Przejdź do treści głównej

Od 1 grudnia 2017 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Rozwoju Regionalnego ustanowiono stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE) – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Co należy do zadań rzecznika

 • przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia dotyczące utrudnień w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu oraz propozycje usprawnień realizacji Programu;
 • analizuje zgłoszenie i udziela wyjaśnień, a także podejmuje się mediacji z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu;
 • na podstawie analizowanych przypadków dokonuje okresowych przeglądów procedur, które obowiązują w ramach RPO WSL i formułuje propozycje usprawnień, które  w konsekwencji mają służyć sprawnej realizacji Programu. 

Co nie należy do zadań rzecznika

Nie rozpatruje wniosków związanych z udzielaniem porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów, a także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

 1. procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),
 2. prowadzonych postępowań administracyjnych,
 3. prowadzonych postępowań sądowych,
 4. prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 5. wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Kto może przekazać zgłoszenie

Każdy zainteresowany, przede wszystkim wnioskodawca lub beneficjent, a także inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Co powinno zawierać zgłoszenie

Wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią sprawne działanie Rzecznika, w tym:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu)
 2. adres korespondencyjny
 3. telefon kontaktowy
 4. opis sprawy (m.in. wskazanie projektu lub obszaru RPO WSL, którego dotyczy zgłoszenie), ewentualnie wraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zgłoszenia.

Jaki jest tryb postępowania

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, Rzecznik niezwłocznie informuje Stronę o szacowanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia. W toku analizy zgłoszeń Rzecznik ocenia również pilność spraw, nadając priorytet tym, co do których w określonym czasie istnieje realna szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Z kim się skontaktować

Beata Goleśna
Rzecznik Funduszy Europejskich

tel. 32 77 99 166

e-mail: rzecznikfunduszy@slaskie.pl


adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice

z dopiskiem: Rzecznik Funduszy Europejskich


kontakt bezpośredni w siedzibie:

Katowice, ul. Plebiscytowa 36, II piętro, pok. 2.05

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00
(preferowane wcześniejsze umówienie spotkania)


kontakt przez formularz on-line na stronie:

zgłoszenie on-line

Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś