Przejdź do treści głównej

Zobacz efekty


Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie danych z SL 2014, stan na 31 marca 2018 r.

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
127 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
40 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
15 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

Transport


transport_na niebieskim
3,8 km - wybudowanych dróg

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
21 499 - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
4 889 - osób pracujących objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
14 500 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

29 098 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

1 177 - uczniów objętych wsparciem, ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
2 373 - korzystających z dofinasowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

2 - wsparte obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś