Przejdź do treści głównej

Polityka prywatności


Polityka prywatności

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (adres siedziby: ul. Ligonia 46, 40-039 Katowice) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podejmuje poprzez swoje wydziały.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na trzy sposoby:
 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
 2. Informacje podawane przez użytkownika są wymogiem ustawowym.
 3. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO. 

Klauzula Informacyjna dotycząca Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Przesyłanie drogą elektroniczną aktualnych informacji zamieszczanych na stronie rpo.slaskie.pl.
  2. Ewaluacja.
  3. Monitoring.
  4. Kontrola.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, asysty technicznej strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania realizacji celu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania newslettera.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna przy rejestracji na konferencje/ szkolenia/ warsztaty i inne formy szkoleniowe

Zgodnie z obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Przeprowadzenia konferencji/ szkolenia/ warsztatu i innych form szkoleniowych w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w tym:
   • Wysłania zaproszeń;
   • Obsługi zgłoszeń/ rejestracja uczestników;
   • Weryfikacja obecności uczestników;
   • Dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami.
   • Wydanie certyfikatów / potwierdzeń uczestnictwa;
   • Dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji (w tym audio-wizualne).
  2. Informowania o wybranych szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach przeprowadzanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
  3. Ewaluacji.
  4. Monitoringu.
  5. Archiwizacji.
  6. Kontroli.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140).
  2. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, tłumaczeń, ekspertyz, wykonujących asystę techniczną strony internetowej rpo.slaskie.pl). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Województwa Śląskiego oraz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkolenia/ warsztatu/ konferencji i innych form szkoleniowych w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Mechanizm cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 5. UMWSL przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  1. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych uzyskiwanych automatycznie

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWSl. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, UMWSL może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś