powyżej 30 tys. euro netto, między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro netto, a także zamówienie na poziomie 2000 PLN netto. Czy w związku z tym samorząd może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje na zasadach z zastosowaniem trybu określonego w podrozdziale 6.5?
                                                W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.
                                                Pytanie 4. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?
                                                Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

                                                Pytanie 5. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (str. 56) – rozdział 6.12 pkt. 1 i instrukcją wypełniania wniosku (str. 43) należy uzasadnić konieczność pozyskania środków trwałych z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Czy w tym zakresie ważny jest wybór właściwego sposobu pozyskania środka trwałego i tylko zakup (jako jeden ze sposobów pozyskania) jest limitowany (wykazywany we wniosku jako pozycja limitowana i wobec tego wliczająca się w określony procent dla cross-financingu i środków trwałych)? Czy w tym przypadku amortyzacja  nie jest wliczana do limitów? Czy też może w przypadku amortyzacji/leasingu również należy zaznaczyć kategorię kosztów limitowanych „środki trwałe”?
                                                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 6 podsekcji 6.12.1, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub SzOOP.
                                                Z powyższego warunku kwalifikowalności wynika, że koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                 https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_ankiet_i_ze_spotkania_inform

                                                 Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.07.2015r.

                                                 Pytanie 1. Czy w sytuacji rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi personel zaangażowany do realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich będzie wpisywany do LSI, czyli będzie musiała być prowadzona ewidencja czasu pracy i będzie to zarazem podstawa do uznania bądź nie kwalifikowalności wydatków? Jak to się ma do sposobu rozliczania projektu na podstawie kwot ryczałtowych?
                                                 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie rezultatów, produktów lub działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Zgodnie z powyższym, tak jak w przypadku PO KL Beneficjent będzie rozliczany za wykonanie zadania w ramach określonej kwoty ryczałtowej na podstawie osiągniętych rezultatów, bez konieczności wskazywania jakie wydatki poniósł w ramach danego zadania.
                                                 Pytanie 2. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdz. 6.5 str. 33 pkt.2b tiret ii jst. musi stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro, a co w przypadku zamówień poniżej tej kwoty oraz co w przypadku zamówień poniżej 20 tys. PLN netto?
                                                 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. zł netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
                                                 Pytanie 3. Jak należy rozumieć zapisy rozdziału 6.6 str. 43  ww. Wytycznych w stosunku do jst to jest: jeżeli w projekcie przewidziano zamówienia publiczne np. na kwotę powyżej 30 tys. euro netto, między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro netto, a także zamówienie na poziomie 2000 PLN netto. Czy w związku z tym samorząd może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje na zasadach z zastosowaniem trybu określonego w podrozdziale 6.5?
                                                 W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.
                                                 Pytanie 4. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?
                                                 Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

                                                 Pytanie 5. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (str. 56) – rozdział 6.12 pkt. 1 i instrukcją wypełniania wniosku (str. 43) należy uzasadnić konieczność pozyskania środków trwałych z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Czy w tym zakresie ważny jest wybór właściwego sposobu pozyskania środka trwałego i tylko zakup (jako jeden ze sposobów pozyskania) jest limitowany (wykazywany we wniosku jako pozycja limitowana i wobec tego wliczająca się w określony procent dla cross-financingu i środków trwałych)? Czy w tym przypadku amortyzacja  nie jest wliczana do limitów? Czy też może w przypadku amortyzacji/leasingu również należy zaznaczyć kategorię kosztów limitowanych „środki trwałe”?
                                                 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 6 podsekcji 6.12.1, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub SzOOP.

                                                 Z powyższego warunku kwalifikowalności wynika, że koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                  https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_dn__28_05_2015

                                                  Pytania dotyczące naboru nr RPSL.09.01.06-IZ-01-24-012/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.07.2015r.


                                                  Pytanie 1. Czy można wziąć większe dofinansowanie niż wynika z algorytmu?
                                                  Maksymalna wartość projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.6 została wskazana w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego (Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

                                                  Jeżeli Wnioskodawca po przeprowadzeniu analizy potrzeb uzna, że środki przyznane uchwałą Zarządu są niewystarczające, powinien złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 oprócz projektu na kwotę zgodną z algorytmem podziału środków pismo przewodnie, w którym zawrze informacje o: szacunkowej liczbie dodatkowych uczestników projektu wraz z wysokością środków niezbędnych do ich zaaktywizowania oraz o osiągnięciu dodatkowych wskaźników wynikających z zwiększenia liczby uczestników projektu.

                                                  Wysokość dodatkowych środków finansowych będzie proponowana Wnioskodawcom indywidualnie podczas negocjacji odbywających się na etapie oceny merytorycznej i będzie uzależniona od wysokości powstałej rezerwy, o ile taka powstanie, oraz od liczby „nowych" uczestników, którą Projektodawcy zaproponują na etapie negocjacji.
                                                  Należy zwrócić uwagę, że w przypadku projektów, które mają być realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie podział środków wskazany w uchwale Zarządu Województwa pokazuje dostępną alokację na projekt przy założeniu, że powiat ziemski przystępuje do projektu partnerskiego wraz z zainteresowaną gminą lub gminami z terenu powiatu.
                                                  Jeżeli którakolwiek z gmin wymienionych w uchwale nie przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, wartość projektu należy odpowiednio pomniejszyć. Jednocześnie w przypadku nie objęcia projektem 100% gmin z danego powiatu, Wnioskodawca może wystąpić o uwolnione środki finansowe pod warunkiem wykazania odpowiednio wyższych wskaźników.

                                                  Pytanie 2. Czy KIS będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może ogłaszać przetarg i robić instrumenty zawodowe?
                                                  Tak. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrożenie instrumentów o charakterze zawodowym mogą realizować podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
                                                  • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
                                                  • CIS i KIS,
                                                  • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
                                                  • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                                                  Jeżeli KIS jest częścią struktury jednostki realizującej projekt wówczas obowiązek realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty należy uznać za spełniony.

                                                  Pytanie 3. Czy można brać do projektu inne osoby niż bezrobotne z III profilem?
                                                  Tak. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), są tylko jedną z kategorii osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

                                                  Pozostałe kategorie osób do których może być oferowane wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.6 to:
                                                  1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
                                                  2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
                                                  3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
                                                  4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382),
                                                  5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
                                                  6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
                                                  7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
                                                  8) osoby niesamodzielne,
                                                  9) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                                                  Jednocześnie przy planowaniu wsparcia należy wziąć pod uwagę preferencje i ograniczenia dotyczące grup docelowych wskazane w pkt III. i IV. Załącznika nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                                  Pytanie 4. Czy bezrobotnemu z III profilem można dać instrument zawodowy?
                                                  Osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, którym przyznano III profil pomocy zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw można przyznać następujące formy pomocy:
                                                  • Program Aktywizacja i Integracja,
                                                  • działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy,
                                                  • programy specjalne,
                                                  • skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy,
                                                  • skierowanie do podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne,
                                                  • poradnictwo zawodowe (w uzasadnionych przypadkach).

                                                  Jednocześnie IZ RPO przypomina, że OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej wskazane w odpowiedzi na pytanie nr. 2

                                                  Ponadto należy mieć na względzie, że osoby najbardziej oddalone od rynku pracy (w tym m.in. zakwalifikowane do III profilu) nie powinny przechodzić do fazy aktywizacji zawodowej, jeżeli nie zostaną wzmocnione ich kompetencje społeczne i rozwiązane ich podstawowe problemy stanowiące barierę do integracji z rynkiem pracy.

                                                  Pytanie 5. Czy można realizować projekt bez instrumentu zawodowego, a co za tym idzie projektu bez efektywności zatrudnieniowej?
                                                  Mając na uwadze kryterium dostępu – Wskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%, które musi być zrealizowane przez każdego z Projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.6, nie ma możliwości realizacji projektu bez efektywności zatrudnieniowej.

                                                  Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca w ramach tzw. ścieżki reintegracji indywidualnie opracowywanej dla osób czy rodzin objętych wsparciem projektowym dobiera instrumenty aktywnej integracji. Wobec powyższego, jeżeli jest to zgodne z potrzebami uczestników projektu, istnieje możliwość realizacji projektu bez instrumentów o charakterze zawodowym, pod warunkiem osiągnięcia przez uczestników projektów 10% - owej efektywności zatrudnieniowej.

                                                  Pytanie 6. W ramach projektu planujemy objąć wsparciem osoby małoletnie. Czy również w stosunku do tej grupy uczestników musimy osiągnąć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?
                                                  Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób:a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

                                                  Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu (objętych efektywnością społeczno-zatrudnieniową), którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

                                                  Jeżeli w projekcie objętych wsparciem jest 100 uczestników, a 50 z nich są to osoby małoletnie, Wnioskodawca, ze względu na rodzaj wsparcia i ich planowane efekty, może liczyć efektywność społeczno – zatrudnieniową zarówno od 100 uczestników, jak i 50.

                                                  Pytanie 7. Czy dla wszystkich uczestników jest obowiązkowa ścieżka reintegracji?
                                                  Tak. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca obejmując wsparciem osoby, rodzin czy środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przygotowuje ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

                                                  Pytanie 8. Czy koszty związane z realizacją Programu Aktywności Lokalnej można rozliczać ryczałtem?
                                                  Nie. Koszty związane z realizacją działań dotyczących organizowania społeczności, w tym programów aktywności lokalnych należy przedstawić w budżecie na zasadach ogólnych, tj. ze szczegółowym pokazaniem poszczególnych wydatków ponoszonych w ramach działania.

                                                  Pytanie 9. Kto podpisuje porozumienie z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Lider czy również wszyscy partnerzy?
                                                  Zgodnie z kryterium dostępu Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. W świetle powyższego wystarczające jest podpisanie porozumienia pomiędzy liderem projektu (partnerem wiodącym), a powiatowym urzędem pracy. Jednocześnie w treści porozumienia z powiatowym urzędem pracy należy zawrzeć informacje regulujące zasady współpracy pomiędzy pup a wszystkimi podmiotami realizującymi projekt, tj. również wszystkimi partnerami projektu.

                                                  Pytanie 10. Czy w ramach projektu pozakonkursowego istnieje możliwość zatrudnienia pracowników socjalnych?
                                                  Tak. W ramach projektów pozakonkursowych istnieje możliwość zatrudnienia pracowników socjalnych/doradców ds. osób niepełnosprawnych, itd. niezbędnych do realizacji projektu. W tym przypadku pracownicy socjalni/doradcy ds. osób niepełnosprawnych stanowią tzw. personel merytoryczny projektu.
                                                  Wnioskodawca ma również możliwość zatrudnienia pracowników poza projektem i wynagradzania ich ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Wtedy środki na ich zatrudnienie mogą być wykazane jako wkład własny do projektu.

                                                  Należy jednocześnie pamiętać, że wydatki na wynagrodzenie pracownika/ wypłacanych dodatków za realizację zadań w projekcie nie mogą odbiegać od stawek wynagrodzeń obowiązujących w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.

                                                  Pytanie 11. Czy w ramach pracy socjalnej wymagane jest jako kryterium dostępu zatrudnianie określonej liczby pracowników socjalnych?
                                                  Nie. W ramach projektów pozakonkursowych nie będzie weryfikowane spełnianie wymogów organizacyjnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej dotyczących zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej oraz zatrudnienia w powiatowych centrach pomocy rodzinie co najmniej jednego pracownika na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

                                                  Pytanie 12. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej jako partnerzy w projekcie mogą prowadzić działania szkoleniowe ( np. kurs spawacza, kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy) i czy takie koszty zostaną uznane za kwalifikowane.
                                                  Nie. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OPS i PCPR nie mogą samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej wskazane w odpowiedzi na pytanie nr. 2

                                                  Pytanie 13. Czy w czasie pisania wniosków wymagana jest umowa partnerska?
                                                  Nie. Umowa partnerska wymagana jest przez IZ RPO na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

                                                  Pytanie 14. Czy stawka 4400 na kontrakt socjalny uwzględnia koszty zatrudnienia pracowników socjalnych?
                                                  Nie. Kwota 4400 zł stanowi uśredniony koszt usług aktywnej integracji realizowanych w ramach kontraktu socjalnego, z wyłączeniem pracy socjalnej.

                                                  Pytanie 15. Czy w projekcie partnerskim powiatów kontrakt socjalny można dzielić na partnerów jako zadanie we wniosku o dofinansowanie?
                                                  Tak. IZ w Regulaminie naboru rekomenduje, aby Wnioskodawcy będący powiatami ziemskimi, którzy składają wnioski o dofinansowanie w partnerstwie z gminami, konstruowali zadania we wniosku tak, by jedno zadanie odpowiadało działaniom zaplanowanym dla jednej gminy. Jednocześnie beneficjent może przyjąć inny sposób przedstawienia zadań w budżecie np. wyodrębniając zadanie pn. Realizacja kontraktów socjalnych, gdzie poszczególne wydatki będą odpowiadać kontraktom socjalnym realizowanym przez poszczególne gminy.

                                                  Pytanie 16. Czy w ramach projektu pozakonkursowego możliwe jest utworzenie podmiotu o charakterze reintegracji społeczno-zawodowej, np. CIS lub ZAZ.
                                                  Zgodnie z 2 typem projektów istnieje możliwość tworzenia miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach reintegracyjnych, w tym w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, o ile wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb.
                                                  Należy zwrócić uwagę, że działania projektowe muszą być ukierunkowane na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz przyczyniać się do ich reintegracji społeczno-zawodowej. Wobec powyższego, o ile jest to zgodne z opracowaną ścieżką reintegracji uczestników, w ramach wskazanego typu w pierwszej kolejności należy rozważyć wykorzystanie potencjału podmiotów już działających na terenie, na którym będzie realizowane wsparcie projektowe.
                                                  Jednocześnie w sytuacji w której na terenie działań projektowych nie istnieją ww. podmioty, pod pewnym warunkami, istnieje możliwość ich utworzenia w ramach realizowanych projektów. Zgodnie ze wskazanym typem projektu wsparcie tworzenia nowych podmiotów musi zawsze wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb.
                                                  Wobec powyższego decyzja o utworzeniu KIS oraz CIS musi być zgodna z polityką gminy/powiatu, tj. powinna wynikać z realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych, co należy opisać we wniosku o dofinansowaniu.
                                                  Równocześnie zwraca się uwagę, że Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Dlatego IZ RPO w przypadku tworzenia nowych CIS/KIS, może na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, zwrócić się z prośbą o przedłożenie uchwały gminy/powiatu dotyczącej powołania ww. jednostek.
                                                  Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa …, które jasno wskazują, że co do zasady ze środków EFS nie są tworzone nowe WTZ oraz ZAZ, oraz fakt, iż nie zostały zakończone badania i analizy potrzeb regionu w tym zakresie, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, dostępności usług, trendów demograficznych, itd., IZ RPO nie rekomenduje tworzenia nowych ZAZ oraz WTZ w ramach przedmiotowego naboru.

                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                   https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_09_01_06_iz_01_24_01215_z_dn__17_07_2015

                                                   Pytanie 1. Gdzie ująć koszty związane z działaniami służącymi promocji przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej?
                                                   Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków działania informacyjno-promocyjne projektu mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jednakże dotyczą one wydatków związanych z działaniami informacyjno– promocyjnymi samego projektu (tj. utworzenia i utrzymania strony, ogłoszeń prasowych prezentujących zarys, zakres i cel projektu). Promocja PS i/lub PES, służąc rozwojowi ich samych, jak również całego sektora ekonomii społecznej, umożliwiająca dotarcie tych podmiotów do większej liczby potencjalnych kontrahentów ze swoją ofertą nie stanowi działań informacyjno–promocyjnych projektu w rozumieniu wytycznych i jest traktowana jako działanie merytoryczne.
                                                   W związku z powyższym koszty związane z działaniami promocyjnymi dla PS/PES należy ująć w ramach kosztów bezpośrednich poprzez przypisanie ich do konkretnych zadań merytorycznych.

                                                   Jednocześnie ocena zasadności będzie dokonywana na etapie oceny merytorycznej.

                                                   Pytanie 2. Wydatki związane z organizacją i przygotowaniem szkoleń stanowić będą koszty pośrednie czy koszty bezpośrednie?
                                                   Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:
                                                   a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie,
                                                   b) koszty zarządu,
                                                   c) koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki.
                                                   Tym samym wydatki związane z administracyjną organizacją szkoleń (np. wynagrodzenie osoby, której zakres czynności w projekcie polega na wynajmowaniu sal, organizacji transportu, wyposażenie szkoleń w materiały szkoleniowe, etc.) będzie stanowić wydatek w ramach kosztów pośrednich.
                                                   W ramach tych kosztów nie wskazuje się wydatków związanych ściśle z ta częścią szkoleń, która ma charakter merytoryczny: tj. angaż prelegentów, wykładowców, egzaminatorów, opracowywanie zakresu merytorycznego szkolenia oraz wynajęcie sal, etc.). Wydatki związane z merytoryczną częścią szkolenia stanowią koszt bezpośredni.

                                                   Pytanie 3. Czy w ramach wkładu własnego można wnieść środki z Funduszu Pracy oraz środków wnoszonych przez stronę trzecią?
                                                   Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Zarówno Wytyczne jak i IOK nie ogranicza formy i źródła i sposobu jego wnoszenia. Wkład własny pochodzić może nie tylko ze środków własnych projektodawcy, ale także m.in. z innych programów/funduszy, z których beneficjent otrzymał środki (o ile programy te nie zabraniają „łączenia” środków), z opłat od uczestników, z dotacji samorządowych. Jeżeli uwzględnione w budżecie projektu koszty finansowane z Funduszu Pracy będą odpowiednio uzasadnianie (Wnioskodawca wskaże  iż przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu i nie występuje podwójne finansowanie) a zasadność takiego wydatku nie zostanie zakwestionowana na etapie oceny merytorycznej, wówczas wkład własny pochodzący z Funduszu Pracy i/lub innych źródeł będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jednocześnie IOK przypomina o konieczności odpowiedniego udokumentowania sposobu wnoszenia wkładu własnego do projektu.

                                                   Ponadto IOK przypomina, iż wskaźniki:
                                                   a)
                                                   Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych odnosi się do:
                                                   o   osób, które uzyskały środki w ramach projektu na utworzenie przedsiębiorstwa;
                                                   o   osób przystępujących do przedsiębiorstwa;
                                                   o   osób (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym;

                                                   We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone w ramach projektu przez przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu.

                                                   b) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem odnosi się do podmiotów, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu, tzn. realizowane jest na rzecz jego funkcjonowania (np. utworzenie nowego podmiotu, stworzenia dodatkowych miejsc pracy, zmiany organizacyjnej podmiotu- ekonomizacja).

                                                   Ponadto IOK przypomina iż wsparcie pomostowe przysługuje nowo powstałym przedsiębiorstwom społecznym (tj. utworzonym w ramach projektu).

                                                   Pytanie 4. Jaki jest minimalne wynagrodzenie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych?
                                                   Minimalny poziom wynagrodzenia wynosi iloczyn ¼ płacy minimalnej i liczby trwania miesięcy umowy przy założeniu, że przy zakontraktowanej liczbie godzin stawka godzinowa nie może być niższa niż 12 zł.

                                                   Uwaga!

                                                   Dotyczy wyłącznie miejsc pracy liczonych do wskaźników efektywnościowych !! W przypadku wskaźników rezultatu i produktu, nie przewiduje się zatrudniania na umowy cywilno- prawne.

                                                   Pytanie 5. Czy zatrudnienie osób w CIS zalicza się do wskaźników obligatoryjnych dla przedmiotowego konkursu?
                                                   W przypadku wskaźnika:
                                                   - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Tak. Jednocześnie wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie podmiotów takich jak Centrum Integracji Społecznej jest typem operacji określonym w SZOOP dla poddziałań 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6. W związku z powyższym zdaniem IOK niezasadne jest ujmowanie w ramach wniosku wydatków związanych z zatrudnieniem osób w CIS i może wystąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

                                                   - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Tak, jednocześnie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Osoby zatrudnione w CIS mogą być uczestnikami wsparcia w postaci udzielenia dotacji w 9.3.1, w przypadku gdy  w wyniku udzielonego wsparcia  nastąpi przekształcenie  podmiotu w PS.
                                                   Wnioskodawca będzie musiał wskazać, iż wsparcie na zatrudnienie osób w CIS przyczyni się do realizacji celu jakim jest Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. Tym samym Wnioskodawca będzie musiał zadeklarować, iż w wyniku projektu wzrośnie liczba osób zatrudnionych w CIS, wskazać przez jaki okres będą one finansowane ze środków EFS oraz przez jaki okres ich zatrudnienie zostanie utrzymane po zakończeniu wsparcia w projekcie.

                                                   - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
                                                   Odpowiedź:
                                                   Tak, wyłącznie w przypadkach zmiany statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji, tj. wyłącznie dla osób posiadających status bierny zawodowo w chwili wejścia do programu. Osoba zatrudniona w CIS  będzie wliczana do wskaźnika wówczas, gdy w  wyniku udzielonego wsparcia w projekcie  będzie pracownikiem otworzonego w 9.3.1 miejsca pracy w  PS lub utworzonego PS.
                                                   Jednocześnie Wnioskodawca będzie musiał wskazać, iż wsparcie na zatrudnienie osób w CIS przyczyni się do realizacji celu jakim jest Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. Tym samym Wnioskodawca będzie musiał zadeklarować, iż w wyniku projektu wzrośnie liczba osób zatrudnionych w CIS, wskazać przez jaki okres będą one finansowane ze środków EFS oraz przez jaki okres ich zatrudnienie zostanie utrzymane po zakończeniu wsparcia w projekcie.

                                                   - Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

                                                   - Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie dotyczy

                                                   - Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie dotyczy

                                                   - Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

                                                   - Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie dotyczy

                                                   - Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

                                                   - Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem;
                                                   Odpowiedź:
                                                   Nie dotyczy

                                                   Pytanie 6. Czy osoby aktywizowane w ramach działania 9.1 które założą, przystąpią lub zastaną zatrudnione w PS w ramach projektu 9.3.1 mogą zostać wykazywane we wskaźnikach obydwu projektów?
                                                   Tak, osoba która zakończy udział w projekcie w ramach działania 9.1 i uzyska zatrudnienia w ramach projektu 9.3.1 (do 3 miesięcy od momentu zakończenia otrzymywania wsparcia w ramach 9.1) jest wykazywana we wskaźnikach przez obydwu projektodawców.

                                                   Pytanie 7. Dot. pkt. 2.6.3 oraz 2.6.1 Regulaminu konkursu:
                                                   a)      Czy zapis „W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ, przekracza limit 10 mln PLN…..” odnosi się tylko do IZ danego województwa, czy też dotyczy całego kraju? Ponadto, czy w momencie podpisywania umowy na dofinansowanie projektu np. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, bądź też na poziomie ministerialnym (np. z MPiPS) zachodzi konieczność sumowania projektów?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zapis „W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ, przekracza limit 10 mln PLN…..” odnosi się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020. Konieczność sumowania wartości projektów zachodzi w przypadku wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, w którym rolę IZ pełni Zarząd Województwa Śląskiego.

                                                   b)      W świetle powyżej cytowanego zapisu - czy organizacja występująca we wniosku o dofinansowanie, jako Lider projektu, którego wartość przekracza 10 mln „obciążana” jest całą kwotą dofinansowania, czy też jest ona dzielona na poszczególnych Partnerów zgodnie z budżetem projektu? Tym samym, czy podczas ubiegania się przez poszczególnych Partnerów o dofinansowanie w ramach innych projektów dla każdego z Partnerów liczona jest kwota zgodnie z przypadającym na danego Partnera budżetem?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 (par. 18 umowy o dofinansowanie projektu) zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy składane jest przez Beneficjenta, a tym samym Partnerzy w przypadku starania się o dofinansowanie innych projektów nie wykazują udziału finansowego w ramach przedmiotowego konkursu.

                                                   c)      Czy wartość projektu od której należy wnieść zabezpieczenie umowy liczona jest od jego całej kwoty niezależnie od kwot przypadających na danych Partnerów oraz w danym roku realizacji projektu?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z założeniami RPO WSL 2014-2020 wartość projektu liczona jest od wysokości dofinansowania.

                                                   d)     Czy możliwe jest wniesienie zabezpieczenia realizacji projektu do maksymalnej wartość projektu w danym roku jego realizacji zgodnie z przedstawionym we wniosku o dofinansowanie budżetem?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zabezpieczenie realizacji projektu musi być wniesione od kwoty dofinansowania wskazanej w par. 2 umowy o dofinansowanie (zał. nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15)

                                                   e)      Od jakiej kwoty liczona jest wartość projektu? Czy od kwoty stanowiącej równowartość całego budżetu projektu (włącznie z wkładem własnym), czy też od kwoty stanowiącej 95% wartości budżetu projektu (bez wkładu własnego)?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Wartość projektu liczona jest od wartości dofinansowania.

                                                   f)       Czy możliwe jest poszerzenie katalogu form zabezpieczenia projektu określonych w pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu o gwarancję ubezpieczeniową?  (taka forma zabezpieczenia była dopuszczona przez Urząd Marszałkowski m.in. w konkursie nr 1/POKL/8.2.1/2008). Pragniemy nadmienić, iż organizacje pozarządowe działające z założenia non-profit i rzadko kiedy dysponujące jakimikolwiek nieruchomościami,  czy też innym znaczącym pod względem finansowym mieniem nie są w stanie zapewnić żadnej z wymienionych pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu form zabezpieczenia.
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z pkt 2.6.3 Regulaminu konkursu katalog form zabezpieczenia jest zamknięty i nie ma możliwości jego rozszerzenia.

                                                   g)      Czy w przypadku realizacji w ramach niniejszego konkursu projektu OWES o wartości poniżej 10 mln PLN, który został zabezpieczony wekslem in blanco oraz rozpoczęcia np. w 2016r. kolejnego projektu o wartości 2 mln PLN, na realizację którego została zawarta umowa z IZ i tym samy przekroczenia limitu 10 mln PLN konieczne będzie wnoszenie nowego zabezpieczenia (określonego w pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu) dla projektu OWES?
                                                   Odpowiedź:
                                                   W przypadku, gdy Beneficjent podpisał z Instytucją Zarządzającą kilka umów o dofinansowanie realizowanych równolegle w czasie, których łączna wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN oraz każdej kolejnej umowy następuje w jednej lub kilku z następujących form (wskazanych w pkt 2.6.3 Regulaminu konkursu):
                                                   - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
                                                   - gwarancja bankowa;
                                                   - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
                                                   - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
                                                   - hipoteka;
                                                   - poręczenie wg prawa cywilnego.

                                                   h)      Jakie dokumenty będą wymagane w przypadku zabezpieczenia realizacji umowy w formie poręczenie według prawa cywilnego? Czy i w jaki sposób będzie badana zdolność finansowa instytucji/osoby fizycznej do poręczenia umowy według prawa cywilnego?
                                                   Odpowiedź:
                                                   W przypadku zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu poręczeniem według prawa cywilnego należy stosować się do przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego, art. 876-887. Szczegółowe kwestie związane z formą zabezpieczeń będą omówione na etapie procedury sporządzania umowy o dofinansowanie.

                                                   Pytanie 8. Dot. wkładu własnego:
                                                   a)      Czy istnieje możliwości obliczania wkładu własnego bez uwzględnienia wartości przekazywanych dotacji?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 nie ma możliwości obliczania wkładu własnego bez uwzględnienia wartości przekazywanych dotacji. Wkład własny musi stanowić 5% wartości projektu.

                                                   b)      Czy wartość wnoszonego do projektu wkładu własnego musi być liczona proporcjonalnie do wartości wydatków w danym roku budżetowym, czy też możliwym jest, aby wartość wkładu własnego w różnych latach realizacji projektu była na różnym poziomie i na zakończenie projektu odpowiadała równowartości 5% otrzymanego dofinansowania?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wartość wkładu własnego w wysokości 5% kwoty otrzymanego dofinansowania musi być osiągnięta w momencie zakończenia projektu.

                                                   c)      Czy wkład własny może być wnoszony w postaci pracy woluntarystycznej kadry zaangażowanej w realizację projektu z założeniem, że np. doradca biznesowy, animator, szkoleniowiec czy też pracownik ds. rekrutacji albo koordynator wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie zatrudniony np. w wymiarze 100 godzin miesięcznie, z czego np. 20 godzin przepracuje, jako wolontariusz?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z pkt. 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu”.

                                                   d)     Czy wkład własny musi być wnoszony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu, czy też wkład własny można zapewnić, wybierając niektóre zadania (np. cały wkład własny zostanie wniesiony poprzez realizację prac woluntarystycznych doradców, animatorów oraz personelu administracyjnego)?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wkład własny nie musi być wniesiony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu. Decyzja co do formy wniesienia wkładu leży po stornie Beneficjenta.

                                                   Pytanie 9. Dot. słownika pojęć oraz wskaźników określonych w pkt. 2.4.7 Regulaminu konkursu: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Słownika pojęć (pkt. 10 oraz pkt. 14) dot. definicji miejsca pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a wskaźnikiem określonym w pkt. 2.4.7 tiret d „Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.  W świetle zapisów pkt. 10 oraz 14 Słowniczka pojęć miejsce pracy rozumiane jest jako miejsce pracy utworzone nie tylko w przedsiębiorstwie społecznym, ale również w podmiocie reintegracyjnym, organizacji pozarządowej, czy też w podmiocie sfery gospodarczej utworzonym w związku z realizacją celu społecznego ….
                                                   Wskaźnik określony w pkt 2.4.7 „Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” odnosi się tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw społecznych. Powyższe odniesienia zostały skorygowane w ujednoliconej wersji Regulaminu konkursu z dnia 8 lipca 2015 r.

                                                   Pytanie 10. Dot. wskaźników określonych w pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu. W związku z tym, iż projekty OWES będą uruchamiane nie wcześniej niż w sierpniu b.r., a środki pieniężne zostanę przekazane nie wcześniej niż w listopadzie b.r. (zgodnie z przekazanymi informacjami na spotkaniu informującym w dniu 1 lipca b.r.) zwracamy się z prośbą o możliwość wycofania wskaźników w podziale na poszczególne lata realizacji projektu, które zostały określone w pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu i pozostawienia jednego wskaźnika, który musi zostać osiągnięty na koniec realizacji projektu. Powyższe wynika z faktu, iż 2015 rok będzie czasem „rozruchu” projektu oraz wzmożonej pracy „u podstaw”, której efekty (mierzone wskaźnikowo) będą mogły być  widoczne nie wcześniej niż w 2016 roku.
                                                   Przy analizie wskaźnika wzięto pod uwagę, że realizacja projektów nastąpi w połowie 2015 r. i jego wartość została stosownie obniżona. Zgodnie z par. 3, pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu (zał. Nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15) „beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników produktu na zakończenie realizacji projektu.” Jednocześnie, zgodnie z par. 3, pkt 1 tejże umowy „beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu”.

                                                   Pytanie 11. Dot. słownika pojęć oraz grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia projektu:
                                                   a)      Zgodnie z definicją Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  podaną w pkt. 11 Słownika pojęć do objęcia działaniami projektowymi kwalifikują się „osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz 225 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej”. Jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy jest bezrobocie. W związku z powyższym, czy możliwym jest udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym na osobę bezrobotną (bez żadnych dodatkowych kryteriów kwalifikowalności)?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 wsparcie w IX osi priorytetowej (Włączenie społeczne) dedykowane jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i mnogości wymiarów marginalizacji społecznej, m.in. ubóstwa. Tym samym bezrobocie nie może być jedyną przesłanką do objęcia wsparciem w projekcie. W kategorii osób bezrobotnych wsparciem mogą zostać objęci tylko bezrobotni z III profilu (pkt 4.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

                                                   b)      Zgodnie z definicją Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  podaną w pkt. 11 Słownika pojęć do objęcia działaniami projektowymi kwalifikują się „osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym”. Jedną z kategorii osób określonych w art. 1 ust.2  w/w ustawy są osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym, czy możliwym jest udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym na osobę długotrwale bezrobotną (bez żadnych dodatkowych kryteriów kwalifikowalności)?
                                                   Odpowiedź:
                                                   Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 wsparcie w IX osi priorytetowej (Włączenie społeczne) dedykowane jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i mnogości wymiarów marginalizacji społecznej, m.in. ubóstwa. Tym samym długotrwałe bezrobocie nie może być jedyną przesłanką do objęcia wsparciem w projekcie. W kategorii osób bezrobotnych wsparciem mogą zostać objęci tylko bezrobotni z III profilu (pkt 4.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

                                                   c)      Czy grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej na umowy cywilno-prawne?
                                                   d)    
                                                   Czy grupę docelową projektu stanowią osoby świadczące prace woluntarystyczne w podmiotach ekonomii społecznej?
                                                   e)     
                                                   Czy grupę docelową projektu stanowią członkowie zarządu pełniący swoje funkcje społecznie (tzn. nie posiadający żadnej umowy w tym cywilno- prawnej oraz woluntarystycznej)?

                                                   Odpowiedź ad. c),d),e):

                                                   Co do zasady ww. osoby mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu . Należy mieć na uwadze, że udzielone wsparcie możliwe jest tylko w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej i ma się przyczynić do osiągniecia wskaźników efektywnościowych.

                                                   Pytanie 12. Dot. pkt. 2.1.27 Regulaminu konkursu. Czy do czasu utrzymania trwałości udzielonego wsparcia poprzez zapewnienie utrzymania nowo powstałych miejsc pracy przez okres do 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji zalicza się sytuacja, w której następuje przerwa w zatrudnieniu z przyczyn pracownika? Np.: Dotacja na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym została udzielona w dniu 1 stycznia 2016r. na Pana X, który w tym samym dniu tj. 1 stycznia 2016r. rozpoczął pracę. Jednakże Pan X z przyczyn zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy w dniu 30 kwietnia 2016r. W miejsce Pana X po miesięcznej przerwie tj. w dniu 1 czerwca 2016r. został zatrudniony Pan Y, który zakończył pracę w dniu 30 grudnia 2016r.
                                                   Zgodnie z pkt 9 rozdziału 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz pkt 2.1.27 Regulaminu konkursu przerwa w zatrudnieniu jest możliwa tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. Jednocześnie Operator odpowiada przez IOK za zapewnienie trwałości udzielonego wsparcia poprzez utrzymanie nowo powstałych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku czasowego braku zatrudnienia należy wydłużyć utrzymanie miejsca w pracy o czas przerwy. Jednocześnie zaleca się dla zachowania płynności realizacji projektu, by proces rekrutacji przeprowadzić w sposób gwarantujący zapewnienie listy rezerwowej uczestników.

                                                   Pytanie 13. Dot. Lidera partnerstwa składającego wniosek o dofinansowanie. Czy IOK dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w składzie partnerskim zgodnym ze składem uczestniczącym w procesie akredytacji OWES przy jednoczesnej zmianie Lidera partnerstwa?
                                                   Na podstawie Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (rok 2014/2015, §11 ust 3) w przypadku uzyskania przez MPiPS informacji o zmianach w partnerstwie/konsorcjum prowadzącym akredytowany OWES, lider zobowiązany jest do złożenia do JA wyjaśnień oraz informacji o sposobie zapewnienia zasobów i kompetencji OWES co najmniej na tym samym poziomie. OWES działający w nowym składzie powinien poddać się samoocenie i przesłać ją do JA. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności nowego składu partnerstwa, JA w porozumieniu z KA może podjąć decyzję o przeprowadzeniu reaudytu zgodnie z procedurą opisaną w § 11 ust. 1.
                                                   IOK na etapie weryfikacji wniosku będzie wymagać w takiej sytuacji zaświadczenia bądź oświadczenia, iż OWES poinformował MPiPS o zmianach i nie podjęto w stosunku do niego decyzji o reaudtycie.

                                                   Pytanie 14. Bardzo proszę o informację dotyczącą wskaźnika “Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych” – w regulaminie konkursu (str. 41) jest zawarta informacja, że we wskaźniku tym mogą być wykazywane miejsca utworzone przez przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu. Czy dobrze rozumiemy, że może to dotyczyć sytuacji, w której utworzona w ramach projektu spółdzielnia socjalna otrzyma środki na zatrudnienie osób częściowo z OWES, a pozostałe miejsca pracy w niej zostaną sfinansowane z dotacji z PUP (ale nie w ramach wkładu własnego), przy czym wszystkie te osoby będą brały udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym OWES.
                                                   Zgodnie z Regulaminem konkursu, aby został spełniony ww. wskaźnik wszystkie miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwie społecznym muszą zostać sfinansowane ze środków przekazanych OWES w ramach projektu.

                                                   Pytanie 15. OWES jest zobowiązany do przeprowadzania akcji promujących Ekonomię Społeczną w tym w szczególności PES-y i ich produkty w formie: organizacji targów, przygotowania narzędzi promujących te produkty i usługi, strony internetowej itp. Czy w związku z tym jest możliwe umieszczenie działań promujących ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 1 operacji).
                                                   Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w których mieszczą się działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych). Natomiast wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów projektowych stanowią koszty bezpośrednie (zobacz: pytanie nr 1). Konieczność poniesienia wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Jednocześnie przypominamy, że OWES nie może powielać działań przypisanych ROPS.

                                                   Pytanie 16. OWES jest zobowiązany do monitorowania rynku ES i posiada podstawową wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym wszystkich PS na terenie swojego działania/funkcjonowania tj.

                                                   -monitoruje kondycję ekonomiczną i społeczną PS, które powstały w wyniku funkcjonowania OWES.

                                                   - W wyniku działalności OWES zatrudnienie we wspartych PS wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania, o którym mowa w pkt. A.2.1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji na lokalnym rynku wskaźnik może obejmować utrzymanie istniejących miejsc pracy.

                                                   - W wyniku działalności OWES obroty przedsiębiorstw objętych wsparciem wzrosły o 5% w skali roku. Wskaźnik wzrostu OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa     w pkt. A.2.1.

                                                   - W wyniku działalności OWES 20% wspartych doradztwem finansowym PS skorzysta z instrumentów zwrotnych. Czy w związku z tym jest możliwe zatrudnienie specjalisty ds. diagnozy stanu ES i PS ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 1 operacji)
                                                   Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników projektowych stanowią koszty bezpośrednie. Katalog kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu został wykazany w pkt 8.4 przedmiotowych Wytycznych.

                                                   Pytanie 17. Regularnie, nie rzadziej niż raz do roku, prowadzony jest monitoring usług świadczonych przez OWES. Monitoring ten obejmuje co najmniej:

                                                   - badania satysfakcji klientów OWES,

                                                   - monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu OWES.

                                                   Regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, prowadzona jest ewaluacja działań OWES w formie ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Ewaluacja koncentruje się co najmniej na następujących kryteriach ewaluacyjnych: skuteczności – ocena stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów, efektywności – ocena relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami, użyteczności – ocena dopasowania usług do potrzeb klientów, trwałości – ocena stabilności tworzonych miejsc pracy. Ewaluacja prowadzona jest pod kątem osiągania celów społecznych wyznaczonych przez dany OWES. Ewaluacja prowadzona jest w sposób gwarantujący rzetelność metodologiczną oraz niezależność ewaluatora. W przypadku ewaluacji wewnętrznej oznacza to co najmniej, że ewaluator nie może pozostawać w żadnej zależności służbowej z kierownikiem OWES. Ewaluacja obejmuje działania merytoryczne OWES. Czy w związku z tym jest możliwe umieszczenie ewaluacji zewnętrznej osiąganych celów społecznych ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 4 operacji).
                                                   Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników projektowych stanowią koszty bezpośrednie. Katalog kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu został wykazany w pkt 8.4 przedmiotowych Wytycznych. Należy jednak zastanowić się nad zasadnością finansowania ww. wydatku ze środków w ramach konkursu 9.3.1.

                                                   Pytanie 18. Regulamin 2.1.27 Operator odpowiada przed IOK za zapewnienie trwałości udzielonego wsparcia poprzez zapewnienie utrzymania nowo powstałych przedsiębiorstw/nowo powstałych miejsc pracy przez okres do 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji/utworzenia miejsca pracy. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

                                                   Załącznik nr 9 par. IV. Trwałość projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Czy oznacza to, że utworzone podmioty w ramach OWES muszą funkcjonować co najmniej przez 2,5 roku, a okres trwałości miejsc pracy wynosi 12 miesięcy? Czy dotyczy to także podmiotów tworzonych nie z dotacji?
                                                   Zgodnie z pkt 2.1.27 Regulaminu konkursu oraz pkt 13 zał. nr 9 do Regulaminu konkursu „Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji i utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika”.
                                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa zapis w pkt IV zał. nr 9 do Regulaminu konkursu dotyczący okresu trwałości ma zastosowanie do podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS). IOK nie przewiduje możliwości wspierania ww. podmiotów. Zapis zostanie wykreślony z załącznika z wyłączeniem przypadków, w których projektodawca we wniosku wskaże możliwość przyznania środków na ww. instytucje.

                                                   Pytanie 19. Czy uczestnicy projektów OPS, CIS mogą założyć u nas SPS i czy może to być wskaźnik zarówno PCPR jak i OWES
                                                   Odpowiedź: analogicznie jak w pyt. nr 6

                                                    

                                                    

                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                    https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_09_03_01_iz_01_24_01315_z_dn__16_07_2015

                                                    Pytania dotyczące naboru nr RPSL.09.01.06-IZ-01-24-012/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

                                                    Pytanie 1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach umowy partnerskiej 2014-2020 zdefiniowano w słowniku pojęć personel projektu jako "osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu...(...)" oraz zapisu wytycznych: 6.16 pkt. 8 w brzmieniu: "Wydatki związane z angażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie... (...)Czy w świetle powyższego zapisu personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich - będzie wyłączony z obowiązku ograniczającego jego godziny pracy w rozumieniu Podrozdziału 6.16 pkt.8b. (276 godzin miesięcznie) skoro kosztów pośrednich nie traktujemy jako zadanie projektu?
                                                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (sekcja 8.4 pkt 11) Personelu zatrudnianego w ramach kosztów pośrednich nie dotyczy ograniczenie 276 godzin/miesiąc, gdyż zapisy sekcji 6.16 nie mają zastosowania w stosunku do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich.

                                                    Pytanie 2. Czy zdaniem Państwa umowy zawarte z kadrą realizującą projekt na „czas trwania projektów” winny wygasnąć z datą 30.06.2015r i na nowy okres programowania winien zostać rozpisany konkurs na te stanowiska i winna zostać podpisana nowa umowa?
                                                    Powyższa kwestia powinna zostać rozstrzygnięta indywidualnie przez Beneficjenta z zachowaniem zgodności z zawartą umową, przepisami prawa krajowego, w tym z Kodeksem Pracy, Ustawą o pracownikach samorządowych i wewnętrznymi regulaminami.

                                                    Pytanie 3. Czy fakt, iż środki w ramach konkursu 9.1.6 na lata 2014-2020 pochodzą z innego źródła niż środki 7.1.1 z lat 2007-2014 powoduje, że umowy zawarte w ramach dotychczasowego stosunku pracy winny zostać wypowiedziane i zawarte winne być nowe?
                                                    Powyższa kwestia powinna zostać rozstrzygnięta indywidualnie przez Beneficjenta z zachowaniem zgodności z zawartą umową, przepisami prawa krajowego, w tym z Kodeksem Pracy, Ustawą o pracownikach samorządowych i wewnętrznymi regulaminami. Projekty systemowe były realizowane przez jednostki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, natomiast obecnie projekty pozakonkursowe będą finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w projektach z Poddziałania 9.1.6 RPO WSL umowy z pracownikami powinny dotyczyć okresu kwalifikowalności RPO WSL 2014-2020.

                                                    Pytanie 4. Na jakich zasadach będą zatrudnieni pracownicy socjalni oddelegowani do realizacji projektu systemowego, których wynagrodzenia w ramach umów o pracę są w całości finansowane przez EFS? - zasady finansowania pracy socjalnej.
                                                    Wszystkie działania realizowane przez Beneficjenta muszą być zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym z Kodeksem Pracy, Ustawą o pracownikach samorządowych i wewnętrznymi regulaminami.

                                                    Pytanie 5. Czy będą wytyczne odnośnie samej pracy pracowników socjalnych tj: ilość kontraktów socjalnych przypadających na jednego pracownika, ilość zatrudnionych pracowników socjalnych w projekcie, wymagania odnośnie kwalifikacji oraz maksymalnej kwoty wynagrodzenia?
                                                    IZ RPO nie będzie wydawała dodatkowych dokumentów regulujących wymagania odnośnie pracy pracowników socjalnych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wszystkie działania realizowane przez Beneficjenta muszą być zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym z Kodeksem Pracy, Ustawą o pracownikach samorządowych i wewnętrznymi regulaminami jednostki samorządu terytorialnego, niemniej jednak IZ RPO chcąc usystematyzować pracę socjalną w projektach aktywnej integracji rekomenduje zasadę, iż 1 etat pracownika socjalnego wykonującego pracę na rzecz usług aktywnej integracji równa się pracy z 20 klientami na kontraktach socjalnych lub jego odmianach.

                                                    Pytanie 6. Czy należy rozumieć fakt, iż turnusy rehabilitacyjne nie są instrumentem aktywnej integracji to nie istnieje już możliwość współfinansowania ich ze środków EFS dla uczestników projektu?
                                                    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. W świetle powyższego nie jest możliwe finansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                                    Jednocześnie kwota przeznaczona na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być uznana za wkład własny Beneficjenta do projektu.

                                                    Pytanie 7. Czy w ramach projektu systemowego będzie można wprowadzać talony zdrowotne np. na leczenie uzębienia czy też innych zabiegów estetycznych, które miały by wpływ na aktywizację zawodową beneficjenta?
                                                    Beneficjent realizujący projekt jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór instrumentów i narzędzi służących właściwej realizacji projektu, w tym osiągnięcia odpowiednich wskaźników. Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie działania realizowane przez Beneficjenta muszą być zgodne z przepisami prawa krajowego, a ocena projektu dokonywana jest trójstopniowo – w trakcie analizy wniosku aplikacyjnego, podczas weryfikacji wniosków o płatność, a także podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.

                                                    Pytanie 8. Zakup środka trwałego w kosztach pośrednich rozliczanych ryczałtem ? Jak udokumentować?
                                                    Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu 10 % określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.

                                                    Pytanie 9. Czy można doposażyć stanowisko pracy dla pracownika socjalnego? W ramach jakiego zadania?
                                                    Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 ww. Wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
                                                    Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż w budżecie projektu, we wniosku o dofinansowanie, w ramach każdego zadania merytorycznego, Beneficjent wykazuje koszty, jakie zamierza ponieść do realizacji zadania.

                                                    Pytanie 10. Czy aby zawnioskować o kolejną transzę dofinansowania, należy rozliczyć 70% otrzymanych dotychczas transz?
                                                    Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, § 11 ust. 1 pkt 2 kolejne transze dofinansowania są przekazywane po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę, jego zweryfikowaniu przez IZ oraz spełnieniu następujących warunków:

                                                    a) wykazaniu w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty I transzy dofinansowania otrzymanej na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień;
                                                    b) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 34 ust. 1. umowy o dofinansowanie projektu.

                                                    Ponadto, kolejne transze dofinansowania są przekazywane również po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie, tj.:
                                                    a) zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę ;
                                                    b) złożeniu przez Beneficjenta i zweryfikowaniu przez IZ pierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę , w którym wykazano wydatki kwalifikowalne w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień;
                                                    c) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 34 ust. 1. umowy o dofinansowanie.

                                                    Przy czym, należy mieć na uwadze, iż przekazanie transzy środków na dofinansowanie projektu, może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku gdy wniosek o płatność jest prawidłowy) albo po odesłaniu Beneficjentowi wniosku do poprawy (w przypadku gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków określonych w umowie.

                                                    Ponadto, nie jest możliwe przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w przypadku braku zatwierdzenia wniosku o płatność za poprzedni okres rozliczeniowy.

                                                    Jednocześnie należy zauważyć, że limit 70 % dofinansowania rozpatrywany jest kumulatywnie. IZ dokonuje porównania rozliczonych dotychczas w ramach projektu wydatków, biorąc pod uwagę wydatki w zatwierdzonych uprzednio wnioskach o płatność, pomniejszonych o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne/nieprawidłowości.

                                                    Pytanie 11. Jak zawnioskować o pierwszą transzę?
                                                    Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia. Maksymalna wysokość pierwszej transzy jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu przez IZ.
                                                    Pytanie 12. Co z rocznym wynagrodzeniem za 2015 rok w projekcie, czy będzie kwalifikowalne?
                                                    Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach danego projektu.
                                                    Ponadto, należy pamiętać, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.
                                                    Jednocześnie, należy pamiętać, iż tak jak w PO KL wypłata „trzynastki” w ostatnich dniach roku kalendarzowego, za który przysługuje, z uwagi na niezgodność z przepisami krajowymi jest niekwalifikowalna. („Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej” Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 z późn. zm. ).

                                                    Pytanie 13. Czy subkonto dla projektu musi być ponownie utworzone, czy może to być konto, które służyło w projekcie realizowanym do 30.06.2015 r.?
                                                    Jeżeli na rachunku projektu zakończone są wszystkie operacje finansowe związane z wcześniej realizowanym projektem, a tym samym nie mają miejsca już żadne przepływy finansowe, to nie ma przeciwwskazań do ponownego wykorzystania istniejącego rachunku na rzecz nowego projektu.

                                                    Pytanie 14. Wkład własny – jak go ująć w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem?
                                                    W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową wskazaną w Umowie o dofinansowanie, wykazanie wkładu własnego polega na potrąceniu odpowiedniej części kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie, którą Beneficjent poniósł ze środków własnych.
                                                    Pytanie 15.
                                                    Kto uzupełnia bazę dot. personelu projektu, lider, czy partner?
                                                    Podział zadań realizowanych w ramach projektu przez Lidera i Partnera określa zawarta Umowa Partnerska . Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, IZ umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

                                                    Pytanie 16. Czy zakup komputera jest wydatkiem poniesionym w ramach cross-financingu?
                                                    W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                                                    a) zakupu nieruchomości,
                                                    b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementynieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdudo budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                                                    c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

                                                    Zgodnie z powyższym, zakup komputera nie jest wydatkiem poniesionym w ramach cross-financingu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych i zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                                                    a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
                                                    b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu(np. rzutnik na szkolenia).
                                                    Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionychna zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

                                                    Pytanie 17. W przypadku projektów partnerskich (9.1.6), kto robi zamówienia, czy tylko Lider, czy partner i lider osobno, każdy w ramach swoich zadań?
                                                    Zarówno Lider jak i Partner, zgodnie z zawartą Umową partnerską jest odpowiedzialny za prawidłową realizację danego zadania, a tym samym stosowanie przepisów unijnych, prawodawstwa krajowego, w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zasady konkurencyjności.

                                                    Pytanie 18. Czy wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone z własnego konta?
                                                    Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.
                                                    Pytanie 19. Jaki jest podział procentowy dofinansowania otrzymywanego w ramach poddziałania 9.1.6?
                                                    W ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 poziom dofinansowania wynosi 85 % ( w tym 100% środki europejskie) oraz Poziom wkładu własnego 15 %.
                                                    Pytanie 20. Czy koszt utrzymania wychowanka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych może być kosztem własnym Beneficjenta? Jak to dokumentować?
                                                    Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wartość wkładu niepieniężnego musi zostać należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                     https://rpo.europ.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_09_01_06_iz_01_24_01215

                                                     Pytania i odpowiedzi z dnia 01.07.2015r.

                                                     Pytanie 1. Czy w przypadku kosztów pośrednich można wpisać jedną kwotę za całe koszty pośrednie, tj. jeśli wartość projektu wynosi 500 tys. zł., to zostanie wpisana kwota 125 000 zł bez podawania kwot cząstkowych np. na koordynatora projektu, biuro projektu itp.?
                                                     Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyliczają się automatycznie. Koszty dotyczące koordynatora projektu, biura projektu nie będą wykazywane jako pozycje budżetowe, ponieważ zawierają się one w kosztach pośrednich.

                                                     Pytanie 2. Czy koordynatora projektu (koszt pośredni) dotyczy limit 276 h/m-c? Jeżeli tak, to czy należy opisać to we wniosku?
                                                     Koordynatora nie dotyczy limit 276 h/m-c.

                                                     Pytanie 3. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można przeprowadzić egzamin językowy np. FCE bądź komputerowy np. ECDL, a koszty te będą kwalifikowalne?
                                                     Przeprowadzenie egzaminu językowego np. FCE bądź komputerowego np. ECDL nie będzie kosztem kwalifikowalnym w ramach konkursu 11.1.4.

                                                     Pytanie 4. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można zaplanować wyjazd studyjny na uczelnię i koszt ten będzie kwalifikowalny?
                                                     Tak, wyjazdy studyjne będą kosztami kwalifikowalnymi, o ile wynikają z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i przyczynią się do zrealizowania celów oraz wskaźników projektu.

                                                     Pytanie 5. Czy w ramach 3 typu operacji istnieje możliwość realizacji wsparcia ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami sportowymi oraz w zakresie przedmiotów matematycznych i języków obcych uczących się w szkołach państwowych i niepublicznych o profilu sportowym?
                                                     Zajęcia sportowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo nie będą możliwe do zrealizowania, gdyż zgodnie z definicją ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie zdolni mogą zostać objęci wsparciem, tylko w ramach kompetencji kluczowych czyli z przedmiotów takich jak matematyka, przyroda, informatyka, języki obce.

                                                     Pytanie 6. W rozdziale: TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU wskazano, iż w ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujące typy operacji: 1, 2, 3 oraz 4. Czy przedmiotowy zakres projektu musi obejmować wszystkie cztery typy? Czy projekt może korespondować np. z dwoma wybranymi typami - obowiązkowo pierwszym oraz dla przykładu z czwartym z pominięciem typów 2 i 3?
                                                     Typy projektów można łączyć jak i realizować osobno. Tylko typ operacji nr 4 nie może być realizowany samodzielnie, ponieważ musi on korespondować z innym typem operacji.

                                                     Pytanie 7. Czy Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową poniesioną na skutek inwestycji?
                                                     Tak, Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową, lecz w tym przypadku wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Potencjał finansowy – Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (dla projektów partnerskich, w których partner ponosi wydatki, obroty sumują się). W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy wydatkom w roku, w którym koszty są najwyższe.

                                                     Pytanie 8. Czy w kontekście zmian przepisów Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 357) – art. 7e oraz Karty Nauczyciela – art. 30 pkt. 10b istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli do realizacji zajęć zaplanowanych w konkursie z wyłączeniem ustawy Pzp.
                                                     W myśl Art. 7e. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty istnieje możliwość zatrudnienia w szkole/placówce systemu oświaty nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy (umowa o pracę). W takim przypadku nie stosuje się ustawy PZP.

                                                     Pytanie 9. Czy wskaźniki produktu i rezultatu powinny być podane w podziale na płeć? Trudno jest przed zakończeniem procesu rekrutacji uczestników projektu (nawet jeżeli jest to szkoła) określić dokładny podział na kobiety i mężczyzn. Zwłaszcza, że na etapie przygotowywania wniosku i dokonywania diagnozy nie wiadomo jaki będzie nabór uczestników w kolejnych latach (np. we wrześniu 2017), a realizacja projektu trwa 24 miesiące. Co w sytuacji, kiedy okaże się, że podział na kobiety i mężczyzn jest inny niż planowano we wniosku o dofinansowanie, a projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?
                                                     W LSI nie ma konieczności podawania konkretnej ilości kobiet i mężczyzn. Jeżeli nie są znane dokładne dane, to w generatorze wniosku nie zaznacza się ‘check boxu’ chcę wyszczególnić i wtedy pola dotyczące kobiet i mężczyzn są „zaszarzone”. Obligatoryjnie należy wypełnić pole z ilością ‘ogólną’ osób objętych wsparciem. Rozliczając projekt kwotami ryczałtowymi, można wpisać zakładaną liczbę kobiet i mężczyzn, która powinna zostać objęta wsparciem i która wynika z przeprowadzonej diagnozy.
                                                     Przypominamy, że Wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie wskażą wartości docelowe wskaźników w podziale na płeć mają większą szansę spełnienia standardu minimum, który dotyczy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. O spełnieniu tego standardu minimum mówi kryterium nr 4, które zostało wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS. Aby otrzymać punkty za to kryterium, to Wnioskodawca powinien podać wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób w podziale na płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).

                                                     Pytanie 10. Zamiarem Wnioskodawcy będącym przedsiębiorstwem jest realizacja projektu w partnerstwie z gminą bądź stowarzyszeniem lub fundacją. Grupę docelową stanowić będą szkoły i ich organy prowadzące, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni. Działania w ramach typu operacji nr 1 będą prowadzone głównie w formie organizacji zajęć dodatkowych w szkole prowadzonych przez nauczycieli bądź trenerów zewnętrznych (zadania zlecone i/lub prowadzone przez personel projektu). Wnioskodawca chciałby także objąć dodatkowym wsparciem nauczycieli w zakresie typu operacji nr 4 – zajęcia te byłyby prowadzone również w ramach zadań zleconych i/lub przez personel projektu. W celu umożliwienia realizacji planowanego wsparcia na rzecz BO zostanie zakupiony sprzęt TIK, który Wnioskodawca przekaże szkołom.
                                                     Czy wyżej opisane działania prowadzone przez wskazanych partnerów pozwalają na zaznaczenie odpowiedzi "nie" na każde z postawionych w punkcie B6 pytań?
                                                     Czy w związku z tym można przyjąć, że poziom wsparcia z dotacji będzie w tym przypadku pełny, tj. na poziomie 90%, zgodnie z zapisami regulaminu?
                                                     Bazując na przedstawionym opisie można stwierdzić, iż wskazane rodzaje pomocy nie będą miały miejsca. W związku z tym, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż kompleksowa ocena występowania pomocy publicznej/de minimis, jest możliwa dopiero po całościowej analizie treści wniosku o dofinansowanie.
                                                     Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to w opisanym powyżej przypadku wyniesie ono 90% wartości projektu.

                                                     Pytanie 11. W regulaminie wskazano kto nie może uczestniczyć w konkursie, natomiast nie wskazano jakie jednostki mogą uczestniczyć i jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Czy istnieje możliwość wskazania tych jednostek?
                                                     Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie można wymienić m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i pozarządowe. Lista podmiotów jest listą otwartą, dlatego też w Regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 zostało ogólnie wskazane, że mogą występować wszystkie podmioty spełniające kryteria określone w ww. dokumencie i niepodlegające wyłączeniu, o którym mowa w pkt. 1.3.1.

                                                     Pytanie 12. Czy istnieje jakiś okres trwałości projektu?
                                                     Projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, powinien zakładać trwałość w okresie uwzgledniającym zapisy Podrozdziału 2.4, pkt. 2.4.7 c) i e) Regulaminu konkursu, tj. wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyty monitorującej przez pracowników IZ RPO, natomiast wykorzystanie sprzętu TIK do 6 miesięcy.

                                                     Pytanie 13. Czy wkład własny jest rozłożony pomiędzy wszystkich partnerów proporcjonalnie do przyznanych dla nich środków (przypisanych kosztów kwalifikowanych) czy też może on zostać wniesiony przez wybranych partnerów?
                                                     Kwestia określenia wkładu własnego pozostaje w gestii Wnioskodawcy, dlatego też poziom/wysokość wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych Partnerów oraz to, który Partner wnosi lub nie wnosi tego wkładu, wynika z ustaleń wewnątrz partnerskich. Należy mieć na uwadze, że wkład własny jest określany w odniesieniu do poszczególnych zadań za realizację, których jest odpowiedzialny dany Partner i nie może przekroczyć kwoty jaka została na to zadanie zaplanowana.

                                                     Pytanie 14. Jak wyglądają pozostałe koszty kwalifikowane poza pośrednimi - czy jest możliwość otrzymania podobnego opisu jak w przypadku konkursów prowadzonych przez NCBIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ze wskazaniem jak mogą być otrzymane fundusze wydatkowane?
                                                     Do wydatków bezpośrednich nie został sporządzony katalog kosztów kwalifikowalnych, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich wydatków, jakie będą potrzebne i niezbędne do realizacji przedsięwzięć, które są bardzo zindywidualizowane ze względu na rodzaj wsparcia. Ocena kwalifikowalności wydatków jest wieloetapowym procesem, poczynając od oceny wniosku o dofinasowanie poprzez weryfikację wniosków o płatność, a kończąc na kontroli przez uprawnione do tego organy. Należy jednak pamiętać przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                     Pytanie 15. W jaki sposób należy traktować produkty wytworzone/opracowane w ramach prac projektowych - czy jest dopuszczona/wymagana ich późniejsza komercjalizacja? Czy na etapie projektu i okresu trwałości ma powstać demonstrator technologii/prototyp itp.? Jak może wyglądać przekazanie prototypów dla partnera, którym jest na przykład szkoła?
                                                     Przedmiotem konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 jest wybór projektów do dofinansowania, których celem jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Utwory wytworzone w ramach ww. projektów będą stanowiły zasoby edukacyjne, np. podręczniki, programy nauczania itp. Kwestie dotyczące praw autorskich do ww. utworów, zostały uregulowane zapisami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu konkursu. Zgodnie z tymi zapisami Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z wykonawcą stosownej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) wytworzonego w ramach projektu, aby potem Beneficjent mógł w ramach odrębnej umowy przenieść te autorskie prawa majątkowe na IZ. IZ w ramach tej samej umowy udzieli jednocześnie (w zależności od potrzeby) Beneficjentowi w tym również Partnerowi/Realizatorowi licencji do ww. utworu.

                                                     Pytanie 16. Czy w przypadku Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020 wniosek podpisać może tylko Dyrektor szkoły?
                                                     W szkole podpisem elektronicznym dysponuje tylko pracownik księgowości. Czy taka osoba może dostać upoważnienie do podpisania wniosku, czy jest to niemożliwe i musi to być osoba reprezentująca szkołę, czyli Dyrektor?
                                                     Wniosek o dofinansowanie powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania danej instytucji. Decyzje o uprawnieniu osoby/osób do reprezentowania organu prowadzącego daną szkołę, podejmuje wójt, starosta, burmistrz. W związku z powyższym jeżeli osoby piastujące powyższe stanowiska, udzielą stosownego upoważnienia pracownikowi księgowości, to będzie on mógł podpisać elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

                                                     Pytanie 17. W Regulaminie konkursu dla typu projektu nr 3 napisano, że realizacja wspar